Illustration, älg

Älgjakt

Här hittar du information om årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde.

Länsstyrelsen beslutar om jakttidens längd för älg, efter samrådan med Viltförvaltningsdelegationen. Det antal älgar som jägarna ska fälla bestäms av bland annat älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och förekomst av rovdjur.

Älgjakt i Örebro län 2020/2021

Älgjakten påbörjas i Örebro län den 12 oktober 2020 och får på många håll bedrivas till och med februari 2021, beroende på om marken är registrerad och i så fall hur den är registrerad för älgjakt.

  • Älgskötselområde 12 oktober 2020–28 februari 2021
  • Licensområde 12 oktober 2020–31 januari 2021
  • Oregistrerad mark 12-14 oktober 2020 (endast älgkalv)

Älg jagas från och med en timme före solens uppgång till solens nedgång.

Om det behövs för att förebygga skada, får älg som uppträder vid odlade fält inom älgskötselområde jagas från och med den 16 augusti.

Du som inte jagar kan vara i skogen under jakten

Du kan stöta på jägare under en stor del av året när du är ute i naturen. Flera arter får jagas under en lång jakttid. Du ska inte känna dig rädd för att gå ut i skog och mark under till exempel älgjakttiden.

Klä dig så du syns och ge dig tillkänna

Klä dig gärna på ett sätt så att du syns väl, använd gärna en reflexväst. Tänk på att inte störa jakten om du stöter på jägare. Ge dig tillkänna och lämna därefter lugnt platsen.

Jägarna känner till att andra kan röra sig i skogen och ska ta hänsyn till det med stort säkerhetstänk. Men det är bra att känna till att många jägare bedriver älgjakt särskilt de första två älgjaktveckorna.

Allemansrätten

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen. Allemansrättens grundregel är att visa hänsyn och inte störa eller förstöra. Att med flit hindra, försvåra och störa jakt eller fiske är förbjudet. Skyltar med texten ”Jakt pågår” eller liknande betyder inte att det är förbjudet att vara i skogen, men man ska vara medveten om att jakt pågår och visa hänsyn till jägarna.

Jakt och fiske och allemansrätten (Naturvårdsverket)länk till annan webbplats

Förhindra smittspridning och hjälp till med provtagning under jakten

Under jakten kan du som jägare hjälpa till att förhindra smittspridning av afrikansk svinpest. Det gör du bland annat genom att rapportera självdöda vildsvin till SVA och inte slänga dina rester av matsäcken i naturen. Du kan också hjälpa SVA med provtagning av hjortdjur för att öka kunskapen om avmagringssjuka/CWD.

Det behövs mer kunskap om sjukdomen Chronic wasting disease (CWD). Du som jägare får därför gärna hjälpa till att öka kunskapen genom att skicka in prover från vuxna hjortdjur (kronhjort, älg och rådjur) till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Det är endast djur över ett års ålder som ska provtas.

Jägare får gärna skicka in prover från självdöda djur, sjuka djur, trafikdödade djur och normaljagade djur som kasseras vid uppslaktning på grund av sjukdomstecken. Vid avlivning ska djuret skjutas i halsen – inte i huvudet.

Du hittar mer information hos de ansvariga myndigheterna:

CWD-provtagning (SVA)länk till annan webbplats

Nationell övervakning av CWD (SVA)länk till annan webbplats

Mer om CWD och sjukdomstecken (SVA)länk till annan webbplats

Den som sänder in vissa prover kan begära ersättning (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

Om du som jägare hittar självdöda vildsvin under jakten kan du rapportera in det till Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA). Det är också viktigt att du tänker på att

  • inte slänga rester av din matsäck i skog och mark. Vildsvinen kan äta resterna och i värsta fall smittas av afrikansk svinpest. Importerad kallrökt fläsk, skinka och korv kan sprida smittan.
  • använda kläder och utrustning som rengjorts efter en eventuell jakt utomlands. Om du har utländska jaktgäster, uppmana även dem att rengöra kläder och utrustning.

Rapportera självdöda vildsvin via Statens veterinärmedicinska anstalts webbplatslänk till annan webbplats

Du kan också ringa till SVA på 018 67 40 00.

Mer information

Afrikansk svinpest (Jägareförbundet)länk till annan webbplats

Afrikansk svinpest (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

Rapportera och betala fälld älg

Du behöver rapportera in fälld älg till Länsstyrelsen. Fällavgiften ska betalas för alla fällda älgar.

Rapportera och betala fälld älg

Riktlinjer för skötsel av älgstammen i Örebro län

Länets viltförvaltningsdelegation beslutar om övergripande riktlinjer för älgförvaltningen.

Övergripande riktlinjer för skötseln av älgstammen i Örebro län (pdf, rev. 2016)PDF

Registrera, ändra eller anslut till jaktområden

Älgjakt kan utövas inom tre olika typer av områden, älgskötselområden, licensområden och oregistrerat område. Läs mer om de olika typerna av områdena, ansök om att registrera, ändra eller ansluta till områden.

Jaktområden

Rapportera observationer för inventering av älgstammen och betesskador

Älgobs är en inventeringsmetod som bygger på de noteringar jägarna gör över alla älgar de ser under de sju första dagarna då jakt bedrivs.

Älgobs rapporteras i Viltdata eller Jaktrapport. Oavsett vilket system du rapporterar i ansvarar Jägareförbundet för insamling, kvalitetsgranskning och vidarebefordring av datan till Älgdata.

Rapportera älgobs i Viltdatalänk till annan webbplats

Rapportera älgobs i Jaktrapportlänk till annan webbplats

Information och instruktion till älgobslänk till annan webbplats

Länsstyrelsen har tillgång till Svenska Jägareförbundets årliga rapporter sedan flera år tillbaka. Om du vill ta del av rapporterna kan du höra av dig till oss. Du hittar kontaktuppgifter längst ned på sidan.

På Skogsstyrelsens webbplats kan du hitta resultaten av älgbetesinventeringar (ÄBIN) samt foderprognoser.

Älgbetesinventeringar och andra skogliga betesinventeringar (Skogsstyrelsen)länk till annan webbplats

Älgförvaltningsområden i Örebro län

Länet är indelat i sju älgförvaltningsområden. Ett älgförvaltningsområde leds av en älgförvaltningsgrupp som bland annat tar fram och följer upp förvaltningsplaner och skötselplaner.

Älgförvaltningsområden

Samarbetsprojektet Mera Tall

Länsstyrelsen deltar i samarbetsprojektet MeraTall i Sörmland och Örebro. Målet med projektet är ett ståndortsanpassat skogsbruk med livskraftiga klövviltstammar i balans med det naturliga foderutbudet. Läs mer på Skogsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Bidrag för älgskyttebanor

Under 2020 har Länsstyrelsen stoppat bidragsmöjligheten för skyttebanor eftersom det i dagsläget inte finns medel i älgvårdsfonden till sådana bidrag.

Kontakt