Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vilthägn

Planerar du att hålla djur i vilthägn? Då behöver du tillstånd både för att sätta upp stängslet och för att ha djuren inhägnade. Dessa tillstånd söker du hos Länsstyrelsen.

Vilthägn är en inhägnad för vilda djur som ofta ligger i områden där allemansrätten gäller. Det innebär att det krävs tillstånd för att sätta upp hägnet. Du behöver också tillstånd för att få ha djuren inhägnade.

Tillstånd för att bygga vilthägn

Du söker tillstånd för att bygga vilthägn hos Länsstyrelsen. Vi undersöker då hur lämplig platsen är för ett vilthägn. Miljöbalken styr bland annat hur inhägnaden påverkar allemansrätten och natur- och kulturmiljön.

Innan du börjar bygga ska inhägnaden förprövas. I en förprövning utreder vi bland annat om ditt vilthägn uppfyller djurskyddsbestämmelserna. När du har byggt klart ska Länsstyrelsen besiktiga inhägnaden innan du får använda den.

Att ansöka om tillstånd för att bygga vilthägn kostar 7 100 kronor. Du betalar avgiften i samband med att du skickar in din ansökan.

Tillstånd för att hålla djur i vilthägn

Du söker tillstånd för att hålla djur i vilthägn hos Länsstyrelsen. Vilka tillstånd du behöver beror bland annat på i vilket syfte du ska hålla djuren. Jaktförordningen styr vilka djur du får hägna in och hur inhägnaden ska se ut. Utöver det behöver vi kanske ta hänsyn till djurskyddsförordningen eller artskyddsförordningen.

Kontakta oss för att få hjälp med vilka tillstånd du behöver.

Ansök om tillstånd och anmäl ändringar

Använd vår e-tjänst för att ansöka om tillstånd för att uppföra ett vilthägn och för att hålla vilda djur i hägn.

Du kan också använda e-tjänsten för att anmäla ändringar som rör befintliga vilthägn. Det kan gälla

 • övertagande av tillstånd för vilthägn
 • övertagande för tillstånd till hållande av vilt i hägn
 • ändring av vilthägn
 • ändring av hållande av vilt (djurslag) i vilthägn.

Innan vi behandlar din ansökan för vilthägn behöver du betala en ansökningsavgift på 7 100 kronor. I e-tjänsten kan du välja att betala via faktura eller direkt.

Du behöver inte betala en avgift om din ansökan avser fågelvoljärer.

Följande bilagor behöver bifogas till din ansökan:

Kartor och ritningar

Följande kartor och ritningar ska bifogas:

 • Karta i skala 1:10 000/1:20 000 där följande är markerat:
  • Hägnet
  • Stättor och genomgångar för allmänheten
  • Fållindelning och numrering
  • Plats/-er för utfodring och vattning
  • Eventuellt lerhål, damm eller liknande
  • Eventuella byggnader/byggda skydd
  • Hanteringsanläggning och liknande.
 • Skalenliga ritningar och materialbeskrivningar för eventuella byggda skydd eller byggnader.
 • Översiktskarta i skala 1:50 000/1:100 000.

Samrådsdokumentation

Om samråd har genomförts får du gärna bifoga dokumentationen.

Annan ansökningsprocess för litet hägn (voljärer)

Om hägnet är litet och beläget där allmänheten inte har fritt tillträde behöver inte någon prövning enligt miljöbalken göras. Skicka in din ansökan och skicka med bilagor enligt ovan.

Om du är osäker på vad som gäller i ditt fall kan du kontakta oss för bedömning.

Behandling av din ansökan

När vi fått din ansökan bedömer vi den utifrån bland annat djurskyddsaspekter, miljöbalken och jaktlagstiftningen. Läs mer om stegen i processen nedan.

När vi tagit emot din ansökan ser vi över att alla handlingar finns med. Om något saknas begär vi in kompletteringar. Under behandlingen så kollar vi på sådant som förprövning, djurskyddsfrågor, prövning mot miljöbalken och jaktlagstiftningen. Vi kommer också att åka ut på ett fältbesök.

Ett beslut fattas sedan och din ansökan avslås eller beviljas. Du har möjlighet att överklaga beslutet.

När ett vilthägnstillstånd har beviljats och hägnet är uppsatt ska det besiktas Länsstyrelsen innan det får besättas med djur. Du som ägare av hägnet avgör själv när hägnet kan besiktas och tar kontakt med oss på Länsstyrelsen.

Tillståndets giltighetstid

Ett tillstånd för att uppföra hägn upphör att gälla om vilthägnets ytterstängsel inte påbörjats inom två år. Ytterstängslet måste vara färdigställt inom fem år.

Ett tillstånd att hålla djur i vilthägn enligt jaktförordningen är alltid tidsbegränsat. Utfärdade tillstånd gäller i upp till 5 år. Därefter måste en ny ansökan göras.

Om du övertar ett befintligt hägn måste du ansöka om ett nytt tillstånd för att fortsatt få hålla vilt i hägnet eller besätta hägnet med vilt om det stått tomt.

Krav på förprövning av hägn

Vilthägn ska förprövas enligt djurskyddsförordningen. Syftet är att bedöma hägnet ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Förprövningen görs av en byggnadsingenjör på Länsstyrelsen.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Förprövning av hägn (pdf) Pdf, 33 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skriv under och skicka blanketten till

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Djurskyddsenheten
  701 86 ÖREBRO

Om du ska använda hägnet för livsmedelsproduktion måste hägnet också förprövas.

Hägnat vilt, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss