Den digitala resan

Länsstyrelsen i Örebro driver sedan 2020 projektet "Hubbar för digital kompetens". Det är ett integrationsprojekt som medfinansieras av AMIF; EU:s Asyl, migrations och integrationsfond. Projektet syftar till att öka den digitala kunskapen hos nyanlända i Sverige. Projektet pågår till 31 december 2022.

Projektet har tagit fram en modell för att arbeta systematiskt med nyanländas digital kompetens som bland annat innehåller ett metodstöd och olika utbildningsmaterial. Resultat och tillhörande material kommer att presenteras på webbplatsen i anslutning till att projektet avslutas.

Porträttbild på Aida Baxholm

Mer om projektet i sin helhet

Välkommen att kontakta Aida Baxholm som är huvudprojektledare för Hubbar för digital kompetens.

Skicka e-post till Aida Baxholm


Projektets syfte och mål

Länsstyrelsen i Örebro län driver det länsövergripande projektet "Hubbar för digital kompetens" tillsammans med Karlskoga-Degerfors, Laxå, Lindesberg och Örebro kommuner. Projektet är treårigt (2020–2022) och medfinansieras av AMIF; EU:s Asyl, migrations och integrationsfond.

Projektets övergripande mål är att öka den digitala kompetensen hos tredjelandsmedborgare (TLM) inom länets kommuner. Genom att öka målgruppens digitala kompetens skapas förutsättningar för att alla ges lika rättigheter, skyldigheter samt möjligheter att ta del av det digitala samhället, dess stödfunktioner och service. 

Med stöd av digitala hubbar och genom erfarenhetsutbyte på EU-nivå tas en modell fram för systematiskt arbete med digital kompetens för TLM. Projektet syftar också till att stödja samarbete och kunskapsutveckling på europeisk, nationell, regional och lokal nivå kring att stärka en effektiv, inkluderande och hälsofrämjande arbetsmarknads- och samhällsetablering för TLM.

Bakgrund

I arbetslivet och i samhället i stort blir digital kompetens allt viktigare. Utebliven digital kompetens riskerar att försvårare inträde på arbetsmarknaden. Vi vet att många tredjelandsmedborgare (TLM) ofta saknar den digitala kompetens som krävs, vilket riskerar att fördröja deras etablering och integration.

Sedan 2015-2016 har migrationen till Sverige minskat, och fokus i integrationspolitiken har flyttats från inledande mottagande till andra utmaningar inom bland annat etablering och integration. En central fråga i detta arbete handlar om nyanländas möjligheter till att etablera sig i samhälls- och arbetsliv. Med anledning av detta har Länsstyrelsen tillsammans med fyra ovannämnda kommuner och med medel från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) valt att driva detta projekt.

Genom att upprätta fyra digitala hubbar (en hubb per kommun) och genom erfarenhetsutbyte på EU-nivå kommer en modell för systematiskt arbete med digital kompetens för TLM att tas fram. Projektet har också som syfte att stödja samarbete och kunskapsutveckling på europeisk, nationell, regional och lokal nivå kring att stärka en effektiv, inkluderande och hälsofrämjande arbetsmarknads- och samhällsetablering för TLM.

Genomförande

För att nå projektets målsättningar kommer delregionala digitala hubbar att etablerats på fyra platser i länet (en hubb per medverkande kommun). Hubbarna är fysiska platser dit målgruppen kan vända sig för stöd och vägledning inom alla typer av digitala tjänster och verktyg. Hubbarna är placerade på en central plats, exempelvis i ett bibliotek eller i kommunhuset. Lokala delprojektledare ansvarar för respektive hubb i nära dialog med sina respektive kommunala förvaltningar. Hubbarna kommer även att vara mobila för att nå hela länet.

Projektet kommer att erbjuda utbildningar och stöd för både nyanlända och tjänstepersoner som möter målgruppen i sitt arbete utifrån identifierade behov. Hubbarna kommer även användas för utveckling av arbetssätt, verktyg och metoder.

Genom en ökad digital kompetens förväntas TLMs förutsättningar för egenmakt, delaktighet, god hälsa och förmåga att göra informerade val ha förbättrats. På längre sikt ska projektet ha bidragit till att ge TLM lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter att ta del av det digitala samhället, dess stödfunktioner och service, vilket innebär förbättrade förutsättningar för ett snabbare inträde på arbetsmarknaden och en påskyndad etablering i samhället.

Logotyper  för Karlskoga kommun, Laxå kommun, Lindesbergs kommun, Örebro kommun och Länsstyrelsen i Örebro län
Europeiska unionen. Asyl-, migrations- och integrationsfonden

Vi främjar migrationens möjligheter genom att driva projektet Hubbar för digital kompetens som medfinansieras av Asyl-, migrations-, och integrationsfonden.

Kontakt