Risk för gräsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Mottagande och etablering av nyanlända

Länsstyrelsen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för mottagandet och etableringen av nyanlända personer.

Alla nyanlända personer ska utifrån sina egna förutsättningar få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning.

Den regionala samverkan mellan kommuner, myndigheter och den civila sektorn är viktig i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända personer. Länsstyrelsen hjälper samverkan mellan aktörer och arbetar för att det ska finnas beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot nyanlända personer, och stödjer kommunernas planering för mottagandet. Vi följer även upp kommunernas beredskap och kapacitet för mottagandet på både regional och kommunal nivå.

Bosättning av nyanlända personer

För att förbättra nyanlända personers etablering på arbetsmarknaden och i samhället är alla kommuner skyldiga att, efter så kallad anvisning, ta emot nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd för bosättning. Migrationsverket ansvarar för anvisningarna till kommunerna. Kvotflyktingar och personer med uppehållstillstånd på Migrationsverkets anläggningsboenden omfattas av anvisningar till kommunerna.

Förutom de nyanlända personer som kommunerna tar emot på anvisning bosätter sig många på egen hand i kommunerna. Kommunerna ska utifrån sitt ansvar för bostadsförsörjningen planera och skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska leva i goda bostäder. Länsstyrelsen ansvarar för att stödja kommunerna och verka för beredskap och kapacitet för mottagande av samtliga personer som ingår i målgruppen för bosättningslagen, det vill säga både de som anvisas till kommunerna och de som på egen hand bosätter sig i kommunen.

Länsstyrelsen beslutar om kommuntal

Hur många nyanlända personer som kommunen är skyldig att ordna boende till styrs av det kommuntal som Länsstyrelsen beslutar om. Kommuntalen utgår i sin tur från regeringens beslut om länstal för varje län, det vill säga hur många nyanlända personer som ska anvisas boende till respektive län under året.

Hur många nyanlända personer varje kommun ska ta emot efter anvisning beror på:

  • kommunens storlek
  • arbetsmarknadsläge
  • det sammantagna mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn
  • hur många asylsökande personer som redan vistas i kommunen.

Läns- och kommuntal 2023, pdf Pdf, 113.3 kB.

Vilka gäller bosättningslagen?

Lagen gäller kvotflyktingar och nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller som alternativt skyddsbehövande, samt anhöriga till dessa personer. Målgruppen för anvisningar till kommunerna är enbart kvotflyktingar och nyanlända personer som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande och som befinner sig på Migrationsverkets anläggningsboenden.

Frågor och svar om bosättning, Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Aktörer inom mottagning och etablering

Tillsammans med länets kommuner och Arbetsförmedlingen med flera, arbetar Länsstyrelsen för att stödja nyanländas etablering i det svenska samhället. En effektiv och flexibel etablering kräver att de olika aktörerna samarbetar kring planering och insatser.

Länsstyrelsen

Stödjer kommunernas arbete med att utveckla beredskap och kapacitet i mottagandet. Länsstyrelsen ska främja samverkan mellan myndigheter och andra aktörer som arbetar med etableringen. Detta på både regional och lokal nivå. Länsstyrelsen ska även följa upp etableringsarbetet i länet.

Arbetsförmedlingen

Har det samordnande ansvaret att stödja personer mellan 20 och 65 år ut i arbete eller studier genom insatser med etablering. Arbetsförmedlingen ska tillsammans med den nyanlände kartlägga kompetensen samt upprätta en handlingsplan. Planen ska innehålla olika insatser. Insatserna syftar till att personen snabbast möjligt lär sig svenska, kommer närmare arbetsmarknaden och kan försörja sig själv.

Försäkringskassan

Betalar ut etableringsersättning samt beslutar om och betalar ut etableringstillägg och bostadsersättning.

Kommunerna

Ska erbjuda nyanlända praktisk hjälp vid bosättning, svenskundervisning (Sfi) och minst 100 timmars samhällsorientering (SO) för nyanlända. Kommunerna har också ansvar för skola och barnomsorg samt äldreomsorg.

Checklistor beredskap och kapacitet - nyanlända asylsökande och ensamkommande barn

Länsstyrelsen har under 2021 tagit fram checklistor som stöd till kommunala tjänstepersoner. De ska främst användas i arbetet med mottagande av nyanlända, asylsökande samt ensamkommande barn. Checklistorna togs fram tillsammans med berörda aktörer i länet.

Checklistorna syftar till att ta tillvara de erfarenheter som gjorts under tidigare år. De ämnar vara stöd för ansvariga och medarbetare när erfarenhet från tidigare mottagande saknas eller är ofullständigt.

Checklistor beredskap och kapacitet - nyanlända asylsökande och ensamkommande barn Pdf, 1.9 MB.

Bidrag

Länsstyrelserna delar ut medel till kommuner eller kommunalförbund för insatser som skapar beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända personer och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss