Stora rovdjur

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur: björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Vi fattar beslut om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur.

I Sverige räknas björn, järv, kungsörn, lodjur och varg till de stora rovdjuren. Alla dessa djur är fridlysta. Björnen är den art av de stora rovdjuren som har störst population, följt av lodjur, kungsörn, järv och varg.

Rovdjur i Örebro län

I Örebro län finns fasta stammar av varg och lodjur, och ett fåtal par av häckande kungsörn. Björn och järv förekommer mer tillfälligt.

Länsstyrelsen ansvarar för inventeringar av rovdjur, arbetar med att förebygga och ersätta rovdjursskador, hanterar skyddsjaktsärenden, administrera licensjakt på lodjur och varg, förebygga illegal jakt, samt informera länets invånare om rovdjur.

Länsstyrelsen utövar den nationellt beslutade rovdjurspolitiken och ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren i länet.

Inventeringen av varg

Senaste inventeringsresultatet för vintern 2023/2024 visar att det beräknas finnas 58 vargar i länet. Under förra årets inventeringssäsong beräknades antalet vargar till 53 stycken. Vargstammen har därmed ökat något i länet. Antalet vargar i länet är inte exakt utan beräknas utifrån hur många föryngringar som hittats vid inventeringen.

Örebro län berördes vid inventeringssäsongens slut av tretton vargrevir. Några av reviren delas med angränsande län. Jämfört med förra årets utbredning har ett revir upplösts och två nya revir har tillkommit, Örvaremossen och Treöres. Licensjakt bedrevs i januari 2024 i två revir; i reviret Villingsberg finns vargar kvar men reviret Tångeråsa upplöstes efter licensjakten.

Nationellt visar inventeringen vintern 2023/2024 att det fanns cirka 375 vargar. Det är en förväntad minskning jämfört med förra vintern då inventeringen visade cirka 450 vargar. Förändringen i antalet stämmer väl med de uttag som gjorts genom skydds- och licensjakt under 2023 och de beräkningar som görs inför jaktbeslut. Inventeringen visar också att etableringen i södra Sverige fortsätter. I den skandinaviska vargpopulationen, som inkluderar både Sverige och Norge, beräknas det totala antalet till cirka 440 vargar.

Inventeringsresultat för den skandinaviska vargpopulationen, Viltskadecenter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den skandinaviska vargstammen, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vargrevir som berör Örebro län, inventeringssäsongen 2023/2024

Karta med vargrevir som berör Örebro län 2023/2024 (pdf) Pdf, 960.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Miniminivån för varg

Länets miniminivå för varg blev den 9 maj 2019 fastställd av Naturvårdsverket till 3,5 föryngringar. Det betyder att den minsta nivå av varg som ska finnas i länet är 3,5 grupper bestående av föräldrapar med valpar.

För det mellersta förvaltningsområdet är miniminivån beslutad till 28,5 föryngringar.

Summan av de nuvarande miniminivåerna (det nationella referensvärdet) för hela landet är 30 föryngringar, vilket motsvarar ca 300 individer.

Det pågår ett arbete med att ta fram nya miniminivåer som förväntas vara klart under våren 2024.

Miniminivåer för rovdjursarter, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

En familjegrupp är minst tre vargar som spårats tillsammans. Valparna flyttar i regel från reviren efter cirka ett år, innan de nya valparna föds i april–maj. För att familjen ska räknas som föryngring krävs det att det bedöms ha fötts årsvalpar i reviret. Den bedömningen görs efter spårning av minst fyra individer under en längre sträcka eller vid flera tillfällen, eller efter att årsvalpar fångats på bild.

Ett revirmarkerande par är två vargar med olika kön som går tillsammans i ett revir, och där båda revirmarkerar regelbundet.

Ett revir är ett avgränsat område där en varg eller ett vargpar är stationära och revirmarkerar regelbundet (minst två revirmarkeringar inom en spårad sträcka av högst tre kilometer).

Ett revir som delas med ett annat län räknas som 0.5 revir i Örebro län, och revir som delas med två andra län räknas som 0.33.

Antalet föryngringar räknas ut på samma sätt som för antal revir. Ett revir med föryngring som delas med ett annat län räknas som 0.5 och ett revir med föryngring som delas med två andra län räknas som 0.33. Antal föryngringar används för att fastställa populationsstorleken, och för att jämföra inventeringsresultat med den miniminivå som Naturvårdsverket beslutat för arten.

I områden utan känd stationär förekomst av varg kan även rapporter om ensamma vargar vara av intresse, särskilt om vargarna revirmarkerar. Varginventeringen går ut på att dokumentera familjegrupper, föryngringar och revirmarkerande par, vilket innebär att ensamma revirmarkerande vargar inte står med i inventeringsresultatet.

De räknas ändå med i den uppskattade nationella populationsstorleken genom den omräkningsfaktor som används vid uppskattningen. Den omräkningsfaktor som används är 10, vilket innebär att en vargföryngring motsvarar 10 individer. Detta inberäknar då valparna i kullen, föräldradjuren, samt ensamma vargar i närheten.

Licensjakt på varg

Länsstyrelsen i Örebro län beslutade om licensjakt på varg i två revir som genomfördes i januari 2024.

Licensjakt rovdjur

Inventering av lodjur i länet

Under inventeringssäsongen 2022/2023 hittades 14 familjegrupper (hona med ungar) som berör Örebro län. Fem av dem ligger helt i länet medan nio delas med angränsande län. Det innebär att länets slutgiltiga inventeringsresultat blir 9,5 familjegrupper. Detta är en liten ökning från föregående års inventeringssäsong 2021/2022 då det fastställdes 8,5 familjegrupper.

Lodjursfamiljerna är spridda i hela länet.

Senaste inventeringsresultat visar att det fanns totalt 314 familjegrupper lodjur i den skandinaviska populationen. Av dessa hittades 242,5 familjegrupper i Sverige vilket motsvarar cirka 1400 individer. Resultatet för den skandinaviska lodjurspopulationen visar på ungefär samma resultat som föregående år.

Inventeringsrapporter lodjur, Viltskadecenter Länk till annan webbplats.

Den svenska lodjurspopulationen, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Licensjakt på lodjur

Länsstyrelsen beslutade om licensjakt efter två lodjur som genomfördes i mars 2023.

Licensjakt rovdjur

Miniminivå för lodjur

Länets miniminivå för lodjur blev den 7 mars 2019 fastställd av Naturvårdsverket till sju familjegrupper. Det betyder att den minsta nivå av lodjur som ska finnas i länet är sju grupper av honor med ungar.

Totalt i det mellersta förvaltningsområdet är nuvarande miniminivån 62 familjegrupper.

Det pågår ett arbete med att ta fram nya miniminivåer som förväntas vara klart under våren 2024.

Miniminivåer för rovdjursarter, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kungsörn observeras regelbundet i Örebro län, framför allt i Kilsbergen och i länets sydöstra del. Det är främst unga fåglar som passerar till och från övervintringsområden i södra Sverige, men ett flertal örnar övervintrar även i länet. Det kan vara svårt att kvalitetssäkra allmänhetens observationer av kungsörn såvida det inte rör sig om häckningar eller fotograferade fåglar. Det är nämligen lätt att förväxla kungsörn med andra rovfågelarter, till exempel unga havsörnar.

Mål med förvaltningen

Länsstyrelsens målsättning med kungsörnsförvaltningen i Örebro län är bland annat att:

 • tillåta fri etablering av eventuella kungsörnshäckningar
 • årligen inventera och kvalitetssäkra allmänhetens rapporter.

Inventering av kungsörn i länet

Kungsörn inventeras av Länsstyrelsen främst under mars månad då revirhävdande örnpar spelflyger. Under 2007 häckade det första kända örnparet på mycket lång tid i länet och fick då en unge. Efter det har häckningarna varierat. Under inventeringssäsongen 2022 konstaterades en lyckad häckning i länet.

Kungsörnspopulationen och inventeringsresultat, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under senare år har björnobservationer rapporterats av allmänheten i Örebro län. Flest är observationerna från länets norra och västra delar, men det händer att björnar vandrar genom hela länet. Oftast rör det sig om unga hannar som är på vandring från kärnområdet i Dalarna. Det är troligt att björnar övervintrar inom länet, men ännu har inga föryngringar kunnat fastställas.

Mål med förvaltningen

Länsstyrelsens målsättning med björnförvaltningen i Örebro län är bland annat att:

 • tillåta etablering av eventuella björnar
 • kvalitetssäkra allmänhetens rapporter
 • möta eventuella nyetableringar med information och förebyggande åtgärder.

Insamling av spillning för björninventering

Insamling av björnspillning är sedan 2001 den huvudsakliga inventeringsmetoden för brunbjörn i Sverige. Inventeringen görs vart femte år, den senaste gjordes hösten 2022. Naturhistoriska riksmuseet analyserar spillningen och gör om möjligt en populationsuppskattning. I Örebro län lämnades för få prov in 2022 för att kunna göra en uppskattning av populationen. Ett prov analyserades som bekräftade förekomst av björn i länet. Syftet med insamlingen av spillning är att ta reda på björnstammens storlek och utbredning, vilket sedan blir ett viktigt underlag i förvaltningen av björnstammen.

Utveckling för den svenska björnpopulationen, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sedan 2007/08 har Örebro län haft årligt besök av järv, framför allt i de norra och östra delarna. Rapporter från allmänheten tyder på att järvar rör sig över hela länet.

Järv, antal föryngringar i Sverige, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inventeringsrapporter järv, Viltskadecenter Länk till annan webbplats.

Så arbetar vi med rovdjursförvaltningen

En av målsättningarna med rovdjurspolitiken är att de stora rovdjuren ska finnas i så stora antal att de långsiktigt kan finnas kvar i den svenska faunan och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden. Tillsammans har landets Länsstyrelser ett gemensamt ansvar att uppnå detta mål. Vi arbetar mot målen genom att arbeta med följande områden:

 • upprätta regionala förvaltningsplaner för respektive art
 • hantera skyddsjaktärenden på rovdjur
 • besluta om och administrera licensjakten på rovdjur
 • betala ut bidrag för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur
 • informera och kommunicera om rovdjuren
 • inventera de stora rovdjuren.
 • betala ut ersättning för skador orsakade av stora rovdjur

Förvaltningsplan för rovdjur

I länets förvaltningsplan beskrivs hur Länsstyrelsen ska förvalta de stora rovdjuren utifrån resultaten av årliga inventeringar. Planen innehåller antals- och utbredningsmål för varje art och information om till exempel förebyggande åtgärder, skyddsjakt och licensjakt. Förvaltningsplanen gällde till att börja med för åren 2014–2019 och delar av planen har reviderats under denna tid.

Viltförvaltningsdelegationen godkände den 28 februari 2020 att förlänga den regionala rovdjursplanen till utgången av 2022, inklusive en mindre revidering med nya miniminivåer och referensvärde.

Förvaltningsplan för stora rovdjur i Örebro län 2014-2019 (pdf) Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Örebro län ingår i mellersta rovdjursförvaltningsområdet

Den svenska rovdjursförvaltningen är uppdelad i tre geografiska områden – norra, mellersta och södra förvaltningsområdet. Örebro län ingår tillsammans med sju andra län i mellersta rovdjursförvaltningsområdet.

Inom förvaltningsområdet samordnas länsstyrelserna i olika frågor som berör rovdjur, bland annat målsättningar för antal rovdjur per län, kvoter för skydds- och licensjakt med mera. Landshövdingarna inom förvaltningsområdet samlas 3–4 gånger per år i ett gemensamt samverkansråd. Vid mötet deltar även chefer och rovdjurshandläggare från länsstyrelserna, samt ibland också representanter från Naturvårdsverket och departementen. 

Sverige är indelat i tre rovdjursförvaltningsområden - norra, mellersta och södra förvaltningsområdet.

Norra förvaltningsområdet är de fyra huvudsakliga rennäringslänen vi har i Sverige. Området består av:

 • Jämtland,
 • Norrbotten
 • Västerbotten
 • Västernorrland

Mellersta förvaltningsområdet är länen för vargens huvudsakliga utbredningsområde i Sverige. Mellersta förvaltningsområdet förkortas ibland MFO och består av:

 • Dalarna
 • Gävleborg
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Värmland
 • Västmanland
 • Västra Götaland
 • Örebro

Södra förvaltningsområdet räknas som spridningsområden för de svenska rovdjursstammarna. Förvaltningsområdet består av:

 • Blekinge
 • Gotland
 • Halland
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Kronoberg
 • Skåne
 • Södermanland
 • Östergötland

Samverkansrådet inom varje rovdjursförvaltningsområde samverkar i frågor som rör rovdjursförvaltningen samt utarbeta riktlinjer och principer som rör förvaltningen.

Varje län representeras av landshövdingen eller den som landshövdingen utser.

Viltförvaltningsdelegationer samverkar och beslutar på länsnivå i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Delegationerna ska till exempel pröva godkännande av förslag på den rovdjursförvaltningsplan för länet som Länsstyrelsen tar fram. Landshövdingen är ordförande och de ledamöter som sitter i delegationerna representerar politiska intressen samt olika intresseorganisationer inom jakt- och viltvård, naturvård, friluftsliv, ägare och brukare av jordbruksmark, lokalt näringsliv och turism, skogsnäringen, yrkesfisket samt säter-/fäbodbruket.

Hjälp till med rovdjursinventeringen

Allmänhetens rapporteringar är till mycket stor hjälp i vårt arbete med inventering. Du kan bidra genom att rapportera via Skandobs hemsida eller med hjälp av appen Skandobs Touch.

Det skandinaviska rapporteringssystemet för björn, järv, lodjur och varg (Skandobs) Länk till annan webbplats.

Tidigare har tillstånd från Länsstyrelsen krävts för alla som vill sätta upp kameror dit allmänheten har tillträde. Förändringar i kamerabevakningslagen har nu gjort att det inte längre krävs tillstånd. Detta innebär att bilder från allmänhetens viltkameror kan användas i inventeringen.

Krav finns dock fortfarande på att du ska kunna förklara bland annat ändamålet med kameraövervakningen och hur länge uppgifterna lagras. Detta är lagstadgat genom Dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med övervakningen måste bedömas vara av större vikt än det eventuella intrånget i den personliga integriteten.

Du måste därför se till:

 • att det finns en skylt eller information om att det finns en viltkamera i området och vem det är som kameraövervakar
 • att det finns kontaktuppgifter vid kameran för att kunna nå dig

Andra saker som kan vara bra att tänka på är:

 • att man har markägarens tillstånd att sätta upp kameran
 • att kameran inte sätts upp där många människor befinner sig, till exempel vid stigar, vandringsleder eller rastplatser
 • att rikta kameran så att du minimerar risken för att ta bilder på människor eller fordon
 • att ha som vana att alltid radera alla fotografier som innehåller människor eller fordon

Viltkameror för privat användning (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Spårare och besiktningspersoner

Nordöstra delområdet:                                                                       

Per Ahlqvist
Telefon 010-224 86 39                                                       

David Ahlqvist
Telefon 076-848 26 00

Nordvästra delområdet:

Göte Grund
Telefon 073-041 54 79

Mellersta delområdet:          

Pär Nilsson
Telefon 010-224 86 37                                                      

Martin Carlsson
Telefon 010-224 83 79

Södra delområdet:         

Håkan Gibro
Telefon 010-224 86 41

Gillis Persson
Telefon 073-378 99 18

Allmänhetens uppfattningar är viktiga i förvaltningsarbetet

Länsstyrelsen har genomfört olika enkäter som handlat om uppfattningar kring rovdjur och rovdjursförvaltning. Resultaten används i Länsstyrelsens fortsatta förvaltningsarbete, så att ökad hänsyn kan tas till allmänhetens attityder gällande rovdjur och rovdjursförvaltning.

Uppfattningar om rovdjur och rovdjursförvaltning - en undersökning till boende i jaktområden för licensjakt på varg i Örebro och Värmlands län 2017 (pdf)

Om rovdjur och förvaltningen av dem - så tycker får- och getägare i länet (pdf)

Om rovdjur och förvaltningen av dem - så tycker länets jägare med jakthund (pdf)

Licensjakt på varg 2015 - uppfattningar hos boende i jaktområdet (pdf)

Skyddsväst på jakthundar - så tycker de som fick bidrag att västarna fungerar (pdf)

Kontakt

Handläggare inom vilt

Telefon till Länsstyrelsens växel 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss