Illustration, mätare som visar 70 procent

Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2021 förfogar länsstyrelserna över 40 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2021

Under 2021 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Vad kan insatsen handla om

Insatserna ska syfta till att underlätta bosättning samt skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och/eller ensamkommande barn.

Beredskap står i detta sammanhang för politisk vilja och organisatorisk förmåga och mottagningskapacitet för tillgång till bostäder, praktik, utbildning och arbete.

Insatser som syftar till att utveckla samverkan prioriteras i årets utlysning. Samverkan kan i detta sammanhang innebära samverkan kommuner emellan, samverkan mellan kommun och civilsamhälle eller samverkan mellan kommun och annan myndighet. Samverkan kan syfta till samarbete mellan kommuner och andra aktörer i etableringens olika delar, exempelvis samhällsorientering, praktik, utbildning etcetera. Samverkan i de insatser som beviljas kan exempelvis handla om kvalitetsarbete, kartläggning eller administration.

Insatser som beviljas kan vidare syfta till metodutveckling eller erfarenhetsut-byte/spridning över kommungränser eller mellan kommuner och andra aktörer.

Medel beviljas inte till kommunernas ordinarie eller löpande verksamhet.

Vem kan söka medel

Ansökan kan endast göras av kommuner och kommunalförbund och ska vara underskriven av firmatecknare.

För att kunna bevilja nya medel till forsättning av en sedan tidigare beviljad insats krävs en betydande utveckling av insatsen. Rådgör gärna med Länsstyrelsen innan ansökan.

Ansökningsperiod

Ansökninsperioden för 2021 öppnar 23 februari. Sista ansökningsdag är 30 augusti. Under 2021 har Länsstyrelsen i Örebro län 1,4 miljoner kronor att fördela i länet.

Ansökan ska i första hand avse insatser under perioden 2021 och 2022, men ersättning kommer beviljas och utbetalas under budgetåret 2021.

Ansökan

E-tjänsterna är fortfarande under utveckling och ännu finns inte någon funktion för att spara en ansökan och komma tillbaka. För att underlätta rekommenderas därför att först skriva texten i dokumentet nedan och därefter klistra in texten i e-tjänsten. Uppstår det problem med e-tjänsten så kontakta Länsstyrelsen.

Ansökan §37-medel - med vägledning och stöd e-tjänst Pdf, 285.2 kB.

På e-tjänstens startsida finns länk till ett intyg om firmatecknare som ska bifogas ansökan samt länk till intyg som eventuella samverkansparter som ska ta del av medlen fyller i.

Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kommer att avvisas.

Efter att ansökan skickats in

En insänd ansökan diarieförs automatiskt hos Länsstyrelsen och ett bekräftelsemail sänds till angiven e-postadress. Ansökan tilldelas ett diarienummer som ska användas i den fortsatta kontakten med Länsstyrelsen. Det går i efterhand att komplettera underlaget via e-tjänsten genom att bifoga dokument eller skriva ett yttrande.

Meddelande om beslut

Beslut om bidrag meddelas efter att ansökningsperioden avslutats dock senast 15 oktober 2021.

Information om projektredovisning

Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder, till den som beviljats ersättning, kontinuerlig dialog under insatstiden. Alla förfrågningar om eventuell förändring eller förlängning ska ske skriftligen.

Redovisning och återbetalning

Delrapport och slutrapport ska lämnas via e-tjänsterna. E-tjänsterna är fortfarande under utveckling och ännu finns inte någon funktion för att spara en del- eller slutrapport och komma tillbaka. För att underlätta rekommenderas därför att först skriva texten i ett dokument och därefter klistra in texten i e-tjänsten. Uppstår det problem med e-tjänsten så kontakta Länsstyrelsen.

Särredovisa kostnaderna i slutredovisningen

Kostnaderna för insatsen ska vara särredovisade och utdrag ur huvudboken ska bifogas slutrapporten. Om det särskilt begärs ska den som beviljats medel kunna uppvisa verifikat och andra underlag för redovisningen. Brister i redovisning kan utgöra hinder för att bevilja ytterligare ersättningar.

Återbetalning

Mottagare av medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersättningen inte använts för det ändamål som angetts i ansökan.

Stöd för dig som ansöker om bidrag och planerar en insats

Du som har en idé för en insats kan planera upp projektet utifrån vår mall för projektplan. Genom att fylla i mallen får du kontroll över viktiga delar av insatsen som syfte, mål, tidplan och budget. Projektplanen är också en bra grund för att skriva en ansökan om bidrag.

Mall för projektplan (Word-dokument) Word, 1.2 MB.

Viktiga delar i planeringen

I korta drag är det bra att fundera genom följande:

 • Bakgrund och behov
  Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Vi strävar efter att det ska vara så enkelt som möjligt att ansöka om medel från oss. Därför har vi tagit fram hjälpmedel som du kan använda när du skriver din ansökan. I tre korta filmer förklarar vi hur du ansöker om utvecklingsmedel och vad jämställdhets- och barnperspektivet är. Perspektiven är viktiga när du ansöker om bidrag.

Så söker du utvecklingsmedel inom integration

Har du funderingar på att söka utvecklingsmedel för insatser inom integration? I den här filmen kan du ta del av några saker som kan vara bra att tänka på. Observera att ansökan i dag sker via e-tjänst och inte via blanektt som anges i filmen.

Insatser ska ha ett jämställdhetsperspektiv

Bidrag som din organisation kan söka inom integration ska bidra till ökad jämställdhet i länet. För att säkerställa att din insats har ett jämställdhetsperspektiv kan du kontrollera projektet utifrån vår checklista:

Checklista för jämställdhetsperspektivet Pdf, 665.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Stöddokument jämställdhet för sökande Word, 24.5 kB.

En introduktion till jämställdhetsperspektivet kan du få genom filmen som beskriver vad jämställdhet innebär.

Insatser ska ha ett barnperspektiv

Beskriv hur insatsen tar hänsyn till barnets rättigheter, och särskilt principen om barnets bästa.

För att säkerställa att din insats har ett barnperspektiv kan du kontrollera projektet utifrån vår checklista:

Checklista för barnperspektivet (pdf) Pdf, 685 kB, öppnas i nytt fönster.

En introduktion till barnperspektivet kan du få genom filmen med Josefin Sejnelid, föräldraskapsstöd- och ANDT-samordnare, som beskriver vad barnperspektivet innebär.

Insatser som beviljats medel

Insatser som syftar till att skapa beredskap och mottagningskapacitet hos kommuner att ta emot nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122).

Länsstyrelsen beviljar årligen medel till länets kommuner, så kallade §37-medel, för insatser som stärker beredskap och kapacitet hos kommuner att ta emot nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande.

För att se insatser som beviljats medel, titta i fliken nedanför.

Av tre inkomna ansökningar till Länsstyrelsen i Örebro med en total summa på 2,8 miljoner kronor har tre stycken insatser beviljats medel till en summa av cirka 2 miljoner kronor.

Jobbsök - en del av Laxåmodellen

Kommun: Laxå kommun

Beviljade medel i kronor: 340 000

Beskrivning av insatsen: Insatsen syftar till att stärka upp kommunens tjänst gällande jobbsök riktat mot nyanlända och unga med uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Genom att upprätta personliga handlingsplaner och erbjuda aktiviteter med stöd i exempelvis att skriva CV, personligt brev, hitta platsannonser och intervjuteknik kan nyanlända och gymnasieungdomar göra stegförflyttningar till arbete eller studier.

Språkutveckling i Sydnärke

 

Kommun: Laxå kommun

Beviljade medel i kronor: 1 045 690

Beskrivning av insatsen: Insatsen syftar till att öka nyanländas möjlighet att tillgodogöra sig svenskundervisning inom ramtiden för de arbetsmarknadspolitiska programmen Etableringsprogrammet, Jobb- och utvecklingsgarantin och Ungdomsgarantin. Insatsen sker i samverkan mellan Laxå, Hallsberg och Askersunds kommun, Sydnärke utbildningsförbund och Arbetsförmedlingen. Genom att lokalt i respektive kommun erbjuda svenskundervisning som bygger på folkbildningens pedagogik samt prova och hitta individanpassade pedagogiska verktyg i kombination med traditionell SFI-undervisning är målet att öka andelen studerande som klarar kunskapsmålen för respektive kurs på SFI.

Hällefors tillsammans

Kommun: Hällefors kommun

Beviljade medel i kronor: 575 000

Beskrivning av insatsen: Insatsen syftar till att förbättra samverkan mellan kommun och civilsamhället för ökad sysselsättning och integration. Detta görs genom samverkan, ökad kunskap om civilsamhället samt identifiering och initiering av nya verksamheter som möter nyanländas behov. Civilsamhället kan bidra till att skapa sociala nätverk, meningsfulla aktiviteter, tillhörighet och värdefulla kunskaper genom folkbildning som kan bidra till ökad sysselsättning och integration. Insatsen utgår från Infocenter och sker i samverkan med Studieförbundet Bilda och Hällefors föreningsråd

Kontakt