Jakt och vilt

I jaktförordningen står vilka vilda djur som får jagas. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

Jaktregler i Sverige

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. I jaktlagen anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas om det tillåts enligt jaktförordningens bilagor. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- och licensjakt.

I Sverige har fastighetsägare rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Jakt kan också utarrenderas.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser samt samla in och sammanställa avskjutningsstatistik.

Vi ansvarar för att

 • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
 • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
 • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
 • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
 • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Information om statens vilt finns i 33 § i Jaktförordningen.

Jaktförordningen hos Sveriges riksdag Länk till annan webbplats.

Viltförvaltningsdelegationen i Örebro län

I viltförvaltningsdelegationen ingår politiker, och representanter för olika näringar och intressegrupper. Landshövding Maria Larsson är ordförande. Delegationen beslutar om övergripande riktlinjer för viltförvaltningen i Örebro län. Den nuvarande mandatperioden omfattar år 2019-2022.

Protokoll från sammanträden

Här hittar du protokoll från Viltförvaltningsdelegationens sammanträden. Om du vill ta del av tidigare protokoll eller begära ut underskrivna protokoll får du gärna höra av dig till oss.

Sammanträde med Örebro läns viltförvaltningsdelegation

Närvarande:

Ordförande
Maria Larsson Landshövding

Ordinarie ledamöter
Susanne Stenlund, (S) Politisk företrädare
Sara Maxe, (KD) Politisk företrädare
Anna Eriksson, (C) Politisk företrädare
Johan Åqvist, (L) Politisk företrädare
Jan Larsson, (MP) Politisk företrädare
Lars Hjärtsjö, Trafiksäkerhet och illegal jakt
Ingvar Hellquist, Jakt- och viltvårdsintresset
Britt Eklöf, Naturvårdsintresset
Roger Cassman, Naturvårdsintresset
Peter Lindström, Friluftsintresset
Gudrun Haglund-Eriksson, Ägare och brukare av jordbruksmark
Mats-Ola Johnsson, Lokalt näringsliv och turism
Sandra Hamilton, Natur- och turismföretag
Erik Petré, Skogsnäringen
Johan Nilsson, Yrkesfisket

Länsstyrelsen
Emma Kvastegård, Vilthandläggare
Johanna Månsson, Wikland Vilthandläggare
Lena Jörgensen, Handläggare
Louise Hämäläinen, Vilthandläggare
Lovisa Forssell, Avdelningschef Landsbygdsavdelningen (punkt 6)
Mona HansErs, Enhetschef Art och Vilt

 1. Sammanträdet öppnas
  Ordförande Maria Larsson hälsade alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Maria Larsson informerar om nya ersättare för politiskt intresse, Tomas Bergqvist.

 2. Godkännande av dagordning
  Mötet godkände dagordningen.

 3. Val av justerare
  Mötet beslutade att utse Gudrun Haglund-Eriksson till justerare av protokollet.

 4. Genomgång av föregående mötesprotokoll
  Mötet godkände föregående mötesprotokoll.

 5. Samråd: Riktlinjer för skyddsjakt efter stora rovdjur

  Föredragande: Emma Kvastegård
  Länsstyrelserna inom mellersta rovdjursförvaltningsområdet har tagit fram förslag på riktlinjer för skyddsjakt efter stora rovdjur. Syftet med det gemensamma arbetet med riktlinjerna är att underlätta hanteringen av skyddsjaktsärenden och öka förutsättningarna för att de hanteras på ett likartat sätt oavsett län. För Örebro län innebär förslaget på gemensamma riktlinjer ingen skillnad mot tidigare hantering av skyddsjaktsärenden. Efter samrådet med Viltförvaltningsdelegationen kommer arbetsgruppen att bearbeta utkastet utifrån inkomna synpunkter. Ärendet återkommer sedan till Viltförvaltningsdelegationen i höst/vinter 2021 för beslut.

  Ställningstagande: Gudrun Haglund-Eriksson framförde att Länsstyrelsen borde förkorta handläggningstiden för beslut om skyddsjakt efter ett angrepp av varg för att öka sannolikheten att rätt individ fälls. Ingvar Hellquist framförde att det skiljer sig mellan norra och mellersta rovdjursförvaltningsområdet hur man bedömer vargars genetik, att länsstyrelserna i norra rovdjursförvaltningsområdet beviljar skyddsjakt efter genetiskt viktiga vargar och länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet inte gör det. Jan Larsson framförde att Länsstyrelsen borde finansiera skyddsjakt efter stora rovdjur. Länsstyrelsen tar med sig synpunkter om genetiskt viktig varg, att det är viktigt att hantera skyddsjaktsärenden likartat mellan län och mellan rovdjursförvaltningsområden samt önskan om att Länsstyrelsen bör stå för kostnader kopplat till skyddsjakt, till vidare diskussion om de gemensamma riktlinjerna för skyddsjakt med de andra länen.
 6. Information: Länsstyrelsens arbete med livsmedelsstrategin och viltförvaltning

  Föredragande: Lovisa Forssell, Mona HansErs
  Länsstyrelsen informerade om arbetet med den regionala livsmedelsstrategin och två pågående projekt kring vildsvin, Konsumentens väg till vildsvin och Mer vildsvinskött i Örebroregionen. Vidare informerade Länsstyrelsen om arbeten som sker inom viltförvaltningen på nationell nivå: översyn av riktlinjer för skyddsjakt och EU-kommissionens dialogplattform som fokuserar på skyddsjakt. Nationellt pågår även ett arbete med ny förvaltningsplan för stora rovdjur och i det arbetet har Länsstyrelsen påtalat behovet av att ta in andra strategier såsom livsmedelsstrategin för att på nationellt plan göra avvägningar i målkonflikter inom olika politikerområden. När den nationella förvaltningsplanen för rovdjur är klar ska den regionala förvaltningsplanen revideras.

 7. Information: Regeringens beslut om nya jakttider

  Föredragande: Johanna Månsson Wikland
  Den 6 maj 2021 beslutade regeringen om nya jakttider som träder i kraft 1 juli 2021. Det innebär bland annat förändringar i jakttiden för älg, kronhjort, rådjur och vildsvin, att jakttiden för älg inte längre beslutas av Länsstyrelsen, att begränsningar för jakttid nattetid införs efter ett flertal fågelarter samt att skyddsjakt får bedrivas på enskilds initiativ efter trana, sångsvan, grågås, kanadagås, vitkindad gås samt storskarv under vissa förutsättningar. Sädgås får inte längre skyddsjagas i Örebro län. Det är inte klart hur återrapportering av skyddsjakt på enskilds initiativ ska se ut. Samtliga ändringar i jakttiderna framgår av jaktförordningen (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jaktforordning-1987905_sfs-1987-905)

 8. Samråd: Fällavgifter för älg jaktåret 2021/22

  Föredragande: Mona HansErs
  Länsstyrelsen informerade om senaste årens kostnader och intäkter i älgvårdsfonden samt antalet fällda älgar och inbetalda fällavgifter. Länsstyrelsens förslag för fällavgifter jaktåret 2021/22 var oförändrat från föregående jaktår, 850 kr för vuxen älg och 200 kr för kalv. Klövviltsutskottet stödde Länsstyrelsens förslag.

  Ställningstagande: Viltförvaltningsdelegationen stödde förslaget om att fällavgifterna för jaktåret 2021/22 ska vara 850 kr för vuxen älg och 200 kr för kalv.

 9. Samråd: Regional förvaltningsplan för vildsvin

  Föredragande: Lena Jörgensen
  Länsstyrelsen informerade om läget i processen att revidera den regionala förvaltningsplanen för vildsvin. Vidare presenterade Länsstyrelsen utkast till regional förvaltningsplan för vildsvin inklusive förslag till regionala mål.

  Ställningstagande: Viltförvaltningsdelegationen framförde inga synpunkter på förslag till regionala mål i förvaltningsplanen.
  Mats-Ola Johnsson framförde behov av att utbilda jägare och markägare om material och jaktmetoder för vildsvin. Vidare tipsade Mats-Ola om goda exempel på gårdar där de har vildsvin och får det att fungera.
  Viltförvaltningsdelegationen diskuterade olika aspekter på utfodring.
  Viltförvaltningsdelegationen lämnade förslag på att utöver regional förvaltningsplan för vildsvin även skulle ta fram en krisplan för vildsvin. Länsstyrelsen meddelade att det inte finns resurser för att ta fram ytterligare en plan parallellt med förvaltningsplanen samt att det inte krävs en krisplan för att påbörja omedelbara insatser, det kan genomföras inom ramen för förvaltningsplanen.

 10. Information: Aktuellt inom rovdjursförvaltningen

  Föredragande: Emma Kvastegård
  Länsstyrelsen informerade om preliminära resultat i inventeringen av lodjur och varg 2020–21, licensjakten efter lodjur 2021, beräkningsmodellen för genetiskt viktig varg, planering för revidering av regionala riktlinjer för förebyggande åtgärder inom rovdjursförvaltningen, yttrande över regeringsuppdraget utvecklad vargförvaltning och skrivelse till regeringen om länens samlade erfarenheter av flytt av genetiskt viktig varg.
  Viltförvaltningsdelegationen önskade att Länsstyrelsen skickar skrivelsen till dem när den är överlämnad till regeringen. Viltförvaltningsdelegationen föreslog att Länsstyrelsen även skickar upprättad skrivelse till länets riksdagsledamöter.

 11. Information: Aktuellt inom klövviltsförvaltningen

  Föredragande: Maria Larsson, Johanna Månsson Wikland, Louise Hämäläinen
  Länsstyrelsen informerade om resultatet från älg- och kronhjortsjakten jaktår 2020/21 och kan se att måluppfyllnaden i älgförvaltningsplanerna och i en summering av kronhjortsskötselplanerna är mycket god på länsnivå. Vidare informerade Länsstyrelsen om möte på ledningsnivå med Naturvårdsverket, propositionen om utfodring av vilt samt förslag till förändringar i jaktlag och jaktförordning samt hanteringen av Sveaskogs ansökningar om nya skötselområden i södra länsdelen.

 12. Information: Aktuellt inom förvaltningen av stora betande fåglar

  Föredragande: Johanna Månsson Wikland
  Länsstyrelsen informerade om avledningsutfodringen för sångsvan vid Tysslingen, beslut om skyddsjakt på myndighets initiativ efter trana i Kvismareområdet för att förhindra skada på nysådd och oskördad gröda samt ansökningar om skyddsjakt efter trana från andra delar av länet.

 13. Samråd: Ledamöternas goda exempel från Viltförvaltningsdelegationen

  Föredragande: Maria Larsson, Mona HansErs
  Länsstyrelsen informerade om erfarenhetsutbytet mellan länen inom mellersta rovdjursförvaltningsområdet och till det önskade Länsstyrelsen höra goda exempel från ledamöterna i Viltförvaltningsdelegationen.

  Ställningstagande: Viltförvaltningsdelegationen framförde att sammanträdena präglas av god dialog med god respekt, det är högt i tak, man blir lyssnad på och får mycket bra information. Vidare framförde Viltförvaltningsdelegationen att det är positivt med utbildningarna och exkursionerna som genomförts.
  Flera ledamöter informerade om att de har gemensamma möten och erfarenhetsutbyten med ledamöter i andra Viltförvaltningsdelegationer som företräder samma intresse.
  Anna Eriksson framförde att hon gärna skulle få mer information om vad olika saker kostar inom viltförvaltningen.
  Mats-Ola Johnsson framförde att det skulle vara önskvärt med fler punkter på dagordningen som Viltförvaltningsdelegationen skulle besluta om. Mats-Ola gav exempel på att han har hört talas om att Viltförvaltningsdelegationen i Gävleborg län har fler beslutspunkter än i Örebro län.

 14. Övriga frågor

  Från skogsnäringen: Vår väg mot att minska viltskadorna

  Föredragande: Erik Petré
  Erik Petré informerade om skadeläget i skogen orsakat av vilt och föreslår att Örebro län ska arbeta med alla klövviltsarter gemensamt och ta fram en regional förvaltningsplan för klövvilt.

 15. Nästa sammanträde
  Nästa sammanträde är den 3 september 2021.

 16. Sammanträdet avslutas
  Ordförande Maria Larsson förklarade mötet avslutat.

Undertecknats av:

Maria Larsson, ordförande

Louise Hämäläinen, sekreterare

Gudrun Haglund-Eriksson, justerare

Sammanträde med Örebro läns viltförvaltningsdelegation

Närvarande:

Ordförande
Maria Larsson Landshövding

Ordinarie ledamöter
Susanne Stenlund (S) Politisk företrädare
Sara Maxe (KD) Politisk företrädare
Anna Eriksson (C) Politisk företrädare
Johan Åqvist (L) Politisk företrädare
Jan Larsson (MP) Politisk företrädare
Lars Hjärtsjö Trafiksäkerhet och illegal jakt
Ingvar Hellquist Jakt- och viltvårdsintresset
Britt Eklöf Naturvårdsintresset
Roger Cassman Naturvårdsintresset
Peter Lindström Friluftsintresset
Gudrun Haglund-Eriksson Ägare och brukare av jordbruksmark
Mats-Ola Johnsson Lokalt näringsliv och turism
Sandra Hamilton Natur- och turismföretag
Erik Petré Skogsnäringen
Johan Nilsson Yrkesfisket

Länsstyrelsen
Lena Jörgensen Handläggare (punkt 15)
Emma Kvastegård Vilthandläggare
Johanna Månsson Wikland Vilthandläggare
Louise Hämäläinen Vilthandläggare
Per Ahlqvist Fältsamordnare
Mona HansErs Enhetschef Art och Vilt

1. Sammanträdet öppnas

Ordförande Maria Larsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Maria Larsson hälsade särskilt välkommen till Roger Cassman som ny ordinarie ledamot för naturvårdsintresset och informerade om två nya ersättare, Lars Johansson för naturvårdsintresset och Peter Mohlin för yrkesfisket. Den politiske ersättaren Kent Gustafsson har meddelat sin avgång och Länsstyrelsen inväntar nominering från Region Örebro län.

2. Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen med tillägg av en övrig fråga angående kameraövervakning i lodjursinventeringen.

3. Val av justerare

Mötet beslutade att utse Ingvar Hellquist till justerare av protokollet.

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll

Mötet godkände föregående mötesprotokoll.

5. Samråd: Utbildning för delegationen

Föredragande: Mona HansErs

Eftersom Viltförvaltningsdelegationen ska fatta beslut om den regionala förvaltningsplanen för vildsvin den 12 november 2021 föreslår Länsstyrelsen att årets utbildningstillfälle eftermiddagen den 3 september 2021 ska fokusera på vildsvin.

Ställningstagande

Viltförvaltningsdelegationen anser att det är ett bra förslag att fokusera på vildsvin på årets utbildningstillfälle.

6. Samråd: Regeringsuppdrag utvecklad vargförvaltning

Föredragande: Emma Kvastegård

Länsstyrelsen i Örebro län är ett av länen som fått i uppdrag från Regeringen att redovisa områden där utsättning av genetiskt viktiga vargar kan ske. Uppdraget ska redovisas senast den 29 april 2021. Innan uppdraget redovisas kan rovdjursutskottet komma att involveras och samråd med Naturvårdsverket ska ske. Länsstyrelsen informerar om att hela länet i princip täcks av vargrevir, förutom öster om väg 50/söder om Örebro.

Ställningstagande

Viltförvaltningsdelegationen framhåller att de rovdjurpolitiska målen är en minskad täthet och en ökad spridning. Delegationens samlade uppfattning är att vargtätheten i Örebro län gör att en flytt av genetiskt viktig varg till länet inte är lämplig. Dessutom menar delegationen att förutsättningar för acceptans för en flytt till Örebro län saknas eftersom länet redan har tagit det ansvaret en gång tidigare och att det inte är rimligt att samma län ska behöva ta det igen. För att de rovdjurspolitiska målen om minskad täthet och ökad spridning ska uppnås och för att länen ska dela på ansvaret att ta emot en flytt av genetiskt viktig varg ser delegationen att Örebro län bör undantas från listan över lämpliga utsättningsplatser. Det enda tänkbara alternativet för att ta emot en flytt av genetiskt viktig varg skulle vara om ett annat revir i länet skulle tas bort/den totala vargtätheten i länet skulle sänkas.

Viltförvaltningsdelegationen uttrycker önskemål om att få ta del av redovisningen av uppdraget innan det skickas in till Regeringen.

Viltförvaltningsdelegationen skulle även vilja få mer information om hur minskningen av en vargs genetiska värde beräknas.

7. Samråd: Remiss om borttagande av miniminivåer för stora rovdjur på länsnivå

Föredragande: Emma Kvastegård

Under miniminivåprocessen 2018 lyfte viltförvaltningsdelegationer att miniminivåer på länsnivå skulle tas bort. Länsstyrelserna och Naturvårdsverket har hemställt till miljödepartementet och näringsdepartementet att miniminivåer endast bör fastställas på rovdjursförvaltningsområdesnivå. Regeringen har nu remitterat ett förslag till länsstyrelserna som är i linje med hemställan.

Ställningstagande

Viltförvaltningsdelegationen är positiv till förslaget med vissa förtydliganden. Majoriteten av ledamöterna i Örebro läns viltförvaltningsdelegation tillstyrker att förslaget i huvudsak är positivt. Det finns dock vissa tveksamheter kring att inflytandet från viltförvaltningsdelegationen förminskas något i och med att länsvisa miniminivåer inte längre fastställs. Merparten menar ändå att den ökade möjligheten till flexibilitet i samverkan mellan länen inom förvaltningsområdet överväger den inlåsningseffekt som de länsvisa miniminivåerna resulterat i.

Delegationen uttrycker samtidigt en farhåga att den lokala acceptansen kan försvåras när förslaget genomförs och besluten kopplat till rovdjursförvaltningen fattas längre ifrån de som berörs av rovdjuren.

8. Information: Återrapportering av viltskademedel 2020

Föredragande: Johanna Månsson Wikland/ Emma Kvastegård

Länsstyrelsen redovisade hur viltskademedlen använts under 2020. Medlen används till att förebygga och ersätta skador av främst lo, varg, trana, sångsvan och gäss. Utbetalda medel till bidrag och ersättningar till fågelarbetet har varit något mer än tidigare år, drygt 1 400 000 kronor totalt. Totalt har 11 personer mottagit ersättningar för angrepp av rovdjur på hundar, får och get under 2020, varav 3 angrepp skedde under 2019. Ersättningarna summerade till 410 000 kronor. I viltskademedel har Länsstyrelsen under år 2020 utbetalat drygt 1 997 000 kronor för olika förebyggande åtgärder mot skador av rovdjur, varav till 81 mottagare för röjning under rovdjursavvisande stängsel, till 22 mottagare för rovdjursavvisande stängsel och till 60 mottagare för skyddsvästar till hundar.

9. Beslut: Prioritering av viltskademedel för röjningsbidrag 2021

Föredragande: Emma Kvastegård

Länsstyrelsen föreslår samma hantering av ansökningar om bidrag för röjning under rovdjursavvisande stängsel som år 2020. Det innebär att ansökningar inkomna innan 15 augusti 2021 prioriteras och att ansökningar kan inkomma fram till den 31 oktober 2021. Viltförvaltningsdelegationen förväntas att besluta om bidragsnivån vid sammanträdet den 3 september 2021. Bidragets storlek baseras på totalt antal löpmeter i inkomna ansökningar. Tidigare år har Viltskadecenters rekommendation om 5 kr/m använts som storlek på bidraget.

Ställningstagande

Viltförvaltningsdelegationen beslutar att ansökningarna om bidrag för röjning under rovdjursavvisande stängsel ska hanteras på samma sätt som år 2020. Det innebär att ansökningar inkomna innan den 15 augusti 2021 prioriteras och att ansökningar kan inkomma fram till den 31 oktober 2021.

10. Information: Licensjakt efter varg

Föredragande: Emma Kvastegård

Länsstyrelsen uppdaterar om genomförandet av licensjakt efter varg. Innan jaktstart hade Länsstyrelsen kännedom om fem vargar i Vidalnreviret. Vid sammanträdet hade fem vargar fällts och en varg återstår på tilldelningen. Licensjakten kan pågå som längst till och med den 15 februari 2021. Länsstyrelsen har goda erfarenheter av kontakt med Västmanlands län, polisen och jaktledare i området.

11. Information: Aktuellt inom rovdjursförvaltningen

Föredragande: Emma Kvastegård

Länsstyrelsen informerar om att Naturvårdsverket initierat revidering av nationella förvaltningsplaner för stora rovdjur samt revideringar av föreskrifter för delar inom förvaltning av stora rovdjur.

Länsstyrelsen har tagit emot ett förslag om dialog på regional nivå som finansieras av Europakommissionens plattform för samexistens mellan människor och stora rovdjur. Viltförvaltningsdelegationen är positiva till att delta i dialogen på regional nivå.

Länsstyrelsen informerar vidare om preliminära resultat från inventering av varg och lodjur 2020/21. Hittills är det ungefär 10 vargrevir som berör Örebro län, varav 4 revir är nya konstellationer. Länsstyrelsen berättar om den utvecklade kameraövervakningen som används vid inventering efter lodjur och om de flertalet kameror som införskaffats till innevarande säsong. Delegationen frågar om Länsstyrelsen kan köpa in fler kameror för att öka täckningen. Länsstyrelsen menar att personalen med tiden utvecklar kunskapen om placering av kameror vilket kommer att öka effektiviteten på de kameror som är inköpta. Vidare kommer Länsstyrelsen utvärdera årets täckningsgrad och eventuellt behov av ytterligare kameror i relation till budget. Länsstyrelsen uppmanar allmänheten att dela med sig av bra platser att placera kameror på. Återkommande uppmanar Länsstyrelsen att andra som har viltkameror i länet att skicka in bilder på rovdjur, särskilt att jägarorganisationer ska sprida ordet.

I mars kommer licensjakt efter två lodjur genomföras i Örebro län. Länet är uppdelat så att södra jaktområdet har en jakttid 1–31 mars och norra jaktområdet har en jakttid 15–31 mars.

Inom den nationella översynen av jakttider har Länsstyrelsen i Örebro län inbjudits till en hearing hos Näringsdepartementet för att framföra Länsstyrelsernas inom Mellersta rovdjursförvaltningsområdets viktigaste synpunkter.

Den 9 februari 2021 fälldes hanen inom Norrsjöreviret på skyddsjakt.

12. Information: Aktuellt inom klövviltsförvaltningen

Föredragande: Johanna Månsson Wikland

Länsstyrelsen har utsett nya ledamöter i älgförvaltningsgrupperna för mandatperioden 18 januari 2021 – 17 januari 2024. Länsstyrelsen noterar att andelen kvinnor bland nominerade ledamöter ökat något från föregående mandatperiod, samtidigt som andelen kvinnor i älgförvaltningsgrupperna behöver ökas.

Älgförvaltningsgrupperna har följt upp pågående jakt efter älg under senhösten/vintern. Fyra förvaltningsgrupper bedömer att målen kommer att nås inom förvaltningsområdet och tre förvaltningsgrupper bedömer att de flesta älgskötselområden inom förvaltningsområdet kommer att nå målen.

Till 2021 har Länsstyrelsen utvecklat vägledningen till älgförvaltningsgrupperna genom att tydliggjort tidplanen för planarbetet. Syftet är att undvika sena svar till älgskötselområden.

Länsstyrelsen informerar om att myndigheten inväntar ansökningar om större ändringar för älg- och kronhjortsskötselområden i södra länsdelen. Viltförvaltningsdelegationen framför att de vill bli involverade i handläggningen av de aktuella ansökningsärendena.

Delegationen framför att de bland annat ser svårigheter med den lokal förankringen om jaktområdena blir för stora.

Länsstyrelsen involverar Viltförvaltningsdelegationen genom att vid nästa möte informera om läget. Länsstyrelsen återkommer till Viltförvaltningsdelegationen om det finns behov av riktlinjer i arbetet.

13. Information: Aktuellt inom förvaltningen av stora betande fåglar

Föredragande: Johanna Månsson Wikland

Länsstyrelsen har remitterat handlingsplan för hantering av avledningsutfodringen för sångsvanar vid Tysslingen till berörda lantbrukare. Svaren visar att övervägande andel av berörda lantbrukare är positiva till fortsatt utfodring. I övrigt planerar Länsstyrelsen det skade­förebyggande arbete i likhet med vad som vidtagits föregående år. Under året ska Viltförvaltningsdelegationen revidera riktlinjer och handlingsplan för arbetet från och med år 2022.

14. Information: Remiss om utfodring och remiss om jägares leverans av vildsvin

Föredragande: Johanna Månsson Wikland

Länsstyrelsen ser i huvudsak positivt på förslaget till ändringar i jaktlagstiftningen för att kunna reglera utfodring av vilt. Länsstyrelsen har även svarat på remiss angående förslag om jägares leveranser av små mängder vildsvin och kött av vildsvin. Även detta förslag ser Länsstyrelsen i huvudsak positivt på.

15. Diskussion: Revidering av regional förvaltningsplan för vildsvin

Föredragande: Lena Jörgensen

Länsstyrelsen ger en lägesrapport i länets projekt ”Konsumentens väg till vildsvin”.

Länsstyrelsen presenterar även förslag på tidplan för framtagandet av en uppdaterad regional förvaltningsplan för vildsvin. Viltförvaltningsdelegationen anser att presenterad tidsplan är bra. Inför sammanträdet den 21 maj 2021 kommer Länsstyrelsen att skicka ut ett utkast till regional förvaltningsplan för vildsvin som delegationen kan diskutera. Den 12 november 2021 ska delegationen fatta beslut om godkännande av den regionala förvaltningsplanen för vildsvin.

16. Övriga frågor

Sandra Hamilton har inkommit med en fråga om kameraövervakning i inventering av lodjur. Frågan diskuterades under punkt 11, Information: Aktuellt inom rovdjursförvaltningen.

17. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är den 21 maj 2021.

Till nästa sammanträde har Gudrun Haglund-Eriksson och Erik Petré väckt varsin fråga.

På nästa sammanträde kommer Länsstyrelsen presentera svar på regeringsuppdraget Utvecklad vargförvaltning och hur många kameror Länsstyrelsen har möjlighet att köpa in till lodjursinventeringen.

18. Sammanträdet avslutas

Ordförande Maria Larsson förklarade mötet avslutat.

Undertecknats av

Maria Larsson, ordförande

Louise Hämäläinen, sekreterare

Ingvar Hellquist, justerare

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2020-11-10 (utan underskrift).pdf Pdf, 170.6 kB. 170.6 kB 2020-12-10 13.53
Protokoll 2020-08-28 (utan underskrift).pdf Pdf, 169.6 kB. 169.6 kB 2020-10-22 14.33
Protokoll 2020-05-15 (utan underskrift).pdf Pdf, 196.2 kB. 196.2 kB 2020-06-12 11.11
Protokoll 2020-02-28 (utan underskrift).pdf Pdf, 194.6 kB. 194.6 kB 2020-06-12 11.10
Protokoll 2019-11-22 (utan underskrift).pdf Pdf, 166.2 kB. 166.2 kB 2020-01-07 11.28
Protokoll 2019-08-23.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2019-09-11 16.32
Protokoll 2019-05-17.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2019-06-18 10.33
Protokoll 2019-02-22.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2019-04-08 15.19

‌Ordinarie ledamöter och ersättare

Ordinarie ledamöter

Intresseområde

Nominerande organisation

Susanne Stenlund (S)

Politisk representant

Region Örebro län

Sara Maxe (KD)

Politisk representant

Region Örebro län

Anna Eriksson (C)

Politisk representant

Region Örebro län

Johan Åqvist (L)

Politisk representant

Region Örebro län

Jan Larsson (MP)

Politisk representant

Region Örebro län

Lars  Hjärtsjö

Trafik och illegal jakt

Polismyndigheten Region Bergslagen

Ingvar Hellquist

Jakt- och viltvårdsintresset

Svenska Jägareförbundet

Britt Eklöf

Naturvårdsintresset

Naturskyddsföreningen Örebro-Värmland

Roger Cassman

Naturvårdsintresset

Svenska Rovdjursföreningen

Peter Lindström

Friluftsintresset

Frilluftsfrämjandet Region Öst

Gudrun Haglund-Eriksson

Ägare och brukare av jordbruksmark

LRF, Örebro läns fåravelsförening, Föreningen Örebro läns Jordbruksarrendatorer, Närke-Östergötlands Jordägareförbund

Mats-Ola Johnsson

Lokalt näringsliv och turism

STF Karlskoga-Degerfors

Sandra Hamilton

Natur- och ekoturismföretag

Naturturismföretagen

Erik Petré

Skogsnäringen

Skogsindustrierna, Mellanskog, Sveaskog,
Stora Enso

Johan Nilsson

Yrkesfisket

Svanska Insjöfiskarenas Centralförbund
ErsättareTomas Bergqvist (S)

Politisk representant

Region Örebro län

John Sundell (KD)

Politisk representant

Region Örebro län

Nils Olof Tivemyr (C)

Politisk representant

Region Örebro län

Gustav Beck-Friis (M)

Politisk representant

Region Örebro län

Elin Nilsson (L)

Politisk representant

Region Örebro län

Irene Rosell

Trafik och illegal jakt

Polismyndigheten Region Bergslagen

Kerstin Winge

Jakt- och viltvårdsintresset

Svenska Jägareförbundet

Leif Andersson

Naturvårdsintresset

Naturskyddsföreningen Örebro-Värmland

Lars Johansson

Naturvårdsintresset

Närkes Ornitologiska Förening

Jessica Dahl

Friluftsintresset

Friluftsfrämjandet Region Öst

Kolbjörn Kindströmer

Ägare och brukare av jordbruksmark

LRF, Örebro läns fåravelsförening, Föreningen Örebro läns Jordbruksarrendatorer, Närke-Östergötlands Jordägareförbund

Jessica Sannö

Lokalt näringsliv och turism

STF Karlskoga-Degerfors

Johan Karlström

Natur- och ekoturismföretag

Naturturismföretagen

Helene Bergström

Skogsnäringen

Skogsindustrierna, Mellanskog, Sveaskog, Stora Enso

Peter Mohlin

Yrkesfisket

Hjälmarens Fiskareförbund


Mera Tall

Länsstyrelsen deltar i samarbetsprojektet MeraTall i Sörmland och Örebro. Målet med projektet är ett ståndortsanpassat skogsbruk med livskraftiga klövviltstammar i balans med det naturliga foderutbudet.

Mer tall (Skogsstyrelsen) Länk till annan webbplats.

Foderskapande åtgärder för klövvilt

Projektet Vild & Bortskämd som drivs av bland annat Länsstyrelsen Skåne har tagit fram filmer och annat informationsmaterial om foderskapande åtgärder för klövvilt.

Foderskapande åtgärder (Länsstyrelsen Skåne) Länk till annan webbplats.

Förebygg Viltskador

Vilda djur kan skada grödor och tamdjur. Få tips om vilka förebyggande åtgärder som du kan vidta och ansök om bidrag för bland annat rovdjursavvisande stängsel och skyddsväst till hund.

Förebygg viltskador

Kontakt