Fiskevårdsåtgärder och bidrag

Fiskevårdsåtgärder ska göra våra fiskbestånd uthålliga. Fiskevård kan gynna till exempel fritidsfiske, turistfiske, yrkesfiske och miljövärden. Kommuner och andra aktörer kan söka bidrag för fiskevård.

Länsstyrelsen ansvarar för olika fiskevårdsåtgärder. Vi kan till exempel:

 • undersöka fiskeutvecklingen för att bevara livskraftiga fiskbestånd
 • återskapa livsmiljön i och kring ett vattendrag
 • förbättra vattenkvalitén
 • kalka försurade vattendrag
 • ge bidrag
 • vara med vid olika miljöprövningar.

Fiskevårdsbidrag

Vill du göra åtgärder som kan gynna våra fiskbestånd? Länsstyrelsen ger stöd till fiskevårdsprojekt genom exempelvis statliga fiskevårdsbidrag.

Vem kan söka fiskevårdsbidrag?

Kommuner, lokala och regionala aktörer kan söka pengar till fiskevårdsprojekt.

Bidrag ska gynna den biologiska mångfalden

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan
 • återintroduktion av arter som försvunnit
 • fiskevårdsplaner
 • fiskvägar.

Ansök om fiskevårdsbidrag

 • Du ska genomföra och slutredovisa projektet före utgången av det år inom vilket bidraget beviljats.
 • Tänk på att vissa fiskevårdsprojekt kräver dispens för
  strandskyddslagstiftningen, art- och habitatskyddsförordningen, anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken och givetvis tillstånd från berörda mark- och vattenägare.
 • Fleråriga projekt ska delas upp i årliga etapper och du måste ansöka om medel varje år. Lämna upplysningar i ansökan om projektets alla etapper.
 • Ansökan ska innehålla en beskrivning av åtgärden, och det ska framgå vem som är sökande.
 • Ansökan ska skrivas under av en behörig person.

Ansök

 1. Fyll i och skriv under blanketten:
  Ansökan om fiskevårdsbidrag Pdf, 102.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skicka ansökan till: skane@lansstyrelsen.se

  eller

  Länsstyrelsen Skåne
  205 15 Malmö

Fiskeavgiftsmedel

På flera platser i Skånes vattenområden har olika typer av ingrepp skett i vattenmiljön, till exempel utfyllnader, muddringar och kraftverksbyggen. I samband med att tillstånd beviljats för dessa ingrepp har Länsstyrelsen bedömt vilken effekt de fått på fiskeintressena i området. Om ingreppet inte har kunnat ske utan skada för dessa intressen har utföraren fått betala en avgift som kompensation för dessa skador.

I de domar där fiskeavgift fastställs bestäms även vilka åtgärder dessa pengar får användas för. Pengarna förvaltas av Havs och Vattenmyndigheten. Stöd från dessa medel kan ges till fiskevårdande åtgärder som faller inom ramen för villkoren i domen. Det är den myndighet som är utsedd i domen som beviljar stödet.

Eftersom ingreppen i Skånes vattenmiljöer är störst i den västliga delen är de flesta fiskeavgiftsmedel knutna till åtgärder i denna del av Skåne.

Om du önskar ta del av dessa medel för fiskevårdande åtgärder kan du kontakta Länsstyrelsen. Vi kan lämna information om det finns medel utdömda i ett visst område och vi kan även hjälpa till med ansökan.

EU-stöd till fiske och vattenbruk

Inom ramen för Havs- fiskeri- och vattenbruksprogrammet kan även åtgärder för att stärka fiskbestånden i hav, sjöar och vattendrag stödjas. Projekt för att bevara eller restaurera akvatiska ekosystem och biologisk mångfald i vattenmiljöer kan också få stöd.

Åtgärderna kan till exempel handla om

 • att förbättra de naturliga reproduktions- och uppväxtmöjligheterna för fiskarter av kommersiellt intresse
 • att underlätta passagen förbi så kallade vandringshinder
 • installationer i form av vägtrummor eller andra konstruktioner för att förbättra vattengenomströmningen
 • anläggande av konstgjorda rev.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss