Illustration, tätt staket

Vilthägn

Planerar du att hålla djur i vilthägn? Då behöver du tillstånd både för att sätta upp stängslet och för att ha djuren inhägnade. Dessa tillstånd söker du hos Länsstyrelsen.

Vilthägn är en inhägnad för vilda djur som ofta ligger i områden där allemansrätten gäller. Därmed krävs det tillstånd enligt Miljöbalken för att sätta upp hägnet. Du behöver också tillstånd enligt Jaktförordningen för att få ha djuren inhägnade.

Tillstånd för att bygga vilthägn

Du söker tillstånd för att bygga vilthägn hos Länsstyrelsen. Vi undersöker då hur lämplig platsen är för ett vilthägn. Miljöbalken styr bland annat hur inhägnaden påverkar allemansrätten och natur- och kulturmiljön.

Innan du börjar bygga ska inhägnaden förprövas. I en förprövning utreder vi bland annat om ditt vilthägn uppfyller djurskyddsbestämmelserna. När du har byggt klart ska Länsstyrelsen besiktiga inhägnaden innan du får använda den.

Att ansöka om tillstånd för att bygga vilthägn kostar 7 100 kronor. Du betalar avgiften i samband med att du skickar in din ansökan.

Miljöbalk (1988:808) på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Tillstånd för att hålla djur i vilthägn

Du söker tillstånd för att hålla djur i vilthägn hos Länsstyrelsen. Vilka tillstånd du behöver beror bland annat på i vilket syfte du ska hålla djuren. Jaktförordningen styr vilka djur du får hägna in och hur inhägnaden ska se ut. Utöver det behöver vi kanske ta hänsyn till Djurskyddsförordningen eller Artskyddsförordningen.

Kontakta oss för att få hjälp med vilka tillstånd du behöver.

Jaktförordning (1987:905) på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Djurskyddsförordning (2019:66) på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Artskyddsförordning (2007:845) på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Ansök om tillstånd

En ansökan om tillstånd för vilthägn kräver bland annat att du genomför ett samråd, gör en enkel miljökonsekvensbeskrivning och bifogar kartor över området. Nedan kan du läsa mer vad du behöver göra i varje steg av ansökningsprocessen.

Innan du kan skicka in din ansökan om tillstånd för vilthägn behöver du genomföra ett tidigt samråd med berörda fastighetsägare och angränsande markägare. Samrådet ska avse hägnets

 • lokalisering
 • omfattning
 • utformning
 • miljöpåverkan.

Innan vi behandlar din ansökan för vilthägn behöver du betala en ansökningsavgift på 7 100 kronor. Att ansöka om tillstånd för att bygga vilthägn kostar 5 700 kronor. Från och med den 1 januari 2020 är avgiften 7 100 kronor.

Du behöver inte betala en avgift om din ansökan avser fågelvoljärer.

• Betala ansökningsavgiften till bankgiro 5051-7697.
• Ange ”Ansökan om att uppföra vilthägn”

Följande bilagor behöver bifogas till din ansökan:

Kartor och ritningar

Följande kartor och ritningar ska bifogas:

 • Karta i skala 1:10 000/1:20 000 där följande är markat:
  • Hägnet
  • Stättor och genomgångar för allmänheten
  • Fållindelning och numrering
  • Plats/-er för utfodring och vattning
  • Eventuellt lerhål, damm eller liknande
  • Eventuella byggnader/byggda skydd
  • Hanteringsanläggning och liknande.
 • Skalenliga ritningar och materialbeskrivningar för eventuella byggda skydd eller byggnader.
 • Översiktskarta i skala 1:50 000/1:100 000.

Samrådsdokumentation

Bifoga dokumentation av det tidiga samrådet.

Miljökonsekvensbeskrivning

Fyll i en förenklad miljökonsekvensbeskrivning som du hittar i ansökningsblanketten.

Ansökningsblankett om tillstånd till vilthägn med miljökonsekvensbeskrivning (pdf)PDF

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i och skriv under blanketten:
  Ansökan om tillstånd till vilthägn (pdf)PDF
 2. Skicka ansökan och bilagor till orebro@lansstyrelsen.se eller:

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Djurskydd
  701 86 Örebro

Annan ansökningsprocess för litet hägn (voljärer)

Om hägnet är litet och beläget där allmänheten inte har fritt tillträde behöver inte någon prövning enligt miljöbalken göras. Det innebär att du inte behöver betala en avgift eller genomföra ett samråd. Det du ska göra är att göra en miljökonsekvensbeskrivning och skicka in din ansökan med bifogade bilagor.

Om du är osäker på vad som gäller i ditt fall kan du kontakta oss för bedömning.

Behandling av din ansökan

När vi fått din ansökan bedömer vi din ansökan utifrån bland annat djurskyddsaspekter, miljöbalken och jaktlagsstiftningen. Läs mer om stegen i processen nedan.

När vi tagit emot din ansökan ser vi över att alla handlingar finns med. Om något saknas begär vi in kompletteringar. Under behandlingen så kollar vi på sådant som förprövning, djurskyddsfrågor, prövning mot miljöbalken och jaktlagstiftningen. Vi kommer också att åka ut på ett fältbesök.

Ett beslut fattas sedan och din ansökan avslås eller beviljas. Du har möjlighet att överklaga beslutet.

När ett vilthägnstillstånd har beviljats och hägnet är uppsatt ska det besiktas Länsstyrelsen innan det får besättas med djur. Du som ägare av hägnet avgör själv när hägnet kan besiktas och tar kontakt med oss på Länsstyrelsen.

Tillståndets giltighetstid

Ett tillstånd för att uppföra hägn upphör att gälla om vilthägnets ytterstängsel inte påbörjats inom två år. Ytterstängslet måste vara färdigställt inom fem år.

Ett tillstånd att hålla djur i vilthägn enligt jaktförordningen är alltid tidsbegränsat. Utfärdade tillstånd gäller i upp till 5 år. Därefter måste en ny ansökan göras.

Om du övertar ett befintligt hägn måste du ansöka om ett nytt tillstånd för att fortsatt få hålla vilt i hägnet eller besätta hägnet med vilt om det stått tomt.

Förlängning av tillstånd att hålla vilt i hägn (pdf)PDF

Krav på förprövning av hägn

Vilthägn ska förprövas enligt djurskyddsförordningen. Syftet är att bedöma hägnet ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Förprövningen görs av en byggnadsingenjör på Länsstyrelsen.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Förprövning av hägn (pdf)PDF
 2. Skriv under och skicka blanketten till

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Förvaltningsenheten
  701 86 ÖREBRO

Om du ska använda hägnet för livsmedelsproduktion måste hägnet också förprövas.

Förprövning av hägn (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

Kontakt