Illustration, nyckel till Sverige.

Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen samordnar tidiga insatser för asylsökande personer som väntar på kommunanvisning, för att de snabbare ska komma in i samhället.

Tidiga insatser är verksamheter som är riktade till vuxna personer som söker asyl eller som har uppehållstillstånd men bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden samt att deltagarna snabbare ska komma in i det svenska samhället.

Studieförbund, kommuner, idrottsföreningar, trossamfund och andra organisationer i civilsamhället är några av flera viktiga aktörer som erbjuder svenskundervisning, samhällsinformation och socialt deltagande i det lokala förenings- och kulturlivet.

Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Folkbildningsrådet har särskilda uppdrag som rör asylsökande personer. Uppdragen handlar bland annat om samordning av insatser, kompetenskartläggning och fördelning av bidrag till organisationer som bedriver verksamhet för målgruppen.

Vilket stöd kan Länsstyrelsen erbjuda?

Länsstyrelsen har ett övergripande uppdrag att verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. I uppdraget ingår att

 • samordna insatser och verka för att det finns ett jämnt utbud av tidiga insatser som motsvarar behovet i länet
 • verka för att kvinnor och män kan ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • sprida information om vilka insatser som finns tillgängliga i länet
 • besluta och betala ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för målgruppen.

Ett stöd i arbetet med att erbjuda tidiga insatser och att nå anordnare och målgrupp med information är webbportalen www.informationsverige.selänk till annan webbplats. Portalen erbjuder bland annat asylsökande personer och nyanlända personer samhällsinformation på tio språk, möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg, dela sin kompetensprofil via kompetenskartläggningsverktyget Jobskills, få information om mötesplatser och andra aktiviteter.

Bidrag till tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande personer. Verksamheterna ska utföras inom följande områden:

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • hälsa.

Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet som är riktad till eller till förmån för asylsökande personer över 18 år som

 • bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende
 • har beviljats uppehållstillstånd men som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Bidrag kan inte beviljas för verksamhet riktad till personer med uppehållstillstånd som bor i eget boende eller till personer som är under 18 år.

Bidrag kan inte sökas för praktikverksamhet. Bidrag kan inte heller sökas för verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Länsstyrelsens vägledning om statsbidrag för verksamheter för asylsökande m.flPDF

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, trossamfund, kommuner och kommunalförbund kan söka bidrag. Stiftelser eller företag kan inte söka. För 2020 kan länsstyrelserna tillsammans dela ut totalt 67,4 miljoner kronor.

Ideella föreningar

En ideell förening kännetecknas av ett ideellt ändamål eller en ideell verksamhet. Föreningen ska ha ett öppet medlemskap och vara uppbyggd så att alla medlemmar kan påverka verksamheten. Utmärkande för en ideell förening är också just den "ideella" karaktären.

Trossamfund

Registrerade trossamfund samt Svenska kyrkan kan söka bidrag. Trossamfunden måste, liksom övriga organisationer som söker bidrag, leva upp till kraven som ställs i förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera.

Utlysningsperiod 1: Totalt fördelades 2 940 mkr.

Utlysningsperiod 2: Ansökningsperioden avslutades den 20 september. Totalt har Länsstyrelsen i Örebro 1 680 566 kronor att fördela.

Under 2019 prioriterar vi insatser som har ett fokus på psykisk ohälsa och arbetsmarknads- och/eller utbildningsinsatser. Det finns ett stort behov av information och kunskapshöjande insatser kring hur svenska samhället fungerar, inom bland annat följande områden: arbetsmarknadskunskap, jämställdhet, föräldraskapsstöd, HBTQ-frågor, sexuell hälsa och hedersfrågor.

Vi ser gärna att anordnare har ett allmänt hälsoperspektiv i insatserna där bland annat fysisk aktivitet, aktivt deltagande och egenmakt beaktas i planeringen av insatserna.

Enligt rådande regleringsbrev avslutas TIA-uppdraget år 2020. Med anledning av detta prioriteras redan beviljade insatser som Länsstyrelsen anser att det finns ett fortsatt behov av fram till att TIA-uppdraget upphör.

Bidrag kan i första hand sökas för innevarande och närmast följande år, det vill säga för 2019 och 2020. Det är i dagsläget oklart om det blir ytterligare en utlysning under 2020.

Migrationsverket avvecklar många av sina boenden i länet. Samtliga boenden i Hällefors kommun är redan avvecklade och alla boenden i Lindesbergs kommun ska vara avvecklade vid årsskiftet. Länsstyrelsen kommer därför inte att bevilja nya insatser till ovannämnda kommuner.

På grund av avvecklingen av boenden är det önskvärt att sökande organisation visar på möjlighet att kunna bedriva en flexibel verksamhet. I dagsläget är det osäkert om fler kommuner kommer att påverkas av avvecklingen.

Länsstyrelsen ser gärna att anordnare tar ett helhetsgrepp och samverkar med flera olika parter, både folkbildningsaktörer, ideella organisationer och trossamfund.

Du ansöker genom att fylla i en ansökningsblankett och skicka till oss digitalt senast den 20 september. Vi tar enbart emot ansökningar via e-post. Läs noga igenom vägledningen innan du gör din ansökan:

Vägledning för ansökande (pdf)PDF

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i och skriv under ansökningsblankett:
  Ansökan TIA-bidrag - ideella föreningar och trossamfund Word
  Ansökan TIA-bidrag - kommunerWord

  Är ni fler än en organisation som ansöker om bidrag till en insats behöver vi ett intyg. Skicka då in nedanstående blankett.
  Intyg samverkanspart/medsökandeWord
 2. Skicka din ansökan med bilagor till tia.orebro@lansstyrelsen.se

Du som har en idé för en insats kan planera projektet utifrån vår mall för projektplan. Genom att fylla i mallen får du kontroll över viktiga delar av insatsen som syfte, mål, tidplan och budget. Projektplanen är också en bra grund för att skriva en ansökan om bidrag.

Mall för projektplan (worddokument)Word

Viktiga delar i planeringen

I korta drag är det bra att fundera genom följande:

 • Bakgrund och behov
  Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Här är korta beskrivningar av några av insatserna för asylsökande som beviljats bidrag.

Undervisning och aktiviteter

Studieförbundet vuxenskolan anordnar aktiviteter och utbildningar för de asylsökande som bor i Björnhammar.

Konstkurs för asylsökande

Genom insatsen får deltagarna teckna och skapa kompositioner utifrån modeller, föremål, fotografier, fantasi och minnen. Skapandet utgår från teman som till exempel barnperspektiv, jämställdhet, demokrati och arbetsliv.

Friluftsliv för hälsa och framtid

Deltagarna kommer att förses med grundläggande utrustning för friluftsliv och delta i utomhusaktiviteter i naturen på olika platser i Örebro län. Syftet är att utbilda målgruppen om friluftsliv och bland annat allemansrätten.

Skogsvandringar med karta

Insatsen ska förbättra vuxna asylsökandes hälsa genom att de introduceras till friluftsliv i form av skogspromenader. Deltagarna kommer under insatsen att få utbildning om allemansrätten och träning i svenska

Fysisk aktivitet och psykisk hälsa hos asylsökande kvinnor

Insatsen ska stärka asylsökande kvinnor psykiskt och fysiskt genom att erbjuda gruppverksamhet med bland annat fysisk aktivitet, social gemenskap och meningsfull sysselsättning.

Världens Café

Insatsen ska skapa en mötesplats för alla, barn, män och kvinnor. Det kommer finnas symaskiner och sykunnig personal och tanken är att träffarna ska styras utifrån deltagarnas egna intressen.

Från asylsökande till arbetare i Sverige

Insatsen ska förbereda de asylsökande på ett liv i Sverige. Föreläsningar och studiecirklar ska höja kunskapen inom områden som jämställdhet, hälsa och sjukvård, vägen till försörjning och arbete.

För att se insatser som beviljats medel, titta i dokumenten nedanför.

2019

Beviljade TIA-medel 2019 (utlysningsperiod 1)PDF

2018

Beviljade TIA-medel 2018PDF (utlysningsperiod 1)

Beviljade TIA-medel 2018PDF (utlysningsperiod 2)

2017

Beviljade TIA-medel 2017PDF

Använd följande mall för att redovisa projektets kostnader och vid eventuell budgetrevidering.

Budgetmall Word

Ifylld mall skickas via mail till:
tia.orebro@lansstyrelsen.se

Delrapportering

Din organisation kan behöva lämna en delredovisning för insatsen. I beslutet om beviljat bidrag står det om din insats ska delrapporteras. Rapporteringen ska i huvudsak ske enligt fattat beslut.

Gör så här för att delrapportera:

 1. Fyll i blanketten:
  Blankett delrapportering (word)Word
 2. Skicka ifylld och påskriven blankett med mail till:
  tia.orebro@lansstyrelsen.se

Slutrapportering

Rapporteringen ska i huvudsak ske enligt fattat beslut vilket motsvarar senast två månader efter att insatsen för asylsökande har avslutats.

Gör så här för att slutrapportera:

 1. Fyll i blanketten:
  Blankett slutrapportering kommuner (word)Word
  Blankett slutrapportering trossamfund och ideella organisationer (word)Word
 2. Skicka ifylld och påskriven blankett med mail till:
  tia.orebro@lansstyrelsen.se

Revisorsintyg

För organisationer som beviljats bidrag som inte överstiger fem prisbasbelopp kan föreningens egen revisor utföra revisionen. Tillsammans med redovisning och revisorsintyg ska organisationens senaste årsmötesprotokoll eller protokoll från konstituerande möte skickas in, i syfte att Länsstyrelsen ska kunna säkerställa att den person som skrivit under revisorsintyget är organisationens valda revisor vid det aktuella tillfället. Om en organisation beviljats mer än fem prisbasbelopp ska en auktoriserad eller godkänd revisor utföra revisionen.

 1. Fyll i intyget:
  Blankett revisorsintygWord
 2. Skicka ifylld och påskrivet intyg med mail till:
  tia.orebro@lansstyrelsen.se

Asylsökande som deltar i TIA-insatser kan få ersättning för resorna till och från aktiviteterna. Det är Migrationsverket som betalar ut ersättningen.

I år har Migrationsverket standard för reseersättning bygger på en närhetsprincip. Det betyder att deltagaren i bästa möjliga mån ska delta i en insats i dess närområde (inte behöva resa till annan kommun).

Inför varje utlysning kommer Migrationsverkets olika regioner tillsammans med tillhörande länsstyrelser att ta fram ett underlag för hur resor ska se ut inom varje län. Därefter fattar Migrationsverket ett beslut för varje län utifrån det underlag som tagits fram, vilket sedan gäller för kommande utlysningsperiod. Nytt beslut fattas efter varje utlysning.

För att få reseersättning av Migrationsverket behöver deltagaren ett intyg på att han/hon deltar i insatsen. Du som anordnar en insats utfärdar intyget, och det är även viktigt att du som anordnar insatsen regelbundet rapporterar närvaro och frånvaro till Migrationsverket.

Du som inte har medel från Länsstyrelsen men anordnar en TIA-insats (enligt förordning 2016:1364) och därmed vill ha möjlighet att utfärda intyg måste teckna en överenskommelse med Länsstyrelsen.

Teckna överenskommelse

 1. Fyll i formuläret:
  Teckna överenskommelse - offentlig organisationWord
  Teckna överenskommelse - ideell organisation eller trossamfundWord
 2. Skicka ifyllt och påskrivet formulär till:
  tia.orebro@lansstyrelsen.se

Överenskommelsen gäller ett år

En överenskommelse gäller i högst ett år. Du kan inte teckna en överenskommelse med retroaktiv verkan eller för verksamhet utanför länet.

Den asylsökande ska förnya intyget var tredje månad

Var tredje månad ska ett nytt intyg skickas till Migrationsverket av den som söker ersättning. Det är deltagaren själv som ansvarar för att förnya intyget.

Frågor om reseersättning

 • Kontakta Migrationsverket om frågor som berör beslut och utbetalningar av reseersättning.
 • Kontakta Länsstyrelsen om frågor som berör överenskommelser.

Informationsfolder

Länsstyrelserna, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet har nyligen lanserat ett häfte med information om resersättning för TIA. Se nedan för att ladda ner.

Reseersättning för tidiga insatser för asylsökandePDF

Här finns ytterligare material som kan underlätta i planering och vid utförande av TIA-insatser.

Guide om informationsverige.sePDF

Länsstyrelsen har ett övergripande uppdrag att verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. Vi ska även:

 • samordna insatser och verka för att det finns ett jämnt utbud av insatser för asylsökande med flera att ta del av
 • verka för att kvinnor och män kan ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • sprida information om vilka insatser som finns tillgängliga i länet
 • besluta och betala ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för målgruppen

Förordning om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrarelänk till annan webbplats

Förordning om statsbidrag till verksamheter med asylsökande m.fl.länk till annan webbplats

Ordförklaringar enligt Migrationsverkets ordlista


Är en person som riskerar att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling. Eller en civilperson som löper stor risk att skadas på grund av väpnad konflikt.

Den kommun där barnet först tar kontakt med en svensk myndighet. Kommunen ansvarar då i första hand för boende.

Ett boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden, normalt en lägenhet i ett hyreshus.

Den kommun Migrationsverket anvisar för att ta hand om barnet, den anvisade kommunen tar över det långsiktiga ansvaret.

En utländsk medborgare (ej EU) som i Sverige begärt skydd
men som inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket eller migrationsdomstol.

Beslut om att en person skall lämna Sverige. Kan beslutas av polis. Beslutet skall fattas inom tre månader. Avvisningsbeslutet får normalt inte verkställas innan det vunnit laga kraft.

Om det är uppenbart att en person saknar rätt till asyl eller uppehållstillstånd kan hen få beslut om avvisning som skall genomföras omedelbart. Personen får inte stanna i Sverige i väntan på eventuell överklagan (till exempel utgånget visum).

Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrarelänk till annan webbplats
för bosättninglänk till annan webbplats innebär att alla kommuner blir skyldiga att efter anvisning ta
emot nyanlända för bosättning.

Gäller från 1 mars 2016.

Garanterar att den som söker asyl i någon av EU:s medlemsstater
får sin ansökan prövad i någon av dessa stater och ska alltså inte kunna sändas från en medlemsstat till en annan. Dublinförordningen gäller i Sverige, i övriga EU-länder samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

Det familjeband som en sökande hänvisar till när hen söker uppehållstillstånd.

Familjeanknytning kan vara maka, make, registrerad partner eller sambo, en person som den sökande planerar att gifta sig eller bli sambo med samt föräldrar och barn.

Utlänning som ansökt om asyl och fått uppehållstillstånd i Sverige av flyktingskäl (enligt Genèvekonventionen/internationell rätt). Flykt från krig, fattigdom, naturkatastrof etc. ger inte automatiskt status som flykting.

Den asylsökande kan under asyltiden välja att ordna boende på egen hand Det kan till exempel innebära att den asylsökande bor hos släkt eller vänner.

Barn och ungdomar under 18 år som utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare kommer till Sverige för att ansöka om asyl.

Finns i två former: en för medverkan inför upprättandet av en etableringsplan och en när etableringsplanen är upprättad och aktiviteter pågår.

Upprättas på Arbetsförmedlingen och kan maximalt omfatta 24 månader. Innehåller aktiviteter som ska motsvara heltid, 40 timmar per vecka. Aktiviteternas innehåll planeras individuellt utifrån den arbetssökandes förutsättningar och behov.

Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197)länk till annan webbplats innehåller bestämmelser om ansvar och insatser som syftar till att underlätta och påskynda vissa nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet.

Gäller personer med uppehållstillstånd i åldern 20–64 år.

Har använts framförallt i samband med det stora asylmottagandet under hösten 2015. Tillfälliga lösningar i samarbete med kommuner.

Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU-regler. Välgrundade
skäl för rädsla för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller
politisk uppfattning, sexuell läggning eller tillhörighet till viss
samhällsgrupp.

Personer med rymningsbenägenhet som väntar på avvisning/utvisning placeras i förvar.

En god man utses av kommunen för barn under 18 år som kommer till Sverige utan förälder eller annan vuxen som fyller föräldrarnas roll.

En god man företräder ensamkommande barn i ekonomiska, personliga och rättsliga sammanhang.

Finns ingen rättslig definition, enligt praxis är det namn, födelsetid och medborgarskap. Styrks av pass eller id-handling utfärdat av myndighet i hemlandet.

Tal som tas fram varje år utifrån länstalen (se nedan) och beskriver det antal som kommunen förväntas ta emot på anvisning och som fördelas under året enligt en årsplan.

Länsstyrelsen fattar beslut om kommuntalen.

Utländsk medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen fastställt. Resan till Sverige organiseras och betalas av Migrationsverket. Individen kommunplaceras direkt.

När det inte längre finns möjlighet att överklaga ett beslut eller en dom eller när denna möjlighet aldrig funnits vinner beslutet eller domen laga kraft och börjar gälla.

Lagen om mottagande av asylsökande med flera (1994:137)länk till annan webbplats reglerar ersättningar till asylsökande och sysselsättning för dessa.

Alla asylsökande, även barn, får ett LMA-kort av Migrationsverket. På kortet finns det personuppgifter och foto på den sökande.

Där framgår också personens ärendenummer hos Migrationsverket. På baksidan av kortet finns information om vid vilken mottagningsenhet personen är registrerad.

Länstalet är det antal anvisningsbara platser som behövs för nyanlända invandrare som har fått uppehållstillstånd och inte på egen hand kan ordna sin bosättning.

Regeringen fattar beslut om länstalen utifrån de prognoser som Migrationsverket lämnar till regeringen.

Ett rättsligt bindande förhållande mellan stat och individ. Uppstår genom automatik vid födelse eller efter ansökan/anmälan.

En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl.

Även anhöriga till dessa anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som hen omfattas av lagen om etableringsinsatser under två till tre år.

En utländsk medborgare som beviljats PUT har tillstånd att
bo och arbeta i Sverige på obegränsad tid (så länge man är bosatt i Sverige).

Gäller medborgare i EU/EES-land samt familjemedlemmar som
vistats lagligt i Sverige under 5 år. Det går att ansöka om intyg på den
permanenta uppehållsrätten.

Kommunen är skyldig att tillhandahålla samhällsorientering för nyanlända. SO ska omfatta minst 60 timmar och helst levereras på modersmål.

Många kommuner erbjuder hälsokommunikation tillsammans med SO.

Grundläggande svenskundervisning som kommunen är skyldig att anordna.

Ett tillfälligt boende till asylsökande som Migrationsverket hyr och som inte är i lägenhet. Det är i stället boende på vandrarhem, i stugbyar och andra liknande anläggningar.

Den som är i behov av skydd kan få ett tillfälligt uppehållstillstånd. Den som bedöms vara flykting får ett uppehållstillstånd som gäller i tre år. Den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får ett tillstånd för 13 månader.

Personer som inte är medborgare i något EU/EES land eller i Schweiz. Kan ha uppehållstillstånd inom EU/EES.

Bedömer Migrationsverket att det tar längre tid än fyra månader att fatta beslut i ett asylärende kan Migrationsverket ge den sökande ett undantag som tillåter personen att arbeta. Beslutet förs in på LMA-kortet (se ovan).

Beslut om avlägsnande som en person kan få från och med tre
månader (längre tid än tre månader) efter den dag hen ansökt om
uppehållstillstånd. Domstol kan även döma till utvisning vid brott.

Kontakt