Bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelsen beslutar sedan om och betalar ut bidragen.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för asylsökande. Vi arbetar också för att stärka samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer för att:

 • tillgången till insatser ska motsvara behovet i länet
 • kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • information ska finnas tillgänglig om vilka insatser som anordnas i länet.

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande.

Vilka ska insatserna rikta sig till?

Insatserna ska rikta sig till eller vara till förmån för

 • asylsökande personer över 18 år som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende.
 • personer som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Insatserna kan också rikta sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Inom Örebro län prioriteras insatser som riktar sig till de målgrupper som mest riskerar passivisering och som bedöms ha svårast att etablera sig på en eventuell framtida arbetsmarknad.

Vilka insatser kan få bidrag?

Bidrag kan ges till insatser som bidrar till:

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • stärkt hälsa.

Bidrag kan till exempel ges till insatser såsom kurser, studiecirklar, studiebesöksverksamhet eller friskvårds- och friluftslivs aktiviteter. Bidrag kan inte ges för praktikverksamhet eller verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Prioriterade insatser i Örebro län

I Örebro län har vi även formulerat särskilda kriterier baserat på regeringens prioritering och behoven i länet. I länet ser vi ett särskilt behov av att arbeta vidare med frågor som berör jämställdhet, föräldraskapsstöd, socialtjänsten, barnrätt, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuell och reproduktiv hälsa och digitala tjänster. I frågor om jämställdhet ser Länsstyrelsen att det är av största vikt att särskilt arbeta med att

 • höja kunskapen genom insatser för männen inom målgruppen
 • stärka kvinnorna inom målgruppen till att kunna leva ett liv med fria val och med en strävan efter att få samma förutsättningar som männen.

Det finns också ett särskilt behov i länet av att arbeta med den utsatthet som finns inom målgruppen HBTQIA+.

Stöd till asylsökande inför eventuellt återvändande

Länsstyrelsen finner också att det är viktigt att den som bedriver en insats i Örebro län även kan stötta de asylsökande som riskerar att få/får avslag på sina asylansökningar och som därmed ska lämna Sverige genom att bistå den målgruppen med särskild information och särskilt stöd kopplat till ett återvändande.

Stöd för att stärka det psykosociala måendet

I länet ser vi också ett behov av att stärka det psykosociala måendet och ser att en god kost och regelbunden motion bidrar till det samt att regelbunden motion också har visat sig öka inlärningsförmågan gällande språk och andra kunskaper.

Särskilt önskemål om utbildningspaket

Länsstyrelsen i Örebro län söker aktörer som med de länsspecifika behoven som utgångspunkt kan erbjuda länets asylsökande insatser på en regelbunden basis veckovis.

Insatserna ska helst ha svenska språket som grund där samhällsinformationen finns med i alla aktiviteter och där kunskap om kost och motion och regelbunden rörelse är en naturlig del av insatserna. Olika aktörer besitter olika kompetenser och det kan därför finnas anledning för aktörer att söka samarbetsparters för att få till passande insatser för länet. Länsstyrelsen ser gärna att olika aktörer samverkar.

När är nästa ansökningsperiod?

Vi beräknar att nästa ansökningsperiod kommer att bli under våren 2023, men inväntar nationella direktiv.

Ansök om bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Stöd till dig som ansöker om bidrag

Om din organisation funderar på att ansöka om bidrag för en insats kan det vara bra att fundera genom projektplanen och viktiga perspektiv som är viktiga för att kunna få bidrag.

Du som har en idé för en insats kan fundera på följande för att planera projektet:

 • Bakgrund och behov
  Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

En organisation som söker bidrag som överstiger fem prisbasbelopp behöver anlita en auktoriserad eller godkänd revisor fär att utföra revisionen. Det finns möjlighet att ansöka för del av kostnaden för revisorn. För organisationer som beviljats bidrag som inte överstiger fem prisbasbelopp kan föreningens egen revisor utföra revisionen.

Insatser ska ha ett jämställdhetsperspektiv

Bidrag som din organisation kan söka inom integration ska bidra till ökad jämställdhet i länet. För att säkerställa att din insats har ett jämställdhetsperspektiv kan du kontrollera projektet utifrån vår checklista:

Checklista för jämställdhetsperspektivet Pdf, 665.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Stöddokument jämställdhet för sökande Word, 24.5 kB.

En introduktion till jämställdhetsperspektivet kan du få genom filmen som beskriver vad jämställdhet innebär.

Insatser ska ha ett barnperspektiv

Beskriv hur insatsen tar hänsyn till barnets rättigheter, och särskilt principen om barnets bästa.

För att säkerställa att din insats har ett barnperspektiv kan du kontrollera projektet utifrån vår checklista:

Checklista för barnperspektivet (pdf) Pdf, 685 kB, öppnas i nytt fönster.

En introduktion till barnperspektivet kan du få genom filmen med Josefin Sejnelid, föräldraskapsstöd- och ANDT-samordnare, som beskriver vad barnperspektivet innebär.

Har du funderingar på att söka utvecklingsmedel för insatser inom integration? I den här filmen kan du ta del av några saker som kan vara bra att tänka på. Observera att ansökan i dag sker via e-tjänst och inte via blankett som anges i filmen.

När betalas bidraget ut?

Det går inte att ge ett exakt besked om när bidragen betalas ut. Men preliminärt sker utbetalningen av bidragen under november månad.

Länsstyrelsen skickar in besluten om bidrag till den myndighet som betalar ut pengarna senast den 18 oktober. Därefter tar det upp till sex veckor innan bidraget betalas ut.

Insatser i länet som beviljats bidrag

Se lista över vilka som beviljats medel under 2021.

Under 2022 har Länsstyrelsen i Örebro län beviljat så kallade TIA-medel till ideella föreningar och studieförbund för att hjälpa asylsökande att komma in i det svenska samhället och få en meningsfull vardag.

Av sju inkomna ansökningar till Länsstyrelsen i Örebro med en totalsumma på närmare 6 miljoner kronor har fyra insatser beviljats medel till en totalsumma på drygt 3 miljoner kronor.

Rättighetscirkeln

Organisation: Örebro Rättighetscenter

Insatsen riktar sig till vuxna asylsökande och består av cirklar där ämnen som normer, mänskliga rättigheter och diskriminering behandlas. Syftet är att stärka deltagarna i kunskaper om sina egna och sina närståendes rättigheter samt att ge verktyg för att utkräva dessa.

Tidiga insatser, utbildning, arbete och samhälle

Organisation: Studiefrämjandet

Insatsen riktar sig till vuxna asylsökande och syftar till att motverka passivitet och att skapa förutsättningar för asylsökande att integreras i det svenska samhället. Förutom språkträning i vardagsnära kontext behandlas också frågor kopplade till samhällsinformation.

Utveckling från dag ett

Organisation: Studieförbundet Vuxenskolan

Insatsen syftar till att integrera asylsökande i svenska samhällets lagar, regler och normer genom att arbeta med jämställdhet, barnrätt och samhällsfrågor i övrigt. Vuxenskolan vänder sig till hela familjer och använder materialet ”Älskade barn” för sitt arbete.

New Rainbows

Organisation: RFSL

Insatsen riktar sig till asylsökande HBTQI-personer över 18 år. Syftet är att bryta isolering och motverka psykisk och fysisk ohälsa.

Under 2021 har Länsstyrelsen i Örebro län beviljat så kallade TIA-medel till ideella föreningar och studieförbund för att hjälpa asylsökande att komma in i det svenska samhället och få en meningsfull vardag.

Av nio inkomna ansökningar till Länsstyrelsen i Örebro med en totalsumma på ca 7,2 miljoner kronor har sex insatser beviljats medel till en totalsumma på cirka 2,8 miljoner kronor.

Asyl 2.0

Organisation: Laxå kommun
Kategori utifrån prioriterade områden: Kunskaper om det svenska samhället

Laxå kommer att samverka med befintliga aktörer i kommunen och vara navet för alla asylsökande och möjliggöra deras deltagande i kommunens alla insatser. Kommunens specifika TIA-insats kommer att ha utgångspunkt i att förbereda asylsökande för en framtida etablering genom olika satsningar inom samhällsinformation. Kommunen kommer även att erbjuda ett Fritidscafé.

Tidiga insatser familj och samhälle

Organisation: Studiefrämjandet
Kategori utifrån prioriterade områden: Kunskaper om det svenska samhället

Insatsen syftar till att integrera asylsökande in i det svenska samhället genom undervisning i samhällskunskap och andra samhällsfrågor med ett särskilt fokus på föräldrastöd och frågor kopplat till det.

Utveckling från dag ett

Organisation: Studieförbundet Vuxenskolan
Kategori utifrån prioriterade områden: Kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället.

Undervisning i svenska i kombination med kunskap om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden. Samhällsinformationen kommer att koppla an till samhällsintroduktionen som genomförs av Migrationsverket.

Rättighetscirkeln fortsättning

Organisation: Örebro Rättighetscenter
Kategori utifrån prioriterade områden: Kunskaper om det svenska samhället

Studiecirklar om normer, mänskliga rättigheter och värderingar.

Social Hållbarhet i norra Örebro

Organisation: Västerås Stift
Kategori utifrån prioriterade områden: Kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället.

Insatsen syftar till att stärka asylsökande kvinnor och män genom att erbjuda målgruppsanpassade aktiviteter flera dagar i veckan. Insatsen kommer att ha kopplingar till föräldrastöd och jämställdhet. På sikt är målet att aktiviteter och arbetssätt som växer fram i insatsen ska bli en permanent del av kyrkans verksamhet. Västerås Stift har även en barnverksamhet.

Kvinna i fokus - Fysisk aktivitet och psykisk hälsa för asylsökande kvinnor

Organisation: ÖRF Sisu Örebro Län
Kategori utifrån prioriterade områden: Hälsa och kunskaper om det svenska samhället

Genom fysisk aktivitet stärka asylsökandes kvinnors fysiska och psykiska hälsa och därigenom rusta dem för kommande etableringsprocess. Insatsen har tydliga kopplingar till föräldrastöd och jämställdhet.

Kontakt