Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Särskild nationell utlysning 2024

Under 2024 anordnar Länsstyrelsen en särskild nationell utlysning med anledning av utmaningarna att behålla beredskap och kapacitet även vid lågt mottagande av nyanlända och ensamkommande barn. Den nationella utlysningen omfattar totalt 3 miljoner kronor och kan finansiera:

 • insatser för samverkan
 • utveckling av insatser
 • spridning av insatser
 • metoder för att behålla kapacitet och beredskap vid lågt mottagande av nyanlända och ensamkommande barn.

Ansökningsperiod

Du kan ansöka om bidraget under perioden 1 mars–20 juni 2024.

Bidraget kan bara användas till insatser som uppfyller något av följande krav:

 • Insatsen genomförs i samverkan mellan kommuner/kommunalförbund i minst två län.
 • Insatsen är av länsöverskridande/nationell karaktär.
 • Resultatet av insatsen involverar kommuner i minst två län.

Insatser som får bidrag kan påbörjas som tidigast den 20 september 2024. Bidrag beviljas i första hand för insatser som genomförs 2024 och 2025. Senare insatser för år 2026 kan beviljas om bedömningen är att insatsen är särskilt angelägen.

Skicka din ansökan till Länsstyrelsen i Jönköpings län genom e-tjänsten:

Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända Länk till annan webbplats.

Vägledning för ansökan av nationell utlysning av § 37-medel 2024 Pdf, 239.1 kB.

Vi rekommenderar att du kontaktar Länsstyrelsen i Jönköpings län för dialog och ytterligare information om utlysningen.

Kontaktperson

Ola Olsson

Samordnare Statsbidragshantering, Länsstyrelsen i Jönköpings län

E-post: ola.olsson@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-223 64 62

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.

Under 2024 förfogar länsstyrelserna över 40 miljoner för fördelning.

Samverkan kan i detta sammanhang innebära samverkan kommuner emellan, samverkan mellan kommun och civilsamhälle eller samverkan mellan kommun och annan myndighet. Samverkan kan syfta till samarbete mellan kommuner och andra aktörer i etableringens olika delar, exempelvis samhällsorientering, praktik, utbildning etcetera. Samverkan i de insatser som beviljas kan exempelvis handla om kvalitetsarbete, kartläggning eller administration.

Insatserna ska syfta till att underlätta bosättning samt skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och/eller ensamkommande barn.

Beredskap står i detta sammanhang för politisk vilja och organisatorisk förmåga och mottagningskapacitet för tillgång till bostäder, praktik, utbildning och arbete.

Länsstyrelsen i Örebro välkomnar speciellt ansökningar där barn och unga är direkt eller indirekt målgrupp.

Insatser som beviljas kan vidare syfta till metodutveckling eller erfarenhetsutbyte och spridning över kommungränser eller mellan kommuner och andra aktörer.

Medel beviljas inte till kommunernas ordinarie eller löpande verksamhet.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Vem kan söka medel

Ansökan kan endast göras av kommuner och kommunalförbund och ska vara underskriven av firmatecknare.

För att kunna bevilja nya medel till fortsättning av en sedan tidigare beviljad insats krävs en betydande utveckling av insatsen. Rådgör gärna med Länsstyrelsen innan ansökan.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för 2024 är öppen mellan 15 februari - 22 mars.

Under 2024 har Länsstyrelsen i Örebro län totalt cirka 1,3 miljoner kronor att fördela i länet.

Ansökan ska i första hand avse insatser under perioden 2024 och 2025. Ersättning beviljas och utbetalas under budgetåret 2024.

Ansökan

Ansökan görs via e-tjänst där sökande loggar in med personlig e-legitimation. När användaren väljer att spara sin ansökan/rapport aktiveras en användarprofil på Mina sidor och ansökan/rapport lagras i ett så kallat ”eget utrymme”. Där kan användaren själv se sina formulär – men inte Länsstyrelsen – och de är därmed inte allmänna handlingar. Om användaren inte ändrat eller skickat in sin ansökan/rapport inom 14 dagar raderas handlingarna. För att formuläret skall komma in till Länsstyrelsen måste användaren aktivt välja att skicka in ansökan/rapport. Inskickad ansökan/rapport sparas på Mina Sidor under ett år och raderas därefter.

För att underlätta ansökningsprocessen finn ett stöddokument med en sammanställning över de frågor som ska fyllas i via e-tjänsten nedan.

Sammanställning av frågor i ansökan §37 Pdf, 233 kB, öppnas i nytt fönster.

På e-tjänstens startsida finns länk till ett intyg om firmatecknare som ska bifogas ansökan samt länk till intyg som eventuella samverkansparter som ska ta del av medlen fyller i.

Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Efter att ansökan skickats in

En insänd ansökan diarieförs automatiskt hos Länsstyrelsen och ett bekräftelsemail sänds till angiven e-postadress. Ansökan tilldelas ett diarienummer som ska användas i den fortsatta kontakten med Länsstyrelsen. Det går i efterhand att komplettera underlaget via e-tjänsten genom att bifoga dokument eller skriva ett yttrande.

Meddelande om beslut

Beslut om bidrag meddelas senast 13 juni 2024.

Redovisa projektet genom del- och slutrapportering

Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder, till den som beviljats ersättning, kontinuerlig dialog under insatstiden. Alla förfrågningar om eventuell förändring eller förlängning ska ske skriftligen.

Redovisning och återbetalning

Delrapport och slutrapport ska lämnas via e-tjänsterna. Delredovisning ska lämnas i enlighet med vad som anges i beslutet, oftast sex månader efter beslut. En undertecknad slutredovisning ska ha kommit in senast två månader efter att insatsen avslutats. 

Särredovisa kostnaderna i slutredovisningen

Kostnaderna för insatsen ska vara särredovisade och utdrag ur huvudboken ska bifogas slutrapporten. Om det särskilt begärs ska den som beviljats medel kunna uppvisa verifikat och andra underlag för redovisningen. Brister i redovisning kan utgöra hinder för att bevilja ytterligare ersättningar.

Återbetalning

Mottagare av medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersättningen inte använts för det ändamål som angetts i ansökan.

Lämna in redovisning med delrapport och slutrapport

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Delrapporten ska lämnas in vid den tidpunkt som står i beslutet om bidrag. Slutrapporten ska lämnas in senast två månader efter avslutad insats.

Planera rapporteringen inför att du skickar in via e-tjänsten

För att underlätta redovisningen finns ett stöddokument som beskriver alla frågor i rapportformuläret. Dokumentet ska fungera som ett underlag vid planering av rapportering för projektägande organisation.

Sammanställning av frågor för delrapport §37 Pdf, 226.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanställning av frågor för slutrapport §37 Pdf, 233.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Stöd för dig som ansöker om bidrag och planerar en insats

Du som har en idé för en insats kan planera upp projektet utifrån vår mall för projektplan. Genom att fylla i mallen får du kontroll över viktiga delar av insatsen som syfte, mål, tidplan och budget. Projektplanen är också en bra grund för att skriva en ansökan om bidrag.

Mall för projektplan (Word-dokument) Word, 1.2 MB.

Viktiga delar i planeringen

I korta drag är det bra att fundera genom följande:

 • Bakgrund och behov
  Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Insatser ska ha ett jämställdhetsperspektiv

Bidrag som din organisation kan söka inom integration ska bidra till ökad jämställdhet i länet. För att säkerställa att din insats har ett jämställdhetsperspektiv kan du kontrollera projektet utifrån vår checklista:

Checklista för jämställdhetsperspektivet Pdf, 665.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Stöddokument jämställdhet för sökande Word, 24.5 kB.

Insatser ska ha ett barnperspektiv

Beskriv hur insatsen tar hänsyn till barnets rättigheter, och särskilt principen om barnets bästa.

För att säkerställa att din insats har ett barnperspektiv kan du kontrollera projektet utifrån vår checklista:

Checklista för barnperspektivet (pdf) Pdf, 685 kB, öppnas i nytt fönster.

Insatser som beviljats medel

Insatser som syftar till att skapa beredskap och mottagningskapacitet hos kommuner att ta emot nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande med stöd av ersättning enligt förordningen om statliga ersättningar.

Länsstyrelsen beviljar årligen medel till länets kommuner, så kallade §37-medel, för insatser som stärker beredskap och kapacitet hos kommuner att ta emot nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande.

För att se insatser som beviljats medel, titta i fliken nedanför.

Av två inkomna ansökningar med en total summa på cirka 1,3 miljoner kronor har två insatser beviljats medel till en summa av cirka 1,3 miljoner kronor.

Alla vägar bär till jobbet

Kommun: Askersunds kommun

Beviljade medel i kronor: 1 033 959

Beskrivning av insatsen: Insatsen syftar till att rusta nyanlända för arbetsmarknaden. Målet är att nyanlända har stärkt sin ställning på arbetsmarknaden genom ökad kompetens, arbetsstöd och social inkludering. Detta görs i samverkan med Studieförbundet Bilda genom att erbjuda individuella insatser utifrån behov. I samverkan med Örebro Rättighetscenter kommer målgruppen och tjänstepersoner i kommunen ges ökade kunskaper i rättighetsfrågor. Insatsen syftar även till att öka kompetensförsörjningen i kommunen och till att få nyanlända att stanna kvar i kommunen samt att ta fram en samverkansstruktur som blir en del av Askersunds kontinuerliga integrationsverksamhet och som efterhand utvecklas mot kommunens specifika behov än mer.

Underlätta etablering genom samverkan

Kommun: Örebro kommun

Beviljade medel i kronor: 277 960

Beskrivning av insatsen: Insatsen syftar till att kartlägga hur det är möjligt att samverka med civilsamhället i alternativa och kompletterande typer av insatser för människor som står långt från arbetsmarknaden för att fler personer ska ta sig närmare egenförsörjning.

Av en inkommen ansökan till Länsstyrelsen i Örebro med en total summa på cirka 1,2 miljoner kronor har en insatser beviljats medel till en summa av cirka 1,2 miljoner kronor.

Hallsbergsmodellen Aktiviteter från dag 1

Kommun: Hallsbergs kommun

Beviljade medel i kronor: 1 214 040

Beskrivning av insatsen: Insatsen syftar till att ta fram en modell och en sammanhållen struktur för kommunens mottagande. Att erbjuda aktiviteter och en sammanhängande individuell plan från dag är centralt i modellen de vill ta fram. Flera olika kommunala verksamheter och civilsamhället kommer att inkluderas i modellen. Insatsen sträcker sig över två år.

Av tre inkomna ansökningar till Länsstyrelsen i Örebro med en total summa på drygt 2 miljoner kronor har två insatser beviljats medel till en summa av cirka 1,4 miljoner kronor.

Ett samlat mottagande

Kommun: Laxå kommun

Beviljade medel i kronor: 1 051 000

Beskrivning av insatsen: Insatsen syftar till att skapa gemensamma strukturer för mottagande, kartläggning, introduktion och undervisning av nyanlända elever genom att en kommunövergripande mottagningsgrupp skapas.

Gruppen ska arbeta med alla nyanlända elever i de kommunala grundskolorna. Målet är att så väl vårdnadshavare som elever ska känna sig trygga och delaktiga i skolgången genom en individanpassad introduktion till det svenska skolsystemet.

Mötesplatser i samverkan Ljusnarsberg

Kommun: Ljusnarsbergs kommun

Beviljade medel i kronor: 339 999

Beskrivning av insatsen: Insatsen syftar till att erbjuda sociala sammanhang, utökade nätverk, arbetsförberedande kompetenshöjning, samhällsvägledning, samtalsstöd och meningsfulla aktiviteter. Alla dessa moment avser så väl enskilt, liksom tillsammans, att underlätta kontakter med arbetsmarknaden, främja etablering och integration samt verka för lokal samverkan.

Av två inkomna ansökningar till Länsstyrelsen i Örebro med en total summa på 1,8 miljoner kronor har två stycken insatser beviljats medel till en summa av cirka 1,4 miljoner kronor.

Strategi

Kommun: Laxå kommun

Beviljade medel i kronor: 320 000

Beskrivning av insatsen: Insatsen syftar till att ta fram en ny strategi för kommunens flyktingmottagande och integration. Målet är att fler nyanlända varaktigt bosätter sig i Laxå och etablerar sig på arbetsmarknaden. Insatsen sker i samverkan mellan flera förvaltningar inom kommunen och Laxå kommun avser att dela med sig av sina erfarenheter av processen och resultatet till andra kommuner.

Aktivitetsbaserad arbetsförmågebedömning för språksvaga

Kommun: Lindesbergs kommun

Beviljade medel i kronor: 1 067 360

Beskrivning av insatsen: Insatsen syftar till att ta fram en effektiv modell för att kartlägga, påbörja utredning och vid behov lotsa vidare nyanlända personer med misstänkt kognitiv problematik. Målet är att korta vägen till utbildning och arbete genom att erbjuda mer anpassade insatser och stöd. Insatsen sker i samverkan med Karlskoga, Lekeberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro kommun samt Fellingsbro Folkhögskola. 

Av tre inkomna ansökningar till Länsstyrelsen i Örebro med en total summa på 2,8 miljoner kronor har tre stycken insatser beviljats medel till en summa av cirka 2 miljoner kronor.

Jobbsök - en del av Laxåmodellen

Kommun: Laxå kommun

Beviljade medel i kronor: 340 000

Beskrivning av insatsen: Insatsen syftar till att stärka upp kommunens tjänst gällande jobbsök riktat mot nyanlända och unga med uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Genom att upprätta personliga handlingsplaner och erbjuda aktiviteter med stöd i exempelvis att skriva CV, personligt brev, hitta platsannonser och intervjuteknik kan nyanlända och gymnasieungdomar göra stegförflyttningar till arbete eller studier.

Språkutveckling i Sydnärke

Kommun: Laxå kommun

Beviljade medel i kronor: 1 045 690

Beskrivning av insatsen: Insatsen syftar till att öka nyanländas möjlighet att tillgodogöra sig svenskundervisning inom ramtiden för de arbetsmarknadspolitiska programmen Etableringsprogrammet, Jobb- och utvecklingsgarantin och Ungdomsgarantin. Insatsen sker i samverkan mellan Laxå, Hallsberg och Askersunds kommun, Sydnärke utbildningsförbund och Arbetsförmedlingen. Genom att lokalt i respektive kommun erbjuda svenskundervisning som bygger på folkbildningens pedagogik samt prova och hitta individanpassade pedagogiska verktyg i kombination med traditionell SFI-undervisning är målet att öka andelen studerande som klarar kunskapsmålen för respektive kurs på SFI.

Hällefors tillsammans

Kommun: Hällefors kommun

Beviljade medel i kronor: 575 000

Beskrivning av insatsen: Insatsen syftar till att förbättra samverkan mellan kommun och civilsamhället för ökad sysselsättning och integration. Detta görs genom samverkan, ökad kunskap om civilsamhället samt identifiering och initiering av nya verksamheter som möter nyanländas behov. Civilsamhället kan bidra till att skapa sociala nätverk, meningsfulla aktiviteter, tillhörighet och värdefulla kunskaper genom folkbildning som kan bidra till ökad sysselsättning och integration. Insatsen utgår från Infocenter och sker i samverkan med Studieförbundet Bilda och Hällefors föreningsråd

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss