Jakt och vilt

Vilka vilda djur du får jaga står i jaktförordningen. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

Jaktregler i Sverige

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. Utgångspunkten i lagen är att allt vilt är fredat. Fredningen gäller även ägg och bon. Vissa arter av vilt får jagas vid vissa tider. Vilka jakttider som gäller för olika arter kan du hitta i bilaga 1–4 i jaktförordningen.

Jaktförordningen, Sveriges riksdag Länk till annan webbplats.

Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- eller licensjakt.

Jakträtt

Du som fastighetsägare äger jakträtten på den mark som tillhör fastigheten. Du kan välja att upplåta jakträtten genom civilrättsliga avtal. Länsstyrelsen hanterar inte dessa avtal. Om ni inte är eniga kan ni vända er till tingsrätten.

För jordbruksarrende har arrendatorn jakträtten om ni inte har avtalat annat.

Begränsningar och undantag av jakträtten

Jakträtten kan vara begränsad eller undantagen om marken ligger inom:

 • renskötselområde
 • kronopark
 • naturreservat
 • nationalpark.

Information om vad som gäller i skyddade områden finns i föreskrifterna till området.

Jakträtt inom detaljplanerat område

Fastigheter inom detaljplanerat område omfattar också jakträtt. Du måste ha ett personligt skottlossningstillstånd för att använda skjutvapen inom detaljplanerat område. Tillståndet söker du hos Polisen.

Sök tillstånd för att skjuta inom detaljplanerat område, Polisen Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser och att samla in och sammanställa statistik över skjutet vilt.

Vi ansvarar för att:

 • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
 • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
 • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
 • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
 • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Viltvårdsområden gynnar jakt och viltvård

Ett viltvårdsområde är ett antal fastigheter som gått samman för att gynna viltvården över ett större område. Medlemmarna i viltvårdsområdet får då jaga på varandras mark. Länsstyrelsen fattar beslut om att bilda viltvårdsområde och fastställer områdets stadgar. Du kan vända dig till Länsstyrelsen om du vill överklaga beslut från viltvårdsområdets stämma i vissa fall.

Vanliga frågor och svar

Du som äger en fastighet som ingår i ett viltvårdsområde är medlem i viltvårdsområdesföreningen. Som medlem äger du jakträtt i viltvårdsområdet.

Det kan också finnas regler för under vilka omständigheter fastighetsägaren får överlåta jakträtten till en annan person. Vilka bestämmelser och regler som gäller i ditt viltvårdsområde ska finnas skriftligt i föreningens stadgar.

Vad som gäller för att överlåta jakträtten till en annan person, till exempel genom att arrendera ut jakträtten står i viltvårdsområdesföreningens stadgar.

Det är förbjudet att, i eller inom 100 meter från en våtmark:

 • avlossa blyhagelammunition
 • ha med blyammunition vid skytte i våtmarker eller på väg till eller från skytte i våtmarker.

Förbudet gäller i hela landet.

Förbud mot blyhagel vid våtmark, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Viltförvaltningsdelegationen i Örebro län

I viltförvaltningsdelegationen ingår politiker, och representanter för olika näringar och intressegrupper. Landshövdingen är ordförande. Delegationen beslutar om övergripande riktlinjer för viltförvaltningen i Örebro län. 

Ledamöter i Örebro läns viltförvaltningsdelegation

Länsstyrelsen utsåg den 9 maj 2023 ledamöter i Viltförvaltningsdelegationen för uppdragsperioden 2023–2026.


Ordinarie ledamöter

Intresseområde

Nominerande organisation

Katarina
Hansson (S)

Politisk representant

Region Örebro län

Ewa
Sundkvist (KD)

Politisk representant

Region Örebro län

Anna
Eriksson (C)

Politisk representant

Region Örebro län

Carl-Johan
Wase (M)

Politisk representant

Region Örebro län

Tom
Persson (SD)

Politisk representant

Region Örebro län

Lars Hjärtsjö

Ledamot med
särskild kunskap i
frågor om
trafiksäkerhet och
illegal jakt

Polismyndigheten Region Bergslagen

Göran
Mejsjö

Jakt- och viltvårdsintresset

Svenska Jägareförbundet

Roger
Cassman

Naturvårdsintresset

Svenska Rovdjursföreningen

Hannah
Ljung

Naturvårdsintresset

Närkes Ornitologiska
Förening,
Västmanlands
Ornitologiska Förening

Peter
Lindström

Friluftsintresset

Friluftsfrämjandet, Region Öst

Gudrun
Haglund-
Eriksson

Ägare och brukare av jordbruksmark

Lantbrukarnas
Riksförbund Örebro, Hushållningssällskapet
Örebro, Örebro läns fåravelsförening, Örebro läns, Jordbruksarrendatorer

Mats Ola
Johnsson

Lokalt näringsliv och turism

Företagarna Örebro län

Sandra
Hamilton

Natur- och ekoturismföretagen

Naturturismföretagen, Nerike-Östergötland
Jordägareförening
(NÖJ)

Erik Petré

Skogsnäringen

Häradskog,
Mellanskog SBO
Örebro, Sveaskog,
Svenska Skogsplantor,
Holmen,
Nerike-Östergötland
Jordägareförening
(NÖJ), Västerås stift

Johan Nilsson

Yrkesfisket

Hjälmarens
Fiskareförbund,
Svenska
Insjöfiskarenas
Centralförbund
ErsättareSven-Olof
Axelsson
(S)

Politisk representant

Region Örebro län

Ivonny Falk
(KD)

Politisk representant

Region Örebro län

Jonas
Kleber (C)

Politisk representant

Region Örebro län

Tomas
Runnquist
(M)

Politisk representant

Region Örebro län

Ebba
Leandersson
(SD)

Politisk representant

Region Örebro län

Christian
Johansson

Ledamot med
särskild kunskap i
frågor om
trafiksäkerhet och
illegal jakt

Polismyndigheten Region Bergslagen

Mikael
Eriksson

Jakt- och viltvårdsintresset

Jägarnas Riksförbund

Roland
Stanbridge

Naturvårdsintresset

Naturskyddsföreningen
i Region Örebro Län

Lars
Johansson

Naturvårdsintresset

Närkes Ornitologiska
Förening,
Västmanlands
Ornitologiska Förening

Jessica Dahl

Friluftsintresset

Friluftsfrämjandet Region Öst

Erik
Sandberg

Ägare och brukare av jordbruksmark

Lantbrukarnas
Riksförbund Örebro,
Hushållningssällskapet
Örebro, Örebro läns
Fåravelsförbund och
Örebro läns
Jordbruksarrendatorer

Vakant

Lokalt näringsliv och turism


Charlotte
Sörman

Natur- och ekoturismföretagen

Naturturismföretagen,
Nerike-Östergötland
Jordägareförening
(NÖJ), Hopajola

Rickard
Sandström

Skogsnäringen

Häradskog,
Mellanskog SBO
Örebro, Sveaskog,
Svenska Skogsplantor,
Holmen,
Nerike-Östergötland
Jordägareförening
(NÖJ), Västerås stift

Peter
Mohlin

Yrkesfisket

Hjälmarens Fiskareförbund, Svenska
Insjöfiskarenas
Centralförbund


Protokoll från sammanträden

Här hittar du protokoll från Viltförvaltningsdelegationens sammanträden. Om du vill ta del av tidigare protokoll eller begära ut underskrivna protokoll får du gärna höra av dig till oss.

Sammanträde med Örebro läns Viltförvaltningsdelegation

Tid: måndag den 12 juni klockan 09.00 – 12.00
Plats: City konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro

Närvarande

Ordförande:
Lena Rådström Baastad Landshövding

Ordinarie ledamöter:
Ewa Sundkvist (KD), Politisk företrädare
Anna Eriksson (C), Politisk företrädare
Carl-Johan Wase (M), Politisk företrädare
Lars Hjärtsjö, Trafiksäkerhet och illegal jakt
Göran Mejsjö, Jakt- och viltvårdsintresset
Hannah Ljung, Naturvårdsintresset
Peter Lindström, Friluftsintresset
Gudrun Haglund-Eriksson, Ägare och brukare av jordbruksmark
Mats-Ola Johnsson, Lokalt näringsliv och turism
Erik Petré, Skogsnäringen

Ersättare tjänstgörande:
Roland Stanbridge, Naturvårdsintresset
Charlotte ”Lotta” Sörman, Natur- och ekoturismföretagen

Ersättare ej tjänstgörande:
Tomas Runnquist (M), Politisk företrädare
Lars Johansson, Naturvårdsintresset
Erik Sandberg, Ägare och brukare av jordbruksmark
Rickard Sandström, Skogsnäringen

Länsstyrelsen:
Johanna Månsson Wikland, Vilthandläggare
Lena Jörgensen, Vilthandläggare
Louise Hämäläinen, Vilthandläggare

Protokoll

 1. Sammanträdet öppnas
  Ordförande Lena Rådström Baastad hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 2. Godkännande av dagordning
  Viltförvaltningsdelegationen godkände dagordningen.

 3. Val av justerare
  Viltförvaltningsdelegationen utsåg Lars Hjärtsjö att justera protokollet.
 4. Genomgång av föregående mötesprotokoll
  Viltförvaltningsdelegationen lade föregående mötesprotokoll till handlingarna.

 5. Samråd: Arbetsordning Viltförvaltningsdelegationen
  Föredragande: Louise Hämäläinen

  Länsstyrelsen gick igenom utskickat förslag till arbetsordning för Viltförvaltningsdelegationen.

  Viltförvaltningsdelegationens synpunkter
  Erik Petré förordar att skogsnäringen ingår i rovdjursutskottet. Carl-Johan Wase anser att politiska företrädare bör ingå i båda utskotten, särskilt i rovdjursutskottet. Flera ledamöter framförde att tidigare ordning fungerat bra, att alla har haft möjlighet att komma med inspel och att utskotten för att kunna arbeta effektivt inte kan vara för stora. Det lämnas förslag om att utskotten slås ihop.

  Ordförande föreslår att Länsstyrelsen tar med Viltförvaltningsdelegationens synpunkter och bereder frågan om Viltförvaltningsdelegationens utskott vidare inför beslut. Viltförvaltningsdelegationen instämmer i ordförandes förslag.

 6. Information: Beslut från Viltförvaltningsdelegationen
  Föredragande: Louise Hämäläinen

  Länsstyrelsen informerade om de beslut som Viltförvaltningsdelegationen tidigare beslutat om och som är gällande: Riktlinjer för samförvaltning av klövvilt, Förvaltningsplan för vildsvin 2021-2025, Övergripande riktlinjer för skötseln av älgstammen i Örebro län, Förslag till lösningar och tillvägagångssätt i handläggning av registreringar av älgskötselområden, Övergripande riktlinjer för skötsel av kronhjortsstammen i Örebro län, Handlingsplan för skyddsjakt och användning av viltskademedlen avseende skador av stora betande fåglar i jordbruket, Riktlinjer för bidrag och ersättningar från viltskademedlen (rovdjur), Storlek på bidrag för röjning under rovdjursavvisande stängsel, Förvaltningsplan för stora rovdjur i Örebro län 2014–2019, förlängd till 2022, Licensjakt varg och lodjur, Riktlinjer för bidrag till skyddsväst för hund.

 7. Information: På gång med beslut från Viltförvaltningsdelegationen
  Föredragande: Johanna Månsson Wikland/ Lena Jörgensen

  Länsstyrelsen informerade om kommande revideringar av riktlinjer för stora betande fåglar, riktlinjer för bidrag och ersättningar från viltskademedlen gällande rovdjur och regional förvaltningsplan för stora rovdjur.

  Länsstyrelsen informerade övergripande om förvaltningen av stora betande fåglar och statistik över rovdjursangrepp, samt medel till ersättningar och förebyggande åtgärder kopplat till rovdjur och fåglar.

  Mot skador av stora betande fåglar i jordbruket har Länsstyrelsen under år 2022 nyttjat samt utbetalat 1 073 257 kronor till skadeförebyggande arbete, uppföljning av åtgärder samt för besiktningar, utbildning och information. Därutöver har 11 jordbrukare ersatts för 14 olika skador till en summa om 338 798 kronor.

  Mot skador av rovdjur på tamdjur har Länsstyrelsen år 2022 beviljat bidrag till rovdjursavvisande stängsel på icke blocklagd mark med 236 525 kronor till sju mottagare, röjning under rovdjursavvisande stängsel med 1 221 643 kronor till 78 mottagare samt skyddsvästar för hund med 131 841 kronor till 67 mottagare.

 8. Information: Aktuellt inom rovdjursförvaltningen
  Föredragande: Lena Jörgensen/Lena Rådström Baastad

  Länsstyrelsen informerade övergripande om förvaltningen av stora rovdjur och presenterade fastställda resultat från inventeringen av varg samt preliminära resultat från inventeringen av lodjur säsongen 2022/2023. Resultatet visar att 5,33 vargkullar föddes under sommaren 2022, året före föddes 6,5 vargkullar. Vidare berördes länet av 15 vargrevir innan licensjakten. Preliminärt har länet 9,5 familjegrupper av lodjur, året före var resultatet 8,5 familjegrupper. Länsstyrelsen informerade övergripande om licensjakt efter rovdjur och presenterade resultaten från licensjakterna efter varg och lodjur 2023. Under licensjakten efter varg vintern 2023 fälldes totalt 19 vargar i de revir som Länsstyrelsen i Örebro län fattat beslut för. I licensjakten efter lodjur i mars 2023 fälldes totalt två lodjur i länet. Länsstyrelsen beskrev kort arbetsprocesser inför kommande licensjakter år 2024 och för att ta fram förslag till nya miniminivåer för rovdjur. Länsstyrelsen informerade även om att det skett fyra angrepp på tamdjur av varg och ett angrepp av lodjur under år 2022. Hittills under 2023 har tre angrepp på tamdjur inträffat, två av varg och ett av lodjur. Slutligen informerade Länsstyrelsen om landshövdingens möte med landsbygdsminister Peter Kullgren 26 april 2023.

 9. Information: Aktuellt inom klövviltsförvaltningen
  Föredragande: Johanna Månsson Wikland

  Länsstyrelsen informerade om vad som är på gång inom klövviltsförvaltningen. Färre antal älgar har fällts än förväntat under den gångna jakten och i det nu pågående arbetet med planer för kommande jakt förs diskussioner kring bland annat detta, samt siffror från en ny metod för skattning av älgstammen. Vidare har Länsstyrelsen tillsammans med flera organisationer ordnat ett studiebesök på tema Samförvaltning av klövvilt. Det pågår en nationell utredning om åtgärder och eventuella regelförändringar för att åstadkomma balans mellan klövvilt och foder. Det är också på gång regelförändringar som förenklar jägares leveranser av kött av vildsvin.

 10. Samråd: Avgift för fälld älg
  Föredragande: Lena Rådström Baastad

  Länsstyrelsen informerade om bakgrunden till avgiften och prognosen framöver. Länsstyrelsens prognos är en nedgång i antalet fällda älgar och mindre intäkter. Eftersom utgifterna inte minskar i motsvarande utsträckning som intäkterna föreslog Länsstyrelsen en höjning av fällavgifterna. Länsstyrelsen gav två alternativ på höjning, en lägre höjning där bidrag till spillningsinventeringar utgår eller en högre höjning med oförändrad bidragsgivning från älgvårdsfonden.
  Viltförvaltningsdelegationens synpunkter
  Jakt- och viltvårdsintresset förordar en lägre höjning av avgifterna för fälld älg.

 11. Övriga frågor
  a) Projekt Gåsjaktsutbildning
  Föredragande: Göran Mejsjö

  Jakt- och viltvårdsintresset informerade om Svenska Jägareförbundets pågående projekt Gåsjaktsutbildning där Örebro län ingår.

  b) Återrapport utbildning norrlandslänen
  Föredragande: Erik Petré

  Skogsnäringen informerade om utbildning som norrlandslänen genomfört under våren.

 12. Nästa sammanträde
  Nästa sammanträde är den 30 augusti klockan 09.00-12.00.

 13. Sammanträdet avslutas
  Ordförande tackade för dagen och avslutade sammanträdet.

Justeras

Lena Rådström Baastad, ordförande

Louise Hämäläinen, sekreterare

Lars Hjärtsjö, justerare

Sammanträde med Viltförvaltningsdelegationen tisdag den 8 november kl. 13.00-16.00

Närvarande

Ordförande: Maria Larsson Landshövding

Ordinarie ledamöter:
Susanne Stenlund (S), Politisk företrädare
Anna Eriksson (C), Politisk företrädare
Johan Åqvist (L), Politisk företrädare
Jan Larsson (MP), Politisk företrädare
Lars Hjärtsjö, Trafiksäkerhet och illegal jakt
Ingvar Hellquist, Jakt- och viltvårdsintresset
Roger Cassman, Naturvårdsintresset
Peter Lindström, Friluftsintresset
Gudrun Haglund-Eriksson, Ägare och brukare av jordbruksmark
Mats-Ola Johnsson, Lokalt näringsliv och turism
Sandra Hamilton, Natur- och ekoturismföretag
Erik Petré, Skogsnäringen
Johan Nilsson, Yrkesfisket

Ersättare:
John Sundell (KD), Politisk företrädare
Leif Andersson, Naturvårdsintresset

Länsstyrelsen:
Anna Olofsson, Länsråd
Lena Jörgensen, Vilthandläggare
Johanna Månsson Wikland, Vilthandläggare
Louise Hämäläinen, Vilthandläggare

Protokoll

 1. Sammanträdet öppnas
  Ordförande Maria Larsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 2. Godkännande av dagordning
  Viltförvaltningsdelegationen godkände dagordningen.

 3. Val av justerare
  Viltförvaltningsdelegationen utsåg Susanne Stenlund att justera protokollet.

 4. Genomgång av föregående mötesprotokoll
  Viltförvaltningsdelegationen lade föregående mötesprotokoll till handlingarna.

 5. Beslut: Mötesplan för Viltförvaltningsdelegationen 2023
  Föredragande: Maria Larsson

  Viltförvaltningsdelegationen fastställde mötesplan för år 2023 med sammanträden 17 februari, 16 maj, 30 augusti samt 10 november.

 6. Beslut: Riktlinjer för samförvaltning av klövvilt
  Föredragande: Lena Jörgensen

  Viltförvaltningsdelegationen beslutade om riktlinjer för samförvaltning av klövvilt enligt utskickat PM med tillägg om att ange svenska namn i figur 4.

 7. Samråd: Licensjakt efter lodjur år 2023
  Föredragande: Lena Jörgensen

  Länsstyrelsen informerade om förutsättningar för eventuell licensjakt efter lodjur år 2023. Inventeringsresultatet för lodjur i Örebro län år 2021/2022 var 8,5 familjegrupper. Miniminivån för lodjur i Örebro län är 7 familjegrupper.

  Ledamöter framförde skäl för licensjakt efter lodjur såsom vikten av kontinuitet, upprätthålla acceptans för rovdjursförvaltningen och att skador inte ska öka för att ge trygghet till lantbrukare. Andra ledamöter framförde skäl mot licensjakt efter lodjur såsom att lodjuret är fridlyst, inventeringsresultatet är nära miniminivån, alltför få angrepp av lodjur i länet, att acceptansargumentet inte är relevant, att det är många rådjur inblandade i trafikolyckor och att fler lodjur behövs för att hålla nere rådjurspopulationerna.

  En majoritet av Viltförvaltningsdelegationen förordade att Länsstyrelsen ska arbeta för licensjakt efter lodjur i Örebro län år 2023. Roger Cassman, Leif Andersson och Jan Larsson anmälde avvikande mening. Jan Larssons skriftliga reservation finns i bilaga 1.

  Viltförvaltningsdelegationen gav även rovdjursutskottet i uppdrag att samråda med Länsstyrelsen om detaljer kring en eventuell licensjakt efter lodjur.

 8. Information: Information: Aktuellt inom rovdjursförvaltningen
  Föredragande: Lena Jörgensen och Anna Olofsson

  Länsstyrelsen informerade om återkoppling på skrivelse till regeringen om konsekvenser för lantbrukare vid viltskador om maxbeloppet för statligt stöd av mindre betydelse uppnås. Länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet har gemensamt skickat skrivelsen till regeringen. Sverige har lämnat synpunkter på EU-kommissionens nya riktlinjer i syfte att kostnaderna för underhåll av rovdjursavvisande stängsel ska omfattas av stöd utan maxbelopp.

  Vidare informerade Länsstyrelsen om besluten om licensjakt efter varg år 2023, överklagningsprocesser för licensjakt efter varg 2022 och 2023, inventeringsläget, bidragsansökningar för att förebygga viltskador, angrepp och Länsstyrelsens yttrande över remiss för nationell förvaltningsplan för björn, varg, järv och lodjur.

  Länsstyrelsens kommentar efter sammanträde:

  På sammanträdet informerade Länsstyrelsen om att länsstyrelserna fattade ett tilläggsbeslut för licensjakt efter varg inom Haraldsjön 2022 som innebar att jaktområdet minskade och två vargar ytterligare tilldelades. Länsstyrelserna har överklagat Kammarrättens dom att upphäva beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen. Länsstyrelsen förtydligar att Högsta förvaltningsdomstolen inte har tagit upp frågan om prövningstillstånd ännu.

 9. Information: Aktuellt inom klövviltförvaltningen
  Föredragande: Louise Hämäläinen

  Länsstyrelsen informerade om ny viltdepå i Dylta Bruk. Vidare informerade Länsstyrelsen om det specialbeslut för jakt efter älg på ett område norr om Laxå som Länsstyrelsen har beslutat om.

 10. Information: Aktuellt i förvaltningen av stora betande fåglar
  Föredragande: Johanna Månsson Wikland

  Länsstyrelsen informerade om värderade skador av tranor, gäss och sångsvan på jordbruksgrödor hos länets lantbrukare år 2022.

 11. Gemensam reflektion över uppdragsperioden 2019–2022
  Föredragande: Maria Larsson

  Viltförvaltningsdelegationen reflekterade över uppdragsperioden 2019–2022 som en summering och avslut på denna period.

 12. Övriga frågor

  a) Representation i rovdjursutskottet
  Föredragande: Maria Larsson

  Sveaskog har lämnat in en förfrågan om att skogsnäringen skulle ingå i rovdjursutskottet. Utskottens sammansättning framgår av arbetsordningen för Viltförvaltningsdelegationen. Den nya sammanställningen av Viltförvaltningsdelegationen som tillträder 2023 kommer att behandla en översyn av arbetsordningen på första sammanträdet. Länsstyrelsen föreslog att frågan om skogsnäringen ingår i att rovdjursutskottets sammansättning behandlas på första sammanträdet 2023 i samband med översynen av arbetsordningen. Viltförvaltningsdelegationen instämde i förslaget.

  b) Avskjutningsregler älg
  Föredragande: Mats Ola Johnsson

  Mats Ola redogjorde för problematiken med avlysningsjakt för älg och föreslog att Länsstyrelsen/Viltförvaltningsdelegationen ska gå ut med en rekommendation att avlysningsjakt inte ska tillämpas för älg.

  Viltförvaltningsdelegationen bestämde att frågan ska behandlas vidare i kommande översyn av länets övergripande riktlinjer för älg.

  c) Viltolycksstatistik
  Föredragande: Lars Hjärtsjö

  Lars presenterade viltolycksstatistik för året. Antalet olyckor med vildsvin har minskat och antalet olyckor med dovhjort och kronhjort har ökat.

 13. Nästa sammanträde
  Nästa sammanträde hålls klockan 9–12 den 17 februari 2023, på Länsstyrelsen.

 14. Sammanträdet avslutas
  Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justeras

Maria Larsson, ordförande

Louise Hämäläinen, sekreterare

Susanne Stenlund, justerare

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats..

Bilaga 1

Skriftlig reservation från Jan Larsson på punkt 7.

Härmed vill vi i Miljöpartiet meddela avvikande uppfattning och reservera oss mot samrådsbeslutet punkt 7 licensjakt Lodjur.

Alla beslut inom en myndighet ska utgå från fakta och helst vara vetenskapligt underbyggt. Handläggarna inom Länsstyrelsen har gjort ett allt igenom gediget underlag för oss ledamöter i VFD ang. Lodjurens förutsättningar och livsbetingelser och förekomst inom länet. Det visar att, utifrån ett allmänintresse, så hindrar inte Lodjuren varken livsmedelsproduktion eller skadegörelse på andra tamdjur. De senaste tre åren har ETT fall av angrepp noterats och anmälts till Länsstyrelse. Det är en get som dödats. Detta är sakläget och det underlag som vi som ledamöter i VFD har att förhålla oss till. Det är också så att antalet familjegrupper av Lodjur i länet har minskat något. Trots detta underlag, väljer de flesta ledamöter att rösta för att genomföra Lodjursjakt i länet vintern 2023! De som motsatte sig beslutet var ledamöterna från Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och jag från Miljöpartiet. Argument som anfördes för jakt var bland annat ” hot mot livsmedelsförsörjningen ” och att det var mer i preventivt syfte ” Det kan motverka tjuvjakt ”. Med andra ord är jakt på Lodjur ett brottsförebyggande arbete. Miljöpartiet hävdar att det är fel att jaga Lodjur i länet vintern 2023 stammen skadar varken tamdjur eller är i övrigt något hinder för en levande landsbygd och detta framgår av Länsstyrelsens underlag

Jan Larsson, MP

Sammanträde med Viltförvaltningsdelegationen fredag den 2 september kl. 9.00-12.00

Närvarande

Ordförande: Maria Larsson Landshövding

Ordinarie ledamöter:
Susanne Stenlund (S), Politisk företrädare
Sara Maxe (KD), Politisk företrädare
Anna Eriksson (C), Politisk företrädare
Johan Åqvist (L), Politisk företrädare
Jan Larsson (MP), Politisk företrädare
Lars Hjärtsjö, Trafiksäkerhet och illegal jakt
Ingvar Hellquist, Jakt- och viltvårdsintresset
Roger Cassman, Naturvårdsintresset
Peter Lindström, Friluftsintresset
Gudrun Haglund-Eriksson, Ägare och brukare av jordbruksmark
Mats-Ola Johnsson, Lokalt näringsliv och turism
Erik Petré, Skogsnäringen
Johan Nilsson, Yrkesfisket

Ersättare:
Leif Andersson, Naturvårdsintresset

Länsstyrelsen:
Mona HansErs, Enhetschef Art och Vilt
Emma Kvastegård, Vilthandläggare
Johanna Månsson Wikland, Vilthandläggare

Protokoll

 1. Sammanträdet öppnas

  Ordförande Maria Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

  Information om personalförändringar på Länsstyrelsen
  Mona HansErs kommer att lämna sin roll som enhetschef på Länsstyrelsen och börjar i oktober som chef på Viltanalysenheten på Naturvårdsverket.
  Louise Hämäläinen är åter i tjänst som vilthandläggare och hennes vikarie Anna Olofsson lämnar i slutet av september.

 2. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkänns.

 3. Val av justerare
  Erik Petré utses.

 4. Genomgång av föregående mötesprotokoll
  Mötesprotokollet läggs till handlingarna.

 5. Samråd: Licensjakt efter varg år 2023
  Föredragande: Emma Kvastegård

  Länsstyrelsen informerar om förutsättningarna för eventuell licensjakt efter varg i Örebro län år 2023. Länsstyrelsen ska besluta senast den 1 oktober 2022 om jakt ska bedrivas. Samverkan sker med Viltförvaltningsdelegationen och dess rovdjursutskott, andra länsstyrelser, Naturvårdsverket och forskningen.

  Länsstyrelsen informerar om en skrivelse som Länsstyrelsen mottagit om vargens inverkan på landsbygdsbor, djurhållare, jägare och viltstammar. Länsstyrelsen bjöd in avsändarna till ett möte i juni 2022. Länsstyrelsen informerar även om att Regeringen har beslutat om förordningsändringar som innebär att miniminivåer för vargstammen ska fastställas för respektive rovdjursförvaltningsområde från och med 1 november 2022, istället för på länsnivå. Regeringen har också beslutat om flera uppdrag för framtidens vargförvaltning som ska redovisas i oktober 2024.

  Ställningstagande:
  Majoriteten av Viltförvaltningsdelegationens ledamöter har inställningen att Länsstyrelsen ska verka för att besluta om licensjakt efter varg i Örebro län år 2023. Två ledamöter har avvikande mening.

 6. Samråd: Samförvaltningsplan klövvilt
  Föredragande: Johanna Månsson Wikland

  I linje med Viltförvaltningsdelegationens tidigare beslut att klövviltsförvaltningen i länet ska utgå mer från ett flerartsförvaltningsperspektiv, har Länsstyrelsen arbetat vidare med att ta fram riktlinjer. Ett utkast till riktlinjer har lämnats till Viltförvaltningsdelegationen innan sammanträdet för synpunkter.

  Ledamöterna diskuterar utkastet och lämnar inspel på bland annat förhållningen till vildsvin i riktlinjerna, riktlinjerna som kunskapskälla, om arternas gemensamma påverkan på skadebilden, klövviltet som resurs och detaljnivån i riktlinjerna.

  Länsstyrelsen informerar även om två inplanerade inspirationsträffar om samförvaltning av klövvilt, den 21 september i Närkes Kil och den 28 september i Hallsberg.

  Ställningstagande:
  Sammanfattningsvis anser Viltförvaltningsdelegationen att Länsstyrelsen tillsammans med klövviltutskottet kan arbeta vidare med föreslaget utkast till riktlinjer, för vidare beslut vid Viltförvaltningsdelegationens nästa sammanträde 8 november 2022.

 7. Information: Aktuellt inom rovdjursförvaltningen
  Föredragande: Emma Kvastegård och Mona HansErs

  - Domar inväntas ännu från Förvaltningsrätten om det överklagade licensjaktbeslutet för jakten 2022 i vargreviret Immen samt från Kammarrätten för tilläggbeslutet i vargreviret Haraldsjön.

  - Inventeringsresultatet från rovdjursinventeringen år 2021/2022 presenteras. I Örebro län fanns 8,5 familjegrupper av lodjur jämfört med föregående år 9,3. Det fanns 6,5 kullar av varg, jämfört med 6,17 föregående år.

  - Länsstyrelsen har nyligen hanterat en skyddsjaktansökan från ett älgskötselområde. Ansökan avslogs på grund av att det inte funnits förutsättningar för skyddsjakt. Beslutet har överklagats och Förvaltningsrätten har avslagit överklagandet.

 8. Information: Aktuellt inom klövviltsförvaltningen
  Föredragande: Johanna Månsson Wikland

  - Länsstyrelsen beskriver resultaten från den senaste Äbin, hjortbetesinventeringen, som i år genomförts i alla länets älgförvaltningsområden. Treårsmedelvärdena av resultaten visar att skador på tall ligger över målnivån och att åtgärder behöver vidtas för en bättre ståndortsanpassning av tall på magra marker. Målet för konkurrensstatus för arterna rön, asp, sälg och ek är inte uppfyllt. Det finns dock inte skador på gran som indikerar obalans mellan foder och vilt. Trenden för skador skiljer sig i länet med en förbättring i vissa delar och försämring i andra. Utvecklingen av foderproducerande ungskog ser ut att ligga stabilt, till något minskande under de kommande åren.

  - Länsstyrelsen har godkänt årets alla revideringar i älgförvaltningsplaner efter avstämning i klövviltutskottet. Samtliga kronhjortsskötselplaner har fastställts inför årets jakt. Nu hanterar Länsstyrelsen inlämnade älgskötselplaner.

  - Länsstyrelsens beslut om registrering av älgskötselområden har i år överklagats i några ärenden. I ett fall innebär detta att endast jakt efter älgkalv kan bedrivas inom ett större område. Detta tills att ärendet hanterats av förvaltningsrätten. Länsstyrelsen ser nu över vilka lösningar som kan finnas för jakt i det fall dom inte kommer innan jaktstart.

 9. Samråd: Remiss på nationell rovdjursförvaltningsplan
  Föredragande: Emma Kvastegård

  Naturvårdsverket arbetar med att revidera de nationella förvaltningsplanerna för björn, varg, järv och lodjur. Länsstyrelsen har tillsammans med ett flertal organisationer fått förslaget till en samlad plan för alla arterna på remiss. Länsstyrelsen kommer även att samverka med övriga länsstyrelser inom Mellersta Rovdjursförvaltningsområdet i utformandet av ett remissvar.

  Viltförvaltningsdelegationen får under sammanträdet möjlighet att lämna synpunkter. Länsstyrelsen kommer att göra en sammanvägning av delegationens synpunkter till Länsstyrelsens remissvar. Synpunkter som framförs är följande.

  - Det bör framgå i remissvaret att vargförvaltningen inte har lyckats med avseende på de mål som finns.

  - Att vargförvaltningen inte skulle ha lyckats med avseende på de mål som finns ifrågasätts av annan ledamot.

  - Planen tar inte hänsyn till rovdjurens socioekonomiska påverkan och det saknas beskrivning av påverkan på landsbygdsföretagen. Det är positivt att naturturism utvecklas men detta behöver inte innebära fler vargar.

  - Det är viktigt att det i planen lyfts fram både positiva och negativa effekter av rovdjur.

  - Det bör ytterligare förtydligas att koncentrationen av rovdjur måste minska där den är som störst.

  - Turister lockas i högre grad till Sverige på grund av förekomsten av älg än av rovdjur.

  - Det är viktigt med tydliga mål i planen. Riksdagens beslut ska följas av myndigheterna.

  - Beslut måste byggas på aktuell kunskap.

  - Det är mycket viktigt med uppföljning.

  - Andra nationella mål måste vägas in i beslut inom rovdjursförvaltningen.

 10. Övriga frågor
  - Förordningen som styr arvodesbeloppet för Viltförvaltnings­delegationens ledamöters deltagande i sammanträden ändrades den 1 januari 2021 och beloppet höjdes. Med anledning av detta kommer Länsstyrelsen att under hösten utbetala den del av arvodena som inte tidigare utbetalats.

  - En ny uppdragsperiod för Viltförvaltningsdelegationens ledamöter inleds från och med år 2023. Länsstyrelsen kommer därför inbjuda organisationerna att nominera ledamöter till kommande perioden.

 11. Nästa sammanträde
  Nästa sammanträde hålls på Residenset vid Örebro slott kl. 13.00 -16.00 den 8 november 2022. Ledamöterna inbjuds innan sammanträdet till en gemensam lunch kl. 12.00.

 12. Sammanträdet avslutas

  Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justeras

Maria Larsson, ordförande

Johanna Månsson Wikland, sekreterare

Erik Petré, justerare

Sammanträde med Viltförvaltningsdelegationen 2022-05-16

Närvarande

Ordförande: Maria Larsson, Landshövding

Ordinarie ledamöter:
Susanne Stenlund (S), Politisk företrädare
Sara Maxe (KD), Politisk företrädare
Anna Eriksson (C), Politisk företrädare
Johan Åqvist (L), Politisk företrädare
Jan Larsson (MP), Politisk företrädare
Lars Hjärtsjö, Trafiksäkerhet och illegal jakt
Ingvar Hellquist, Jakt- och viltvårdsintresset
Roger Cassman, Naturvårdsintresset
Peter Lindström, Friluftsintresset
Gudrun Haglund-Eriksson, Ägare och brukare av jordbruksmark
Mats-Ola Johnsson, Lokalt näringsliv och turism
Johan Nilsson, Yrkesfisket

Länsstyrelsen:
Mona HansErs, Enhetschef Art och Vilt
Emma Kvastegård, Vilthandläggare
Johanna Månsson Wikland, Vilthandläggare
Lena Jörgensen, Vilthandläggare

 1. Sammanträdet öppnas
  Ordförande Maria Larsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
 2. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkänns.
 3. Val av justerare
  Jan Larsson utses.
 4. Genomgång av föregående mötesprotokoll
  Konstaterades att Viltförvaltningsdelegationen inte var beslutsför på grund av för få deltagande. Föregående mötes beslut- och samrådspunkter återkommer på dagens möte punkt 5.

  Mötesprotokollet lades till handlingarna.
 5. Beslut/samråd: Föregående mötes besluts- och samrådspunkter:
  Föredragande: Johanna Månsson Wikland och Lena Jörgensen

  a) Beslut: Handlingsplan för skyddsjakt och användning av viltskademedlen avseende skador av stora betande fåglar i jordbruket.
  Viltförvaltningsdelegationen beslutar i enlighet med Länsstyrelsens förslag.

  b) Samråd: Ändring av gräns för älgförvaltningsområde.
  Viltförvaltningsdelegationen föreslår för Länsstyrelsen att besluta att gränsen inte ska ändras.

  c) Samråd: Samförvaltning av klövvilt

  Viltförvaltningsdelegationen beslutar i enlighet med Länsstyrelsens förslag.
 6. Samråd: Samförvaltning klövvilt, tidplan
  Föredragande: Lena Jörgensen·

  Länsstyrelsen önskar inhämta Viltförvaltningsdelegationens synpunkter om det fortsatta arbetet gällande samförvaltning av klövvilt. Länsstyrelsen föreslår, efter samråd med klövviltutskottet, att

  · Länsstyrelsen i samråd med klövviltutskottet tar fram en kortfattad rekommendation för samförvaltning av länets klövvilt, som förankras och godkänns av Viltförvaltningsdelegationen.
  · det fortsatta arbetet för samförvaltning av klövvilt sker enligt utskickat förslag till arbetssätt och tidsplan.

  Utgångspunkten ska vara att samförvaltning av länets klövvilt syftar till att få friska och välmående viltstammar i balans med den naturliga fodertillgången samtidigt som skador orsakat av vilt hålls nere.

  På mötet presenterades ett förslag på arbetssätt samt en tidplan för år 2022 och år 2023. Fokus för arbetssättet är möten med berörda aktörer, höja kunskapen, undersöka inventeringsmetoder för skador på jordbruksgrödor och konkreta åtgärder att genomföra lokalt.

  Diskussion förs om uppföljning, om att en längre plan tas fram under år 2023, vikten av att ta in aktuell forskning, att ta hänsyn till rovdjurens påverkan samt att överväga om vissa arter ska ges företräde framför andra.

  Viltförvaltningsdelegationen beslutar i enlighet med Länsstyrelsens förslag med tillägget att en uppföljning av arbetet ska göras under år 2023 varefter beslut om fortsatt arbete beslutas.
 7. Samråd: Fällavgift för älg jaktåret 2022/23
  Föredragande: Mona HansErs

  Länsstyrelsen har att besluta om fällavgifterna för vuxen älg respektive älgkalv jaktåret 2022/23 och önskar samråda med Viltförvaltningsdelegationen före beslut. Länsstyrelsens förslag är oförändrade avgifter; vuxen älg - 850 kr, kalv - 200 kr samt att bidrag fortsatt inte lämnas till upprustning av älgskyttebanor eller informationsinsatser med anknytning till älgförvaltningen. Länsstyrelsen utesluter inte att fällavgifterna framöver kan behöva höjas vid förändrade förhållanden. Klövviltutskottet har inte haft synpunkter.

  Viltförvaltningsdelegationen föreslår att Länsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
 8. Information: Aktuellt inom klövviltförvaltningen
  Föredragande: Johanna Månsson Wikland

  - Avskjutningen av älg i länet har summerats till 1686 älgar under jaktåret 2021/22. Avskjutningen av kronhjort i länet summeras i dagsläget till 622 kronhjortar, totalt inom och utanför kronhjortsskötselområdena och rapporter efter skyddsjakt. Inom skötselområdena fälldes 81 procent av planerade antalet kronhjortar.

  - SLU har på uppdrag av Naturvårdsverket genom en ny beräkningsmodell skattat älgstammen i landets älgförvaltningsområden. Skattningen bygger på data från älgobs, spillningsinventeringar och avskjutning. Skattningarna kommer att ingå som en del i den nationella statistiken framöver. Skattningar har skickats ut till länet älgförvaltningsgrupper.

  - SLU har på uppdrag av Naturvårdsverket i en ny rapport ”Samförvaltning av älg och skog – analyser av den nya älgförvaltningen under perioden 2012-2021”. Rapporten ska utgöra ett kunskapsunderlag till arbetet med samförvaltningen av älg och skog. Av resultaten framgår att de skogliga målen inte nås enbart genom att reglera älgstammen. Målen för älgstammens täthet uppnås i de flesta fall men avskjutningsmål är ingen bra indikator för att se om älgförvaltningen är framgångsrik. Förändring av älgtäthet visar ingen förändring i skadenivå med de mätmetoder som används idag. Tillämpningen av ÄBIN bör ses över.

  - Därutöver har forskningsprojektet GRENSEVILT nyligen publicerat en rapport om predationsstudier på varg som visar på stora likheter med tidigare resultat och beräkningar av vargens inverkan på den lokala älgstammen.

  - Just nu pågår i länet arbete med planer inom älg- och kronhjortsförvaltningen.
 9. Information: Aktuellt inom rovdjursförvaltningen
  Föredragande: Emma Kvastegård

  - Ett seminarium om skyddsjakt på stora rovdjur hölls den 24 mars mellan berörda myndigheter. Seminariet utgjorde ett kunskapsutbyte kring bland annat villkor, bedömningar och rutiner för samverkan.

  - Under licensjakten efter lodjur i mars 2022 fälldes totalt i länet nio lodjur av tio tilldelade, varav en ung hona, fem vuxna hanar och tre vuxna honor. Fem djur fälldes i norra länshalvan och fyra i den södra.

  - Länsstyrelsen väntar på domar från Högsta förvaltningsdomstolen för grundbeslutet på licensjakt på varg i reviret Immen och från Kammarrätten för länsstyrelsernas tilläggsbeslutet i vargreviret Haraldsjön, som delas mellan Dalarna, Örebro och Västmanland.

  - Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd på överklagande av länsstyrelsernas grundbeslut gällande licensjakten efter varg i reviren Snösjön/Haraldsjön som delas mellan Dalarna, Örebro och Västmanland.

  Domsluten är principiellt intressanta för att få svar på rättsliga ramar för kommande licensjaktsbeslut.

  - Ett förslag till en ny nationell förvaltningsplan för rovdjur väntas komma på remiss till Länsstyrelsen i slutet av maj. Länsstyrelsen föreslår att planen hanteras inom rovdjursutskottet vilket Viltförvaltningsdelegationen godtar.

  - Länsstyrelsen svarade i slutet på april på tidigare nämnd departementsremiss om förordningsändringar i rovdjursförvaltningen. Viltförvaltningsdelegationen har fått del av remissvaret.

  - Preliminärt resultat efter rovdjursinventeringen under vintern är att Örebro län huserar nio familjegrupper av lodjur (i fjol 9,3) och att 6,5 vargkullar föddes under sommaren 2021 (året före 6,17). Länet bedöms beröras av 14 vargrevir.

  - Processen inför licensjakt på varg 2023 kommer att utgöras av samverkan med andra län, Norge, Naturvårdsverket och forskningen. Beskattningsmodell med efterföljande eventuell delegation till länsstyrelserna på beslutsrätt väntas i juni 2022. Detta följs av samrådsmöte inom det mellersta rovdjurs-förvaltningsområdet och samråd med Viltförvaltnings­delegationens om inställningen är att Länsstyrelsen ska verka för att fatta beslut om licensjakt efter varg i Örebro län 2023. Därefter följer ytterligare samråd med rovdjursutskottet och Samverkansrådet. Beslut fattas senast den 1 oktober.

  - Länsstyrelsen har mottagit två skrivelser med synpunkter kring vargförvaltningen i länet. I den ena anförs påverkan på landsbygdsbor, djurhållare, jägare och viltstammar i Örebro län. Länsstyrelsen arrangerar ett stormöte i Örebro i juni som en följd av skrivelsen. Den andra skrivelsen, som även är adresserad Viltförvaltningsdelegationen och fanns med i underlaget till detta sammanträde, anförs den minskade möjligheten att jaga älg inom ett älgskötselområde.

  Diskussion förs bland annat om att förutsättningarna är likvärdig i stor del länet, om formerna för licensjakt i hela revir och om det politiska målet att minska koncentrationen av vargstammen där den är som tätast.

  Viltförvaltningsdelegationen beslutar att Länsstyrelsen tar fram ett utkast till svar på den andra skrivelsen som ledamöterna i Viltförvaltningsdelegationen får möjlighet att lämna synpunkter på inom ett kort svarstid.

  - Ärenden gällande skyddsjakt på varg - Länsstyrelsen hanterar nu en ansökan om skyddsjakt i Grecken-reviret. Länsstyrelsen har på Länsstyrelsens initiativ beslutat om skyddsjakt på en varg kring Avdala/Lia. Vargen fälldes den 12 maj. Det redogörs för förutsättningarna för skyddsjakt, då det handlar om vargens predation på vilda djur, om ”nära vargar”, eller efter angrepp på tamdjur eller hundar.
 10. Information: Aktuellt inom förvaltningen av stora betande fåglar
  Föredragande: Johanna Månsson Wikland

  Aktuellt nu är att avledningsutfodringen för trana vid Kvismaren har diskuterats med avseende på högpatogen fågelinfluensa samt att jordbrukare vid Tysslingen har behov av mer stöd för att förhindra skador av gäss.
 11. Information: Strategi för svensk viltförvaltning 2022-2029
  Föredragande: Mona HansErs

  Naturvårdsverket har nyligen beslutat om en strategi för svensk viltförvaltning för år 2022-2029. Visionen i strategin är ”En viltförvaltning i balans gör att alla kan uppleva viltets värden”. Strategin består av fem inriktningsmål med vägval. Tillsammans med berörda myndigheter satsas särskilt inom utsedda fokusområden. Genomförandet av strategin ska bygga bland annat på en helhetssyn, samverkan mellan olika intressen och återkommande utvärdering av ny kunskap. Viltförvaltningsdelegationen uppmanas att läsa strategin.

  Nyhet om strategi för svensk viltförvaltning på naturvardsverkets webbplats Länk till annan webbplats.
 12. Övriga frågor
  Inga övriga frågor.
 13. Nästa sammanträde
  Nästa sammanträde hålls klockan 9-12 den 2 september 2022, på Länsstyrelsen.
 14. Sammanträdet avslutas
  Ordförande förklarade mötet avslutat.

  Justeras:
  Maria Larsson, ordförande
  Johanna Månsson Wikland, sekreterare
  Jan Larsson, justerare

Sammanträde med Viltförvaltningsdelegationen
2022-03-21

Närvarande

Ordförande: Maria Larsson, Landshövding

Ordinarie ledamöter:
Susanne Stenlund (S), Politisk företrädare
Anna Eriksson (C), Politisk företrädare
Johan Åqvist (L), Politisk företrädare
Jan Larsson (MP,) Politisk företrädare
Lars Hjärtsjö, Trafiksäkerhet och illegal jakt
Ingvar Hellquist, Jakt- och viltvårdsintresset
Roger Cassman, Naturvårdsintresset
Gudrun Haglund-Eriksson, Ägare och brukare av jordbruksmark
Johan Nilsson, Yrkesfisket

Ersättare: Lars Johansson, Naturvårdsintresset

Länsstyrelsen:
Mona HansErs, Enhetschef Art och Vilt
Emma Kvastegård, Vilthandläggare
Johanna Månsson Wikland, Vilthandläggare
Lena Jörgensen, Vilthandläggare

1. Sammanträdet öppnas

Ordförande Maria Larsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordföranden informerar om att Christian Johansson utsetts till ny ersättare för ledamoten för Trafiksäkerhet och illegal jakt. Johansson är även ansvarig polis inom det regionala viltolycksrådet. Därutöver har ersättaren på posten Natur- och ekoturismföretagen avsagt sig uppdraget och nya personer har nominerats till ersättare.

2. Godkännande av dagordning

Justering av mötespunkt 8 till rubrik Handlingsplan för skyddsjakt och användning av viltskademedlen avseende skador av stora betande fåglar i jordbruket.

Två övriga frågor anmäls.

Dagordningen godkänns.

3. Val av justerare

Johan Åqvist utses.

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll

Mötesprotokollet lades till handlingarna.

5. Information: Arbetsordning

Föredragande: Maria Larsson

Efter diskussioner som förts i mejlkonversationer påminner Länsstyrelsen om Viltförvaltningsdelegationens arbetsordning.

Kallelse till sammanträde sker normalt två veckor innan sammanträde och underlag skickas ut i PM-form senast en vecka innan mötet. Ersättare har möjlighet att spela in synpunkter till ordinarie ledamot. Ordinarie har ett ansvar att meddela sin ersättare om ordinarie inte kan delta.

Vid sammanträden förs referatsprotokoll vilket innehåller en sammanfattning av vad som tas upp på mötet. Om en ledamot vill anmäla avvikande mening, ska det vid digitala möten göras i mejl till Länsstyrelsen i direkt anslutning till mötet, eller vid fysiskt möte direkt vid eller snarast efter mötet. Det är endast vid sammanträden som diskussioner inom delegationen bör föras då sammanträden ger en samlad bild av delegationens synpunkter. Länsstyrelsen sätter stort värde i att alla visar respekt för ledamöters olika synpunkter.

Delegationens sammansättning är lagstadgad. Delegationen sammanträder i regel fyra gånger per år.

6. Information: Återrapportering av användningen av viltskademedel år 2021

Föredragande: Johanna Månsson Wikland och Emma Kvastegård

Länsstyrelsen söker och erhåller årligen viltskademedel till att förebygga och ersätta skador av fredat vilt.

Mot skador av stora betande fåglar i jordbruket har Länsstyrelsen under år 2021 nyttjat samt utbetalat 1 039 327 kronor till skadeförebyggande arbete, uppföljning av åtgärder samt för besiktningar, utbildning och information. Därutöver har tio jordbrukare ersatts för tolv olika skador till en summa om 228 944 kronor. Skadorna har orsakats av främst grågäss och tranor på spannmål eller potatis.

Mot skador av rovdjur på tamdjur har Länsstyrelsen år 2021 betalat ut bidrag till rovdjursavvisande stängsel på icke blocklagd mark (432 137 kronor, 15 mottagare), röjning under rovdjursavvisande stängsel (1 139 084 kronor, 80 mottagare) samt skyddsvästar för hund (146 386 kronor, 73 mottagare). Jämfört med tidigare år ses en ökande efterfrågan på skyddsvästar till hundar och en fortsatt hög efterfrågan på bidrag till röjning under stängsel.

Länsstyrelsen har utbetalat cirka 30 000 kronor i ersättning för tamdjursangrepp på tamdjur under år 2021. Ersättning utbetalades för ett angrepp av björn på bikupa samt fyra angrepp av varg på tamdjur. Av vargangreppen var två angrepp på hund, ett på nötdjur och ett på får.

7. Information: Aktuellt inom förvaltningen av stora betande fåglar

Föredragande: Johanna Månsson Wikland

Länsstyrelsen arbetar utefter handlingsplanen för användning av viltskademedlen avseende skador av stora betande fåglar (tranor, gäss och sångsvan) i jordbruket. Främst arbetar Länsstyrelsen med praktisk hjälp och utlåning av skrämselmaterial, bidrag till avlednings­utfodring, tillstånd till skyddsjakt och ersättning om skador uppstår. Utifrån ett högre smittläge i landet för fågelinfluensa har avledningsutfodringarna diskuterats med länsveterinärer och andra myndigheter. En ökad beredskap finns men i övrigt har inga ändringar gjorts i arbetet.

8. Beslut: Handlingsplan för skyddsjakt och användning av viltskademedlen avseende skador av stora betande fåglar i jordbruket

Föredragande: Johanna Månsson Wikland

Med hänvisning till underlag inför sammanträdet föreslår Länsstyrelsen att Handlingsplanen för skyddsjakt och användning av viltskademedlen avseende skador av stora betande fåglar i jordbruket, beslutad av Viltförvaltningsdelegationen 2016-12-02, förlängs att gälla till och med mars 2023, med följande justeringar:

1. Informationen under rubrik Gällande bestämmelser om skyddsjakt och om bidrag till förebyggande åtgärder och ersättning för viltskada uppdateras med Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2018:5, som har ersatt NFS 2008:16.

2. Informationen i Tabell 1 om gällande jakttider för jakt och skyddsjakt uppdateras enligt gällande bestämmelser.

3. Följande punkt läggs till under rubrik Riktlinjer för användning av viltskademedlen:

Länsstyrelsen kan lämna bidrag till investeringar av skadeförebyggande åtgärder för att förebygga jordbruksskador av stora betande fåglar till 100 % av kostnaden. Bidrag till en och samma näringsidkare lämnas med högst 15 000 kronor exklusive moms per år.

Viltförvaltningsdelegationen beslutar i enlighet med Länsstyrelsens förslag.

9. Samråd: Ändring av gräns för älgförvaltningsområde

Föredragande: Johanna Månsson Wikland

Sveaskog har föreslagit en ändrad gräns mellan älgförvaltnings­områdena Tiveden i Örebro län och ÄFO 6, Norra Skaraborg i Västra Götalands län. Förslaget har remissbehandlats till intresseorganisationer, jaktområden och älgförvaltningsgrupper. Samråd med klövviltutskottet och arbetsgruppen för klövvilt i Västra Götalands län har därefter hållits.

Med hänvisning till underlag inför sammanträdet föreslår Länsstyrelsen att inte ändra gränsen mellan älgförvaltningsområdena Tiveden i Örebro län och Norra Skaraborgs ÄFO 6 i Västra Götalands län.

Viltförvaltningsdelegationen föreslår för Länsstyrelsen att besluta att gränsen inte ska ändras.

10. Information: Viltolycksstatistik år 2021

Föredragande: Lars Hjärtsjö, Polismyndigheten

Viltolyckorna på väg där arterna rådjur, älg, dovhjort, kronhjort, vildsvin eller de stora rovdjuren varit inblandade, har i länet ökat under en 10-årsperiod från 1 652 olyckor år 2012 till 2 421 olyckor år 2021. Rådjur står för den stora mängden både i antal olyckor och ökning. Antalet älgolyckor är i stor sett oförändrade. Största ökningen i procent står dovvilt och vildsvin för, men i antal är de få jämfört med rådjur. Vildsvinsolyckorna minskade däremot år 2021 till 212 olyckor totalt. Hastigheten är det som påverkar antal olyckor mest.

Olycksstatistiken för järnväg tas inte med i den officiella statistiken på grund av osäker inrapportering. De registrerade viltolyckorna vid järnväg var under år 2021 69 älgar, 173 rådjur, 6 kronhjortar, 28 dovhjortar och 28 vildsvin.

11. Information: Aktuellt inom klövviltsförvaltningen

Föredragande: Johanna Månsson Wikland

Under jaktåret 2021/22 har i länet rapporterats 1685 älgar fällda (preliminär siffra). Detta är en minskning från förra året. I länets älgförvaltningsområden är måluppfyllnaden av förvaltningsplanerna för året mellan 85 och 112 procent.

Ett av besluten som Länsstyrelsen fattade förra året rörande bildande av nytt älgskötselområde överklagades av tre instanser. Förvaltningsdomstolen har beslutat att avslå två av tre överklaganden, vilket innebär att de riktlinjer som Viltförvaltningsdelegationen beslutat om gällande sammanhängande områden har följts. I det tredje överklagandet har domstolen återförvisat ärendet till Länsstyrelsen för handläggning och ytterligare utredning om jakträttsliga förhållanden.

Länsstyrelsen hanterar nu länets första ärende efter att nya bestämmelser infördes hösten 2021 om möjlighet att besluta om förbud mot eller villkor för utfodring av klövvilt. I första hand ska Länsstyrelsen arbeta för att hitta en lösning genom lokal dialog och samverkan.

12. Samråd: Samförvaltning av klövvilt

I jämförelse med 1980-talet har vi i länet en förändrad viltsituation. Älgen har nationellt dominerat i antalet fällda djur men står nu för en fjärdedel av avskjutningen. Det har därför funnits en efterfrågan att arbeta mer utifrån ett flerartsförvaltningsperspektiv. Länsstyrelsen ser nu en ökad möjlighet till arbete i och med extra tilldelade medel ur Landsbygdsprogrammet för vildsvinsförvaltning. Länsstyrelsen bedömer dock att det är avgörande att det finns en lokal vilja och förankring för arbetet och ser gärna att ledamöterna i Viltförvaltningsdelegationen bidrar.

Medel ur Landsbygdsprogrammet fördelas nationellt och regionalt till dels arbete med att öka konsumtionen av vildsvinskött, med till exempel investeringsbidrag, dels till samarbetsprojekt till vildsvinsförvaltning. Länsstyrelsen har tagit kontakt med älgförvaltningsgrupper och älgskötselområden med erbjudande om lokala dialogmöten kring vildsvin.

En viktig del för ökad konsumtion är att jägare ska kunna sälja skjutna vildsvin direkt till konsument. Det förslag som Livsmedelsverket tagit fram utreds ännu.

Med hänvisning till underlag inför sammanträdet föreslår Länsstyrelsen för Viltförvaltningsdelegationen följande avseende det fortsatta arbetet med samförvaltning av klövvilt:

 • arbetet utgår från sammanfattningen av vad som framkom vid workshopen med Viltförvaltningsdelegationen den 12 november 2021.
 • beredning av det fortsatta arbetet görs i klövviltutskottet.

En tidsplan för arbetet presenteras på Viltförvaltningsdelegationens möte den 16 maj 2022.

Viltförvaltningsdelegationen beslutar i enlighet med Länsstyrelsens förslag.

13. Information: Aktuellt inom rovdjursförvaltningen

Föredragande: Emma Kvastegård

Preliminära resultat presenteras från säsongens inventering av lodjur och varg.

Varg

I Götaland konstateras hittills tio vargrevir vilket anses vara ett trendbrott. Det är generellt fortsatt hög koncentration av vargrevir i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet där Örebro län ingår.

I det genetiskt viktiga Tiveden-reviret finns den tidigare invandrade tiken kvar i området men en annan tik visas vara revirmarkerande. Det har bedrivits licensjakt i tre revir i Örebro län. I ett av reviren har kvarvarande varg bildat ett nytt par efter jakten.

Totalt beräknas länet preliminärt inventeringssäsongen 2021/22 ha
9,5 familjegrupper och revirmarkerande par, varav 6,0 valpkullar (föryngringar). Länet berörs av 14 vargrevir, jämfört med 13 revir år 2020/21.

Lo

Lodjurets utbredning inkluderar i princip i hela södra landet. Kamerainventeringen har utvecklats ytterligare i länet och gett bra resultat för lodjur. Jägareförbundet gjorde en särskild större inventeringssatsning efter större snöfall i februari men tyvärr inkom då inte många rapporter, möjligen beroende på väderförhållanden.

Preliminärt beräknas länet inventeringssäsongen 2021/22 ha 9,0 familjegrupper av lo, jämfört med föregående säsong 9,3 familjegrupper. Länet beräknas denna säsong beröras av 12 familjegrupper, vilket är samma siffra som år 2020/21.

Licensjakten på varg i Örebro län

Licensjakt bedrevs år 2022 i dels Immenreviret (delas med Värmland) där alla tilldelade sex vargar fälldes, dels inom ett gemensamt jaktområde i vargreviren Haraldsjön och Snösjön (båda delas med Västmanland och Dalarna). I det sistnämnda sköts alla tolv tilldelade vargar med fördelningen mellan reviren fyra respektive åtta djur. På grund av att det blev en snedfördelning av antal fällda vargar mellan reviren samt att vargar fanns kvar i jaktområdet efter att den ursprungliga tilldelningen fyllts, fattade länsstyrelserna ett tilläggsbeslut om två vargar i det området. Det övergripande målet med licensjakten är att sänka koncentrationen av vargar. Tilläggsbeslutet överklagades. Förvaltningsdomstolen inhiberade beslutet och biföll därefter överklagandet. Länsstyrelserna har valt att överklaga domen i syfte att få vägledning om när beslut om licensjakt kan ändras. Kammarrätten har gett prövningstillstånd.

Licensjakt på lodjur i Örebro län

Länsstyrelsen beslutade om licensjakt på tio lodjur, varav fem djur i södra länshalvan och fem i norra. Jakten pågår nu under mars månad och ett lodjur är nu kvar på tilldelningen i södra och två i norra. Spårsnön är mycket avgörande för jakten.

Bidrag till röjning under rovdjursavvisande stängsel

Länsstyrelsen har för detta bidrag infört en ansökningsperiod mellan den 15 juni och den 31 oktober 2022 i syfte att effektivisera handläggningen. Viltförvaltningsdelegationen har tidigare beslutat att bidrag kan lämnas enligt rekommendationer från Viltskadecenter.

Ordföranderoll i Samverkansrådet i mellersta rovdjursförvaltningsområdet

Landshövdingen i Örebro län överlämnar ordförandeklubban till Landshövdingen i Stockholms län i april månad 2022, för en period om ett år.

Riktlinjer för skyddsjakt på stora rovdjur

Arbetet med gemensamma riktlinjer för skyddsjakt i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet pausades efter önskemål från flera viltförvaltningsdelegationer i väntan på nya nationella riktlinjer från Naturvårdsverket. Arbetsgruppen för skyddsjaktsfrågor i det mellersta förvaltningsområdet anordnar den 24 mars ett seminarium om skyddsjakt på stora rovdjur för berörda myndigheter. Syftet är att diskutera villkor, hantering av genetiskt viktiga vargar, rutin för samverkan med mera. Återkoppling från detta görs vid Viltförvaltningsdelegationens nästa sammanträde.

Inkommen remiss

Länsstyrelsen fick i förra veckan en remiss från Regeringskansliet om ett förslag om en förordningsförändring kring fastställande av miniminivåer för varg. Förslaget innebär att miniminivåer för varg fastställs på förvaltningsområdes­nivå istället för på länsnivå eftersom man bedömer att nuvarande system motverkar vargpopulationens spridning i landet. För resterande rovdjursarter innebär förslaget fortsättningsvis miniminivåer på länsnivå. Förslaget härrör från förslag i en skrivelse som länsstyrelserna i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet samt Naturvårdsverket lämnade till Regeringskansliet år 2018. Den skrivelsen föregicks av diskussioner i Viltförvaltningsdelegationen.

Diskussion fördes om påverkan på gynnsam bevarandestatus, Viltförvaltningsdelegationens möjlighet att påverka den regionala förvaltningen, ledamöternas möjlighet att lämna synpunkter på förslaget samt om Samverkansrådets roll.

Ordförande meddelar att Länsstyrelsen önskar säkerställa en transparent process och avsikten med förslaget är inte att minska Viltförvaltningsdelegationens mandat.

Det framförs önskemål om att det i remissvaret framgår att det är olyckligt att remissens svarstid är kort vilket inte ger möjlighet att förhandla innehållet inom Viltförvaltningsdelegationen, vilket minskar den demokratiska processen.

14. Information och diskussion

- Rapport från SLU: Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – Lantbruksföretagarnas perspektiv.

Föredragande: Mona HansErs

Det informeras om en nyligen presenterad rapport efter en enkätstudie av SLU till 9 800 lantbrukare med djurhållning. Svarsfrekvensen var 39 procent och 17 procent av de svarande sades sig ”varit utsatta för någon typ av demonstration, trakasseri, intrång, klotter, utsläpp av djur, personligt angrepp i media eller dylikt”. Brotten, som sällan polisanmäls, bidrar till bristande framtidstro hos företagarna. Rapporten tar även upp hur media påverkar, polis och myndigheters roll och ger förslag på åtgärder.

Delegationen diskuterar situationen vilken beskrivs som en aktuell fråga för viltförvaltningen då det bland annat kan finnas rädsla att anmäla rovdjursangrepp eller till myndigheter lämna in handlingar som blir offentliga. Det konstateras att dialog och diskussioner mellan olika intressen är väldigt viktiga.


- Vad har vi tagit med oss efter De5Storas webbseminarieserie? Reflektioner.

Seminarierna hade fokus på illegal jakt och jaktsabotage. Delegationen reflekterade över innehållet. Flera ledamöter tog med sig de historiska aspekterna på jakten och vikten av att bli sedd från myndigheter för att acceptansen för till exempel rovdjur ska ökas.

15. Övriga frågor

Ukraina-krisens påverkan på lantbruket.

Gudrun Haglund-Eriksson beskriver den situation som många lantbrukare ställs inför och som den europeiska livsmedels­försörjningen står inför på grund av bland annat de ökade kostnaderna för utsäde, diesel och handelsgödsel. Det efterfrågas stöttning från politiker. Det finns en koppling till viltförvaltningen då till exempel större skador av rovdjur ger en påverkan på lantbruksföretag som blir ännu svårare att hantera.

Miljöansvar hos Länsstyrelsen

Roger Cassman beskriver ett ärende där han anmält ett misstänkt brott och hänvisats till flera olika myndigheter. Cassman bedömer inte att ärendet tagits på allvar och efterfrågar samordningsansvar från Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen meddelar att tillsyn är fördelad mellan olika myndigheter som till exempel Länsstyrelsen, Polismyndigheten och kommunen. Varje tillsynsmyndighet har ett enskilt ansvar och Länsstyrelsen därmed inte alltid ett övergripande ansvar.

16. Nästa sammanträde med utbildning, förslag på utbildning

Nästa sammanträde hålls förmiddagen den 16 maj 2022 och efterföljs av en utbildning samma eftermiddag för ledamöterna. Länsstyrelsen föreslår en utbildning som ger dialogverktyg. Viltfrågorna kräver dialog i ofta komplexa frågor där Viltförvaltningsdelegationens ledamöter är viktiga representanter.

Det framförs att förslaget är bra.

17. Sammanträdet avslutas

Ordförande Maria Larsson förklarade mötet avslutat.

Maria Larsson, ordförande

Johanna Månsson Wikland, sekreterare

Johan Åqvist, justerare

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Närvarande

Ordförande:
Maria Larsson Landshövding

Ordinarie ledamöter:
Susanne Stenlund (S) Politisk företrädare
Sara Maxe (KD) Politisk företrädare
Anna Eriksson (C) Politisk företrädare
Johan Åqvist (L) Politisk företrädare
Jan Larsson (MP) Politisk företrädare
Lars Hjärtsjö Trafiksäkerhet och illegal jakt
Ingvar Hellquist Jakt- och viltvårdsintresset
Britt Eklöf Naturvårdsintresset
Roger Cassman Naturvårdsintresset
Peter Lindström Friluftsintresset
Gudrun Haglund-Eriksson Ägare och brukare av jordbruksmark
Mats-Ola Johnsson Lokalt näringsliv och turism
Sandra Hamilton Natur- och turismföretag
Erik Petré Skogsnäringen
Johan Nilsson Yrkesfisket

Länsstyrelsen:
Mona HansErs Enhetschef Art och Vilt
Emma Kvastegård Vilthandläggare
Johanna Månsson Wikland Vilthandläggare
Lena Jörgensen Vilthandläggare
Anna Olofsson Vilthandläggare

Gästföredragande (deltog punkt 12-15):
Charlotte Hansson Projekt Mera Tall

1. Sammanträdet öppnas

Ordförande Maria Larsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen.

3. Val av justerare

Mötet beslutade att utse Roger Cassman till justerare av protokollet.

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll

Protokollet lades till handlingarna.

5. Beslut: Mötesplan för år 2022

Föredragande: Maria Larsson

Ställningstagande

Följande datum beslutades för sammanträden år 2022:

 • måndag den 21 mars, förmiddag
 • måndag den 16 maj, heldag inklusive utbildning
 • fredag den 2 september, förmiddag
 • tisdag den 8 november, eftermiddag

6. Beslut: Regional förvaltningsplan för vildsvin i Örebro län 2022-2025

Föredragande: Lena Jörgensen

Länsstyrelsen informerade om att det tidigare framtagna utkastet till förvaltningsplan remitterats till ett flertal instanser i länet. Femton remissvar har inkommit varav huvuddelen är positiva till förslaget. Klövviltsutskottet har gått igenom alla synpunkter och varit eniga i justeringar varefter Länsstyrelsen tagit fram ett slutligt förslag till plan.

Delegationen diskuterade bland annat vikten av att lokala planer nu tas fram, att återkommande uppföljning görs av planen samt att åtgärdsarbetet för ökad konsumtion av vildsvinskött fortsätter och utvecklas på ett väl avvägt sätt.

Ställningstagande

Viltförvaltningsdelegationen beslutade enhälligt att fastställa Länsstyrelsens förslag till förvaltningsplan för vildsvin i Örebro län år 2022-2025.

7. Samråd: Riktlinjer för licensjakt efter lo år 2022

Föredragande: Emma Kvastegård

Länsstyrelsen informerade om förutsättningarna för beslut om licensjakt på lo år 2022 enligt nationella bestämmelser, tidigare beslutade riktlinjer för lodjursförvaltningen år 2016-2022 samt senaste inventeringsresultat som visat att populationen ligger över länets och förvaltningsområdets miniminivå. Länsstyrelsen informerade om möte med rovdjursutskottet där naturvårdsintresset inte ser skäl till beslut om licensjakt medan företrädare för jakt-och viltvårdsintresset, ägare och brukare av jordbruksmark samt lokalt näringsliv och turism ser skäl till beslut om jakt. Vid eventuellt beslut har utskottet diskuterat ett övergripande upplägg om att anpassa jaktuttag för att upprätthålla miniminivån, årlig återkommande jakt i länet, uppdelning av jaktområde till norr och söder för att minska risken för överskjutning eller att för många vuxna honor fälls lokalt.

Ställningstagande

Majoriteten av Viltförvaltningsdelegationen ansåg att Länsstyrelsen ska besluta om licensjakt efter lo år 2022. De skäl som framfördes var att inventeringar visar att det finns utrymme för jakt, att spridning sker trots att licensjakt bedrivits, att en regelmässig licensjakt bör bedrivas samt att skadenivån bör hållas tillbaka genom licensjakt.

Tre ledamöter motsatte sig ställningstagandet och inlämnar en protokollsanteckning (bifogas).

8. Information: Aktuellt inom rovdjursförvaltningen

Föredragande: Emma Kvastegård

Länsstyrelsen informerade om att Länsstyrelsen beslutat om licensjakt efter varg år 2022 om totalt 18 vargar i tre revir som delas med tre andra län. Immen-reviret delas med Värmland. Reviren Snösjön och Haraldsjön delas med Dalarna och Västmanland. Inkomna överklaganden är överlämnade till Förvaltningsrätten och en rättsprocess pågår.

Rovdjursinventeringen är nyligen uppstartad för säsongen och vargvalpar har hittills konstaterats i vargreviren Immen, Snösjön och Haraldsjön. Länsstyrelsen fortsätter att öka antalet viltkameror i länet, som främst används för att förbättra resultatet i lodjursinventeringen.

En sammanställning av antalet inkomna bidragsansökningar för 2021 visar elva ansökningar för rovdjursavvisade stängsel, 78 ansökningar för röjning under rovdjursavvisande stängsel och cirka 60 ansökningar till skyddsväst för hund.

Under år 2021 har det hittills anmälts och konstaterats fyra angrepp av varg, varav en skrämd nötdjursbesättning, ett angrepp på fårbesättning och två angrepp på jakthundar. Dessutom har ett angrepp av björn på ett bisamhälle konstaterats.

Vid kommande sammanträde planeras en punkt med reflektion över De5Storas webbinarieserie om illegal jakt och jaktsabotage, vilken fortfarande finns att ta del av.

9. Information: Aktuellt inom klövviltsförvaltningen

Föredragande: Johanna Månsson Wikland

Länsstyrelsen informerade om att tidplanen för processen kring skötsel - och förvaltningsplaner kommer att ses över inför år 2022 med stöd av klövviltutskottet. En informationsträff planeras för älgskötselområden i Tiveden och Örebro läns sydöstra älgförvaltningsområden där stora förändringar gjorts.

Länsstyrelsen hanterar ett önskemål om ändring av gränsen för Tiveden älgskötselområde vilket berör Västra Götalands län. Länsstyrelsen återkommer till Viltförvaltningsdelegationen om eventuella ändringar efter att ärendet remissbehandlats.

Länsstyrelsen har tagit emot en inkommen begäran om att avsätta en ordförande i en älgförvaltningsgrupp då ordförande även är företrädare för ett älgskötselområde. Viltförvaltningsdelegationen diskuterade vikten av att undvika toppstyrning och intressekonflikter. Ledamöter framförde att det inte är nödvändigt med riktlinjer då rollkonflikter bör kunna lösas genom dialog och information.

Under eftermiddagens utbildning och diskussion avser Länsstyrelsen att ta initiativet om en viltförvaltningsplan för länet ett steg vidare.

10. Information: Aktuellt inom förvaltningen av stora betande fåglar

Föredragande: Johanna Månsson Wikland

Länsstyrelsen informerade om skadeläget år 2021. Totalt tolv skadeärenden hanteras och är hittills värderade till preliminärt cirka 70 000 kr. Länsstyrelserna och Viltskadecenter har i en gemensam skrivelse till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) begärt en ändring i MSBs föreskrifter så att raketer på styrpinne kan tillåtas i syfte att skrämma fåglar från odlade fält.

Länsstyrelsen avser att framöver revidera länets riktlinjer för fågelskador på grund av ändrat regelverk och ny period. Länsstyrelsen återkommer till delegationen i frågan.

10. Naturvårdsverkets remiss om Strategi för svensk viltförvaltning 2022 – 2029

Föredragande: Johanna Månsson Wikland

Länsstyrelsen informerade om att Naturvårdsverket i en remiss föreslår en ny strategi för svensk viltförvaltning. Strategin ska vara ett samlande inriktningsdokument som ger en riktning för långsiktigt arbete, ett stöd för egna mål och prioriteringar och en grund för samverkan mellan berörda aktörer. Strategin föreslås innehålla en vision samt vägval med mål för viltförvaltningen. Strategin ska beröra alla som har ett intresse för den resurs som viltet i Sveriges natur utgör.

12. Information: Projekt Mera Tall

Föredragande: Charlotte Hansson

Projektledare Charlotte Hansson informerade om samverkansprojektet Mera Tall med målet att öka andelen tall och därmed minska betesskador i skogslandskapet. Projektet som pågår under perioden 2018-2022 och främst arbetar med kunskapsspridning, har nått sina effektmål om bland annat fler föryngringar av tall, ökad samsyn om vilt och ungskogar och ökad kunskap bland skogliga aktörer. Dock har inte målet om en anpassning av viltstammar nåtts. Hansson informerade vidare om ny kunskap kring utvecklingen i skogen, utvecklingen av viltstammarna och kunskap om arternas födokonkurrens och de samverkanseffekter projektet kan ge.

13. Övriga frågor

Det framförs önskemål om en dragning av SLUs intervjustudie om hot och våld under kommande möten samt dragning av SLUs studie kring fästingar och rådjur.

Lars Hjärtsjö berättar om viltolycksläget hittills år 2021 där det syns en minskning i antalet olyckor med vildsvin men en ökning i olyckor med rådjur.

14. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls förmiddagen den 21 mars 2022.

15. Sammanträdet avslutas

Ordförande Maria Larsson förklarade mötet avslutat.

Undertecknats av:

Maria Larsson, ordförande

Johanna Månsson Wikland, sekreterare

Roger Cassman, justerare

Protokollsanteckning

Miljöpartiet via undertecknad ledamot, samt Rovdjursföreningen och Naturskyddarna, besvärar sig över VFD riktlinjer och principer vad gäller förvaltning av Lodjur i Örebro län. Beslut om avskjutning tas av länen i Mellansverige gemensamt. Vid vårt senaste sammanträde 13 nov framkom det att merparten av ledamöterna förordar en avskjutning av Lodjur! Vi motsätter oss denna princip. Det finns inga vetenskapliga belägg för att en avskjutning skulle vara gynnsam för artens bevarande. Det finns eller inga uppgifter på att Lodjur skulle angripit varken tamboskap eller hundar innevarande år. Lodjurets huvudsakliga föda är rådjur, dessa tycks öka i länet, det tyder uppgifterna på från polismyndigheten, antalet trafikolyckor med rådjur ökar kraftigt. Medborgarnas attityd och acceptans för Lodjuret är väldigt stort hävdar vi, det är ett djur som omges av skygghet och mystik och där jakt är främmande för de flesta av oss medborgare på denna art. Jakten kan dessutom uppfattas som oetisk då djuret oftast jagas upp i träden och därifrån skjuts djuret! Vår vädjan är därför att Landshövdingen inte går vidare med ett avskjutningsbeslut.

Jan Larsson Miljöpartiet de Gröna och ledamot i VFD

Närvarande:

Ordförande:
Maria Larsson Landshövding

Ordinarie ledamöter:
Susanne Stenlund (S) Politisk företrädare
Sara Maxe (KD) Politisk företrädare
Anna Eriksson (C) Politisk företrädare
Jan Larsson (MP) Politisk företrädare
Lars Hjärtsjö Trafiksäkerhet och illegal jakt
Ingvar Hellquist Jakt- och viltvårdsintresset
Britt Eklöf Naturvårdsintresset
Roger Cassman Naturvårdsintresset
Peter Lindström Friluftsintresset
Gudrun Haglund-Eriksson Ägare och brukare av jordbruksmark
Mats-Ola Johnsson Lokalt näringsliv och turism
Sandra Hamilton Natur- och turismföretag
Erik Petré Skogsnäringen
Johan Nilsson Yrkesfisket

Länsstyrelsen:
Anna Olofsson Vilthandläggare
Emma Kvastegård Vilthandläggare
Johanna Månsson Wikland Vilthandläggare
Lena Jörgensen Vilthandläggare
Louise Hämäläinen Vilthandläggare
Mona HansErs Enhetschef Art och Vilt

1. Sammanträdet öppnas
Ordförande Maria Larsson hälsade alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen med tillägg av en övrig fråga från Sandra Hamilton, Bidrag för stängsel och ersättningar för avelsdjur och hästar.

3. Val av justerare
Mötet beslutade att utse Peter Lindström till justerare av protokollet.

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll
Mötet godkände föregående mötesprotokoll.

5. Beslut: Storlek på bidrag för röjning under rovdjursavvisande stängsel

Föredragande: Emma Kvastegård.

För att få likvärdiga nivåer på bidrag och ersättningar mellan länen följer Länsstyrelsen i regel rekommendationerna från Viltskadecenter. För röjning under rovdjursavvisande stängsel rekommenderar Viltskadecenter ett bidrag på 5 kr/meter stängsel.

Ställningstagande: Viltförvaltningsdelegationen beslutar att bidrag för röjning under rovdjursavvisande stängsel ska ges med 5 kr/meter. Viltförvaltningsdelegationen beslutar även om att Länsstyrelsens bidragsnivå för röjning under rovdjursavvisande stängsel fortsättningsvis ska följa Viltskadecenters rekommendation

Jan Larsson (MP) reserverar sig mot besluten.

6. Diskussion: Vår väg mot att minska viltskadorna

Föredragande: Erik Petré.

Erik Petré informerar om läget i skogen och yrkar på att Länsstyrelsen i dialog med Viltförvaltningsdelegationen tar fram en skriftlig viltförvaltningsplan för länet som lösning för att minska viltskadorna.

Länsstyrelsen håller med om behovet att minska viltskadorna. Länsstyrelsens bedömning är att det är viktigt att det blir verkstad av planen och att det kräver förankring under framtagande av en plan. Länsstyrelsen behöver ta reda på vilka ekonomiska förutsättningar som finns för att en skriftlig viltförvaltningsplan ska kunna komma till stånd och återkommer med det till nästa sammanträde.

7. Information: Aktuellt inom klövviltsförvaltningen

Föredragande: Johanna Månsson Wikland.

Länsstyrelsen informerar om möte med klövviltsutskottet den 18 juni 2021, resultatet från årets betesinventering för hjort (ÄBIN) i norra länsdelen (norr om E18), uppdatering av handläggning av nya älg- och kronhjortsskötselområden i länet samt skötselplaner för älg och kronhjort.

8. Samråd: Regional förvaltningsplan för vildsvin

Föredragande: Lena Jörgensen.

Länsstyrelsen informerar om förslaget till regional förvaltningsplan för vildsvin och ger Viltförvaltningsdelegationen möjlighet att lämna synpunkter inför utskick av förvaltningsplanen på extern remiss.

Ställningstagande: Viltförvaltningsdelegationen lämnar synpunkter på att startår bör anges i mål 2, att registrering av foderföretagare bör tas bort, att delen om utbildning bör utvecklas, att bilagorna är alltför omfattande och framför behovet av kommunikationsplan kopplat till färdigställd förvaltningsplan. Viltförvaltningsdelegationen samtycker till att Länsstyrelsen skickar ut förvaltningsplanen på extern remiss.

9. Samråd: Licensjakt efter varg år 2022

Föredragande: Mona HansErs, Emma Kvastegård.

Länsstyrelsen informerar om förutsättningarna för eventuell licensjakt efter varg i Örebro län år 2022. Länsstyrelsen informerar även om pågående utvärdering av licensjakt efter varg som syftar till att mäta om förtroendet för förvaltningen ökar efter genomförda licensjakter såsom besluten har motiverats.

Ställningstagande: Viltförvaltningsdelegationens inställning är att Länsstyrelsen ska verka för att besluta om licensjakt efter varg i Örebro län år 2022.

10. Information: Aktuellt inom rovdjursförvaltningen

Föredragande: Emma Kvastegård.

Länsstyrelsen informerar om mötet med Regeringskansliet och Naturvårdsverket i samband med överlämning av skrivelse till regeringen om länens samlade erfarenheter av flytt av genetisk viktig varg, inskickad skrivelse till regeringen om konsekvenser av uppnått maxtak för statligt stöd av mindre betydelse, Naturvårdsverkets ställningstagande om att flytt av genetiskt viktig varg vintern 21/22 inte är aktuellt, uppdatering om gemensamma riktlinjer inom mellersta rovdjursförvaltningsområdet för skyddsjakt efter stora rovdjur, framtagen arbetsordning i Samverkansrådet och att inventeringssäsongen startar 1 oktober.

11. Övriga frågor

a) Bidrag för stängsel och ersättningar för avelsdjur och hästar

Sandra Hamilton hade anmält en övrig fråga om vad som gäller för bidrag till stängsel och ersättningar för avelsdjur och hästar.

Länsstyrelsen informerar om att Viltskadecenter kan hjälpa till med värdering av det aktuella djuret om det uppstår skada på avelsdjur. Viltskadecenter står inte bakom att bidrag lämnas till rovdjursavvisande stängsel för hästar. Skälet är att rovdjursangrepp på hästar är väldigt ovanligt och därför inte en kostnadseffektiv åtgärd att lämna bidrag till. I Örebro län har bidrag lämnats till liten fölningsfålla och därmed prioriterat medel till det som är extra känsligt för angrepp.

12. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är förmiddagen den 12 november 2021. Förhoppningsvis kan sammanträdet genomföras på residenset med efterföljande lunch på slottet. På eftermiddagen den 12 november 2021 kommer utbildning att genomföras för samtliga ordinarie ledamöter och ersättare i Viltförvaltningsdelegationen.

13. Sammanträdet avslutas

Ordförande Maria Larsson förklarade mötet avslutat.

Undertecknats av:

Maria Larsson, ordförande
Louise Hämäläinen, sekreterare
Peter Lindström, justerare

Närvarande:

Ordförande:
Maria Larsson Landshövding

Ordinarie ledamöter:
Susanne Stenlund, (S) Politisk företrädare
Sara Maxe, (KD) Politisk företrädare
Anna Eriksson, (C) Politisk företrädare
Johan Åqvist, (L) Politisk företrädare
Jan Larsson, (MP) Politisk företrädare
Lars Hjärtsjö, Trafiksäkerhet och illegal jakt
Ingvar Hellquist, Jakt- och viltvårdsintresset
Britt Eklöf, Naturvårdsintresset
Roger Cassman, Naturvårdsintresset
Peter Lindström, Friluftsintresset
Gudrun Haglund-Eriksson, Ägare och brukare av jordbruksmark
Mats-Ola Johnsson, Lokalt näringsliv och turism
Sandra Hamilton, Natur- och turismföretag
Erik Petré, Skogsnäringen
Johan Nilsson, Yrkesfisket

Länsstyrelsen:
Emma Kvastegård, Vilthandläggare
Johanna Månsson, Wikland Vilthandläggare
Lena Jörgensen, Handläggare
Louise Hämäläinen, Vilthandläggare
Lovisa Forssell, Avdelningschef Landsbygdsavdelningen (punkt 6)
Mona HansErs, Enhetschef Art och Vilt

1. Sammanträdet öppnas
Ordförande Maria Larsson hälsade alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Maria Larsson informerar om nya ersättare för politiskt intresse, Tomas Bergqvist.


2. Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.


3. Val av justerare
Mötet beslutade att utse Gudrun Haglund-Eriksson till justerare av protokollet.


4. Genomgång av föregående mötesprotokoll
Mötet godkände föregående mötesprotokoll.


5. Samråd: Riktlinjer för skyddsjakt efter stora rovdjur
Föredragande: Emma Kvastegård.
Länsstyrelserna inom mellersta rovdjursförvaltningsområdet har tagit fram förslag på riktlinjer för skyddsjakt efter stora rovdjur. Syftet med det gemensamma arbetet med riktlinjerna är att underlätta hanteringen av skyddsjaktsärenden och öka förutsättningarna för att de hanteras på ett likartat sätt oavsett län. För Örebro län innebär förslaget på gemensamma riktlinjer ingen skillnad mot tidigare hantering av skyddsjaktsärenden. Efter samrådet med Viltförvaltningsdelegationen kommer arbetsgruppen att bearbeta utkastet utifrån inkomna synpunkter. Ärendet återkommer sedan till Viltförvaltningsdelegationen i höst/vinter 2021 för beslut.

Ställningstagande: Gudrun Haglund-Eriksson framförde att Länsstyrelsen borde förkorta handläggningstiden för beslut om skyddsjakt efter ett angrepp av varg för att öka sannolikheten att rätt individ fälls. Ingvar Hellquist framförde att det skiljer sig mellan norra och mellersta rovdjursförvaltningsområdet hur man bedömer vargars genetik, att länsstyrelserna i norra rovdjursförvaltningsområdet beviljar skyddsjakt efter genetiskt viktiga vargar och länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet inte gör det. Jan Larsson framförde att Länsstyrelsen borde finansiera skyddsjakt efter stora rovdjur. Länsstyrelsen tar med sig synpunkter om genetiskt viktig varg, att det är viktigt att hantera skyddsjaktsärenden likartat mellan län och mellan rovdjursförvaltningsområden samt önskan om att Länsstyrelsen bör stå för kostnader kopplat till skyddsjakt, till vidare diskussion om de gemensamma riktlinjerna för skyddsjakt med de andra länen.

6. Information: Länsstyrelsens arbete med livsmedelsstrategin och viltförvaltning
Föredragande: Lovisa Forssell, Mona HansErs.
Länsstyrelsen informerade om arbetet med den regionala livsmedelsstrategin och två pågående projekt kring vildsvin, Konsumentens väg till vildsvin och Mer vildsvinskött i Örebroregionen. Vidare informerade Länsstyrelsen om arbeten som sker inom viltförvaltningen på nationell nivå: översyn av riktlinjer för skyddsjakt och EU-kommissionens dialogplattform som fokuserar på skyddsjakt. Nationellt pågår även ett arbete med ny förvaltningsplan för stora rovdjur och i det arbetet har Länsstyrelsen påtalat behovet av att ta in andra strategier såsom livsmedelsstrategin för att på nationellt plan göra avvägningar i målkonflikter inom olika politikerområden. När den nationella förvaltningsplanen för rovdjur är klar ska den regionala förvaltningsplanen revideras.


7. Information: Regeringens beslut om nya jakttider
Föredragande: Johanna Månsson Wikland.
Den 6 maj 2021 beslutade regeringen om nya jakttider som träder i kraft 1 juli 2021. Det innebär bland annat förändringar i jakttiden för älg, kronhjort, rådjur och vildsvin, att jakttiden för älg inte längre beslutas av Länsstyrelsen, att begränsningar för jakttid nattetid införs efter ett flertal fågelarter samt att skyddsjakt får bedrivas på enskilds initiativ efter trana, sångsvan, grågås, kanadagås, vitkindad gås samt storskarv under vissa förutsättningar. Sädgås får inte längre skyddsjagas i Örebro län. Det är inte klart hur återrapportering av skyddsjakt på enskilds initiativ ska se ut. Samtliga ändringar i jakttiderna framgår av jaktförordningen (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jaktforordning-1987905_sfs-1987-905)


8. Samråd: Fällavgifter för älg jaktåret 2021/22
Föredragande: Mona HansErs.
Länsstyrelsen informerade om senaste årens kostnader och intäkter i älgvårdsfonden samt antalet fällda älgar och inbetalda fällavgifter. Länsstyrelsens förslag för fällavgifter jaktåret 2021/22 var oförändrat från föregående jaktår, 850 kr för vuxen älg och 200 kr för kalv. Klövviltsutskottet stödde Länsstyrelsens förslag.

Ställningstagande: Viltförvaltningsdelegationen stödde förslaget om att fällavgifterna för jaktåret 2021/22 ska vara 850 kr för vuxen älg och 200 kr för kalv.


9. Samråd: Regional förvaltningsplan för vildsvin

Föredragande: Lena Jörgensen.
Länsstyrelsen informerade om läget i processen att revidera den regionala förvaltningsplanen för vildsvin. Vidare presenterade Länsstyrelsen utkast till regional förvaltningsplan för vildsvin inklusive förslag till regionala mål.

Ställningstagande: Viltförvaltningsdelegationen framförde inga synpunkter på förslag till regionala mål i förvaltningsplanen.
Mats-Ola Johnsson framförde behov av att utbilda jägare och markägare om material och jaktmetoder för vildsvin. Vidare tipsade Mats-Ola om goda exempel på gårdar där de har vildsvin och får det att fungera.
Viltförvaltningsdelegationen diskuterade olika aspekter på utfodring.
Viltförvaltningsdelegationen lämnade förslag på att utöver regional förvaltningsplan för vildsvin även skulle ta fram en krisplan för vildsvin. Länsstyrelsen meddelade att det inte finns resurser för att ta fram ytterligare en plan parallellt med förvaltningsplanen samt att det inte krävs en krisplan för att påbörja omedelbara insatser, det kan genomföras inom ramen för förvaltningsplanen.


10. Information: Aktuellt inom rovdjursförvaltningen

Föredragande: Emma Kvastegård.
Länsstyrelsen informerade om preliminära resultat i inventeringen av lodjur och varg 2020–21, licensjakten efter lodjur 2021, beräkningsmodellen för genetiskt viktig varg, planering för revidering av regionala riktlinjer för förebyggande åtgärder inom rovdjursförvaltningen, yttrande över regeringsuppdraget utvecklad vargförvaltning och skrivelse till regeringen om länens samlade erfarenheter av flytt av genetiskt viktig varg.
Viltförvaltningsdelegationen önskade att Länsstyrelsen skickar skrivelsen till dem när den är överlämnad till regeringen. Viltförvaltningsdelegationen föreslog att Länsstyrelsen även skickar upprättad skrivelse till länets riksdagsledamöter.


11. Information: Aktuellt inom klövviltsförvaltningen
Föredragande: Maria Larsson, Johanna Månsson Wikland, Louise Hämäläinen.
Länsstyrelsen informerade om resultatet från älg- och kronhjortsjakten jaktår 2020/21 och kan se att måluppfyllnaden i älgförvaltningsplanerna och i en summering av kronhjortsskötselplanerna är mycket god på länsnivå. Vidare informerade Länsstyrelsen om möte på ledningsnivå med Naturvårdsverket, propositionen om utfodring av vilt samt förslag till förändringar i jaktlag och jaktförordning samt hanteringen av Sveaskogs ansökningar om nya skötselområden i södra länsdelen.


12. Information: Aktuellt inom förvaltningen av stora betande fåglar
Föredragande: Johanna Månsson Wikland.
Länsstyrelsen informerade om avledningsutfodringen för sångsvan vid Tysslingen, beslut om skyddsjakt på myndighets initiativ efter trana i Kvismareområdet för att förhindra skada på nysådd och oskördad gröda samt ansökningar om skyddsjakt efter trana från andra delar av länet.


18. Samråd: Ledamöternas goda exempel från Viltförvaltningsdelegationen
Föredragande: Maria Larsson, Mona HansErs
Länsstyrelsen informerade om erfarenhetsutbytet mellan länen inom mellersta rovdjursförvaltningsområdet och till det önskade Länsstyrelsen höra goda exempel från ledamöterna i Viltförvaltningsdelegationen.

Ställningstagande: Viltförvaltningsdelegationen framförde att sammanträdena präglas av god dialog med god respekt, det är högt i tak, man blir lyssnad på och får mycket bra information. Vidare framförde Viltförvaltningsdelegationen att det är positivt med utbildningarna och exkursionerna som genomförts.
Flera ledamöter informerade om att de har gemensamma möten och erfarenhetsutbyten med ledamöter i andra Viltförvaltningsdelegationer som företräder samma intresse.
Anna Eriksson framförde att hon gärna skulle få mer information om vad olika saker kostar inom viltförvaltningen.
Mats-Ola Johnsson framförde att det skulle vara önskvärt med fler punkter på dagordningen som Viltförvaltningsdelegationen skulle besluta om. Mats-Ola gav exempel på att han har hört talas om att Viltförvaltningsdelegationen i Gävleborg län har fler beslutspunkter än i Örebro län.


19. Övriga frågor
a) Från skogsnäringen: Vår väg mot att minska viltskadorna

Föredragande: Erik Petré
Erik Petré informerade om skadeläget i skogen orsakat av vilt och föreslår att Örebro län ska arbeta med alla klövviltsarter gemensamt och ta fram en regional förvaltningsplan för klövvilt.


20. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är den 3 september 2021.


21. Sammanträdet avslutas
Ordförande Maria Larsson förklarade mötet avslutat.

Undertecknats av:

Maria Larsson, ordförande
Louise Hämäläinen, sekreterare
Gudrun Haglund-Eriksson, justerare

Närvarande:

Ordförande:
Maria Larsson Landshövding

Ordinarie ledamöter:
Susanne Stenlund (S) Politisk företrädare
Sara Maxe (KD) Politisk företrädare
Anna Eriksson (C) Politisk företrädare
Johan Åqvist (L) Politisk företrädare
Jan Larsson (MP) Politisk företrädare
Lars Hjärtsjö Trafiksäkerhet och illegal jakt
Ingvar Hellquist Jakt- och viltvårdsintresset
Britt Eklöf Naturvårdsintresset
Roger Cassman Naturvårdsintresset
Peter Lindström Friluftsintresset
Gudrun Haglund-Eriksson Ägare och brukare av jordbruksmark
Mats-Ola Johnsson Lokalt näringsliv och turism
Sandra Hamilton Natur- och turismföretag
Erik Petré Skogsnäringen
Johan Nilsson Yrkesfisket

Länsstyrelsen:
Lena Jörgensen Handläggare (punkt 15)
Emma Kvastegård Vilthandläggare
Johanna Månsson Wikland Vilthandläggare
Louise Hämäläinen Vilthandläggare
Per Ahlqvist Fältsamordnare
Mona HansErs Enhetschef Art och Vilt

1. Sammanträdet öppnas

Ordförande Maria Larsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Maria Larsson hälsade särskilt välkommen till Roger Cassman som ny ordinarie ledamot för naturvårdsintresset och informerade om två nya ersättare, Lars Johansson för naturvårdsintresset och Peter Mohlin för yrkesfisket. Den politiske ersättaren Kent Gustafsson har meddelat sin avgång och Länsstyrelsen inväntar nominering från Region Örebro län.

2. Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen med tillägg av en övrig fråga angående kameraövervakning i lodjursinventeringen.

3. Val av justerare

Mötet beslutade att utse Ingvar Hellquist till justerare av protokollet.

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll

Mötet godkände föregående mötesprotokoll.

5. Samråd: Utbildning för delegationen

Föredragande: Mona HansErs.

Eftersom Viltförvaltningsdelegationen ska fatta beslut om den regionala förvaltningsplanen för vildsvin den 12 november 2021 föreslår Länsstyrelsen att årets utbildningstillfälle eftermiddagen den 3 september 2021 ska fokusera på vildsvin.

Ställningstagande: Viltförvaltningsdelegationen anser att det är ett bra förslag att fokusera på vildsvin på årets utbildningstillfälle.

6. Samråd: Regeringsuppdrag utvecklad vargförvaltning

Föredragande: Emma Kvastegård.

Länsstyrelsen i Örebro län är ett av länen som fått i uppdrag från Regeringen att redovisa områden där utsättning av genetiskt viktiga vargar kan ske. Uppdraget ska redovisas senast den 29 april 2021. Innan uppdraget redovisas kan rovdjursutskottet komma att involveras och samråd med Naturvårdsverket ska ske. Länsstyrelsen informerar om att hela länet i princip täcks av vargrevir, förutom öster om väg 50/söder om Örebro.

Ställningstagande: Viltförvaltningsdelegationen framhåller att de rovdjurspolitiska målen är en minskad täthet och en ökad spridning. Delegationens samlade uppfattning är att vargtätheten i Örebro län gör att en flytt av genetiskt viktig varg till länet inte är lämplig. Dessutom menar delegationen att förutsättningar för acceptans för en flytt till Örebro län saknas eftersom länet redan har tagit det ansvaret en gång tidigare och att det inte är rimligt att samma län ska behöva ta det igen. För att de rovdjurspolitiska målen om minskad täthet och ökad spridning ska uppnås och för att länen ska dela på ansvaret att ta emot en flytt av genetiskt viktig varg ser delegationen att Örebro län bör undantas från listan över lämpliga utsättningsplatser. Det enda tänkbara alternativet för att ta emot en flytt av genetiskt viktig varg skulle vara om ett annat revir i länet skulle tas bort/den totala vargtätheten i länet skulle sänkas.

Viltförvaltningsdelegationen uttrycker önskemål om att få ta del av redovisningen av uppdraget innan det skickas in till Regeringen.

Viltförvaltningsdelegationen skulle även vilja få mer information om hur minskningen av en vargs genetiska värde beräknas.

7. Samråd: Remiss om borttagande av miniminivåer för stora rovdjur på länsnivå

Föredragande: Emma Kvastegård.

Under miniminivåprocessen 2018 lyfte viltförvaltningsdelegationer att miniminivåer på länsnivå skulle tas bort. Länsstyrelserna och Naturvårdsverket har hemställt till miljödepartementet och näringsdepartementet att miniminivåer endast bör fastställas på rovdjursförvaltningsområdesnivå. Regeringen har nu remitterat ett förslag till länsstyrelserna som är i linje med hemställan.

Ställningstagande: Viltförvaltningsdelegationen är positiv till förslaget med vissa förtydliganden. Majoriteten av ledamöterna i Örebro läns viltförvaltningsdelegation tillstyrker att förslaget i huvudsak är positivt. Det finns dock vissa tveksamheter kring att inflytandet från viltförvaltningsdelegationen förminskas något i och med att länsvisa miniminivåer inte längre fastställs. Merparten menar ändå att den ökade möjligheten till flexibilitet i samverkan mellan länen inom förvaltningsområdet överväger den inlåsningseffekt som de länsvisa miniminivåerna resulterat i.

Delegationen uttrycker samtidigt en farhåga att den lokala acceptansen kan försvåras när förslaget genomförs och besluten kopplat till rovdjursförvaltningen fattas längre ifrån de som berörs av rovdjuren.

8. Information: Återrapportering av viltskademedel 2020

Föredragande: Johanna Månsson Wikland/ Emma Kvastegård.

Länsstyrelsen redovisade hur viltskademedlen använts under 2020. Medlen används till att förebygga och ersätta skador av främst lo, varg, trana, sångsvan och gäss. Utbetalda medel till bidrag och ersättningar till fågelarbetet har varit något mer än tidigare år, drygt 1 400 000 kronor totalt. Totalt har 11 personer mottagit ersättningar för angrepp av rovdjur på hundar, får och get under 2020, varav 3 angrepp skedde under 2019. Ersättningarna summerade till 410 000 kronor. I viltskademedel har Länsstyrelsen under år 2020 utbetalat drygt 1 997 000 kronor för olika förebyggande åtgärder mot skador av rovdjur, varav till 81 mottagare för röjning under rovdjursavvisande stängsel, till 22 mottagare för rovdjursavvisande stängsel och till 60 mottagare för skyddsvästar till hundar.

9. Beslut: Prioritering av viltskademedel för röjningsbidrag 2021

Föredragande: Emma Kvastegård.

Länsstyrelsen föreslår samma hantering av ansökningar om bidrag för röjning under rovdjursavvisande stängsel som år 2020. Det innebär att ansökningar inkomna innan 15 augusti 2021 prioriteras och att ansökningar kan inkomma fram till den 31 oktober 2021. Viltförvaltningsdelegationen förväntas att besluta om bidragsnivån vid sammanträdet den 3 september 2021. Bidragets storlek baseras på totalt antal löpmeter i inkomna ansökningar. Tidigare år har Viltskadecenters rekommendation om 5 kr/m använts som storlek på bidraget.

Ställningstagande: Viltförvaltningsdelegationen beslutar att ansökningarna om bidrag för röjning under rovdjursavvisande stängsel ska hanteras på samma sätt som år 2020. Det innebär att ansökningar inkomna innan den 15 augusti 2021 prioriteras och att ansökningar kan inkomma fram till den 31 oktober 2021.

10. Information: Licensjakt efter varg

Föredragande: Emma Kvastegård.

Länsstyrelsen uppdaterar om genomförandet av licensjakt efter varg. Innan jaktstart hade Länsstyrelsen kännedom om fem vargar i Vidalnreviret. Vid sammanträdet hade fem vargar fällts och en varg återstår på tilldelningen. Licensjakten kan pågå som längst till och med den 15 februari 2021. Länsstyrelsen har goda erfarenheter av kontakt med Västmanlands län, polisen och jaktledare i området.

11. Information: Aktuellt inom rovdjursförvaltningen

Föredragande: Emma Kvastegård.

Länsstyrelsen informerar om att Naturvårdsverket initierat revidering av nationella förvaltningsplaner för stora rovdjur samt revideringar av föreskrifter för delar inom förvaltning av stora rovdjur.

Länsstyrelsen har tagit emot ett förslag om dialog på regional nivå som finansieras av Europakommissionens plattform för samexistens mellan människor och stora rovdjur. Viltförvaltningsdelegationen är positiva till att delta i dialogen på regional nivå.

Länsstyrelsen informerar vidare om preliminära resultat från inventering av varg och lodjur 2020/21. Hittills är det ungefär 10 vargrevir som berör Örebro län, varav 4 revir är nya konstellationer. Länsstyrelsen berättar om den utvecklade kameraövervakningen som används vid inventering efter lodjur och om de flertalet kameror som införskaffats till innevarande säsong. Delegationen frågar om Länsstyrelsen kan köpa in fler kameror för att öka täckningen. Länsstyrelsen menar att personalen med tiden utvecklar kunskapen om placering av kameror vilket kommer att öka effektiviteten på de kameror som är inköpta. Vidare kommer Länsstyrelsen utvärdera årets täckningsgrad och eventuellt behov av ytterligare kameror i relation till budget. Länsstyrelsen uppmanar allmänheten att dela med sig av bra platser att placera kameror på. Återkommande uppmanar Länsstyrelsen att andra som har viltkameror i länet att skicka in bilder på rovdjur, särskilt att jägarorganisationer ska sprida ordet.

I mars kommer licensjakt efter två lodjur genomföras i Örebro län. Länet är uppdelat så att södra jaktområdet har en jakttid 1–31 mars och norra jaktområdet har en jakttid 15–31 mars.

Inom den nationella översynen av jakttider har Länsstyrelsen i Örebro län inbjudits till en hearing hos Näringsdepartementet för att framföra Länsstyrelsernas inom Mellersta rovdjursförvaltningsområdets viktigaste synpunkter.

Den 9 februari 2021 fälldes hanen inom Norrsjöreviret på skyddsjakt.

12. Information: Aktuellt inom klövviltsförvaltningen

Föredragande: Johanna Månsson Wikland.

Länsstyrelsen har utsett nya ledamöter i älgförvaltningsgrupperna för mandatperioden 18 januari 2021 – 17 januari 2024. Länsstyrelsen noterar att andelen kvinnor bland nominerade ledamöter ökat något från föregående mandatperiod, samtidigt som andelen kvinnor i älgförvaltningsgrupperna behöver ökas.

Älgförvaltningsgrupperna har följt upp pågående jakt efter älg under senhösten/vintern. Fyra förvaltningsgrupper bedömer att målen kommer att nås inom förvaltningsområdet och tre förvaltningsgrupper bedömer att de flesta älgskötselområden inom förvaltningsområdet kommer att nå målen.

Till 2021 har Länsstyrelsen utvecklat vägledningen till älgförvaltningsgrupperna genom att tydliggjort tidplanen för planarbetet. Syftet är att undvika sena svar till älgskötselområden.

Länsstyrelsen informerar om att myndigheten inväntar ansökningar om större ändringar för älg- och kronhjortsskötselområden i södra länsdelen. Viltförvaltningsdelegationen framför att de vill bli involverade i handläggningen av de aktuella ansökningsärendena.

Delegationen framför att de bland annat ser svårigheter med den lokal förankringen om jaktområdena blir för stora.

Länsstyrelsen involverar Viltförvaltningsdelegationen genom att vid nästa möte informera om läget. Länsstyrelsen återkommer till Viltförvaltningsdelegationen om det finns behov av riktlinjer i arbetet.

13. Information: Aktuellt inom förvaltningen av stora betande fåglar

Föredragande: Johanna Månsson Wikland.

Länsstyrelsen har remitterat handlingsplan för hantering av avledningsutfodringen för sångsvanar vid Tysslingen till berörda lantbrukare. Svaren visar att övervägande andel av berörda lantbrukare är positiva till fortsatt utfodring. I övrigt planerar Länsstyrelsen det skade­förebyggande arbete i likhet med vad som vidtagits föregående år. Under året ska Viltförvaltningsdelegationen revidera riktlinjer och handlingsplan för arbetet från och med år 2022.

14. Information: Remiss om utfodring och remiss om jägares leverans av vildsvin

Föredragande: Johanna Månsson Wikland.

Länsstyrelsen ser i huvudsak positivt på förslaget till ändringar i jaktlagstiftningen för att kunna reglera utfodring av vilt. Länsstyrelsen har även svarat på remiss angående förslag om jägares leveranser av små mängder vildsvin och kött av vildsvin. Även detta förslag ser Länsstyrelsen i huvudsak positivt på.

15. Diskussion: Revidering av regional förvaltningsplan för vildsvin

Föredragande: Lena Jörgensen.

Länsstyrelsen ger en lägesrapport i länets projekt ”Konsumentens väg till vildsvin”.

Länsstyrelsen presenterar även förslag på tidplan för framtagandet av en uppdaterad regional förvaltningsplan för vildsvin. Viltförvaltningsdelegationen anser att presenterad tidsplan är bra. Inför sammanträdet den 21 maj 2021 kommer Länsstyrelsen att skicka ut ett utkast till regional förvaltningsplan för vildsvin som delegationen kan diskutera. Den 12 november 2021 ska delegationen fatta beslut om godkännande av den regionala förvaltningsplanen för vildsvin.

16. Övriga frågor

Sandra Hamilton har inkommit med en fråga om kameraövervakning i inventering av lodjur. Frågan diskuterades under punkt 11, Information: Aktuellt inom rovdjursförvaltningen.

17. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är den 21 maj 2021.

Till nästa sammanträde har Gudrun Haglund-Eriksson och Erik Petré väckt varsin fråga.

På nästa sammanträde kommer Länsstyrelsen presentera svar på regeringsuppdraget Utvecklad vargförvaltning och hur många kameror Länsstyrelsen har möjlighet att köpa in till lodjursinventeringen.

18. Sammanträdet avslutas

Ordförande Maria Larsson förklarade mötet avslutat.

Undertecknats av

Maria Larsson, ordförande
Louise Hämäläinen, sekreterare
Ingvar Hellquist, justerare

Förvalta klövvilt tillsammans

För att bevara välmående klövviltstammar med god fodertillgång samtidigt som vi minskar risken för skador på skog och grödor behöver vi arbeta tillsammans. Genom att lokalt förvalta tillsammans, genom så kallad samförvaltning, kan jägare, lantbrukare, markägare och andra intressenter hitta gemensamma strategier för en hållbar förvaltning.

Förvalta klövvilt tillsammans

Förebygg Viltskador

Vilda djur kan skada grödor och tamdjur. Få tips om vilka förebyggande åtgärder som du kan vidta och ansök om bidrag för bland annat rovdjursavvisande stängsel och skyddsväst till hund.

Förebygg viltskador

Kontakt

Handläggare inom vilt

Telefon till Länsstyrelsens växel 010-224 80 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss