Miljöinvestering - förbättrad vattenkvalitet

Vill du utföra vattenåtgärder i ett odlingslandskap? Du kan få stöd för åtgärder som bidrar till ökad vattenkvalitet.

Stöd till miljöinvesteringar för förbättrad vattenkvalitet finns till för att förbättra den ekologiska statusen för våra vatten. Du kan få stöd för åtgärder som minskar övergödning, förbättrar livsvillkoren för vattenlevande organismer eller bidrar till ett varierat landskap. Stödet kan sökas för att till exempel skapa nya biotoper längs med och i vatten, installera kalkfilterbrunnar eller öppna upp kulvertar.

Arbetet ska utföras i odlingslandskapet och vara kopplat till jordbrukets påverkan på vattenkvaliteten. Länsstyrelsen kan hjälpa dig att bedöma om den utvalda platsen är lämplig.

Vem kan få stöd?

 • myndigheter
 • kommuner
 • landsting och regioner
 • företag
 • föreningar och andra organisationer
 • enskilda personer.

Du som söker stödet ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren att utföra åtgärden.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Urvalskriterier och bedömningsgrunder används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar.

Läs urvalskriterier och bedömningsgrunder för stödet Pdf, 480.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Utlysningen är stängd

Utlysningen är stängd för kalkfilterdiken.

Utlysningen var under perioden 8 mars 2022 till 16 maj 2022. Ansökningar som kommer in efter utsatt period hanteras tillsammans med övriga ansökningar inom miljöinvesteringar.

Utlysningen hanteras som en beslutsomgång. Ansökningarna hanteras enligt prioriteringsordning inom utlysningsperioden.

Länsstyrelsen har avsatt 3 743 648 kronor för denna utlysning. Detta i enlighet med EU-kommissionens programändring för 2021–2022.

Läs mer om de nya pengarna i Landsbygdsprogrammet 2021–2022 på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Viktigt för din ansökan

För att söka stöd för kalkfilterdiken och kalkfilterdiken i kombination med täckdikning måste marken du söker för ha en lerhalt på minst 15 procent. Om flera ansökningar har samma urvalspoäng kommer de som söker på marker med högre lerhalt att prioriteras framför lägre.

Du kunde söka miljöinvestering för kalkfilterdike och kalkfilterdike i kombination med täckdikning under perioden 8 mars 2022 till 16 maj 2022. Om ansökan kommer in annat datum hanteras ansökan som vilken miljöinvestering som helst utanför utlysningen.

Stödberättigade utgifter

Utgifterna behöver ge rätt till stöd. Det kan vara kostnader för nytt material och köp av tjänster samt för planering och genomförande av åtgärden, men även eventuella kostnader för dokumentationstjänster som täckdikningskartor eller drönarfoto.

Stödnivån för ansökningar som omfattar kalkfilterdiken i kombination med täckdikning är 50 procent av dina utgifter som ger rätt till stöd. Stödnivån för ansökningar som enbart omfattar kalkfilterdiken är 90 eller 100 procent av dina utgifter som ger rätt till stöd. Hur stort stöd du får beror på platsen och vilken förväntad effekt investeringen beräknas få. För att få 100 procent ska investeringen genomföras inom ett nitratkänsligt område.

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 30 000 kronor i stödberättigade utgifter.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

Miljöinvestering för förbättrad vattenkvalitet - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Din ansökan om stöd

Din ansökan ska vara komplett i e-tjänsten innan utlysningen stängs. Ansökningar som inte ingår i utlysningens prioriterade ämnesområden, avslås.

Se till att svara på alla frågor i din ansökan samt skicka in följande bilagor:

 • Underlag som visar på markens lerhalt, antingen via Länsstyrelsens kartverktyg eller via egen markkartering.
 • Ritning och karta, om inte motsvarande information framgår i annan bilaga till ansökan.
 • Budget.
 • Kopia av ansökan eller beslut om annat stöd för samma investering.
 • Arrendeavtal eller nyttjanderättsavtal från markägare om marken tillhör en annan markägare eller om marken samägs med någon som inte är registrerad partner.
 • Två jämförbara offerter eller annan redovisning av att budgeterade utgifter för investeringen är rimliga.
 • Andra bilagor som har betydelse för ansökan.

LstO WebbGIS för Kalkfilterdiken/Strukturkalkning 2022 (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Instruktion till kartverktyget LstO WebbGIS för kalkfilterdiken Pdf, 814.9 kB.

Urvalskriterier

För ansökningar inkomna under utlysningen kommer vi att använda oss av regionala urvalskriterier. Information kommer snart om vilka urvalskriterier som gäller för utlysningen.

Alla kompletta ansökningar som kommer upp i minst 200 poäng i minst två kriterier och som är inkomna under ansökningsperioden för utlysningen jämförs med varandra genom poängsättningen i urvalskriterieverktyget och går vidare till beslut. De ansökningar som får högst poäng tilldelas stöd först så långt budgeten räcker. Övriga ansökningar kommer att avslås.

Fördelar med kalkfilterdiken

Att anlägga kalkfilterdiken, det vill säga att blanda in strukturkalk i jorden vid återfyllning av täckdiken, förbättrar markstrukturen och täckdikningens funktion. Det minskar risken för stående ytvatten, ytavrinning och erosion. Det leder till minskade fosforförluster från åkermarken och bidrar därmed till att förbättra vattenkvaliteten med avseende på övergödning.

Regeringen har beslutat om förlängning av delar av Landsbygdsprogrammet under 2021-2022.

Läs mer om de nya pengarna i Landsbygdsprogrammet 2021–2022 på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Aktuellt om handläggning 220315

För närvarande har vi en mycket hög arbetsbelastning och vi har till följd av det fått göra vissa omprioriteringar. Detta gör att vissa ärenden tyvärr kommer få lång handläggningstid och vi kan i dagsläget inte svara på när vi har möjlighet att hantera dem. Självklart gör vi så gott vi kan för att alla sökande ska få besked i sina ärenden så snart det är möjligt.

Företagsstöd

Handläggningsläge

För Ökad konkurrenskraft är målet att besluta inkomna ansökningar Q2 2021 i april 2022. Ansökningar om stöd inom Investeringsstöd för nya jobb på landsbygden är under handläggning och förväntas beslutas under mars och april månad.

Startstöd är under handläggning, nu handläggs ärenden inkomna från och med juli 2021. Nya ansökningar inom Förädlingsstöden och Gödselbaserad biogas kommer inte att handläggas innan sommaren. Ansökningar inom Täckdikning, Strukturkalkning, Energistöd och Minskad ammoniak handläggs efter att utlysningstiden är slut.

Budget

Ökad konkurrenskraft har en fördelad budget fram till 30 juni 2022. I startstöd finns pengar kvar. Inom förädlingsstöden finns fortfarande lite pengar kvar att söka.

Pengarna inom Investeringsstöd för nya jobb på landsbygden är snart slut och förväntas kunna beslutas ut till ansökningar som redan är inkomna.

Projektstöd

Handläggningsläge

Inom stöden kommersiell service, idrott och fritid samt natur och kultur har vi löpande handläggning och beslutar allt eftersom. Detta gäller även ansökningar om utbetalningar för dessa stöd.

Inom stöd till samarbete finns inga öppna utlysningar just nu men pengar kommer att utlysas under första halvan av 2022.

Budget

Pengar börjar ta slut inom stöden kommersiell service, idrott och fritid samt natur och kultur. Inom stödet till rekreation och turism är pengarna slut och stödet är flyttat från Länsstyrelsen till Tillväxtverket. För de ansökningarna som är beviljade av Länsstyrelsen ska ansökan om utbetalning ske till Länsstyrelsen som vanligt.

Miljöinvesteringar

Handläggningsläge

Stöd till våtmarker är just nu under handläggning och vi förväntas kunna börja ta beslut i dessa ärenden under mars och april. Förutsättningen för att vi ska kunna besluta i ärendena är att de är kompletta och brev om kompletteringar kommer gå ut till de som inte är kompletta. Handläggning av stöd till rovdjursavvisande stängsel handläggs för tillfället i mån av tid, varför dessa ansökningar kan komma att få något längre handläggningstid än vanligt. I stödet för engångsröjning har vi mycket lågt söktryck och det finns pengar kvar här.

Budget

Det finns pengar kvar i stöden för våtmark, rovdjursavvisande stängsel samt engångsröjning.

Havs- och fiskerifonden

Handläggningsläge

Vi tar fortfarande emot ansökningar i stöden Investeringar inom fiske och Investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk fram till 30 april 2022.

Budget

Så länge det finns pengar kommer JV att utlysa ytterligare omgångar under 2022.

Nyheter

Utlysningar inom följande områden finns nu att söka:

 • Strukturkalkning
 • Täckdikning
 • Energieffektivisering & energigrödor
 • Minska jordbruksutsläpp av växthusgaser och ammoniak
 • Kalkfilterdiken och kalkfilterdiken i kombination med täckdikning

Samtliga utlysningar förutom kalkfilterdiken har sista ansökningsdatum 16 maj 2022. Utlysningen för kalkfilterdiken har sista ansökningsdatum 5 april 2022. Se vår hemsida för mer information.

Utlysning av Samarbetsåtgärder och Investeringsstöd för nya jobb på landsbygden kommer senare under året. Båda dessa utlysningar kommer riktas mot satsningar inom hanteringen av vildsvinskött.

CAP 2023-2027

Nya programperioden beräknas starta 2023 och vi vet inte än exakt vilka stöd som blir aktuella för perioden. Se Jordbruksverkets hemsida för vilka stöd som utreds inför den nya programperioden.

Havs- fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2022-2027

Beräknas komma igång efter sommaren 2022 med nya stöd och nya pengar.

Hur stort är stödet?

Du kan få 50, 90 eller 100 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Hur stort stöd du får beror på platsen och vilken förväntad effekt investeringen beräknas få. För att få 100 procent ska investeringen genomföras inom ett nitratkänsligt område.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

När ansöker du?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker du?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd, utan endast en bekräftelse på att din ansökan är inskickad.

Påbörja investeringen innan beslut

Vill du påbörja din miljöinvestering innan du fått beslut om stöd? Kontakta oss på Länsstyrelsen och be om ett skriftligt startbesked. Se även till att du har annan finansiering, om du inte skulle få stödet.

Om du påbörjar investeringen utan startbesked kan vi behöva avslå din ansökan.

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Du kan ansöka om förskottsbetalning av högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 250 000 kronor. Myndigheter, regioner och kommuner kan inte få förskottsbetalning.

Registrera din ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst där du även laddar upp dina underlag.

Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i.

Guide för ansökan om utbetalning på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Miljöinvestering för förbättrad vattenkvalitet på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Telefon växel: 010-224 40 00
E-post: landsbygdsstod.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Uppge om du vill bli kontaktad via telefon eller mejl. Svarstid 24 timmar vardagar.