Jordbrukarstöd

Som lantbrukare kan du söka jordbrukarstöd hos Jordbruksverket för att sköta mark och djur. Om du har frågor om stöden, vill veta hur ansökan går till eller behöver ett kundnummer som ny sökande vänder du dig till oss. Länsstyrelsen handlägger och kontrollerar att ansökningarna följer stödreglerna. 

Syftet med jordbrukarstöden är att bidra till ett hållbart och konkurrens­kraftigt jordbruk. På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa om stöden och vilka villkor som gäller för varje stöd.

Grundvillkor

Grundvillkor är regler som du som söker jordbrukarstöd behöver följa, för att få full utbetalning av stödet. Genom att följa grundvillkoren bidrar du till att bevara jordbruksmarken i gott skick. Du bidrar också till att förbättra den yttre miljön för människor och djur, förbättra klimatet, minska smittspridningen och få säkrare livsmedel.

Grundvillkor, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Gårdsstöd

Gårdsstöd är ett arealstöd för dig som brukar jordbruksmark. Stödet ska bidra till ökad konkurrenskraft och till att hålla landskapet öppet. Stödet är inte kopplat till produktion men det finns villkor som du måste följa för att kunna få gårdsstöd.

Gårdsstöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Krav på gårdsstöd för dig som odlar hampa

Du som odlar hampa behöver söka gårdsstöd för din odling för att den inte ska klassas som narkotika. Du behöver också skicka in utsädesetiketter till oss.

Odla hampa, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kompensationsstöd

Kompensationsstödet finns för att du som lantbrukare ska kunna fortsätta att bruka marken i områden som har sämre förutsättningar för att odla. Genom att ha jordbruk i dessa områden kan vi bevara den biologiska mångfalden och hålla åkermarker och betesmarker öppna.

Kompensationsstöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Ekologisk produktion

Du som har certifierad ekologisk växtodling eller djurhållning kan få ersättning för ekologisk produktion. Du kan också söka ersättningen när du ställer om till ekologisk produktion.

Ekologisk produktion, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Precisionsodling – planering

Du som har din verksamhet inom ett nitratkänsligt område kan få ersättning för att minska risken för att näringsämnen och växtskyddsmedel ska läcka ut i våra vattendrag.

Precisionsodling - planering, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar

Du kan få ersättning om du sköter och bevarar betesmarker, slåtterängar, skogsbete, mosaikbetsmarker eller gräsfattiga marker.

Miljöersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för vallodling

Du kan inte söka nya åtaganden för vallodling 2023. Du kan få ersättning om du odlar fleråriga slåtter-, betes- eller frövallar på åkermark i södra och mellersta Sverige. Syftet är att minska läckage av växtnäring och stimulera hållbar odling.

Miljöersättning för vallodling, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kolinlagring och minskat kväveläckage

Ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage ska bidra till att minska växtnäringsläckaget från åkermark och att lagra in kol i marken och att förbättra markbördigheten.

Kolinlagring och minskat kväveläckage, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för skyddszoner

Du som har din mark i ett nitratkänsligt område kan få ersättning för skyddszoner längs vattenområden och för anpassade skyddszoner inne på åkern. Syftet med ersättningen är att minska ytavrinning, erosion och läckage av fosfor från åkermark. Skyddszoner minskar också risken för att växtskyddsmedel hamnar i sjöar och vattendrag.

Miljöersättning för skyddszoner, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för fäbodar

Du kan få ersättning för att sköta fäbodar med fäbodbete för att bevara ett levande fäbodbruk som bevarar och förstärker landskapets karaktär och biologiska mångfald. Ett levande fäbodbruk bidrar också till att föra vidare hantverk och traditioner kring skötsel av djur och brukande av marker till kommande generationer.

Miljöersättning för fäbodar, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Nationellt stöd

Du kan få nationellt stöd om du har ett jordbruk i norra Sverige med minst 3 hektar åkermark eller betesmark. Du ska ha getter, potatis-, bär- eller grönsaksodling, eller produktion av mjölk, slaktsvin, smågrisar eller ägg. Stödet är en kompensation för långa avstånd och för att klimatet påverkar din produktion.

Nationellt stöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Stöd till unga jordbrukare

Om du är jordbrukare och är 40 år eller yngre kan du få ett stöd som hjälper dig att komma igång med din verksamhet. För att få stödet ska du ha startat ett jordbruks­företag för första gången.

Stöd till unga jordbrukare, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Nötkreatursstöd

Nötkreatursstödet är till för att ge ditt lantbruksföretag möjlighet att behålla en lönsam mjölk- och köttproduktion. Det är en viktig del av vår livsmedelsförsörjning och bidrar också till en biologisk mångfald.

Nötkreatursstöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Djurvälfärdsersättning för får

Du som arbetar med fårproduktion kan få ersättning för att arbeta med en förbättrad djurvälfärd inom din besättning.

Djurvälfärdsersättning för får, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Djurvälfärdsersättning för suggor

Du som har smågrisproduktion kan få ersättning för att förstärka arbetet med en god djurvälfärd hos dina suggor.

Djurvälfärdsersättning för suggor, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Djurvälfärdsersättning för mjölkkor

Du som har mjölkkor kan få ersättning för att förbättra klövhälsan i din besättning så att djurvälfärden ökar.

Djurvälfärdsersättning för mjölkkor, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för hotade husdjursraser

Om du har nötkreatur, grisar, får, getter eller fjäderfän som räknas som en svensk hotad husdjursras kan du få ersättning. Det är viktigt att bevara de gamla raserna för att behålla den genetiska variationen hos våra lantbruksdjur. Vi kan komma att behöva egenskaperna som finns hos våra gamla, härdiga raser om förutsättningarna för djurhållning ändras i framtiden. Raserna är också en del av ett levande kulturarv.

Miljöersättning för hotade husdjursraser, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar

Du kan få ersättning för att sköta anlagda eller restaurerade våtmarker och dammar som hör till odlings­landskapet så att de behåller sin funktion och inte växer igen. Våtmarker gynnar den biologiska mångfalden och skiljer av närings­ämnen som annars kommer ut i sjöar och vattendrag.

Miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Beställ kundnummer

För att kunna söka jordbrukarstöd behöver du ha ett kundnummer. Om det är första gången du söker jordbrukarstöd behöver du beställa ett kundnummer av oss på Länsstyrelsen. Du behöver också koppla kartor till ditt kundnummer. Du lägger själv till de kartor du behöver för att kunna göra din ansökan i SAM-Internet.

Beställning av * (obligatorisk)
Beställning avSkriv person/organisationsnummer/kundnummer utan bindestreck

(gata eller box)

Skriv postnumret utan mellanslag
Övriga upplysningar

Ansök om jordbrukarstöd

De flesta av jordbrukarstöden söker du i Jordbruksverkets e-tjänst SAM Internet. Sista ansökningsdag är 13 april 2023.

Behöver du hjälp med din ansökan?

Länsstyrelsen svarar på frågor om vad som gäller för just ditt jordbruksföretag och frågor om villkoren för stöden.

Gemensamt telefonnummer till Jordbruksverket och Länsstyrelsen för ärenden gällande SAM-ansökan: 0771-67 00 00

Telefontid: Vardagar klockan 8.00–16.00.

Teknisk support för SAM Internet, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Uppföljning av jordbruksmark

Jordbruksverket följer regelbundet upp all jordbruksmark med hjälp av satelliter, där gränser och jordbruksverksamhet tolkas digitalt. Uppföljningen gäller ansökningar om jordbrukarstöd. Om resultaten från uppföljningen visar att marken ger rätt till stöd och att aktivitetskravet är uppfyllt kommer du som lantbrukare inte att påverkas på något sätt.

Om uppföljningen upptäcker avvikelser mot de uppgifter du har angivit i din ansökan om jordbruksstöd kommer du att få ett meddelande om det. I de flesta fall har du möjlighet att genomföra de åtgärder som behövs för att inte få avdrag på stöden.

Uppföljning av jordbruksmark, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Markuppföljning

En nyhet för 2023 är markuppföljningen. Det är en uppföljning av all jordbruksmark med hjälp av satelliter, där gränser och verksamhet tolkas digitalt med hjälp av satellitbilder. Om markuppföljningen upptäcker några avvikelser i gröda eller gränser kommer du att få ett meddelande om det och får i de allra flesta fall möjlighet att rätta eller dra tillbaka din ansökan.

Det är väldigt viktigt att du som får ett meddelande som handlar om markuppföljningen reagerar snabbt för att inte riskera att utbetalningarna försenas. Hur du ska göra kommer att framgå av meddelandet.

Kontroller av jordbrukarstöd

För att få fullt stöd måste du följa alla villkor som gäller. Det är i första hand Länsstyrelsen som kontrollerar att din ansökan stämmer med verkligheten, att du följer alla villkoren för stödet och att du följer grundvillkoren. Vi gör kontroller när vi handlägger din ansökan och ibland vid ett besök på din gård. Fältkontrollerna görs via ett urval.

Om kontrollanterna hittar något att anmärka på vid besöket kan det leda till att du blir av med delar av eller hela stödet. Det gäller även om felet har uppstått av misstag. Om pengarna redan har betalats ut när felet upptäcks kan du bli skyldig att betala tillbaka.

Bra att veta när du ska få kontrollbesök, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Solceller på jordbruksmark

Du som anlägger solceller kan inte få något jordbrukarstöd för den marken.

 Jordbruksmark ska vara jordbruksmark hela året. Att uppföra solceller, permanenta eller flyttbara, är allså inte förenligt med det gällande regelverket för att jordbruksmarken ska varaa stödberättigande.

Nyligen har högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen, meddelat i en dom att det inte är tillåtet att anlägga stora, permanenta solcellsparker på värdefull åkermark. Domstolen konstaterar att för att det ska vara möjligt att få tillstånd att anlägga solcellsparker på åkermark måste exploatören utreda om det finns alternativa lokaliseringar som är bättre.

För närvarande pågår ett utredningsarbete för att eventuellt lätta på regelverket kring solceller på åkermark, än så länge gäller dock att det inte är möjligt att kombinera solceller med jordbrukarstöd.

Undantag på grund av torkan 2023

På Länsstyrelsen är vi medvetna om problemen som den långvariga försommartorkan ställde till med. Därför kommer vi att ta särskild hänsyn till torkan när vi bedömer avvikelser från skötselvillkor. För vissa åtgärder behöver du därför inte längre ansöka om dispens från stödvillkoren.

Skörd av mellangröda/fånggröda

Den extremt torra försommaren har orsakat och kommer fortsätta skapa långvarig foderbrist, trots att vädret under juli månad har erbjudit mer regn. Länsstyrelsen Skåne kommer inte göra avdrag för stödet kolinlagring och minskat kväveläckage för de fång- eller mellangrödor som skördas före den 20 oktober 2023. Detta för att ytterligare möjliggöra foderproduktion till djuren. Undantaget gäller för lantbrukare vars ansökan om jordbrukarstöd handläggs vid Länsstyrelsen Skåne. Observera att det fortfarande inte är tillåtet att gödsla fång- och mellangrödan.

Åtgärder som inte kräver dispens

För vissa åtgärder behöver du som lantbrukare i Skåne eller Blekinge inte ansöka om dispens från stödvillkoren för EU-stöd avseende stödåret 2023. Dessa är:

  • skörda träda (med vissa undantag)
  • skörda skyddszon
  • tillskottsutfodring på betesmark
  • slåtter av betesmark
  • skörd av slåtterängar före 1 juli

Torka, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kompensationsstöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Träda

Du får skörda trädan. Dock finns undantag för miljöytorna blommande träda, bevuxen fältkant, blommande fältkant och gröngödsling, som du inte får skörda nu.

Du behöver inte meddela Länsstyrelsen att du skördat trädan.

Skyddszon

Du får skörda din skyddszon även före den 1 juli. Det gäller även för anpassade skyddszoner. Du behöver inte meddela Länsstyrelsen.

Betesmark och slåtteräng

Du får skörda din slåtteräng och slå din betesmark även före den 1 juli. Du behöver inte meddela länsstyrelsen.

Du får tillskottsutfodra på din betesmark. Du bör försöka undvika att stödutfodra på betesmarker och slåtterängar med särskild skötsel. Försök hitta en del i i betesmarken med mindre känsliga värden där du kan placera utfodringen.

Observera att tillskottsutfodring med drank inte är tillåtet på marker med särskild skötsel.

Innan du stödutfodrar på marker med särskild skötsel ska du mejla till Länsstyrelsen med information om på vilken mark du utfodrar, och vilken typ av foder du använder.

Skicka ett mejl till enheten för jordbrukarstöd

Betesmark inom skyddat område

Tänk på att om din betesmark ligger i ett skyddat område (Natura 2000, naturreservat eller liknande) kan särskilda regler gälla.

Om du behöver stödutfodra på mark i skyddade områden behöver du en dispens. Skriv "Ansökan om dispens för stödutfodring inom områdesskydd" i ämnesraden. För en snabb hantering av dispensansökan behöver du noga ange område, djurslag och vilket foder som kommer att användas. Ju tydligare information Länsstyrelsen får från början desto snabbare blir processen.

Skicka ett mejl om utfodring i skyddat område till Länsstyrelsen

Få din myndighetspost digitalt!

Om du inte redan har skaffat en digital brevlåda bör du göra det nu. Med en digital brevlåda kan du ta emot post snabbt, säkert och miljövänligt. Om du har en digital brevlåda får du det mesta av din post från Jordbruksverket och länsstyrelsen digitalt i stället för att få papper hem i brevlådan.

Särskilt med den nya markuppföljningen som kommer att genomföras från och med 2023 är det viktigt att snabbt ta del av den myndighetspost som kommer.

Det är gratis och helt frivilligt att ha en digital brevlåda.

Om digitala brevlådor, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss