Illustration, vågskål för rättvisa

Jämställdhet

Länsstyrelsen stödjer regionala aktörer i jämställdhetsfrågor. Vi jobbar för att hela länet ska bli jämställt.

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer.

Ett jämställt län

Länsstyrelsen har i uppgift att stödja regionala aktörer i deras arbete med att göra verksamheterna jämställda. Vi arbetar med jämställdhetsfrågor utifrån regeringens nationella jämställdhetsmål, och använder den internationella strategin för jämställdhetsintegrering. Strategin går ut på att integrera och synliggöra jämställdhetsfrågor i alla verksamheter, beslut och planeringar. Strategin har vuxit fram för att motverka att jämställdhetsfrågor hamnar i skymundan för andra politiska frågor och verksamheter.

Så här arbetar vi med jämställdhet:

 • kartlägger och följer utvecklingen av jämställdhet i länet
 • skapar kunskapsunderlag, som till exempel könsuppdelad statistik
 • stödjer kommuner, myndigheter, föreningar och andra organisationer i deras jämställdhetsarbete.

Örebro läns strategi för jämställdhet

Örebro län har en strategi för att främja jämställdheten i länet. Strategin är uppbyggd utifrån sex regionala mål och är framtagen av Länsstyrelsen i Örebro i samarbete med länets jämställdhetsråd. Målgrupp är primärt beslutsfattare, tjänstepersoner och utförare i politisk och offentlig förvaltning, men även civilsamhälle och privata aktörer har god användning för strategin. Inför strategiperiodens slut ska strategin följas upp och utvärderas.

Örebro läns strategi för jämställdhet 2017-2020

Jämställdhetspolitiska mål och statistik

Vi arbetar utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

 1. En jämn fördelning av makt och inflytande
  Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
  Statistik om fördelning av makt och inflytande (Regionfakta)länk till annan webbplats
 2. Ekonomisk jämställdhet
  Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
  Statistik om ekonomisk jämställdhet i Örebro län (Regionfakta)länk till annan webbplats
 3. Jämställd utbildning
  Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
  Statistik om jämställd utbildning i Örebro län (Regionfakta)länk till annan webbplats
 4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
  Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
  Statistik om jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet i Örebro län (Regionfakta)länk till annan webbplats
 5. Jämställd hälsa
  Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
  Statistik om jämställd hälsa i Örebro län (Regionfakta)länk till annan webbplats
 6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
  Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.
  Mer om uppdraget mäns våld mot kvinnor ska upphöra
  Statistik om mäns våld mot kvinnor i Örebro län (Regionfakta)länk till annan webbplats

Örebro läns jämställdhetspris

Jämställdhetspriset uppmärksammar och hedrar ett bra jämställdhetsarbete som bidrar till människors makt att forma samhället och sina egna liv oavsett kön. Genom priset lyfter vi tillsammans fram goda exempel på jämställdhetsinsatser i länet som kan inspirera i jämställdhetsarbetet. Priset har instiftats av Länsstyrelsen och Örebro läns jämställdhetsråd.

Nomineringen öppnar den 4 maj 2020

Känner du någon som gör ett bra jämställdhetsarbete i länet, eller gör du det själv? Missa då inte att nominera din kandidat till Örebro läns jämställdhetspris 2020.

Vinnare av Örebro läns jämställdhetspris 2019

Vinnaren av jämställdhetspriset 2019 var Ulrika Lundgren på Folkhälsoförvaltningen i Karlskoga-Degerfors.

Är så STOLT ännu av priset och njuter av att vår personal som har åstadkommit heltid och fått så LÅG sjukfrånvaro, 4,23% för dessa yrkesgrupper! Säger Ulrika några månader efter mottagandet av priset.

Juryn bestod av representanter från Örebro kommun, Hällefors kommun, Region Örebro län, Örebro Universitet och TCO. Juryns motivering:

Ulrika Lundgren och Folkhälsoförvaltningen i Karlskoga-Degerfors, har under lång tid arbetat både målmedvetet och uthålligt för att öka möjligheten till att arbeta heltid för personer i kvinnodominerade yrken. Den utarbetade Dialogmodellen ger utrymme för både chefer och medarbetare att vara delaktiga i och påverka verksamheten och genomförs inom ramen för befintlig budget.

Arbetet knyter tydligt an till flera av de jämställdhetspolitiska målen, i synnerhet ekonomisk jämställdhet och jämställd hälsa vilket visar sig i en ökad andel heltidsanställda och en minskad sjukfrånvaro. Folkhälsoförvaltningen i Karlskoga-Degerfors är en förebild i arbetet för ett jämställt Örebro län.

Statistik om kvinnor och män i Örebro län

Statistik för hur jämställdheten ser ut i länets kommuner utifrån de sex jämställdhetspolitiska målen finns på webbplatsen Regionfakta:

Jämställdhet, fakta och perspektiv Örebro län (Regionfakta)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fickboken Kvinnor och män

Länsstyrelsen har under flera år gett ut fickboken "Kvinnor och män" som med statistik från SCBlänk till annan webbplats belyser olika förhållanden mellan kvinnor och män i länet. Målet med boken är att sprida kunskap som kan leda till en mer jämställd medborgarservice.

Senaste upplagan av Kvinnor och män i Örebro län:

Kvinnor och män 2019

Kontakt