Bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Ideella föreningar, registrerade trossamfund, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelsen beslutar sedan om och betalar ut bidragen.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för asylsökande. Vi arbetar också för att stärka samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer för att:

 • tillgången till insatser ska motsvara behovet i länet
 • kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • information ska finnas tillgänglig om vilka insatser som anordnas i länet.

Under 2024 förfogar länsstyrelserna över 68 miljoner för fördelning.

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande.

Vilka ska insatserna rikta sig till?

Insatserna ska rikta sig till eller vara till förmån för vuxna

 • asylsökande som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende
 • personer med tillstånd utifrån massflyktsdirektivet
 • asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Vi ger inte bidrag för verksamhet riktade till personer med uppehållstillstånd i eget boende eller verksamhet direkt riktad till personer under 18 år.

Vilka insatser kan få bidrag?

Bidrag kan ges till insatser som bidrar till:

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • stärkt hälsa.

Bidrag kan till exempel ges till insatser såsom kurser, studiecirklar, studiebesöksverksamhet eller friskvårds- och friluftslivs aktiviteter. Bidrag kan inte ges för praktikverksamhet eller verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för 2024 är öppen mellan den 15 februari - 22 mars.

Länsstyrelsen i Örebro län har totalt cirka 1,7 miljoner kronor att fördela i länet 2024

Ansökan ska i första hand avse insatser under perioden 2024 och 2025. Ersättning beviljas och utbetalas under budgetåret 2024.

Ansökan

Ansökan görs via e-tjänst där sökande loggar in med personlig e-legitimation. När användaren väljer att spara sin ansökan/rapport aktiveras en användarprofil på Mina sidor och ansökan/rapport lagras i ett så kallat ”eget utrymme”. Där kan användaren själv se sina formulär – men inte Länsstyrelsen – och de är därmed inte allmänna handlingar. Om användaren inte ändrat eller skickat in sin ansökan/rapport inom 14 dagar raderas handlingarna. För att formuläret skall komma in till Länsstyrelsen måste användaren aktivt välja att skicka in ansökan/rapport. Inskickad ansökan/rapport sparas på Mina Sidor under ett år och raderas därefter.

För att underlätta ansökningsprocessen finn ett stöddokument med en sammanställning över de frågor som ska fyllas i via e-tjänsten nedan.

Sammanställning av frågor i ansökan TIA ideell organisation Pdf, 248.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanställning av frågor i ansökan TIA kommun Pdf, 273 kB, öppnas i nytt fönster.

På e-tjänstens startsida finns länk till ett intyg om firmatecknare som ska bifogas ansökan samt länk till intyg som eventuella samverkansparter som ska ta del av medlen fyller i.

Ansök om bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Stöd till dig som ansöker om bidrag

Om din organisation funderar på att ansöka om bidrag för en insats kan det vara bra att fundera genom projektplanen och viktiga perspektiv som är viktiga för att kunna få bidrag.

Du som har en idé för en insats kan fundera på följande för att planera projektet:

 • Bakgrund och behov
  Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

En organisation som söker bidrag som överstiger fem prisbasbelopp behöver anlita en auktoriserad eller godkänd revisor för att utföra revisionen. Det finns möjlighet att ansöka för del av kostnaden för revisorn. För organisationer som beviljats bidrag som inte överstiger fem prisbasbelopp kan föreningens egen revisor utföra revisionen.

Insatser ska ha ett jämställdhetsperspektiv

Bidrag som din organisation kan söka inom integration ska bidra till ökad jämställdhet i länet. För att säkerställa att din insats har ett jämställdhetsperspektiv kan du kontrollera projektet utifrån vår checklista:

Checklista för jämställdhetsperspektivet Pdf, 665.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Stöddokument jämställdhet för sökande Word, 24.5 kB.

Insatser ska ha ett barnperspektiv

Beskriv hur insatsen tar hänsyn till barnets rättigheter, och särskilt principen om barnets bästa.

För att säkerställa att din insats har ett barnperspektiv kan du kontrollera projektet utifrån vår checklista:

Checklista för barnperspektivet (pdf) Pdf, 685 kB, öppnas i nytt fönster.

Efter att ansökan skickats in

En insänd ansökan diarieförs automatiskt hos Länsstyrelsen och ett bekräftelsemail sänds till angiven e-postadress. Ansökan tilldelas ett diarienummer som ska användas i den fortsatta kontakten med Länsstyrelsen. Det går i efterhand att komplettera underlaget via e-tjänsten genom att bifoga dokument eller skriva ett yttrande.

Meddelande om beslut

Beslut om bidrag meddelas senast 13 juni 2024.

Utbetalning av beviljade medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län inom tre veckor efter beslut.

Information om projektredovisning

Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder, till den som beviljats ersättning, kontinuerlig dialog under insatstiden. För samordning av länets insatser för asylsökande ingår alla anordnare i ett nätverk.

Redovisning och återbetalning

Alla förfrågningar om eventuell förändring eller förlängning ska ske skriftligen.

Delrapport och slutrapport ska lämnas via e-tjänsterna. Delredovisning ska lämnas i enlighet med vad som anges i beslutet, oftast sex månader efter beslut. En undertecknad slutredovisning ska ha kommit in senast två månader efter att insatsen avslutats. 

Granskning av ekonomisk rapport

När den som beviljats medel är en ideell organisation eller ett trossamfund ska den ekonomiska redovisningen granskas och godkännas av en revisor.

När en kommun beviljats medel granskas den ekonomiska redovisningen av länsstyrelsen. Kostnaderna för insatsen ska vara särredovisade, och utdrag ur huvudboken ska bifogas slutrapporten.

Om det särskilt begärs ska den som beviljats medel kunna uppvisa verifikat och andra underlag för redovisningen. Brister i redovisning kan utgöra hinder för att bevilja ytterligare ersättningar.

Återbetalning

Mottagare av medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersättningen inte använts för det ändamål som angetts i ansökan.

Lämna in redovisning med delrapport och slutrapport

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Delrapporten ska lämnas in vid den tidpunkt som står i beslutet om bidrag. Slutrapporten ska lämnas in senast två månader efter avslutad insats.

Planera rapporteringen inför att du skickar in via e-tjänsten

För att underlätta redovisningen finns ett stöddokument som beskriver alla frågor i rapportformuläret. Dokumentet ska fungera som ett underlag vid planering av rapportering för projektägande organisation.

Sammanställning av frågor för delrapport Pdf, 209.5 kB.

Sammanställning av frågor för slutrapport Pdf, 213.9 kB.

Insatser i länet som beviljats bidrag

Se i lista vilka insatser som beviljats medel.

Under 2024 har Länsstyrelsen i Örebro län beviljat så kallade TIA-medel till två aktörer med syfte att motverka passivisering, att underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för dem som beviljas uppehållstillstånd.

Av fyra inkomna ansökningar, med en totalsumma på närmare 3,5 miljoner kronor, har två insatser beviljats medel till en totalsumma på 2 miljoner kronor.

Hällefors folkhögskola (filial i Örebro)

Hällefors folkhögskola erbjuder dagliga studier för asylsökande samt personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Fokus är så väl svenska språket som svensk arbetsmarknad.

Studiefrämjandet

Studiefrämjandet erbjuder insatser i form av studiecirklar för asylsökande samt personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Cirklarna syftar till ökade kunskaper i svenska språket, om svensk arbetsmarknad samt kring god hälsa. Insatsen erbjuds i Karlskoga, Laxå och Örebro, men kan vid behov även utökas till andra delar av länet.

Under 2023 har Länsstyrelsen i Örebro län beviljat så kallade TIA-medel till ideella föreningar och studieförbund för att hjälpa asylsökande och skyddsbehövande att komma in i det svenska samhället och få en meningsfull vardag.

Av sju inkomna ansökningar till Länsstyrelsen i Örebro med en totalsumma på närmare 4,9 miljoner kronor har fyra insatser beviljats medel till en totalsumma på drygt 2,1 miljoner kronor.

Rättighetscirkeln

Organisation: Örebro Rättighetscenter

Insatsen erbjuder studiecirklar som behandlar normer, mänskliga rättigheter och diskriminering med syfte att ge information och ge tillfälle för diskussion och reflektion.

Svenska i vardagen

Organisation: Studiefrämjandet

Syftet är att deltagarna skall kunna fortsätta att utveckla sina kunskaper i det svenska språket och att de motiveras att aktivt ska ta till sig information som gynnar deras etablering i det svenska samhället.

Tidiga insatser jämställd i familj, samhälle, arbetsliv och språk

Organisation: Studiefrämjandet

Insatsen syftar till att integrera asylsökande i svenska samhällets lagar, regler och normer genom att arbeta med föräldraskapsstöd, samhällsinformation och trafikinformation.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss