Illustration, cirklar och streck som är ihopkopplade

Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2021 förfogar länsstyrelserna över 51 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

 • underlätta etableringen i samhället
 • skapa nätverk
 • stödja språkinlärning
 • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Prioriteringsgrund 2021

Under 2021 ska Länsstyrelsen vid fördelning prioritera insatser som riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn. Insatser som stödjer språkinlärningen för denna målgrupp ska särskilt prioriteras.

Det är viktigt att även föräldralediga ges möjlighet att etablera sig. Att de fortsätter utveckla sina kunskaper i svenska och får möjlighet till viktiga kontakter med samhället. Längre perioder av föräldraledighet tenderar att försena kvinnors etablering i arbets- och samhällslivet.

I övrigt prioriterades även insatser där

 • Insatsen sker tillsammans med idéburen sektor
 • Kontakten med samverkanspart/-er är etablerad.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Kommuner kan söka medel

Ansökan kan endast göras av kommuner och ska vara underskriven av firmatecknare. Medel kan ej beviljas till kommunalförbund.

Ansökningsperiod

Ansökninsperioden för 2021 öppnar 23 februari. Sista ansökningsdag är 30 april. Under 2021 har Länsstyrelsen i Örebro 1,8 miljoner kronor att fördela i länet.

Ansökan kan i första hand avse insatser under perioden 2021 och 2022, men ersättning kommer beviljas och utbetalas under budgetåret 2021.

Ansökan

E-tjänsterna är fortfarande under utveckling och ännu finns inte någon funktion för att spara en ansökan och komma tillbaka. För att underlätta rekommenderas därför att först skriva texten i dokumentet nedan och därefter klistra in texten i e-tjänsten. Uppstår det problem med e-tjänsten så kontakta Länsstyrelsen.

Ansökan §37a-medel - med vägledning och stöd e-tjänst Pdf, 303.5 kB.

På e-tjänstens startsida finns länk till ett intyg om firmatecknare som ska bifogas ansökan samt länk till intyg som eventuella samverkansparter som ska ta del av medlen fyller i.

Ansök om bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kommer att avvisas.

Efter att ansökan skickats in

En insänd ansökan diarieförs automatiskt hos Länsstyrelsen och ett bekräftelsemail sänds till angiven e-postadress. Ansökan tilldelas ett diarienummer som ska användas i den fortsatta kontakten med Länsstyrelsen. Det går i efterhand att komplettera underlaget via e-tjänsten genom att bifoga dokument eller skriva ett yttrande.

Beslut och utbetalning

Ansökan bereds av Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar beslut och meddelar sökande den 9 juni 2021.

Utbetalning av beviljade medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län senast den 21 juni 2021.

Information om projektredovisning

Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder, till den som beviljats ersättning, kontinuerlig dialog under insatstiden. Alla förfrågningar om eventuell förändring eller förlängning ska ske skriftligen.

Redovisning och återbetalning

Delrapport och slutrapport ska lämnas enligt nedan via e-tjänsterna. E-tjänsterna är fortfarande under utveckling och ännu finns inte någon funktion för att spara en del- eller slutrapport och komma tillbaka. För att underlätta rekommenderas därför att först skriva texten i ett dokument och därefter klistra in texten i e-tjänsten. Uppstår det problem med e-tjänsten så kontakta Länsstyrelsen.

Särredovisa kostnaderna i slutredovisningen

Kostnaderna för insatsen ska vara särredovisade och utdrag ur huvudboken ska bifogas slutrapporten. Om det särskilt begärs ska den som beviljats medel kunna uppvisa verifikat och andra underlag för redovisningen. Brister i redovisning kan utgöra hinder för att bevilja ytterligare ersättningar.

Återbetalning

Mottagare av medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersättningen inte använts för det ändamål som angetts i ansökan.

Stöd för dig som ansöker om bidrag och planerar en insats

Du som har en idé för en insats kan planera upp projektet utifrån vår mall för projektplan. Genom att fylla i mallen får du kontroll över viktiga delar av insatsen som syfte, mål, tidplan och budget. Projektplanen är också en bra grund för att skriva en ansökan om bidrag.

Mall för projektplan (Word-dokument) Word, 1.2 MB.

Viktiga delar i planeringen

I korta drag är det bra att fundera genom följande:

 • Bakgrund och behov
  Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Vi strävar efter att det ska vara så enkelt som möjligt att ansöka om medel från oss. Därför har vi tagit fram hjälpmedel som du kan använda när du skriver din ansökan. I tre korta filmer förklarar vi hur du ansöker om utvecklingsmedel och vad jämställdhets- och barnperspektivet är. Perspektiven är viktiga när du ansöker om bidrag.

Så söker du utvecklingsmedel inom integration

Har du funderingar på att söka utvecklingsmedel för insatser inom integration? I den här filmen kan du ta del av några saker som kan vara bra att tänka på. Observera att ansökan i dag sker via e-tjänst och inte via blanektt som anges i filmen.

Insatser ska ha ett jämställdhetsperspektiv

Bidrag som din organisation kan söka inom integration ska bidra till ökad jämställdhet i länet. För att säkerställa att din insats har ett jämställdhetsperspektiv kan du kontrollera projektet utifrån vår checklista:

Checklista för jämställdhetsperspektivet Pdf, 665.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Stöddokument jämställdhet för sökande Word, 24.5 kB.

En introduktion till jämställdhetsperspektivet kan du få genom filmen som beskriver vad jämställdhet innebär.

Insatser ska ha ett barnperspektiv

Beskriv hur insatsen tar hänsyn till barnets rättigheter, och särskilt principen om barnets bästa.

För att säkerställa att din insats har ett barnperspektiv kan du kontrollera projektet utifrån vår checklista:

Checklista för barnperspektivet (pdf) Pdf, 685 kB, öppnas i nytt fönster.

En introduktion till barnperspektivet kan du få genom filmen med Josefin Sejnelid, föräldraskapsstöd- och ANDT-samordnare, som beskriver vad barnperspektivet innebär.

Beviljade medel

Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122).

Länsstyrelsen beviljar årligen medel till insatser som stärker och utvecklar verksamheter med flyktingguider och familjekontakter, så kallade 37a-medel.

För att se insatser som beviljats medel, titta i fliken nedanför.

Av fyra stycken inkomna ansökningar till Länsstyrelsen i Örebro med en total summa på 2,4 miljoner kronor har fyra stycken insatser beviljats medel till en summa av ca 2,4 miljoner kronor.

Familjekraft 2.0

Kommun: Hallsbergs kommun

Beviljade medel i kronor: 439 300

Beskrivning: Insatsen syftar till att främja kvinnor och deras familjers förutsättningar till etablering i samhället genom att bidra till förbättrade språkkunskaper, ett stärkt föräldraskap och utökade nätverk. I samverkan mellan familjecentralen och andra aktörer ges kvinnorna och deras familjer språkstöd, föräldraskapsstöd och samhällsinformation. Genom Öppna förskolan kan insatsen bidra till att även skapa olika nätverk för kvinnorna och deras familjer.

Familjekompis i Örebro län

Kommun: Kumla kommun

Beviljade medel i kronor: 1 045 690

Beskrivning: Insatsen syftar till att underlätta och skapa förutsättningar för nyanlända familjers etablering genom att vänskapsrelationer skapas med etablerade svenskar samt underlätta etableringen på arbetsmarknaden genom att sociala nätverk skapas runt individerna. Metoden med Familjekompis har provats med framgång inom flera kommuner i länet och det är positivt att metoden sprids till ytterligare tre kommuner i länet genom samverkan mellan Kumla, Degerfors och Nora kommun tillsammans med Studieförbundet Bilda.

Hur kan barns språkutveckling vara en del i arbetet med integration på familjecentralerna i Örebro länn

Kommun: Lindesbergs kommun

Beviljade medel i kronor: 223 775

Beskrivning: Insatsen syftar till att utveckla språkstödjande insatser på länets familjecentraler. Genom att göra en kartläggning ska en plan tas fram för utveckling av stödjande språkinsatser och hur språkaktiviteter kan vara en del i integrationsarbetet på familjecentralerna i länet och därigenom bidra till familjers etablering. Insatsen är länsövergripande och sker i samverkan med Region Örebro län samt inom befintlig och förankrad samverkansstruktur vilket ökar förutsättningarna för insatsens genomförande och fortlevnad.

Implementera programmet Föräldraskap i Sverige i Örebro län

Kommun: Nora kommun

Beviljade medel i kronor: 971 264

Beskrivning: Insatsen syftar till att implementera Föräldraskap i Sverige som är ett samhällsorienterande grupprogram som består av fem gruppträffar, á 2,5 h, för utrikesfödda föräldrar med barn 0–18 år. Syftet med programmet är att föräldrarna ska få mer information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige, och möjlighet till gruppdiskussioner. Inom ramen för insatsen ska 24 gruppledare utbildas i länet som sedan ska hålla grupper i kommunerna. Insatsen svarar upp mot ett länsövergripande behov av målgruppsanpassade föräldraskapsstödjande insatser riktade till målgruppen nyanlända. Insatsen är länsövergripande och sker i samverkan med Region Örebro län, delregionala Folkhälsoteam och samtliga kommuner.

Kontakt