Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Jämlik hälsa

Länsstyrelsen samarbetar med kommuner, region och andra aktörer för att skapa en god, jämlik och jämställd hälsa i länet.

Arbete för en god, jämlik och jämställd hälsa

En god folkhälsa innebär att så många som möjligt i samhället har en bra fysisk och psykisk hälsa. Befolkningens hälsa ska också vara jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. En befolkning som är frisk och mår bra skapar bättre förutsättningar för välstånd och ökad tillväxt genom minskad sjukfrånvaro, ökad sysselsättning, högre produktivitet och minskade behov av vård och omsorg.

Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken är därför att utjämna skillnaderna mellan olika grupper inom en generation.

Länsstyrelsens arbete med jämlik hälsa utgår från det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken och de åtta målområden:

  1. Det tidiga livets villkor
  2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
  3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
  4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
  5. Boende och närmiljö
  6. Levnadsvanor
  7. Kontroll, inflytande och delaktighet
  8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik, regeringen Länk till annan webbplats.

Arbetet med jämlik hälsa i Örebro län

I Örebro län är Länsstyrelsen en samverkansaktör utifrån ”Överenskommelse om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2024 – 2030”. Tillsammans med Region Örebro län, länets alla kommuner, RF-SISU Örebro län samt Örebro läns bildningsförbund (ÖLBF) syftar överenskommelsen till att skapa ett långsiktigt och kunskapsbaserat lokalt och regionalt folkhälsoarbete i samverkan. Det övergripande målet är att uppnå hög och jämlik livskvalitet i länets befolkning.

I Örebro läns strategi för jämställdhet 2024–2027, Ett jämställt Örebro län, är ett av tre prioriterade områden Jämställd hälsa - främjande och förebyggande arbete. Vi har ett framgångsrikt samarbete med folkhälsa i vårt län och för att arbeta främjande och förebyggande för våra invånare stärks arbetet ytterligare när det också utgår från ett jämställdhetsperspektiv.

Länsstyrelsen Örebro län är en aktör i det tvärsektoriella rörelsenätverket som finns etablerat i Örebro län. Nätverket har som mål "att skapa en god, jämlik och jämställd folkhälsa genom en rörelserik och aktiv befolkning i Örebro län". Nätverket vill med sin tvärsektoriella samverkan främja rörelse, fysisk aktivitet och implementering av rörelseförståelse som en av nycklarna till att lösa det växande problemet kring inaktivitet som sprider sig i alla åldrar.

Länsstyrelsen har flera uppdrag som bidrar till folkhälsopolitikens genomförande och arbetar aktivt för att folkhälsoperspektivet ska genomsyra den regionala verksamheten inom sina respektive politik- och verksamhetsområden.

Du som vill lära mer eller som vill få fler verktyg för att höja kunskapen hos andra kan ta del av Folkhälsomyndighetens kostnadsfria webbutbildning om att arbeta långsiktigt och kunskapsbaserat för en god och jämlik hälsa.

Ta del av Folkhälsomyndighetens webbutbildning om god och jämlik hälsa för samhällets utveckling Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss