Illustration, älg

Älgjakt

Här hittar du information om årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde.

Länsstyrelsen beslutar om jakttidens längd för älg, efter samrådan med Viltförvaltningsdelegationen. Det antal älgar som jägarna ska fälla bestäms av bland annat älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och förekomst av rovdjur.

Älgjakt i Örebro län 2019/2020

Älgjakten påbörjades i Örebro län den 14 oktober 2019 och får på många håll bedrivas till och med februari 2020, beroende på om marken är registrerad och i så fall hur den är registrerad för älgjakt.

 • Älgskötselområde 14 oktober 2019–29 februari 2020
 • Licensområde 14 oktober 2019–31 januari 2020
 • Oregistrerad mark 14–16 oktober 2019 (endast älgkalv)

Älg jagas från och med en timme före solens uppgång till solens nedgång.

Om det behövs för att förebygga skada, får älg som uppträder vid odlade fält inom älgskötselområde jagas från och med den 16 augusti.

Beslut om jakttider och fällavgifter i Örebro läns älgförvaltningsområden 2019-2020 (pdf)PDF

Förhindra spridning av viltsjukdomar under jakten

Under jakten kan du hjälpa till att förhindra smittspridning av afrikansk svinpest. Det gör du genom att rapportera självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), inte slänga dina rester av matsäcken i naturen och se till att du som jägare har en utrustning som gjorts rent efter en eventuell jakt utomlands. Du kan också hjälpa SVA med provtagning av hjortdjur för att bidra till att öka kunskapen om avmagringssjuka/CWD.

Läs mer om viltsjukdomarna, vad du ska tänka på och hur du kan hjälpa till med rapportering.

Du som inte jagar kan vara i skogen under jakten

Du kan stöta på jägare under en stor del av året när du är ute i naturen. Flera arter får jagas under en lång jakttid. Du ska inte känna dig rädd för att gå ut i skog och mark under till exempel älgjakttiden.

Klä dig så du syns och ge dig tillkänna

Klä dig gärna på ett sätt så att du syns väl, använd gärna en reflexväst. Tänk på att inte störa jakten om du stöter på jägare. Ge dig tillkänna och lämna därefter lugnt platsen.

Jägarna känner till att andra kan röra sig i skogen och ska ta hänsyn till det med stort säkerhetstänk. Men det är bra att känna till att många jägare bedriver älgjakt särskilt de första två älgjaktveckorna.

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in fälld älg till Länsstyrelsen. Fällavgiften ska betalas för alla fällda älgar.

Rapportera fälld älg

Du ska rapportera fällda älgar under säsongen inom 14 dagar efter att älgen har fällts.

Rapportera fälld älg (älgdata.se)länk till annan webbplats

Du kan även rapportera fällda älgar i systemen Viltdatalänk till annan webbplats eller Jaktrapportlänk till annan webbplats.

Slutrapportera och betala fällavgift

När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare slutrapportera jakten och betala fällavgift. Det ska göras senast 14 dagar efter jakttidens slut. Du måste slutrapportera jakten även om inga älgar har fällts. Slutrapporteringen gör du på Älgdata.se.

Slutrapportera jakten (älgdata.se)länk till annan webbplats

Instruktioner för att slutrapportera (älgdata.se)länk till annan webbplats

Fakturan får du i samband med slutrapporteringen på älgdata.se. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

I Örebro läns älgförvaltningsområden är kostnaden jaktåret 2019/20:

 • Vuxen älg: 850 kronor
 • Kalv: 200 kronor

Du behöver både rapportera och betala fällavgifter till Länsstyrelsen, senast 14 dagar efter jakttidens slut. I Örebro läns älgförvaltningsområden är kostnaden för fälld älgkalv 200 kronor under jaktåret 2019/20.

Länsstyrelsen skickar inte ut besked om jakttid och fällavgift till jakträttshavare eller markägare på oregistrerad mark.

 

Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din Länsstyrelse för hjälp.

Alla fält markerade med * är obligatoriska att fylla i.

Så hanterar vi dina personuppgifterlänk till annan webbplats

Du som företräder älgskötselområdet eller licensområdet kan ansöka om befrielse från fällavgiften.

Om du under älgjakten har fällt en älg som är otjänlig som människoföda på grund av skada eller sjukdom kan du få älgen bedömd som kasserad och bli befriad från fällavgift. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet. Personer som får genomföra denna bedömning är veterinär, polis eller viltkasserare som blivit utsedda av Länsstyrelsen.

Här beskrivs steg för steg hur du går tillväga för att ansöka om att bli befriad fällavgift.

1. Intyga att älgen är otjänlig

Ett intyg om att älgen är otjänlig kan utfärdas av veterinär, polis, eller av två trovärdiga oberoende personer, till exempel jaktledare eller förtroendevald i angränsande jaktlag.

För att en älg ska räknas som otjänlig får skadan inte ha orsakats genom påskjutning eller felaktigt tillvaratagande, eller genom att eftersöks- eller anmälningsskyldigheten inte har har fullgjorts på ett tillräckligt sätt.

Gör så här för att intyga otjänlig älg

 1. Skriv ut och fyll i blanketten.

  Besiktningsintyg för otjänlig älg (pdf)PDF
 2. Bifogas blanketten i ansökan om befrielse från fällavgift (punkt 3).

2. Rapportera fälld älg

Rapportera fälld älg på vanligt sätt men ange att fällavgift inte önskas betalas och ange anledning.

3. Ansök om befrielse från fällavgift

I ansökan ska du ange:

 • När och var älgen fälldes
 • Älgskötselområdets/licensområdets namn
 • Motivering till varför du ansöker om avgiftsbefrielse.

Gör så här för att ansöka om befrielse från fällavgift

 1. Fyll i blanketten och skriv under:

  Ansökan om befrielse från fällavgift (pdf)PDF
 2. Skicka din ansökan tillsammans med beskiktningsintyget till orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Art och Vilt
  701 86 ÖREBRO

4. Slutrapportera först efter beslut

Beslutet på ansökan skickas till den som är registrerad företrädare för området. Den som ska slutrapportera jakten måste avvakta med slutrapportering tills att Länsstyrelsen beslutat om fällavgift ska betalas eller inte.

Inventering av älgstammen och betesskador

Rapportera älgobservationer under jakten

Älgobs är en inventeringsmetod som bygger på de noteringar jägarna gör över alla älgar de ser under de sju första dagarna då jakt bedrivs.

Älgobs rapporteras i Viltdata eller Jaktrapport. Oavsett vilket system du rapporterar i ansvarar Jägareförbundet för insamling, kvalitetsgranskning och vidarebefordring av datan till Älgdata.

Rapportera älgobs i Viltdatalänk till annan webbplats

Rapportera älgobs i Jaktrapportlänk till annan webbplats

Information och instruktion till älgobslänk till annan webbplats

Jaktområden

Älgjakt kan utövas inom tre olika typer av områden, älgskötselområden, licensområden och oregistrerat område. Läs mer om de olika typerna av områden nedan och hitta ansökningsblanketter för att registrera, ändra eller ansluta till områden.

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtt jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar eller kortare beroende på Länsstyrelsens beslut.

Ett licensområde ska vara så stort att det medger en avskjutning av minst en älgkalv per år. Förvaltningsgrupperna lämnar förslag på arealgränser och tilldelning i sin förvaltningsplan. Dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens beslut om registrering av licensområden och för tilldelning av älg inom licensområden.

Länsstyrelsen prövar området kan registreras som licensområde, det vill säga att det medger avskjutning av minst en älgkalv per år, och att det är av den minsta storlek som krävs en ligt älgförvaltningsplanen.

För att ansöka om att registrera ett licensområde ska du fylla i blankett: "Ansökan om registrering av område för älgjakt" (punkt 1 nedan).

Om du inte äger marken och saknar ett skriftligt avtal om jakträtt ska du även fylla i "Blankett för jakträttsintyg" (punkt 2 nedan).

Avgifter

För ansökan om registrering ska en avgift om 2 300 kr inbetalas till Länsstyrelsen. Ansökan behandlas inte förrän avgiften har inbetalats.

Betala in till bankgiro 5051-7671, och ange "registering av älgjaktsområde", samt sökandens namn.

Tid för ansökan

Ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 januari för att förändringen ska kunna gälla inför kommande jaktår.

Om förändringar i jakträttsliga förhållanden sker efter detta datum, till exempel att du skrivit jakträttsavtal eller förvärvat mark, kan Länsstyrelsen vid behov hantera anmälan även efter den 31 januari,

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om registrering av område för älgjakt (pdf)PDF
 2. Om du inte äger marken och saknar ett skriftligt avtal om jakträtt ska du bifoga Blankett för jakträttsintyg (pdf)PDF
 3. Skriv under och skicka blanketterna till  orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Art och Vilt
  701 86 ÖREBRO
 4. Betala in registreringsavgiften

Vid anmälan om ändring av ett redan befintligt licensområde ska du fylla i blankett: "Anmälan om ändring av licensområde" (punkt 1 nedan)

Om du inte själv äger hela det område som ska ändras ska du även bifoga dokument som intyger att du har rätt att föra överiga markägares/jakträttshavares talan, tex intyg, mötesprotokoll, etc.

Avgifter

Registreringsavgiften för anmälan om ändring är på 2 300 kronor, och betalas in till Länsstyrelsens bankgiro 5051-7671.

För sammanslagning av befintliga licensområden utgår ingen registreringsavgift, ej heller om ett licensområde vill ansluta till ett befintligt älgskötselområde.

Tid för anmälan

Anmälan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 januari för att förändringen ska kunna gälla inför kommande jaktår.

Om förändringar i jakträttsliga förhållanden sker efter detta datum, till exempel att du skrivit jakträttsavtal eller förvärvat mark, kan Länsstyrelsen vid behov hantera anmälan även efter den 31 januari

Gör din anmälan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Anmälan om ändring av licensområde (pdf)PDF
 2. Skriv under och skicka blankett och eventuella dokument/intyg till  orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro Län                                             
  Art och Vilt                                                                     
  701 86 ÖREBRO
 3. Betala in registreringsavgiften

Denna blankett används för ändring av företrädare för ett älgjaktsområde.

 

Gör din anmälan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Anmälan om byte av företrädare för älgjaktsområde (pdf)PDF
 2. Skriv under och skicka blanketten till orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Art och Vilt
  701 86 ÖREBRO

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare frivilligt gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten.

Frivillig att vara med i ett älgskötselområde

Att vara med i området är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen utan hinder. Ett älgskötselområde måste klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år för att få vara registrerat.

Skötselplan för området reglerar jakten

Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området genom en skötselplan som de själva tar fram i samråd med berörd älgförvaltningsgrupp. Planen granskas sedan av förvaltningsgruppen och fastställs av Länsstyrelsen. Planen ska leda till att älgförvaltningsplanens mål inom älgförvaltningsområdet nås.

Samarbete och samråd viktigt

Företrädare för älgskötselområdet ska varje år följa upp älgskötselplanen och vid behov justera den så att planens mål uppnås. Samarbete inom älgskötselområdet är grunden för en god älgförvaltning, och det är därför viktigt att man varje år genomför ett samråd med berörda fastighetsägare, jakträttshavare och viltvårdsområdesföreningar. Mer information hittar du på älgdata.se, bland annat:

Statistik och information om planerad avskjutning (älgdata)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mall för älgskötselplan (älgdata)länk till annan webbplats

Länsstyrelsen prövar om området kan registreras som älgskötselområde. Det krävs bland annat att det ska vara lämpligt för älgjakt och kunna hålla en årlig avskjutning av minst tio vuxna älgar. 

Blankett "Ansökan om registrering av område för älgjakt" används för att registrera ett nytt älgskötselområde (punkt 1 nedan).

Blankett "Avtal om anslutning till älgskötselområde" ska fyllas i av jakträttshavare/jaktlag och företrädare för älgskötselområdet, och skickas in tillsammans med ansökan (punkt 2 nedan). 

Avgifter

För ansökan om registrering av område för älgjakt ska en avgift om 2 300 kr inbetalas till Länsstyrelsen. Ansökan behandlas inte förrän avgiften är betald.

Registreringsavgiften inbetalas till Länsstyrelsens bg nr 5051-7671. 

Ange " Registering av älgjaktsområde" vid inbetalning, samt namn på sökanden och/eller det blivande älgskötselområdet.

Tid för ansökan

Ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 januari för att förändringen ska kunna gälla inför kommande jaktår.

Om förändringar i jakträttsliga förhållanden sker efter detta datum, till exempel att du skrivit jakträttsavtal eller förvärvat mark, kan Länsstyrelsen vid behov hantera anmälan även efter den 31 januari,

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blankett:
  Ansökan om registrering av område för älgjakt (pdf)PDF
 2. Fyll i blankett: 
  Avtal om anslutning till älgskötselområde (pdf)PDF
 3. Skriv under och skicka blanketterna till orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Art och Vilt
  701 86 ÖREBRO
 4. Betala in registreringsavgiften

Blankett "Anmälan om ändring av älgskötselområde" används för att ändra ett befintligt skötselområde (punkt 1 nedan), och fylls i av företrädaren för älgskötselområdet.

Blanketten "Avtal om anslutning till älgskötselområde" är ett avtal mellan jakträttshavaren och skötselområdet, och skickas till Länsstyrelsen tillsammans med anmälan om ändring (punkt 2 nedan).

Avgifter

Registreringsavgiften om 2 300 kr inbetalas till Länsstyrelsens bg nr 5051-7671 i samband med anmälan. Ansökan behandlas inte förrän avgiften är betald.

Ange " Registering av älgjaktsområde" vid inbetalningen, samt namn på sökanden och älgskötselområdet.

Vid anslutning av ett redan befintligt licensområde krävs ingen avgift, ej heller vid utträde ur älgskötselområdet.

Tid för anmälan

Anmälan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 januari för att förändringen ska kunna gälla inför kommande jaktår.

Om förändringar i jakträttsliga förhållanden sker efter detta datum, till exempel att du skrivit jakträttsavtal eller förvärvat mark, kan Länsstyrelsen vid behov hantera anmälan även efter den 31 januari,

Gör din anmälan så här

 1. Fyll i blankett:
  Anmälan om ändring av älgskötselområde (pdf)PDF
 2. Fyll i blankett: 
  Avtal om anslutning till älgskötselområde (pdf)PDF
 3. Skriv under och skicka blanketterna till orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Art och Vilt
  701 86 ÖREBRO
 4. Betala in registreringsavgiften

Denna blankett används för ändring av företrädare för ett älgjaktsområde.

Gör din anmälan så här

 1. Fyll i blankett:
  Anmälan om byte av företrädare för älgjaktsområde (pdf)PDF
 2. Skriv under och skicka blanketten till orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Art och Vilt
  701 86 ÖREBRO

Kartor över älgjaktsområden, älgförvaltningsområden och viltvårdsområden

Information om var gränserna går för länets älgjaktsområden hittar du i Länsstyrelsens informationskarta . Klicka på den lilla pilen till vänster om rutan vid ”Jakt och fiske”. Då kommer en lista med olika områden så som älgjaktsområden, älgförvaltningsområden, kronhjortsskötselområden och viltvårdsområden fram. Genom att klicka i rutan för de områden du vill se så visas de i kartan. För att få fram förklaring över hur områdena illustreras i kartan så klickar du på den lilla pilen till vänster om rutan för respektive område, ex "LstT Älgjaktområden".

Se länets områden i Länsstyrelsens informationskartalänk till annan webbplats

Förvaltningsområden i Örebro län

Länet är indelat i sju älgförvaltningsområden. Se karta över områdena:

Älgförvaltningsområden Örebro län (pdfPDF)

Länets viltförvaltningsdelegation beslutar om övergripande riktlinjer för älgförvaltningen.

Övergripande riktlinjer för skötseln av älgstammen i Örebro län (pdf, rev. 2016)PDF

Varje område leds av en älgförvaltningsgrupp

Inom varje område ansvarar en älgförvaltningsgrupp för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen. Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att:

 • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde.
 • granska älgskötselområdenas skötselplaner.
 • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde.
 • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

Älgförvaltningsgruppens organisation
I Örebro län består förvaltningsgrupperna av tre ledamöter som ska representera markägarna och tre ledamöter för jägarna. Ledamöterna är föreslagna av intresseorganisationerna och utses för tre år i taget. Nuvarande grupper utsågs i början av år 2018 och är utsedda till och med den 16 januari år 2021.

Områdenas förvaltningsplaner och protokoll

Nedan kan du ta del av förvaltningsplaner och mötesprotokoll för respektive område. Protokoll för föregående år och framåt läggs ut på webben. Vill man ta del av äldre protokoll så är man välkommen att höra av sig till oss.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Hökhöjden Protokoll 2019-04-09, samråd.pdf 89.3 kB 2020-01-08 11.52
Hökhöjden Protokoll 2019-03-20.pdf 55.8 kB 2019-09-11 14.27
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Malingsbo Protokoll 2019-03-13.pdf 583.4 kB 2019-09-11 14.30
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kilsbergen Protokoll 2019-09-30, samråd.pdf 139.4 kB 2019-10-02 09.03
Kilsbergen Protokoll 2019-08-20.pdf 62.4 kB 2019-09-11 14.53
Kilsbergen Protokoll 2019-07-08.pdf 47.4 kB 2019-09-12 08.00
Kilsbergen Protokoll 2019-06-17.pdf 200.1 kB 2019-09-11 14.45
Kilsbergen Protokoll 2019-05-27.pdf 36.5 kB 2019-09-11 14.44
Kilsbergen Protokoll 2019-03-11.pdf 28.4 kB 2019-09-12 08.07
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Frövi Protokoll 2019-12-03, samråd.pdf 751.8 kB 2019-12-04 13.34
Frövi Protokoll 2019-06-11, samråd.pdf 407 kB 2019-09-12 08.12
Frövi Protokoll 2019-05-02, samråd.pdf 521.4 kB 2019-05-03 09.50
Frövi Protokoll 2019-04-11, samråd.pdf 455.6 kB 2019-05-03 09.47
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Örebro västra Protokoll 2020-01-13.pdf 192.1 kB 2020-01-16 09.17
Örebro västra Protokoll 2019-07-08.pdf 198.5 kB 2019-09-11 15.51
Örebro västra Protokoll 2019-06-05.pdf 228.5 kB 2019-09-11 15.50
Örebro västra Protokoll 2019-05-16.pdf 444.9 kB 2019-09-11 15.49
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Örebro sydöstra Protokoll 2019-06-10.pdf 283.1 kB 2019-09-11 16.17
Örebro sydöstra Protokoll 2019-05-02, samråd.pdf 1.1 MB 2019-09-12 08.16

Älgförvaltningsplan Tiveden 2019-2021/2022 (pdf)PDF

Planen överklagades hos Naturvårdsverket som 2019-09-12 avslog överklagandet. Förvaltningsplanen gäller därför tillsvidare.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Tiveden Protokoll 2019-11-20.pdf 84.6 kB 2020-02-14 08.36
Tiveden Protokoll 2019-11-25, samråd.pdf 922.4 kB 2020-02-12 09.30
Tiveden Protokoll 2019-07-03.pdf 27.7 kB 2019-09-11 15.55
Tiveden Protokoll 2019-06-03.pdf 50.1 kB 2019-09-11 15.55
Tiveden Protokoll 2019-03-13.pdf 1 MB 2019-09-11 15.54
Tiveden Protokoll 2019-04-24, samråd.pdf 23.4 kB 2019-05-14 16.47

Bidrag för älgskyttebanor

Under 2019 har Länsstyrelsen stoppat bidragsmöjligheten för skyttebanor eftersom det i dagsläget inte finns medel i älgvårdsfonden till sådana bidrag.

Mera Tall

Länsstyrelsen deltar i samarbetsprojektet MeraTall i Sörmland och Örebro. Målet med projektet är ett ståndortsanpassat skogsbruk med livskraftiga klövviltstammar i balans med det naturliga foderutbudet. Läs mer på Skogsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt