Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Vi ska arbeta för att stärka den civila sektorns roll och stödja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Insatserna ska syfta till att

 • underlätta etableringen i samhället
 • skapa nätverk
 • stödja språkinlärning
 • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Under 2024 förfogar länsstyrelserna över 31 miljoner för fördelning.

Prioriteringar

Under 2024 prioriterar Länsstyrelsen insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagande för föräldralediga och andra personer med små barn. Särskilt fokus ligger på insatser som stödjer språkinlärning för denna målgrupp. Länsstyrelsen prioriterar även insatser som genomförs i samverkan med idéburen sektor.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Kommuner kan söka medel

Ansökan kan endast göras av kommuner och ska vara underskriven av firmatecknare. Medel kan ej beviljas till kommunalförbund.

Insatsen kan genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer.

Ansökande kommun är alltid ansvarig för genomförande av insatsen och aktiv medverkan av ansökande kommun måste säkerställas i det fall insatsen genomförs i samverkan med en eller flera organisationer.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för 2024 är öppen mellan 15 februari - 22 mars.

Under 2024 har Länsstyrelsen i Örebro län totalt cirka 1,2 miljoner kronor att fördela i länet.

Ansökan ska i första hand avse insatser under perioden 2024 och 2025. Ersättning beviljas och utbetalas under budgetåret 2024.

Ansökan

Ansökan görs via e-tjänst där sökande loggar in med personlig e-legitimation. När användaren väljer att spara sin ansökan/rapport aktiveras en användarprofil på Mina sidor och ansökan/rapport lagras i ett så kallat ”eget utrymme”. Där kan användaren själv se sina formulär – men inte Länsstyrelsen – och de är därmed inte allmänna handlingar. Om användaren inte ändrat eller skickat in sin ansökan/rapport inom 14 dagar raderas handlingarna. För att formuläret skall komma in till Länsstyrelsen måste användaren aktivt välja att skicka in ansökan/rapport. Inskickad ansökan/rapport sparas på Mina Sidor under ett år och raderas därefter.

För att underlätta ansökningsprocessen finn ett stöddokument med en sammanställning över de frågor som ska fyllas i via e-tjänsten nedan.

Sammanställning av frågor i ansökan §37a Pdf, 255.2 kB, öppnas i nytt fönster.

På e-tjänstens startsida finns länk till ett intyg om firmatecknare som ska bifogas ansökan samt länk till intyg som eventuella samverkansparter som ska ta del av medlen fyller i.

Ansök om bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Efter att ansökan skickats in

En insänd ansökan diarieförs automatiskt hos Länsstyrelsen och ett bekräftelsemail sänds till angiven e-postadress. Ansökan tilldelas ett diarienummer som ska användas i den fortsatta kontakten med Länsstyrelsen. Det går i efterhand att komplettera underlaget via e-tjänsten genom att bifoga dokument eller skriva ett yttrande.

Beslut och utbetalning

Ansökan bereds av Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar beslut och meddelar sökande den 13 juni 2024.

Utbetalning av beviljade medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län senast den 20 juni 2024.

Information om projektredovisning

Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder, till den som beviljats ersättning, kontinuerlig dialog under insatstiden. Alla förfrågningar om eventuell förändring eller förlängning ska ske skriftligen.

Redovisning och återbetalning

Delrapport och slutrapport ska lämnas via e-tjänsterna. Delredovisning ska lämnas i enlighet med vad som anges i beslutet, oftast sex månader efter beslut. En undertecknad slutredovisning ska ha kommit in senast två månader efter att insatsen avslutats. Slutredovisningen ska innehålla könsuppdelad statistik över antalet deltagare i insatsen.

Särredovisa kostnaderna i slutredovisningen

Kostnaderna för insatsen ska vara särredovisade och utdrag ur huvudboken ska bifogas slutrapporten. Om det särskilt begärs ska den som beviljats medel kunna uppvisa verifikat och andra underlag för redovisningen. Brister i redovisning kan utgöra hinder för att bevilja ytterligare ersättningar.

Återbetalning

Mottagare av medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersättningen inte använts för det ändamål som angetts i ansökan.

Lämna in redovisning med delrapport och slutrapport

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Delrapporten ska lämnas in vid den tidpunkt som står i beslutet om bidrag. Slutrapporten ska lämnas in senast två månader efter avslutad insats.

Planera rapporteringen inför att du skickar in via e-tjänsten

För att underlätta redovisningen finns ett stöddokument som beskriver alla frågor i rapportformuläret. Dokumentet ska fungera som ett underlag vid planering av rapportering för projektägande organisation.

Sammanställning av frågor för delrapport §37a Pdf, 227.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanställning av frågor för slutrapport §37a Pdf, 216.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Stöd för dig som ansöker om bidrag och planerar en insats

Du som har en idé för en insats kan planera upp projektet utifrån vår mall för projektplan. Genom att fylla i mallen får du kontroll över viktiga delar av insatsen som syfte, mål, tidplan och budget. Projektplanen är också en bra grund för att skriva en ansökan om bidrag.

Mall för projektplan (Word-dokument) Word, 1.2 MB.

Viktiga delar i planeringen

I korta drag är det bra att fundera genom följande:

 • Bakgrund och behov
  Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Insatser ska ha ett jämställdhetsperspektiv

Bidrag som din organisation kan söka inom integration ska bidra till ökad jämställdhet i länet. För att säkerställa att din insats har ett jämställdhetsperspektiv kan du kontrollera projektet utifrån vår checklista:

Checklista för jämställdhetsperspektivet Pdf, 665.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Stöddokument jämställdhet för sökande Word, 24.5 kB.

Insatser ska ha ett barnperspektiv

Beskriv hur insatsen tar hänsyn till barnets rättigheter, och särskilt principen om barnets bästa.

För att säkerställa att din insats har ett barnperspektiv kan du kontrollera projektet utifrån vår checklista:

Checklista för barnperspektivet (pdf) Pdf, 685 kB, öppnas i nytt fönster.

Beviljade medel

Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter med stöd av ersättning enligt förordningen om statliga ersättningar.

Länsstyrelsen beviljar årligen medel till insatser som stärker och utvecklar verksamheter med flyktingguider och familjekontakter, så kallade 37a-medel.

För att se insatser som beviljats medel, titta i fliken nedanför.

Under vårens utlysning inkom tre ansökningar till Länsstyrelsen i Örebro med en total summa på cirka 1,8 miljoner kronor varav två insatser beviljats medel till en summa av cirka 1,3 miljoner kronor.

Stadsmissionens råd och stöd

Kommun: Karlskoga kommun

Beviljade medel i kronor: 500 000

Beskrivning: Insatsen är en utveckling av pågående Lots-projekt som beviljades medel 2022. Målet är att utveckla pågående projekt till en mötesplats som även erbjuder en kvalificerad råd- och stödfunktion i samverkan med Örebro Stadsmission. Målgruppen utökas till att utöver skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet även inkludera målgrupperna asylsökande och nyanlända. Projektet har ett fokus på kvinnor men inkluderar alla i målgruppen.

Samla 2.0

Kommun: Laxå kommun

Beviljade medel i kronor: 814 600

Beskrivning: Insatsen syftar till att erbjuda nyanlända vuxna, barn och unga aktiviteter inom folkbildningen utifrån målgruppens efterfrågan. Samla 2.0 ska verka som ett startskott för mer folkbildning i Laxå. Det är en fortsättning och vidareutveckling av en pågående insats, Samla, som syftar till att ge invånare en möjlighet att skapa nya sociala kontakter och utveckla sina nätverk genom att skapa arenor för att träffas i samverkan med civilsamhället.

Under vårens utlysning inkom tre ansökningar till Länsstyrelsen i Örebro med en total summa på 1,8 miljoner kronor varav tre stycken insatser beviljats medel till en summa av cirka 1,8 miljoner kronor. Under höstens extrautlysning inkom fyra ansökningar med en total summa på cirka 1,8 miljoner varav tre insatser beviljats medel till en summa av cirka 1, 2 miljoner.

Samla - en del av Laxåmodellen

Kommun: Laxå kommun

Beviljade medel i kronor: 377 620

Beskrivning: Insatsen syftar till att ge nyanlända invånare en möjlighet att skapa nya sociala kontakter och utveckla sina nätverk genom att skapa arenor för att träffas, något som gått förlorat under pandemin. De vill väcka liv i det civilsamhällesnätverk som var starkt 2015–2017 där grunden lades till den goda integration och goda befolkningsutveckling som Laxå kommun haft.

Projektet syftar även till att fler nyanlända ska få kontakt med lokala företagare.

Vatteninitiativet

Kommun: Lindesbergs kommun

Beviljade medel i kronor: 657 500

Beskrivning: Insatsens mål är att fler vuxna och barn ska få vattenvana och lära sig simma. Effekter som nås av att fler lär sig simma är ökad måluppfyllelsen i skolan, inkludering i samhället och ökat självförtroende. Ett annat syfte är att öka säkerhetsaspekten och minska tillbud och drunkningsolyckor genom att öka kunskapen kring simning/bad och ge vattenvana till föräldrar och barn.

Genom samverkan med badhuset och simföreningen ges även möjlighet till föreningskunskap, föreningsengagemang och språkträning.

Familjeguide för nyanlända

Kommun: Nora kommun

Beviljade medel i kronor: 757 880

Beskrivning: Insatsen syftar till att genom att arbeta med en familjeguide lotsa utrikesfödda föräldrar och deras barn till befintliga utbud, aktiviteter och nätverk. Målet är att fler utrikesfödda föräldrar (kvinnor) bryter isoleringen, får en kortare väg till egen försörjning, besöker familjecentralen och får ett utökat nätverk.

Insatsen kommer att utgå från familjecentralens verksamhet men även andra aktörer så som föreningar, kyrkan, bibliotek m.fl. ses som viktiga aktörer.

Lotsprojektet

Kommun: Karlskoga kommun

Beviljade medel i kronor: 523 000

Beskrivning: Insatsen syftar till att med stöd av en lots kartlägga flyktingarnas erfarenheter och behov för att sedan matcha mot praktikplatser och stödja den enskilda att hitta rätt väg till sysselsättning.
Projektet kommer att genomföras i samverkan med Örebro
Stadsmission.

Integration Ukraina

Kommun: Lindesbergs kommun

Beviljade medel i kronor: 401 600

Beskrivning: Insatsen syftar till att ge skyddsbehövande enligt
massflyktsdirektivet ett brett lokalt stöd för att öka deras
förutsättningar och möjlighet till etablering. Målgruppen ska erbjuds basal samhällsorientering, språkutvecklande insatser,
arbetsmarknadskunskap samt kartläggning av
arbetslivserafenheter och tidigare genomförda utbildningar.
Projektet kommer att ske i samverkan med Studieförbundet
Vuxenskolan.

Flyktingguide Örebro

Kommun: Örebro kommun

Beviljade medel i kronor: 274 400

Beskrivning: Insatsen syftar till att genom att arbeta uppsökande nå
målgruppen skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet, speciellt
de i eget boende, med information om vilka möjligheter och vilket
stöd som finns för att underlätta deras etablering och skapa
nätverk. Projektet kommer att ske i nära samverkan med
civilsamhället.

Av tre stycken inkomna ansökningar till Länsstyrelsen i Örebro med en total summa på 2 miljoner kronor har tre stycken insatser beviljats medel till en summa av ca 2 miljoner kronor.

Introduktionsförskola

Kommun: Karlskoga kommun

Beviljade medel i kronor: 1 392 681

Beskrivning: Insatsen syftar till att starta en introduktionsförskola och därigenom ge kvinnor, deras barn och familjer möjlighet att delta i ett socialt sammanhang, skapa nya nätverk, få kunskap om det svenska samhället och stöd i att utveckla det svenska språket. Genom insatsen stärks målgruppens förutsättningar för en etablering i samhället och på arbetsmarknaden samtidigt som det underlättar ingången till vanlig förskola och grundskola. I samverkan med andra aktörer i lokalsamhället bidrar insatsen till att skapa olika nätverk för kvinnorna, deras barn och familjer.

Familjekompis i Örebro län 2022

Kommun: Askersund kommun

Beviljade medel i kronor: 591 416

Beskrivning: Insatsen syftar till att underlätta och skapa förutsättningar för nyanlända familjers etablering genom att vänskapsrelationer skapas med etablerade svenskar samt underlätta etableringen på arbetsmarknaden genom att sociala nätverk skapas runt individerna. Metoden med Familjekompis har provats med framgång inom flertalet kommuner i länet och får nu en täckning i hela länet då den i och med detta projekt sprids till Askersund och Ljusnarsbergs kommun.

Tilläggsansökan- Implementera programmet "Föräldraskap i Sverige" i Örebro län

Kommun: Nora kommun

Beviljade medel i kronor: 50 000

Beskrivning: Detta är en tilläggsansökan för ett sedan tidigare beviljat projekt som på grund av pandemin fått ökade lokalkostnader. För mer information om projektet se Insatser som beviljats medel 2020.

Av fyra stycken inkomna ansökningar till Länsstyrelsen i Örebro med en total summa på 2,4 miljoner kronor har fyra stycken insatser beviljats medel till en summa av ca 2,4 miljoner kronor.

Familjekraft 2.0

Kommun: Hallsbergs kommun

Beviljade medel i kronor: 439 300

Beskrivning: Insatsen syftar till att främja kvinnor och deras familjers förutsättningar till etablering i samhället genom att bidra till förbättrade språkkunskaper, ett stärkt föräldraskap och utökade nätverk. I samverkan mellan familjecentralen och andra aktörer ges kvinnorna och deras familjer språkstöd, föräldraskapsstöd och samhällsinformation. Genom Öppna förskolan kan insatsen bidra till att även skapa olika nätverk för kvinnorna och deras familjer.

Familjekompis i Örebro län

Kommun: Kumla kommun

Beviljade medel i kronor: 1 045 690

Beskrivning: Insatsen syftar till att underlätta och skapa förutsättningar för nyanlända familjers etablering genom att vänskapsrelationer skapas med etablerade svenskar samt underlätta etableringen på arbetsmarknaden genom att sociala nätverk skapas runt individerna. Metoden med Familjekompis har provats med framgång inom flera kommuner i länet och det är positivt att metoden sprids till ytterligare tre kommuner i länet genom samverkan mellan Kumla, Degerfors och Nora kommun tillsammans med Studieförbundet Bilda.

Hur kan barns språkutveckling vara en del i arbetet med integration på familjecentralerna i Örebro län

Kommun: Lindesbergs kommun

Beviljade medel i kronor: 223 775

Beskrivning: Insatsen syftar till att utveckla språkstödjande insatser på länets familjecentraler. Genom att göra en kartläggning ska en plan tas fram för utveckling av stödjande språkinsatser och hur språkaktiviteter kan vara en del i integrationsarbetet på familjecentralerna i länet och därigenom bidra till familjers etablering. Insatsen är länsövergripande och sker i samverkan med Region Örebro län samt inom befintlig och förankrad samverkansstruktur vilket ökar förutsättningarna för insatsens genomförande och fortlevnad.

Implementera programmet Föräldraskap i Sverige i Örebro län

Kommun: Nora kommun

Beviljade medel i kronor: 971 264

Beskrivning: Insatsen syftar till att implementera Föräldraskap i Sverige som är ett samhällsorienterande grupprogram som består av fem gruppträffar, á 2,5 h, för utrikesfödda föräldrar med barn 0–18 år. Syftet med programmet är att föräldrarna ska få mer information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige, och möjlighet till gruppdiskussioner. Inom ramen för insatsen ska 24 gruppledare utbildas i länet som sedan ska hålla grupper i kommunerna. Insatsen svarar upp mot ett länsövergripande behov av målgruppsanpassade föräldraskapsstödjande insatser riktade till målgruppen nyanlända. Insatsen är länsövergripande och sker i samverkan med Region Örebro län, delregionala Folkhälsoteam och samtliga kommuner.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss