Illustration, älg

Älgjakt

Här hittar du information om årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde.

Länsstyrelsen beslutar om jakttidens längd för älg, efter samrådan med Viltförvaltningsdelegationen. Det antal älgar som jägarna ska fälla bestäms av bland annat älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och förekomst av rovdjur.

Älgjakt i Örebro län 2020/2021

Älgjakten påbörjas i Örebro län den 12 oktober 2020 och får på många håll bedrivas till och med februari 2021, beroende på om marken är registrerad och i så fall hur den är registrerad för älgjakt.

  • Älgskötselområde 12 oktober 2020–28 februari 2021
  • Licensområde 12 oktober 2020–31 januari 2021
  • Oregistrerad mark 12-14 oktober 2020 (endast älgkalv)

Älg jagas från och med en timme före solens uppgång till solens nedgång.

Om det behövs för att förebygga skada, får älg som uppträder vid odlade fält inom älgskötselområde jagas från och med den 16 augusti.

Beslut om jakttider och fällavgifter i Örebro läns älgförvaltningsområden 2020-2021 (pdf)PDF

Du som inte jagar kan vara i skogen under jakten

Du kan stöta på jägare under en stor del av året när du är ute i naturen. Flera arter får jagas under en lång jakttid. Du ska inte känna dig rädd för att gå ut i skog och mark under till exempel älgjakttiden.

Klä dig så du syns och ge dig tillkänna

Klä dig gärna på ett sätt så att du syns väl, använd gärna en reflexväst. Tänk på att inte störa jakten om du stöter på jägare. Ge dig tillkänna och lämna därefter lugnt platsen.

Jägarna känner till att andra kan röra sig i skogen och ska ta hänsyn till det med stort säkerhetstänk. Men det är bra att känna till att många jägare bedriver älgjakt särskilt de första två älgjaktveckorna.

Rapportera och betala fälld älg

Du behöver rapportera in fälld älg till Länsstyrelsen. Fällavgiften ska betalas för alla fällda älgar.

Rapportera och betala fälld älg

Riktlinjer för skötsel av älgstammen i Örebro län

Länets viltförvaltningsdelegation beslutar om övergripande riktlinjer för älgförvaltningen.

Övergripande riktlinjer för skötseln av älgstammen i Örebro län (pdf, rev. 2016)PDF

Registrera, ändra eller anslut till jaktområden

Älgjakt kan utövas inom tre olika typer av områden, älgskötselområden, licensområden och oregistrerat område. Läs mer om de olika typerna av områden nedan och hitta ansökningsblanketter för att registrera, ändra eller ansluta till områden.

Jaktområden

Rapportera observationer för inventering av älgstammen och betesskador

Älgobs är en inventeringsmetod som bygger på de noteringar jägarna gör över alla älgar de ser under de sju första dagarna då jakt bedrivs.

Älgobs rapporteras i Viltdata eller Jaktrapport. Oavsett vilket system du rapporterar i ansvarar Jägareförbundet för insamling, kvalitetsgranskning och vidarebefordring av datan till Älgdata.

Rapportera älgobs i Viltdatalänk till annan webbplats

Rapportera älgobs i Jaktrapportlänk till annan webbplats

Information och instruktion till älgobslänk till annan webbplats

På Skogsstyrelsens webbplats kan du hitta resultaten av älgbetesinventeringar (ÄBIN)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt foderprognoserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Älgförvaltningsområden i Örebro län

Länet är indelat i sju älgförvaltningsområden. Ett älgförvaltningsområde leds av en älgförvaltningsgrupp som bland annat tar fram och följer upp förvaltningsplaner och skötselplaner.

Älgförvaltningsområden

Samarbetsprojektet Mera Tall

Länsstyrelsen deltar i samarbetsprojektet MeraTall i Sörmland och Örebro. Målet med projektet är ett ståndortsanpassat skogsbruk med livskraftiga klövviltstammar i balans med det naturliga foderutbudet. Läs mer på Skogsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Bidrag för älgskyttebanor

Under 2019 har Länsstyrelsen stoppat bidragsmöjligheten för skyttebanor eftersom det i dagsläget inte finns medel i älgvårdsfonden till sådana bidrag.

Kontakt