Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Den digitala resan

Bild på olika saker som symboliserar digital teknik och kommunikation

Välkommen till Länsstyrelsens arbete med att utveckla den digitala kompetensen för länets nyanlända invånare. Vi har tagit fram arbetsmodellen "Den digitala resan". Modellen bygger på ett samordnat arbete där olika aktörer samverkar för att tillsammans erbjuda individen rätt insatser. Här kan du som möter målgruppen i ditt arbete eller som arbetsgivare få stöd och vägledning i hur du kan vara behjälplig i att underlätta målgruppens väg till att bli digitalt självständig.

Varför är det viktigt med digital kompetens?

För nyanlända kan den digitala erfarenheten och kunskapen vara låg. Detta påverkar i hög grad möjligheten att etablera sig i det svenska samhället. Många myndigheter som den nyanlända kommer i kontakt med är digitaliserade och det mesta i det svenska samhället sköts digitalt idag. Från när vi sjukanmäler våra barn från skola och förskola till när vi betalar räkningar eller reser i kollektivtrafiken.

Vissa är erfarna datoranvändare medan andra aldrig har suttit framför en dator. Detta påverkar i hög grad möjligheten att etablera sig i det svenska samhället. Därför är det viktigt att vi som möter nyanlända i Sverige tidigt erbjuder stöd och vägledning i digitala tjänster och verktyg. Möter du målgruppen i ditt arbete eller är arbetsgivare är det viktigt att tänka på hur det går att stötta individen i det digitala så att den blir självständig.

Mötet med det digitala

Vi har tagit fram en film som beskriver individens möte med den digitala världen som förhoppningsvis kan ge en bild över hur individen upplever sin situation. Klicka på bilden eller länken för att komma till filmen.

Tumnagelbild från filmen om den digitala resan

Vår modell "Den digitala resan" bygger på ett samordnat arbete där olika aktörer samverkar för att tillsammans erbjuda individen rätt insatser. Det kan handla om stöd och vägledning muntligt eller i text. Men det kan också handla om att utbilda individen till att bli självständig i det digitala.

Idealbilden är en strukturerad, planerad och genomförd utbildningsinsats med aktörer som har rätt kompetens att vägleda och utbilda inom respektive område. Vi visualiserar gärna den digitala resan som en pil. Ju rakare pil desto enklare och tydligare väg för individen. Enstaka punktinsatser utan samordning resulterar ofta i en otydlig målbild och att individen i slutändan inte har kontroll över sin digitala värld.

Bild på pil med texten den digitala resan

Hur kan vi arbeta?

Identifiera målgruppen

Målgruppen – individer som har behov av stöd för att bli en del av det digitala Sverige – har ofta olika bakgrunder och förutsättningar. Vissa har nyligen kommit till Sverige medan andra kan ha bott här i många år och kanske flyttat mellan olika kommuner. Det är en utmaning att ge rätt stöd när behoven ser så olika ut. Det är till stor hjälp för oss som möter målgruppen om vi skapar oss en bild av deras bakgrund och digitala kunskap. I utbildningssammanhang och när vi kommunicerar med målgruppen kan en metod vara att ta fram en så kallad persona. En persona kan vara en fiktiv eller en faktisk person som beskriver vår målgrupp lite mer detaljerat. På så vis kan vi lättare förstå vilka behov som kan finnas för individen och vilka lösningar som vi kan behöva ta fram.

Fundera:

 • Vem möter du?
 • Behöver individen merstöd utifrån en funktionsnedsättning?
 • Är individen en analfabet (kan inte läsa och skriva)?
 • Behovsanpassa ditt stöd till den du möter!
 • Anpassa text, erbjud illustrativa bilder, kommunicera på ett enklare sätt.
olika människor på bild

Verksamhetens roll

Alla aktörer i det svenska samhället har en viktig roll i individens digitala resa. Olika verksamheter har dock olika behov och möjligheter att kunna hjälpa, stötta och utbilda målgruppen nyanlända digitalt. Om din verksamhet inte själv har verktygen kanske ni kan samverka med andra.

Fundera gärna över hur det ser ut i din verksamhet. Har ni möjlighe­ter att ge ett bra stöd när det kommer till digital kompetens? Behöver ni förändra ert arbetssätt eller ta kontakt och börja samverka med andra aktörer för att göra resan enklare och bättre för individen?

Arbetsmodellen

Vår arbetsmodell bygger på fyra steg:

 • Introduktion
 • Kartläggning
 • Utbildning
 • Etablering.

Syftet med modellen är att den ska vara enkel och flexibel att använda oavsett vilken verksamhet du arbetar i. Se den som en vägledning för dig som möter målgruppen i ditt arbete. Du kan alltid anpassa den efter din verksamhet om det behövs. Till varje steg finns ett utbildnings- och stödmaterial.

Den digitala resans olika steg

Arbeta i processer

För att verksamheten ska kunna ta sig an modellen är det viktigt att fundera över några frågor:

 • Hur ser det befintliga arbetet ut?
 • Erbjuds det stöd/vägledning till individer som behöver stöd/utbildning i digitala tjänster och verktyg?
 • Har verksamheten en egen e-tjänst? Om ja, på vilket sätt stöttar verksamheten användaren i e-tjänsten?
 • Vad krävs för att få till en förändring i verksamheten?
en processbild
 • Påbörja en planering i den egna verksamheten: hur många individer berörs av möjligheten till stöd/vägledning i digital kompetens?
 • Genomför en insats.
 • Följ upp med deltagare – har det skett en förändring i deltagarens digitala kompetens? Om inte – vad behöver förändras tills nästa insats/stöd/utbildning erbjuds?

Introduktion

Som nyanländ i Sverige möts du av ett till stor del digitalt samhälle. Det kan vara svårt att förstå varför det ser ut på det viset och vad nyttan med digitalisering faktiskt är. Som ett första steg i den digitala resan kan det därför vara bra att förklara bakgrunden till det digitala samhället och vilka vinster det också ger till både samhället och individen. Som hjälp för dig som möter målgruppen har vi tagit fram materialet Digital Introduktion.

Kartläggning

Nästa steg i arbetet är att kartlägga individens digitala kunskaper. Det kan du till exempel göra genom att låta individen genomföra den checklista som är en del av den digitala introduktionen. Checklistan består av en dator-del och en mobiltelefon-del. Kartläggningen ger en bild av vilka områden som individen behöver bli bättre på. Den ger också individen ett tydligare syfte och förhoppningsvis mer motivation att genomföra den digitala utbildningen.

Utbildning

Efter kartläggning är det dags att erbjuda individen utbildningsstöd. Det kan göras på olika sätt. Antingen genom egna utbildningar, andra aktörers utbildningar eller i samverkan med andra. Vi tillhandahåller också utbildningsmaterial om olika digitala områden som är tänkt att vara ett stöd när till exempel annat utbildningsmaterial saknas.

Vårt utbildningsmaterial är uppbyggt så att individen först får en genomgång på projektor och får därefter öva de olika stegen på egen hand med dig bredvid som stöd. Individen får materialet i handen och kan fortsätta öva hemma.

För att möjliggöra en god planering innehåller varje utbildning ett handledningsmaterial så att du/din verksamhet kan genomföra stöd/utbildning på bästa sätt. Samtliga utbildningar utom Datorkunskap är framtagna med individens smartphone; mobiltelefon som arbetsverktyg med skärmdumpar (bilder) på de olika stegen för en pedagogisk genomgång.

Utbildningspaketen

Vi erbjuder fyra utbildningspaket. Ett för grundläggande digital kompetens, ett med inriktning hälsa och ekonomi, ett för arbete och studier och ett som fokuserar på kommunala digitala tjänster.

Utbildningspaketen innehåller olika sorters utbildningar och kan användas i en planering vid mottagande i kommunen eller vid nyinskriven deltagare i verksamhet. De kan användas fristående efter individens behov. Plocka ut relevanta delar som du tycker passar.

Utbildningarna kan användas fristående i tematisk undervisning. Du kan till exempel fokusera på sjukvård som tema för en individ eller en grupp. Utbildningarna kan även användas fristående vid införande av nya rutiner till exempel som instruktion vid datoranvändning.

Grundläggande digital kompetens

 • Digital Introduktion
 • Appar
 • E-post
 • Inloggning
 • Internet & Wifi
 • Mobiltelefon

Hälsa och Ekonomi

 • 1177
 • BankId
 • Kivra
 • Swish

Arbete och Studier

 • Aktivitetsrapportering Arbetsförmedlingen
 • Aktivitetsrapportering Försäkringskassan
 • Söka jobb
 • Datorkunskap

Kommunala digitala e-tjänster

Detta material utgår från Örebro kommuns e-tjänster och kan användas som inspiration till andra verksamheter.

 • E-skola Örebro – för vårdnadshavare
 • E-ansökan i försörjningsstöd.

Etablering

Det sista steget; Etablering, innebär att individen nått digital etablering i ett eller flera digitala tjänster och verktyg. Genom att individen får stöd och vägledning ökar individens digitala kompetens. Detta skapar goda förutsättningar för att snabbare etableras i det svenska samhället.

Fundera:

 • Hur många individer har du i din verksamhet som behöver stöd/vägledning/utbildning?
 • Har du möjlighet att erbjuda utbildning? Behöver individen tolk/språkstöd?
 • Har du en lokal med projektorduk för att visuellt visa individen?
 • Erbjud utbildning för individen, gärna i grupp
 • Utvärdera utbildningen – behöver något ändras på? Material, upplägg, innehåll?
 • Följ upp med individen – behöver hen merstöd/fler utbildningar?
 • Skapa nya insatser: nya utbildningar, nya deltagare.
Processbild för etableringsdelen

Metodstöd

För att komma i gång med arbetsmodellen har vi även tagit fram ett metodstöd där du bland annat får tips på planeringsarbete, metoder i utlärning samt hur du kan arbeta med utbildningarna.

Länsstyrelsen i Örebro drev under 2020–2022 ett projektet vid namn "Hubbar för digital kompetens". Det var ett integrationsprojekt som medfinansierades av EU:s fond AMIF; Asyl, migrations och integrationsfond. Projektet syftade till att öka den digitala kunskapen hos nyanlända i Sverige samt ta fram en modell för systematiskt arbete. Resultatet av projektet är en arbetsmodell som heter ”Den digitala resan” och innehåller bland annat ett metodstöd och olika utbildningsmaterial.

Ta del av material

För att ta del av utbildningsmaterial och metodstöd eller om du har frågor om hur du kan starta arbetet med att implementera "Den digitala resan" i din verksamhet, var god kontakta Aida Baxholm.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss