Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Förvalta klövvilt tillsammans

För att bevara välmående klövviltstammar med god fodertillgång samtidigt som vi minskar risken för skador på skog och grödor behöver vi arbeta tillsammans. Genom att lokalt förvalta tillsammans, genom så kallad samförvaltning, kan jägare, lantbrukare, markägare och andra intressenter hitta gemensamma strategier för en hållbar förvaltning.

Samförvaltning av klövvilt innebär att aktörer inom ett geografiskt område tillsammans också arbetar med

  • fodertillgång
  • skadebild inom skog, jordbruk och trafik
  • eventuella övriga intressen.

Med klövvilt avses älg, kronhjort, dovhjort, rådjur och vildsvin. Syftet med samförvaltningen är att få friska och välmående klövviltstammar i balans med fodertillgången. Genom att skapa en balans mellan vilt och fodertillgång blir det möjligt att välja trädslag som är mest lämpligt för biotopen. Det leder på sikt till en ökad fodertillgång för viltet och minskade skador på skog och grödor.

Varför förvalta tillsammans?

Situationen för vilt i länet har förändrats under senare decennier. Vi har flera olika arter av klövvilt jämfört med tidigare. Arterna påverkar varandra och behöver dela på samma foderresurser. Livsvillkoren för viltet har också ändrats, bland annat på grund av förändrat skogs- och jordbruk och fler barriärer i landskapet på grund av utbyggnad av städer och vägnät.

Den ändrade situationen för länets klövvilt kräver nya angreppssätt. Genom att flera olika aktörer, som jägare, lantbrukare och markägare, bidrar med olika perspektiv skapas en helhetssyn som är viktig för en långsiktigt hållbar förvaltning.

I diagrammet ser du hur avskjutningen av klövvilt såg ut åren 1980 och 2020.

Två diagram över avskjutning av klövvilt. 1980 40 % rådjur, 59 % älg och 1 % dovvilt. År 2020 älg 13 %, vildsvin 38 %, rådjur 17 % krobvilt 4 % och dovvilt 28 %.

Under 1980 bestod avskjutningen främst av rådjur och älg (40 respektive 59 procent). Endast en procent bestod av dovvilt. 40 år senare, år 2020, ser avskjutningen av klövvilt mer diversifierad ut. Älg och rådjur står tillsammans för 30 procent av avskjutningen. Övrig avskjutning är av vildsvin (38 procent), dovvilt (28 procent) och kronvilt (4 procent).

Skapa en lokal samförvaltning

Det är frivilligt att lokalt förvalta klövviltsstammen genom samförvaltning. För att förvaltningen ska fungera behöver det finnas en lokal vilja och förankring. Varje markägare har huvudansvar för förvaltningen på sin fastighet, men viltet rör sig oftast över större områden. Lokala förvaltningsstrategier bör därför tas fram i samverkan mellan markägare, lantbrukare och jägare och att aktörerna gemensamt identifiera åtgärder som ni är överens om och kan genomföra lokalt.

Lokal samförvaltning kan förslagsvis utgå från den befintliga organisationen för älg- och kronhjortsförvaltning.

Anordna möten

Att anordna träffar mellan berörda intressenter är grundläggande del av arbetet med samförvaltning. Till exempel samrådsmöten i älgskötselområden där även markägare, jägare och deras organisationer bjuds in.

Öka den gemensamma kunskapen

Det kan vara en god idé att öka den gemensamma kunskapen inom samförvaltningen. Dels genom att aktörerna delar kunskaper om hur de olika klövviltarterna påverkas av varandra och inverkar på skadesituationen. Dels genom gemensamma aktiviteter som studiebesök, föreläsningar och studiecirklar. Tillsammans kan man också undersöka metoder för att inventera och dokumentera för att öka kunskapen.

Riktlinjer som stöd för samförvaltningen

Det finns riktlinjer för arbetet att samförvalta klövvilt. Riktlinjerna ska fungera som stöd och inspiration i arbetet och har tagits fram av Länsstyrelsen i samarbete med länets viltförvaltningsdelegation.

Riktlinjer för samförvaltning av klövvilt i Örebro län Länk till annan webbplats.

Stöd i arbetet av Länsstyrelsen

Hör av dig till oss om du har frågor om samförvaltning eller vill få stöd eller råd för att komma i gång.

Länsstyrelsen roll i förvaltningen av klövvilt

För att kunna nå målen i älgförvaltningen, om balans mellan älgstammen och fodret i naturen och minskade skador på areella näringar, behöver vi ta hänsyn till att fler arter påverkar skadebilden. Länsstyrelsen har därför tillsammans med Viltförvaltningsdelegationen tagit initiativ till samförvaltning för att främja en långsiktigt hållbar klövviltförvaltning i länet.

Länsstyrelsens ansvar i förvaltningen av klövvilt är att

  • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
  • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
  • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.
  • verka för att länets vildsvin förvaltas på ett klokt sätt i pågående projekt inom livsmedelsstrategin och de olika regeringsuppdragen inom ”vildsvinspaketet”.

Kontakt

Handläggare inom vilt

Telefon till Länsstyrelsens växel 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss