Vildsvinsförvaltning

Länsstyrelsen ansvarar för att ta fram riktlinjer för förvaltningen av länets vildsvinspopulation tillsammans med viltförvaltningsdelegationen. Vi registrerar även markägare och jakträttshavare som vill utfodra vildsvin, och vi har uppdrag att främja och underlätta tillgången av vildsvinskött som livsmedel.

Målet nationellt med vildsvinsförvaltningen är att uppnå en kontrollerad vildsvinspopulation och minska skador orsakade av vildsvin. Populationen ska vara anpassad och i balans med regionala och lokala förutsättningar.

Nationell förvaltningsplan för vildsvin 2020-2025, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Riktlinjer för skötseln av vildsvinsstammen

Viltförvaltningsdelegationen har beslutat om övergripande riktlinjer för skötseln av vildsvinsstammen i länet.

Riktlinjerna finns i Örebro läns förvaltningsplan som anger bland annat att:

 • Skador gjorda av vildsvin i lantbruk, naturområden, tomtmark och i trafik ska minimeras.
 • Vildsvinsstammen ska vara livskraftig, frisk och anpassad efter de lokala och regionala förhållandena.
 • Vildsvin ska hållas på en sådan nivå att till exempel lantbrukares val av gröda och produktion påverkas minimalt. Det innebär att stammen snarast behöver reduceras i många områden.
 • Vildsvinsstammen ska hållas i de tätheter som den naturliga tillgången medger. Hänsyn ska också tas till övrigt vilt.
 • Det ska bli enklare för konsumenter att få tag på vildsvinskött och för jägare att sälja köttet.

Antalet vildsvin är i vissa delar av länet högt och på andra ställen lägre. I områden där vildsvinen minskat har man lyckats med förvaltningen, troligtvis på grund av minskad utfodring och ökat jakttryck.

Förvaltningsplan för vildsvin i Örebro län 2021–2025 (pdf) Länk till annan webbplats.

Jakttider

Vildsvin får jagas dygnet runt, men eftersom de vanligtvis är aktiva på natten jagas de oftast på nattetid. För jakt på vildsvin gäller bland annat att:

 • sugga som följs av randiga eller bruna små kultingar är fredad och får inte jagas
 • årsungar av vildsvin får jagas hela året
 • jakttiden för vuxna vildsvin är 1 april till och med den 31 januari
 • jakt av vildsvin med hjälp av hund är tillåten 1 augusti till och med den 31 januari.

Jakt på rådjur, dovhjort, vildsvin och mufflonfår, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Att tänka på vid jakt

Bra att tänka på vid jakt:

 • Du måste ha tillgång till eftersökshund.
 • Du får inte använda skjutvapen inom detaljplanelagt område utan Polismyndighetens tillstånd.
 • Gärna informera jakträttshavarna på angränsande marker.
 • Inrikta jakten på kultingar eller yngre vildsvin.

Vildsvinen lever i grupper med suggor, gyltor (unga honor) och årsgrisar/kultingar. De leds av en äldre sugga, ledarsuggan, som lär sin avkomma ett funktionellt och socialt beteende. Om ledarsuggan skjuts riskerar man ökade skador. Det är därför viktigt att aldrig skjuta ledarsuggan. Skjut främst årsgrisarna.

I områden med syftet att minska tillväxten bör du inrikta jakten mot yngre hondjur och gyltor. I de fall jakttrycket behöver ökas är det viktigt att fler jägare uppmuntras att jaga vildsvin.

Om syftet är att vildsvinspopulationen ska vara stabil bör jaktuttaget  vara 70–80 procent av årsreproduktionen.

Vildsvinsjakt, Svenska Jägareförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapportera avskjutningen

Utvecklingen för vildsvinspopulationen bör följas både nationellt, regionalt och lokalt. Alla jägare och jaktlag bör därför rapportera avskjutningen av vildsvin. Det kan göras i olika rapporteringssystem.

Rapportering, Viltdata Länk till annan webbplats.

Rapportering, Jaktrapport Länk till annan webbplats.

Rapportering, WeHunt Länk till annan webbplats.

Förhindra skador som vildsvin kan orsaka

Har du bekymmer med vildsvin som bökar och orsakar skador i dina fält eller på din tomt? Läs mer om vad du kan göra för att förhindra skador som vildsvin kan orsaka.

Utfodring och åtling

Att utfodra vildsvin kan i huvudsak ha tre olika syften, jaga, avleda eller stödja. Länsstyrelsen avråder dig från att utfodra vildsvin eftersom det kan öka populationen. Åtling, det vill säga att använda en liten mängd foder som lockbete, kan användas för att underlätta jakten. Det är tillåtet i begränsad omfattning.

Länsstyrelsen avråder dig från att utfodra vildsvin. När du utfodrar vildsvin, eller andra vilda djur med liknande kost i omkringliggande område, bidrar du till att arten ökar i antal och sprids fortare. När du utfodrar vildsvin med högenergifoder, som exempelvis sockerbetor, kan dessutom naturen och utfodringsplatsen påverkas på oönskat sätt. Till exempel är det vanligt att hjortdjur, som också äter av fodret du placerar ut, äter mer kvistar och bark för att balansera det lättsmälta högenergifodret.

När du åtlar lägger du ut foder i syfte att underlätta jakt på en särskild viltstam, exempelvis vildsvin. Detta genom att placera fodret där jägaren har god sikt och lättare kan skjuta djuren. Att åtla är inte samma som att utfodra.

Det här behöver du tänka på när du ska åtla

 • Ge små mängder foder, ungefär 1–2 kilo per dygn.
 • Använd bara naturliga och obearbetade fodermedel som majs, ärtor, oförädlat spannmål, hö och ensilage. Undvik högenergifoder som rotfrukter och sockerbetor. Animaliska biprodukter, livsmedel och sötsaker får i särskilda fall användas men kräver att du har tillstånd från Jordbruksverket. I vissa fall behöver du bara göra en anmälan till Jordbruksverket. Du får inte utfodra vilda djur med matavfall.
 • Använd gärna foderspridare så att vildsvinen behöver leta efter fodret och därför stannar längre på platsen.
 • Åtla inte i jordbrukslandskap under odlingssäsong. Om du vill avleda vilda djur från grödor som riskerar att skadas kan du däremot lägga ut åtel i områden utan direkt anslutning till grödorna.
 • Åtla inte närmare än 200 meter från angränsande jaktmark, åkermark, fotbollsplan, naturområde och trafikerad väg.
 • Du får montera fast belysning i direkt anslutning till åtelplatsen, exempelvis på åtelkoja eller foderspridare, om åtelplatsen är anordnad för vildsvin. Använd bara rörlig belysning vid åteln om du jagar vildsvin. För övriga viltslag krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Åtelkamera

Du behöver inte tillstånd från Länsstyrelsen för att sätta upp åtelkamera. Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ska du dock kunna förklara vad syftet med övervakningen är och hur länge du lagrar materialet. Syftet med kameran behöver vara av större vikt än eventuellt intrång i personlig integritet.

Det här behöver du tänka på när du sätter upp åtelkamera:

 • Få markägarens tillstånd att sätta upp kameran.
 • Sätt upp en skylt om att det finns viltkamera i området och informera om vem som kameraövervakar.
 • Uppge dina kontaktuppgifter i anslutning till kameran.
 • Sätt inte upp kameran där många människor rör sig, som vid stigar, vandringsleder och rastplatser. Rikta kameran så att du minimerar risken att fota människor och fordon. Radera alltid material med människor och fordon.

Mer om viltkameror för privat användning, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utfodra vildsvin i större omfattning

Om du som markägare eller jakträttshavare i större omfattning vill stödutfodra vildsvin eller utföra avledande utfodring för att locka bort dem från dina marker behöver du registrera dig som foderföretagare hos Länsstyrelsen. Även den som levererar fodret till dig för stödutfodring eller avledande utfodring behöver vara registrerad som foderföretagare.

Anmäl dig för att sälja eller skänka vildsvinskött

Du som är jägare och vill sälja eller skänka hela vildsvin eller vildsvinskött direkt till konsument kan från och med hösten 2024 anmäla dig till Länsstyrelsen för att bli registrerad i vildsvinsjägarregistret. Du behöver också gå utbildning i hur du hanterar vildsvinskött säkert och undersöker vilt inför leverans. Detta enligt förslag från Livsmedelsverket.

Förhindra spridning av afrikansk svinpest

Som vildsvinsjägare är det viktigt att följa de restriktioner som finns för att förhindra smittspridning av afrikansk svinpest.

Afrikansk svinpest (ASF), Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Om du stöter på ett dött vildsvin så ska du rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt. Det är en viktig del i bekämpningen av afrikansk svinpest.

Rapportera självdöda vildsvin, Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Kontakt

Handläggare inom vilt

Telefon till Länsstyrelsens växel 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss