Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer 2015-2023

Vill du bidra till lokal utveckling av natur- och kulturmiljöer?

Projektstöd för utveckling av natur - och kulturmiljöer ska bidra till att förstärka landskapets natur- och kulturvärden på landsbygden och bidra till utveckling av attraktiva boendemiljöer, främja friluftsliv och rekreation och besöksnäringen.

För att du ska få stöd krävs ofta att projektet även har annan offentlig medfinansiering.

Vem kan få stöd?

 • myndigheter
 • kommuner
 • landsting och regioner
 • företag
 • föreningar och andra organisationer.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

För att vi ska kunna handlägga din ansökan måste den uppfylla följande grundkrav:

 • Insatsen ska göras på landsbygden samt i tätorter med högst 3 000 invånare. Det kan finnas undantag, kontakta din länsstyrelse.
 • Kravet på annan offentlig medfinansiering ska vara uppfyllt, bifoga beslut i ansökan.
 • Summan av de viktade urvalskriterierna ska vara minst 200 poäng för att gå vidare i ansökningsprocessen.
 • Din ansökan måste få poäng i minst två av de angivna urvalskriterierna.

Se till att du uppfyller kriterierna innan du skickar in din ansökan.

Läs urvalskriterier och bedömningsgrunder för stödet (pdf-fil) Pdf, 298.8 kB, öppnas i nytt fönster.

De här kan du få stöd för:

 • restaurera kulturhistoriskt värdefulla byggnader samt äldre ekonomibyggnader som man inte längre använder för det de ursprungligen var ämnade för (överloppsbyggnader)
 • återskapa av park- och trädgårdsmiljöer, murar, gärdsgårdar och andra värdefulla kulturmiljöer
 • att anlägga småbiotoper och andra värdefulla naturmiljöer.

Insatserna som du gör ska vara till nytta för landsbygden. Det är viktigt att en insats inte påverkar de kulturhistoriska värdena negativt.

För att du ska få stöd krävs ofta att projektet även har annan offentlig medfinansiering. Offentliga medfinansiärer kan vara myndigheter, kommuner, landsting och regioner. En offentlig medfinansiär omfattas av lagen om offentlig upphandling.

Nya investeringsmöjligheter i bygden

Du kan få stöd om ditt projekt bidrar till att bevara och restaurera natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet. Samlingar av kulturhistoriskt värdefulla hus och byggnader ingår också. Dina insatser är även viktiga för att nå de nationella miljömålen.
Ditt projekt ska bidra till att stärka natur- och kulturvärden inom en by eller en bygd. Detta innebär att området kan utvecklas så att det blir mer attraktivt för fler att bo där. Då skapas också bättre förutsättningar för besöksnäring och annat företagande i bygden.

Ett antal gamla gravstenar står på en gräsbeklädd kulle.

Norr om Vårgårda ligger Lundskullens gravfält, där siluetten av de resta stenarna är synlig från E20. Här finns parkering och informationstavla för besökare. Foto: Ann-Charlott Hajdu-Rafis

Västra Götalands prioritering

Västra Götalands natur- och kulturvärden har stor betydelse för landsbygden. Kunskap, innovation och samarbete är viktiga för hållbar utveckling i länet. Det är en framgångsfaktor att kunskapen om natur- och kulturarvet sprids i samband med åtgärder som utvecklar natur- och kulturmiljöer.

Jordbruket är en förutsättning för många av de biologiska värden som förknippas med odlingslandskapet, till exempel naturbetesmarker och slåtterängar. Genom att gynna den biologiska mångfalden bidrar vi till att vårt varierade landskap bevaras och stärks.

En skylt sitter uppsatt på en röd trävägg. Skylten har texten "Här investerar vi för att utveckla landsbygden" samt EU-logga och Länsstyrelsen Västra Götalands logga.

I Västra Götaland prioriterar vi därför ansökningar med investeringar som:

 • bidrar till att bevara, restaurera eller utveckla natur- och kulturmiljöer
 • förväntas gynna hotade arter, naturtyper, skyddsvärda träd eller andra prioriterade miljöer
 • gynnar och genomförs i prioriterade områden
 • leder till ökad tillgänglighet
 • är en del i en helhetslösning
 • ingår i en samverkanslösning.

Du kan skicka in din ansökan så fort den är klar. Ansökningarna kommer att handläggas kontinuerligt.

Hur stort är stödet?

 • Om du är en företagare som äger fastigheten där investeringen ska göras ska du finansiera 50 procent av utgifterna själv. För ansökningar inkomna från 1 mars 2019 krävs inte längre någon annan offentlig medfinansiering. Stödet från landsbygdsprogrammet blir max 50 procent.
 • Om du är en annan privat aktör, till exempel en förening, ska du finansiera 10 procent av utgifterna själv. 25 procent ska vara medfinansiering från någon annan offentlig aktör. Stödet från landsbygdsprogrammet blir max 65 procent.
 • Om du är en offentlig aktör som söker stödet, ska du finansiera 30 procent av utgifterna själv. Stödet från landsbygdsprogrammet blir max 70 procent.
Tabellen redovisar sökande lodrätt och vilken typ av finansiering vågrätt.

Sökande

Privat
medfinans

Annan offentlig
medfinansiering

Stöd från
Landsbygdsprogrammet

Privat företag

50

0*

50

Privat förening

10

25

65

Offentlig sektor

0

30

70

*För ansökningar inkomna från 1 mars 2019 krävs inte längre någon annan offentlig medfinansiering.

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 50 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

För att kunna söka projektstöd för utveckling av natur- och kulturmiljöer krävs 25 procent medfinansiering från annan offentlig aktör. Länsstyrelsens byggnadsvårdsbidrag är en av möjligheterna till sådan medfinansiering. Medfinansiering mellan stödet till utveckling av natur- och kulturmiljöer och byggnadsvårdbidraget kan bli aktuellt för projekt som omfattar restaurering och bevarande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

När vi beviljar stöd för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer sker det ofta med villkoret att åtgärderna ska genomföras under antikvarisk medverkan. En antikvarisk expert ska då följa arbetet, och se till att det utförs på ett sätt som bevarar det kulturhistoriska värdet. Du anlitar själv en antikvarisk expert, gärna redan under ansökningsprocessen. Om du beviljas stöd täcker detta även antikvariens kostnad.

Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2019 för tilldelning nästkommande år.

Har du frågor om byggnadsvårdsbidraget kontakta Anna Olsfelt 010–224 54 05 eller anna.olsfelt@lansstyrelsen.se.

Ansök om byggnadsvårdsbidrag

När ansöker du?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker du?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för projektstöd, investerings­stöd och företagsstöd.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Du kan ansöka om förskottsbetalning av högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 250 000 kronor. Myndigheter, regioner och kommuner kan inte få förskottsbetalning.

Registrera din ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst där du även laddar upp dina underlag.

Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i.

Guide för ansökan om utbetalning, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Utveckling av natur- och kulturmiljöer, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Telefon växel: 010-224 40 00
E-post: landsbygdsstod.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Uppge om du vill bli kontaktad via telefon eller mejl. Svarstid 24 timmar vardagar.

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss