Illustration, vågskål för rättvisa

Jämställdhet

Länsstyrelsen stödjer regionala aktörer i jämställdhetsfrågor. Vi jobbar för att hela länet ska bli jämställt.

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer.

Ett jämställt län

Länsstyrelsen har i uppgift att stödja regionala aktörer i deras arbete med att göra verksamheterna jämställda. Vi arbetar med jämställdhetsfrågor utifrån regeringens nationella jämställdhetsmål, och använder den internationella strategin för jämställdhetsintegrering. Strategin går ut på att integrera och synliggöra jämställdhetsfrågor i alla verksamheter, beslut och planeringar. Strategin har vuxit fram för att motverka att jämställdhetsfrågor hamnar i skymundan för andra politiska frågor och verksamheter.

Så här arbetar vi med jämställdhet:

 • kartlägger och följer utvecklingen av jämställdhet i länet
 • skapar kunskapsunderlag, som till exempel könsuppdelad statistik
 • stödjer kommuner, myndigheter, föreningar och andra organisationer i deras jämställdhetsarbete.

Örebro läns strategi för jämställdhet

En ny regional strategi för jämställdhet är under framtagande. För mer information kontakta Hannes Hart Svedberg via e-post.

Strategi för perioden 2017–2020

Örebro län hade en strategi för att främja jämställdheten i länet under perioden 2017–2020. Länsstyrelsen har följt upp strategin och identifierat utvecklingsområden som tas med i den nya strategin som är under framtagande.

Örebro läns strategi för jämställdhet 2017-2020

Uppföljning av Örebro läns strategi för jämställdhet 2017-2020

Jämställdhetspolitiska mål och statistik

Vi arbetar utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

 1. En jämn fördelning av makt och inflytande
  Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
 2. Ekonomisk jämställdhet
  Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
 3. Jämställd utbildning
  Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
 4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
  Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
 5. Jämställd hälsa
  Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
 6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
  Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Läs mer om uppdraget mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Örebro läns jämställdhetspris

Jämställdhetspriset uppmärksammar och hedrar ett bra jämställdhetsarbete som bidrar till människors makt att forma samhället och sina egna liv oavsett kön. Genom priset lyfter vi tillsammans fram goda exempel på jämställdhetsinsatser i länet som kan inspirera i jämställdhetsarbetet. Priset har instiftats av Länsstyrelsen och Örebro läns jämställdhetsråd.

Örebro läns jämställdhetspris

Statistik om kvinnor och män i Örebro län

Länsstyrelsen har under flera år gett ut fickboken "Kvinnor och män i Örebro län" som med statistik från SCB Länk till annan webbplats. belyser olika förhållanden mellan kvinnor och män i länet. Målet med boken är att sprida kunskap som kan leda till en mer jämställd medborgarservice.

Kvinnor och män i Örebro län 2019

Kontakt