Illustration, provrör och förstoringsglas

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

För att ta till vara på och stimulera kreativa och kostnadseffektiva initiativ som på lokal nivå syftar till att minska övergödning i våra hav och vatten införde regeringen 2009 ett
särskilt bidrag till lokala vattenvårdsåtgärder, LOVA- bidraget. Nu finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av övergödningsarbetet från och med 2018. Bidragen och bredden för vilka sorters projekt som kan få stöd har ökat.

LOVA-bidrag kan kombineras med andra bidrag under förutsättning att det tydligt redovisas vilka kostnader som finansierats med vilket bidrag. Tänk på att det inte är säkert att andra bidrag går att kombinera med LOVA. Kontakta därför Länsstyrelsen om du är osäker.

Projekt som kan få bidrag

LOVA-bidrag ges främst till projekt som syftar till minskade utsläpp av fosfor och kväve till våra hav och vatten med fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön. Åtgärder som minskar övergödning kan få upp till 90 procent i statliga bidrag. För nedbrukning av strukturkalk är maximalt 800 kr per hektar bidragsgrundande.

LOVA-bidrag kan även användas till åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön, omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn) och åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status. Dessa åtgärder kan få upp till 80 procent i statliga bidrag.

Kommuner och ideella sammanslutningar kan söka bidrag

Kommuner och ideella sammanslutningar kan söka bidrag. För strukturkalkning ser vi gärna att lantbrukare söker i samverkan med ett lokalt vattenvårdsförbund eller kommun. Ta kontakt med vattenvårdsförbundet i god tid före ansökan ska ha inkommit till Länsstyrelsen.

Åtgärder inom hela Svartån, Täljeån och Hjälmarens avrinningsområde:
Hjälmarens vattenvårdsförbundlänk till annan webbplats

Gullspångsälvens avrinningsområde:
Gullspångsälvens vattenvårdsförbundlänk till annan webbplats

LOVA-bidrag ges till projekt som syftar till minskade utsläpp av fosfor och kväve till våra hav och vatten, men även åtgärder för renare båtmiljö kan få stöd. Enbart kommuner och ideella sammanslutningar kan söka bidraget.

Tid för ansökan

Ansökningsperioden för 2018 är avslutad. Ansökningsperioden för 2019 är fram till sista februari 2019.

Stöd för att ansöka

Vägledning för stöd till LOVA-projekt (Havs och vattenmyndigheten)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anvisningar för ansökningsblankett för LOVA (Havs och vattenmyndigheten)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gör din ansökan så här

  1. Fyll i blanketten:
    Ansökningsblankett för LOVA (exel)Excel
  2. Skriv under och skicka blanketten till den Länsstyrelse som projektet berör.

Du som har fått beviljat stöd till lokala vattenvårdsprojektet (LOVA) och har avslutat ditt projekt ska slutrapportera senast tre månader efter projektets avslutningsdatum.

Stöd för slutrapportering

Anvisningar för slutrapport (Havs och vattenmyndigheten)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gör din slutrapportering så här

  1. Fyll i blanketten:
    Slutrapporteringsblankett för LOVA (exel)Excel
  2. Skriv under och skicka blanketten till den Länsstyrelse som projektet berört.

Kontakt