Fiske

Vi arbetar för livskraftiga bestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring och ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske. Det finns regler för vilka tider på året du får fiska, minimimått på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna att använda.

Regler för fritidsfiske

Var och hur får du fiska?

Du behöver tillstånd från ägaren av fiskevattnet för att få fiska. Ett fiskekort ger dig rätt att fiska i just det vattnet. Finns det inte fiskekort behöver du fråga fiskerättsägaren om tillstånd. Du som fiskar ska själv ta reda på vad som gäller för just det vattnet du fiskar i.

Fiskeregler i havet och i de fem stora insjöarna

Efter kusten och i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland är fiske med handredskap fritt. Du behöver inte köpa fiskekort för den typen av fiske.

Du ska följa regler till exempel om hur stora fiskarna måste vara, när och i vilka områden du inte får fiska vissa arter. Det är samma regler som gäller för svenska och för utländska medborgare.

I karttjänsten svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön.

Kräftfiske i Vättern 2023

Fredagen den 25 augusti klockan 17:00 startar årets kräftfiske för allmänheten på Vättern.

Kräftfiske utan tillstånd på allmänt vatten i Vättern är tillåtet från fredag till söndag, under tre helger med start den sista fredagen i augusti.

En person får fiska upp till 60 godkända kräftor (10 centimeter eller större) per dygn. Kräftor på allmänt vatten får bara fångas med kräftbur, fångst i andra redskap eller vid dykning är förbjudet.

Helger när du får fiska kräftor i Vättern

  • 25 augusti kl. 17:00 – 27 augusti kl. 17:00
  • 1 september kl. 17:00 – 3 september kl. 17:00
  • 8 september kl. 17:00 – 10 september kl. 17:00

Mer information om kräftfisket i Vättern

Information om kräftfisket i Vättern och vilka regler som gäller får du via Vätternvårdsförbundets webbplats: 

Kräftfiske i Vättern, Vätternvårdsförbundet Länk till annan webbplats.

Signalkräfta är en invasiv art

Signalkräfta (Pacifastacu leniusculus) är en invasiv främmande art. Signalkräftan kan prida sjukdomen kräftpest vidare till vår inhemska flodkräfta, som är akut hotad.

Det är tillåtet att fiska signalkräfta, men det är förbjudet att importera, odla och sätta ut signakräfta i naturen. Tänk på att tvätta båt och redskap mellan sjöar och vattendrag för att minimera spridningen av kräftpest.

Signalkräfta - Arter och livsmiljöer, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Invasiva främmande arter Länk till annan webbplats.

Fiskevatten och regler för fritidsfiske i Örebro län

Det finns många sjöar och vattendrag att fiska i i Örebro län. De största sjöarna att fiska i är Hjälmaren och Vättern. Information om fiskevattnens regler, var det behövs fiskekort och vilka som förvaltar vattnen hittar du här:

Fiskevatten i Örebro län

Definition av fritidsfiske

Fritidsfiske är den samlande benämningen för sportfiske och husbehovsfiske, det vill säga allt fiske som sker på fritiden. Husbehovsfiske bedrivs oftast med stöd av enskild fiskerätt eller på allmänt vatten i Hjälmaren och Vättern. Husbehovsfiskaren använder till skillnad från sportfiskaren så kallade mängdfångande redskap, oftast nät och ryssjor. Sportfiske är fiske med spö lina och krok, främst för nöje och rekreation.

Sportfiske i länet

Sportfiskaren har genom det fria handredskapsfisket tillgång till hela Hjälmaren och Vättern. I större delen av länets enskilda vatten säljs också fiskekort. De vanligast fångade arterna är gädda och abborre även om variationen i utbudet av arter och fiskevatten är stort. I vissa kortfiskeområden görs utsättningar av fångstfärdig fisk, oftast regnbåge och öring. Merparten av den utsatta fisken kommer från någon av länets sättfiskodlingar.

Fritidsfisket gynnas av fiskevård

I Sverige finns mycket goda förutsättningar för många olika typer av fritidsfiske, allt från fiske i kringliggande hav och längs kuster till sjöar och vattendrag från söder till norr. Arter som öring, lax, torsk, makrill, röding, harr, abborre, gös och gädda är viktiga arter för detta fiske.

Länsstyrelsen har ansvar för den regionala utvecklingen av fritidsfisket och arbetar för goda fiskemöjligheter genom att bilda fiskevårdsområden som säljer fiskekort för sjöar och vattendrag. Genom fiskevård ökar möjligheterna till goda fångster, och Länsstyrelsen utser fisketillsynsmän som informerar om fiskeföreskrifterna och ser till att de följs.

För att återskapa eller bevara livskraftiga fiskbestånd stödjer Länsstyrelsen ett stort antal fiskevårdsprojekt. Vi fördelar statliga fiskevårdsbidrag, fiskeavgiftsbidrag samt stödpengar från EU som ska användas till fiskevårdande åtgärder.

Vi prövar ansökningar om tillstånd för att få plantera ut fisk och kräftor. Vi vill förhindra spridning av fisksjukdomar och se till att icke önskvärda arter och stammar av fisk kommer till länets vatten.

Länsstyrelsen samordnar och genomför provfisken för att följa fiskbeståndens utveckling. Dessutom använder vi de möjligheter som finns i lagstiftningen för att skydda fiskens livsmiljö.

Vad Länsstyrelsen gör för fritidsfisket

Länsstyrelsens arbetsuppgifter med koppling till fritidsfiske är omfattande. Bland annat att

  • administrera länets kalkningsverksamhet
  • stimulera fiskevård genom att utarbeta planer för fiskevård och biologiskt återställningsarbete i kalkade vatten
  • ge statsbidrag till angelägna fiskevårdsåtgärder.

Länsstyrelsen beslutar också om bildande av fiskevårdsområden, tillstånd till utplantering av fisk och förordnande av fisketillsynsmän.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss