Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Vi ska arbeta för att stärka den civila sektorns roll och stödja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2022 förfogar länsstyrelserna över 51 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

 • underlätta etableringen i samhället
 • skapa nätverk
 • stödja språkinlärning
 • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Prioriteringsgrund 2022

Under 2022 ska Länsstyrelsen vid fördelning prioritera insatser som riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn. Vi kommer särskilt att prioritera insatser som stödjer språkinlärningen.

Det är viktigt att även föräldralediga ges möjlighet att etablera sig. Att de fortsätter utveckla sina kunskaper i svenska och får möjlighet till viktiga kontakter med samhället. Längre perioder av föräldraledighet tenderar att försena kvinnors etablering i arbets- och samhällslivet.

I övrigt prioriterades även insatser där

 • Insatsen sker tillsammans med idéburen sektor
 • Kontakten med samverkanspart/-er är etablerad.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Kommuner kan söka medel

Ansökan kan endast göras av kommuner och ska vara underskriven av firmatecknare. Medel kan ej beviljas till kommunalförbund.

Insatsen kan genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av
kommunen i samverkan med en eller flera organisationer.

Ansökande kommun är alltid ansvarig för genomförande av insatsen och aktiv
medverkan av ansökande kommun måste säkerställas i det fall insatsen
genomförs i samverkan med en eller flera organisationer.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för 2022 öppnar 15 februari. Sista ansökningsdag är 30 april. Under 2022 har Länsstyrelsen i Örebro ca 1,8 miljoner kronor att fördela i länet.

Ansökan kan i första hand avse insatser under perioden 2022 och 2023, men ersättning kommer beviljas och utbetalas under budgetåret 2022.

Ansökan

Sökande som använder Länsstyrelsens e-tjänst loggar in med personlig e-legitimation. När användaren väljer att spara sin ansökan/rapport aktiveras en användarprofil på Mina sidor och ansökan/rapport lagras i ett så kallat ”eget utrymme”. Där kan användaren själv se sina formulär – men inte Länsstyrelsen – och de är därmed inte allmänna handlingar. Om användaren inte ändrat eller skickat in sin ansökan/rapport inom 14 dagar raderas handlingarna. För att formuläret skall komma in till Länsstyrelsen måste användaren aktivt välja att skicka in ansökan/rapport. Inskickad ansökan/rapport sparas på Mina Sidor under ett år och raderas därefter.

För att underlätta ansökningsprocessen finn ett stöddokument med vägledning och de frågor som ska fyllas i via e-tjänsten nedan.

Ansökan §37a-medel - med vägledning och stöd e-tjänst Word, 54.6 kB.

På e-tjänstens startsida finns länk till ett intyg om firmatecknare som ska bifogas ansökan samt länk till intyg som eventuella samverkansparter som ska ta del av medlen fyller i.

Efter att ansökan skickats in

En insänd ansökan diarieförs automatiskt hos Länsstyrelsen och ett bekräftelsemail sänds till angiven e-postadress. Ansökan tilldelas ett diarienummer som ska användas i den fortsatta kontakten med Länsstyrelsen. Det går i efterhand att komplettera underlaget via e-tjänsten genom att bifoga dokument eller skriva ett yttrande.

Beslut och utbetalning

Ansökan bereds av Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar beslut och meddelar sökande den 13 juni 2022.

Utbetalning av beviljade medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län senast den 24 juni 2022.

Information om projektredovisning

Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder, till den som beviljats ersättning, kontinuerlig dialog under insatstiden. Alla förfrågningar om eventuell förändring eller förlängning ska ske skriftligen.

Redovisning och återbetalning

Delrapport och slutrapport ska lämnas via e-tjänsterna. Delredovisning ska lämnas i enlighet med vad som anges i beslutet, oftast sex månader efter beslut. En undertecknad slutredovisning ska ha kommit in senast två månader efter att insatsen avslutats.

Särredovisa kostnaderna i slutredovisningen

Kostnaderna för insatsen ska vara särredovisade och utdrag ur huvudboken ska bifogas slutrapporten. Om det särskilt begärs ska den som beviljats medel kunna uppvisa verifikat och andra underlag för redovisningen. Brister i redovisning kan utgöra hinder för att bevilja ytterligare ersättningar.

Återbetalning

Mottagare av medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersättningen inte använts för det ändamål som angetts i ansökan.

Stöd för dig som ansöker om bidrag och planerar en insats

Du som har en idé för en insats kan planera upp projektet utifrån vår mall för projektplan. Genom att fylla i mallen får du kontroll över viktiga delar av insatsen som syfte, mål, tidplan och budget. Projektplanen är också en bra grund för att skriva en ansökan om bidrag.

Mall för projektplan (Word-dokument) Word, 1.2 MB.

Viktiga delar i planeringen

I korta drag är det bra att fundera genom följande:

 • Bakgrund och behov
  Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Vi strävar efter att det ska vara så enkelt som möjligt att ansöka om medel från oss. Därför har vi tagit fram hjälpmedel som du kan använda när du skriver din ansökan. I tre korta filmer förklarar vi hur du ansöker om utvecklingsmedel och vad jämställdhets- och barnperspektivet är. Perspektiven är viktiga när du ansöker om bidrag.

Så söker du utvecklingsmedel inom integration

Har du funderingar på att söka utvecklingsmedel för insatser inom integration? I den här filmen kan du ta del av några saker som kan vara bra att tänka på. Observera att ansökan i dag sker via e-tjänst och inte via blankett som anges i filmen.

Insatser ska ha ett jämställdhetsperspektiv

Bidrag som din organisation kan söka inom integration ska bidra till ökad jämställdhet i länet. För att säkerställa att din insats har ett jämställdhetsperspektiv kan du kontrollera projektet utifrån vår checklista:

Checklista för jämställdhetsperspektivet Pdf, 665.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Stöddokument jämställdhet för sökande Word, 24.5 kB.

En introduktion till jämställdhetsperspektivet kan du få genom filmen som beskriver vad jämställdhet innebär.

Insatser ska ha ett barnperspektiv

Beskriv hur insatsen tar hänsyn till barnets rättigheter, och särskilt principen om barnets bästa.

För att säkerställa att din insats har ett barnperspektiv kan du kontrollera projektet utifrån vår checklista:

Checklista för barnperspektivet (pdf) Pdf, 685 kB, öppnas i nytt fönster.

En introduktion till barnperspektivet kan du få genom filmen med Josefin Sejnelid, föräldraskapsstöd- och ANDT-samordnare, som beskriver vad barnperspektivet innebär.

Beviljade medel

Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122).

Länsstyrelsen beviljar årligen medel till insatser som stärker och utvecklar verksamheter med flyktingguider och familjekontakter, så kallade 37a-medel.

För att se insatser som beviljats medel, titta i fliken nedanför.

Av tre stycken inkomna ansökningar till Länsstyrelsen i Örebro med en total summa på 2 miljoner kronor har tre stycken insatser beviljats medel till en summa av ca 2 miljoner kronor.

Introduktionsförskola

Kommun: Karlskoga kommun

Beviljade medel i kronor: 1 392 681

Beskrivning: Insatsen syftar till att starta en introduktionsförskola och därigenom ge kvinnor, deras barn och familjer möjlighet att delta i ett socialt sammanhang, skapa nya nätverk, få kunskap om det svenska samhället och stöd i att utveckla det svenska språket. Genom insatsen stärks målgruppens förutsättningar för en etablering i samhället och på arbetsmarknaden samtidigt som det underlättar ingången till vanlig förskola och grundskola. I samverkan med andra aktörer i lokalsamhället bidrar insatsen till att skapa olika nätverk för kvinnorna, deras barn och familjer.

Familjekompis i Örebro län 2022

Kommun: Askersund kommun

Beviljade medel i kronor: 591 416

Beskrivning: Insatsen syftar till att underlätta och skapa förutsättningar för nyanlända familjers etablering genom att vänskapsrelationer skapas med etablerade svenskar samt underlätta etableringen på arbetsmarknaden genom att sociala nätverk skapas runt individerna. Metoden med Familjekompis har provats med framgång inom flertalet kommuner i länet och får nu en täckning i hela länet då den i och med detta projekt sprids till Askersund och Ljusnarsbergs kommun.

Tilläggsansökan- Implementera programmet "Föräldraskap i Sverige" i Örebro län

Kommun: Nora kommun

Beviljade medel i kronor: 50 000

Beskrivning: Detta är en tilläggsansökan för ett sedan tidigare beviljat projekt som på grund av pandemin fått ökade lokalkostnader. För mer information om projektet se Insatser som beviljats medel 2020.

Av fyra stycken inkomna ansökningar till Länsstyrelsen i Örebro med en total summa på 2,4 miljoner kronor har fyra stycken insatser beviljats medel till en summa av ca 2,4 miljoner kronor.

Familjekraft 2.0

Kommun: Hallsbergs kommun

Beviljade medel i kronor: 439 300

Beskrivning: Insatsen syftar till att främja kvinnor och deras familjers förutsättningar till etablering i samhället genom att bidra till förbättrade språkkunskaper, ett stärkt föräldraskap och utökade nätverk. I samverkan mellan familjecentralen och andra aktörer ges kvinnorna och deras familjer språkstöd, föräldraskapsstöd och samhällsinformation. Genom Öppna förskolan kan insatsen bidra till att även skapa olika nätverk för kvinnorna och deras familjer.

Familjekompis i Örebro län

Kommun: Kumla kommun

Beviljade medel i kronor: 1 045 690

Beskrivning: Insatsen syftar till att underlätta och skapa förutsättningar för nyanlända familjers etablering genom att vänskapsrelationer skapas med etablerade svenskar samt underlätta etableringen på arbetsmarknaden genom att sociala nätverk skapas runt individerna. Metoden med Familjekompis har provats med framgång inom flera kommuner i länet och det är positivt att metoden sprids till ytterligare tre kommuner i länet genom samverkan mellan Kumla, Degerfors och Nora kommun tillsammans med Studieförbundet Bilda.

Hur kan barns språkutveckling vara en del i arbetet med integration på familjecentralerna i Örebro län

Kommun: Lindesbergs kommun

Beviljade medel i kronor: 223 775

Beskrivning: Insatsen syftar till att utveckla språkstödjande insatser på länets familjecentraler. Genom att göra en kartläggning ska en plan tas fram för utveckling av stödjande språkinsatser och hur språkaktiviteter kan vara en del i integrationsarbetet på familjecentralerna i länet och därigenom bidra till familjers etablering. Insatsen är länsövergripande och sker i samverkan med Region Örebro län samt inom befintlig och förankrad samverkansstruktur vilket ökar förutsättningarna för insatsens genomförande och fortlevnad.

Implementera programmet Föräldraskap i Sverige i Örebro län

Kommun: Nora kommun

Beviljade medel i kronor: 971 264

Beskrivning: Insatsen syftar till att implementera Föräldraskap i Sverige som är ett samhällsorienterande grupprogram som består av fem gruppträffar, á 2,5 h, för utrikesfödda föräldrar med barn 0–18 år. Syftet med programmet är att föräldrarna ska få mer information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige, och möjlighet till gruppdiskussioner. Inom ramen för insatsen ska 24 gruppledare utbildas i länet som sedan ska hålla grupper i kommunerna. Insatsen svarar upp mot ett länsövergripande behov av målgruppsanpassade föräldraskapsstödjande insatser riktade till målgruppen nyanlända. Insatsen är länsövergripande och sker i samverkan med Region Örebro län, delregionala Folkhälsoteam och samtliga kommuner.

Kontakt