Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Jämställdhet

Länsstyrelsen stödjer regionala aktörer i jämställdhetsfrågor. Vi jobbar för att hela länet ska bli jämställt.

Jämställdhet handlar om att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer. Jämställdhet är ett tydligt politiskt mål i Sverige och offentliga verksamheter ska arbeta mot att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

För de som varken identifierar sig som man eller kvinna kan en sådan uppdelning upplevas problematisk. Kön ska inte ha betydelse för enskildas möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Men i det praktiska arbetet utgör könsuppdelad statistik, kartläggningar och jämställdhetsanalyser en författningsstyrd förutsättning för att synliggöra ojämställdhet och bedriva ett effektivt förändringsarbete.

Länsstyrelsen arbetar utifrån ett så kallat intersektionellt perspektiv. Det innebär att vi försöker synliggöra hur fler maktordningar och diskrimineringsgrunder än kön (som exempelvis könsidentitet, sexualitet, etnicitet, socioekonomi eller funktionsnedsättning) är sammanflätade och kan förstärka varandra.

Ett jämställt län

Länsstyrelserna har bland annat i uppdrag att:

 • stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter på regional och lokal nivå
 • samordna, stödja och följa upp det regionala arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen
 • verka för de jämställdhetspolitiska målens genomslag i länet
 • integrera ett jämställdhetsperspektiv i Länsstyrelsens verksamhet.

Länsstyrelserna har också i uppdrag att ta fram strategier för det regionala arbetet med jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering är den strategi som används för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att verksamheter i länet ska ha ett jämställdhetsperspektiv i ordinarie arbetet och i allt beslutsfattande, från att förslag tas fram till genomförande och sedan utvärdering.

Strategierna för jämställdhetsintegrering ska utgå från regionala förutsättningar. Det är också viktigt att strategierna utgår från en analys för hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och förstärker varandra, en så kallad intersektionell analys.

Örebro läns strategi för jämställdhet

Örebro läns strategi för jämställdhet ska konkretisera och strukturera arbetet för att förverkliga de jämställdhetspolitiska målen i Örebro län under perioden 2021–2024. I strategin finns regionala målsättningar för de sex jämställdhetspolitiska delmålen och fyra överenskomna inriktningar och arbetssätt för att uppnå målen.

Örebro läns strategi för jämställdhet 2021–2024 Pdf, 740.4 kB.

Jämställdhetspolitiska mål och statistik

Vi arbetar utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

 1. En jämn fördelning av makt och inflytande
  Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
 2. Ekonomisk jämställdhet
  Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
 3. Jämställd utbildning
  Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
 4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
  Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
 5. Jämställd hälsa
  Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
 6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
  Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Läs mer om uppdraget mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Örebro läns jämställdhetspris

Jämställdhetspriset uppmärksammar och hedrar ett bra jämställdhetsarbete som bidrar till människors makt att forma samhället och sina egna liv oavsett kön. Genom priset lyfter vi tillsammans fram goda exempel på jämställdhetsinsatser i länet som kan inspirera i jämställdhetsarbetet. Priset har instiftats av Länsstyrelsen och Örebro läns jämställdhetsråd.

Örebro läns jämställdhetspris

Statistik om kvinnor och män i Örebro län

Länsstyrelsen har under flera år gett ut fickboken "Kvinnor och män i Örebro län" som med statistik från SCB Länk till annan webbplats. belyser olika förhållanden mellan kvinnor och män i länet. Målet med boken är att sprida kunskap som kan leda till en mer jämställd medborgarservice.

Kvinnor och män i Örebro län 2019 Länk till annan webbplats.

Utbildning för chefer och ledare: jämställdhetsintegrering och ett socialt hållbart arbetssätt

I samverkan med Örebro läns jämställdhetsråd lanserar Länsstyrelsen en processutbildning för chefer och ledare i jämställdhetsintegrering och ett socialt hållbart arbetssätt. Utbildningen arrangeras två gånger per år, med möjlighet till fler tillfällen om intresse finns.

Syftet är att ge chefer och ledare i Örebro län verktyg för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i sitt arbete. Därigenom kan vi uppfylla fler jämställdhetspolitiska mål och mål inom Agenda 2030 utifrån regionala och lokala förutsättningar. Utbildningen ämnar också att långsiktigt bidra till bättre folkhälsa, ett aktivt våldsförebyggande arbete och ett mer jämställd Örebro län.

Utbildningen består av två fysiska halvdagar och en praktisk uppgift. Innan du deltar på utbildningen genomför du en digital introduktion av jämställdhetsintegrering i offentlig sektor. Introduktionen är en timme lång och finns på Jämställdhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.. Efter att du gått utbildningen får du verktyg för fortsatt arbete och möjlighet till kontinuerligt processtöd av Länsstyrelsen.

Kontakta oss om din organisation vill boka in ett eget utbildningstillfälle. Aktuell utbildning och anmälan sker via vår webbkalender.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss