• Eldningsförbud i hela Örebro län

  Risken för bränder i skog och mark är mycket stor i hela Örebro län. Därför har Länsstyrelsen, i samråd med länets räddningstjänst, beslutat att det från och med tisdag 6 juni klockan 8 råder eldningsförbud i länets samtliga kommuner.

Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelsen beslutar sedan om och betalar ut bidragen.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för asylsökande. Vi arbetar också för att stärka samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer för att:

 • tillgången till insatser ska motsvara behovet i länet
 • kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • information ska finnas tillgänglig om vilka insatser som anordnas i länet.

Prioriteringar 2023

Vi prioriterar insatser inriktade mot samhällsinformation för asylsökande och insatser som främjar hälsa.

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande.

Vilka ska insatserna rikta sig till?

Insatserna ska rikta sig till eller vara till förmån för vuxna

 • asylsökande som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende
 • personer med tillstånd utifrån massflyktsdirektivet
 • asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Vi ger inte bidrag för verksamhet riktade till personer med uppehållstillstånd i eget boende eller verksamhet direkt riktad till personer under 18 år.

Vilka insatser kan få bidrag?

Bidrag kan ges till insatser som bidrar till:

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • stärkt hälsa.

Bidrag kan till exempel ges till insatser såsom kurser, studiecirklar, studiebesöksverksamhet eller friskvårds- och friluftslivs aktiviteter. Bidrag kan inte ges för praktikverksamhet eller verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden är öppen mellan 16 februari–30 april.

Under 2023 har Länsstyrelsen i Örebro län totalt cirka 1,5 miljoner kronor att fördela i länet.

Ansökan kan i första hand avse insatser under perioden 2023 och 2024, men ersättning kommer beviljas och utbetalas under budgetåret 2023.

Ansökan

Ansökan görs via e-tjänst där sökande loggar in med personlig e-legitimation. När användaren väljer att spara sin ansökan/rapport aktiveras en användarprofil på Mina sidor och ansökan/rapport lagras i ett så kallat ”eget utrymme”. Där kan användaren själv se sina formulär – men inte Länsstyrelsen – och de är därmed inte allmänna handlingar. Om användaren inte ändrat eller skickat in sin ansökan/rapport inom 14 dagar raderas handlingarna. För att formuläret skall komma in till Länsstyrelsen måste användaren aktivt välja att skicka in ansökan/rapport. Inskickad ansökan/rapport sparas på Mina Sidor under ett år och raderas därefter.

För att underlätta ansökningsprocessen finn ett stöddokument med en sammanställning över de frågor som ska fyllas i via e-tjänsten nedan.

Sammanställning av frågor i ansökan TIA Pdf, 253.8 kB, öppnas i nytt fönster.

På e-tjänstens startsida finns länk till ett intyg om firmatecknare som ska bifogas ansökan samt länk till intyg som eventuella samverkansparter som ska ta del av medlen fyller i.

Ansök om bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Stöd till dig som ansöker om bidrag

Om din organisation funderar på att ansöka om bidrag för en insats kan det vara bra att fundera genom projektplanen och viktiga perspektiv som är viktiga för att kunna få bidrag.

Du som har en idé för en insats kan fundera på följande för att planera projektet:

 • Bakgrund och behov
  Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

En organisation som söker bidrag som överstiger fem prisbasbelopp behöver anlita en auktoriserad eller godkänd revisor för att utföra revisionen. Det finns möjlighet att ansöka för del av kostnaden för revisorn. För organisationer som beviljats bidrag som inte överstiger fem prisbasbelopp kan föreningens egen revisor utföra revisionen.

Insatser ska ha ett jämställdhetsperspektiv

Bidrag som din organisation kan söka inom integration ska bidra till ökad jämställdhet i länet. För att säkerställa att din insats har ett jämställdhetsperspektiv kan du kontrollera projektet utifrån vår checklista:

Checklista för jämställdhetsperspektivet Pdf, 665.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Stöddokument jämställdhet för sökande Word, 24.5 kB.

En introduktion till jämställdhetsperspektivet kan du få genom filmen som beskriver vad jämställdhet innebär.

Insatser ska ha ett barnperspektiv

Beskriv hur insatsen tar hänsyn till barnets rättigheter, och särskilt principen om barnets bästa.

För att säkerställa att din insats har ett barnperspektiv kan du kontrollera projektet utifrån vår checklista:

Checklista för barnperspektivet (pdf) Pdf, 685 kB, öppnas i nytt fönster.

En introduktion till barnperspektivet kan du få genom filmen med Josefin Sejnelid, föräldraskapsstöd- och ANDT-samordnare, som beskriver vad barnperspektivet innebär.

Har du funderingar på att söka utvecklingsmedel för insatser inom integration? I den här filmen kan du ta del av några saker som kan vara bra att tänka på. Observera att ansökan i dag sker via e-tjänst och inte via blankett som anges i filmen.

Efter att ansökan skickats in

En insänd ansökan diarieförs automatiskt hos Länsstyrelsen och ett bekräftelsemail sänds till angiven e-postadress. Ansökan tilldelas ett diarienummer som ska användas i den fortsatta kontakten med Länsstyrelsen. Det går i efterhand att komplettera underlaget via e-tjänsten genom att bifoga dokument eller skriva ett yttrande.

Meddelande om beslut

Beslut om bidrag meddelas senast 13 juni 2023.

Utbetalning av beviljade medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län inom tre veckor efter beslut.

Information om projektredovisning

Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder, till den som beviljats ersättning, kontinuerlig dialog under insatstiden. För samordning av länets insatser för asylsökande ingår alla anordnare i ett nätverk.

Redovisning och återbetalning

Alla förfrågningar om eventuell förändring eller förlängning ska ske skriftligen.

Delrapport och slutrapport ska lämnas via e-tjänsterna. Delredovisning ska lämnas i enlighet med vad som anges i beslutet, oftast sex månader efter beslut. En undertecknad slutredovisning ska ha kommit in senast två månader efter att insatsen avslutats. 

Granskning av ekonomisk rapport

När den som beviljats medel är en ideell organisation eller ett trossamfund ska den ekonomiska redovisningen granskas och godkännas av en revisor.

När en kommun beviljats medel granskas den ekonomiska redovisningen av länsstyrelsen. Kostnaderna för insatsen ska vara särredovisade, och utdrag ur huvudboken ska bifogas slutrapporten.

Om det särskilt begärs ska den som beviljats medel kunna uppvisa verifikat och andra underlag för redovisningen. Brister i redovisning kan utgöra hinder för att bevilja ytterligare ersättningar.

Återbetalning

Mottagare av medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersättningen inte använts för det ändamål som angetts i ansökan.

Insatser i länet som beviljats bidrag

Se lista över vilka som beviljats medel under 2021.

Under 2022 har Länsstyrelsen i Örebro län beviljat så kallade TIA-medel till ideella föreningar och studieförbund för att hjälpa asylsökande att komma in i det svenska samhället och få en meningsfull vardag.

Av sju inkomna ansökningar till Länsstyrelsen i Örebro med en totalsumma på närmare 6 miljoner kronor har fyra insatser beviljats medel till en totalsumma på drygt 3 miljoner kronor.

Rättighetscirkeln

Organisation: Örebro Rättighetscenter

Insatsen riktar sig till vuxna asylsökande och består av cirklar där ämnen som normer, mänskliga rättigheter och diskriminering behandlas. Syftet är att stärka deltagarna i kunskaper om sina egna och sina närståendes rättigheter samt att ge verktyg för att utkräva dessa.

Tidiga insatser, utbildning, arbete och samhälle

Organisation: Studiefrämjandet

Insatsen syftar till att integrera asylsökande i svenska samhällets lagar, regler och normer genom att arbeta med jämställdhet, barnrätt och samhällsfrågor i övrigt. Vuxenskolan vänder sig till hela familjer och använder materialet ”Älskade barn” för sitt arbete.

Utveckling från dag ett

Organisation: Studieförbundet Vuxenskolan

Insatsen riktar sig till vuxna asylsökande och syftar till att motverka passivitet och att skapa förutsättningar för asylsökande att integreras i det svenska samhället. Förutom språkträning i vardagsnära kontext behandlas också frågor kopplade till samhällsinformation.

New Rainbows

Organisation: RFSL

Insatsen riktar sig till asylsökande HBTQI-personer över 18 år. Syftet är att bryta isolering och motverka psykisk och fysisk ohälsa.

Under 2021 har Länsstyrelsen i Örebro län beviljat så kallade TIA-medel till ideella föreningar och studieförbund för att hjälpa asylsökande att komma in i det svenska samhället och få en meningsfull vardag.

Av nio inkomna ansökningar till Länsstyrelsen i Örebro med en totalsumma på ca 7,2 miljoner kronor har sex insatser beviljats medel till en totalsumma på cirka 2,8 miljoner kronor.

Asyl 2.0

Organisation: Laxå kommun
Kategori utifrån prioriterade områden: Kunskaper om det svenska samhället

Laxå kommer att samverka med befintliga aktörer i kommunen och vara navet för alla asylsökande och möjliggöra deras deltagande i kommunens alla insatser. Kommunens specifika TIA-insats kommer att ha utgångspunkt i att förbereda asylsökande för en framtida etablering genom olika satsningar inom samhällsinformation. Kommunen kommer även att erbjuda ett Fritidscafé.

Tidiga insatser familj och samhälle

Organisation: Studiefrämjandet
Kategori utifrån prioriterade områden: Kunskaper om det svenska samhället

Insatsen syftar till att integrera asylsökande in i det svenska samhället genom undervisning i samhällskunskap och andra samhällsfrågor med ett särskilt fokus på föräldrastöd och frågor kopplat till det.

Utveckling från dag ett

Organisation: Studieförbundet Vuxenskolan
Kategori utifrån prioriterade områden: Kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället.

Undervisning i svenska i kombination med kunskap om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden. Samhällsinformationen kommer att koppla an till samhällsintroduktionen som genomförs av Migrationsverket.

Rättighetscirkeln fortsättning

Organisation: Örebro Rättighetscenter
Kategori utifrån prioriterade områden: Kunskaper om det svenska samhället

Studiecirklar om normer, mänskliga rättigheter och värderingar.

Social Hållbarhet i norra Örebro

Organisation: Västerås Stift
Kategori utifrån prioriterade områden: Kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället.

Insatsen syftar till att stärka asylsökande kvinnor och män genom att erbjuda målgruppsanpassade aktiviteter flera dagar i veckan. Insatsen kommer att ha kopplingar till föräldrastöd och jämställdhet. På sikt är målet att aktiviteter och arbetssätt som växer fram i insatsen ska bli en permanent del av kyrkans verksamhet. Västerås Stift har även en barnverksamhet.

Kvinna i fokus - Fysisk aktivitet och psykisk hälsa för asylsökande kvinnor

Organisation: ÖRF Sisu Örebro Län
Kategori utifrån prioriterade områden: Hälsa och kunskaper om det svenska samhället

Genom fysisk aktivitet stärka asylsökandes kvinnors fysiska och psykiska hälsa och därigenom rusta dem för kommande etableringsprocess. Insatsen har tydliga kopplingar till föräldrastöd och jämställdhet.

Kontakt