Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Brottsförebyggande arbete

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott. Kommuner är, tillsammans med polisen, näringslivet och det civila samhället, viktiga brottsförebyggande aktörer. Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

Länsstyrelsens uppdrag

Ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete kräver en väl fungerande samverkan på såväl nationell som regional och lokal nivå. Vi har fått ansvaret för att utveckla det brottsförebyggande arbetet på regional nivå. I uppdraget ingår att:

 • stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete
 • bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att förebygga brott
 • stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande området
 • stödja och initiera kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder.

Utbildning, stöd och samarbete utifrån lokala behov

Utgångspunkten för det brottsförebyggande arbetet är den lokala problembilden. Kommunerna har, tillsammans med polisen, genom sin nära kontakt med medborgarna stor kunskap om de lokala behoven och förutsättningar för att förebygga brott och är därmed en viktig brottsförebyggande aktör. Det är även på kommunal nivå som vi tydligast ser resultat av förebyggande insatser. Vi stödjer kommunernas förebyggande arbete genom att till exempel erbjuda kompetensutveckling, metod- och processtöd och nätverksträffar.

Guide för att skapa trygga samhällen i små kommuner

För att att skapa trygga samhällen behöver trygghetsperspektivet finnas med redan i samhällsplaneringen. Länsstyrelsen har i samarbete med Sweco tagit fram en guide med tips och råd för hur små kommuner kan stärka trygghetsarbetet i samhällsplaneringen – från tidiga stadier i processen till byggande och förvaltning.

Trygghet i samhällsplaneringen

Stöd till kommuner för att anpassa arbete efter nya lagen

Kommuner har fått ett ökat ansvar för brottsförebyggande arbete. Länsstyrelsen kan ge stöd till kommunerna för att anpassa arbetet efter den nya lagen. Under hösten 2023 erbjuder vi en utbildning för dig som arbetar på kommun med brottsförebyggande frågor om den nya lagen. Vi kommer också erbjuda metodstöd och mall för lägesbilder.

Stöd till kommuner som får ökat ansvar för brottsförebyggande arbete, nyhet publicerad 30 juni 2023

Utbildning för lokala brottsförebyggande råd

Gängsnacket – en guide för viktiga vuxna och yrkesverksamma

Guiden Gängsnacket riktar sig till föräldrar och andra vuxna om hur kriminella gäng rekryterar barn. Länsstyrelserna och polisen har tagit fram guiden efter önskemål från flera kommuner och stadsdelar. Gängsnacket lyfter vilka varningstecken man bör vara vaksam på och vilket stöd som finns i samhället om man känner oro för ett barn. Guiden finns på flera språk.

Gängsnacket, Länsstyrelsen Västmanland Länk till annan webbplats.

Film om guiden gängsnacket Länk till annan webbplats.

Information till unga om rekrytering till kriminella nätverk

På Polismyndighetens webbplats finns filmer och information som riktar sig till unga om rekrytering till gängkriminalitet.

Så rekryterar kriminella dig som ung, Polismyndigheten Länk till annan webbplats.

Strategi för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Örebro län

Det regionala brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet i Örebro län utgår från den regionala brottsförebyggande och trygghetsfrämjande strategin. Strategin är en överenskommelse mellan parterna i Samhällsråd T (Länsstyrelsen i Örebro, Region Örebro län, polisen, Örebro universitet och kommunrepresentanter från Kumla och Örebro) och Kriminalvården.

Strategin ska fungera som en gemensam plattform för ett samlat agerande på länsnivå. Strategin kan även vara ett stöd och inspiration för det lokala arbetet.

Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande strategi Örebro län 2020-2025 Länk till annan webbplats.

Örebro läns vision för arbetet mot brott

”Tillsammans mot brott för ett tryggt Örebro län".

 • Tillsammans står för att vi inte på egen hand kan öka tryggheten och minska brottsligheten i länet. Arbetet behöver bedrivas brett. Myndigheter, landsting, kommuner, näringslivet och ideella sektorn behöver samarbeta för att vi ska nå framgång.
 • Mot brott står för att vi strävar efter ett samhälle utan brott och att ingen, varken unga eller vuxna ska begå eller drabbas av brott.
 • Ett tryggt Örebro län står för att ingen i länet ska känna otrygghet, och på grund av rädsla för brott, begränsa sig i sitt liv, genom att exempelvis inte våga vistas utomhus i sitt bostadsområde på dagtid eller kvällstid.

Med andra ord har Örebro län en nollvision mot brott och otrygghet.

Utgångspunkten för strategin är regeringens skrivelse Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program Länk till annan webbplats.. Det övergripande syftet med det nationella programmet är att skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället. Programmet ska bidra till att uppnå regeringens mål för kriminalpolitiken att minska brottsligheten och öka tryggheten. Stor vikt läggs vid att de brottsförebyggande verksamheterna ska arbeta kunskapsbaserat.

Samverkan i Örebro län

Samhällsråd T

Samverkan för arbetet inom brottsförebyggande och ANDTS i Örebro län sker i en styrgrupp i form av Samhällsråd T. Rådet består av:

 • landshövding
 • polisområdeschef
 • regiondirektör
 • representant för Örebro universitet.
 • två representanter för länets tolv kommuner.

Arbetsgrupp

Till styrgruppen finns en arbetsgrupp bestående av enhetschefer eller motsvarande i respektive organisation. Arbetsgruppen bereder Samhällsråd T:s möten.

Referensgrupp

I en referensgrupp möts representanter från respektive kommunstyrelse, regionstyrelsen samt ideella organisationer på länsnivå. I gruppen förankras länets brottsförebyggande och ANDTS-arbete.

Nätverks och samordningsgrupper

Nätverkssamordningsgrupper består av olika nätverk i länet. Det finns exempelvis en regional nätverksgrupp, LänsBrå för länets kommuners brottsförebyggande samordnare och kommunpoliser. Dessa nätverk kan förändras utifrån behov och verksamhetsriktning.

GVI Örebro

Gruppvåldsintervention, GVI Örebro är en strategi för att minska och förebygga utvecklingen av grovt och dödligt våld kopplat till kriminella grupper. Målet är att öka tryggheten för allmänheten, speciellt i våldsutsatta områden, samt ge stöd till den som vill lämna ett kriminellt liv. GVI Örebro är ett samarbete mellan kommunen, polisen, kriminalvården, Länsstyrelsen och civila aktörer. Samhällsaktörerna har ett gemensamt mål och budskap om att våldet måste upphöra. Genom samarbetet ökar aktörerna kunskapen om varandras roll och uppdrag vilket leder till bättre koordination och nyttjande av resurser.

GVI Örebro – för minskat grovt och dödligt våld, Örebro kommun Länk till annan webbplats.

Samverkan med näringslivet

Det finns material för er som vill ta del av goda exempel och erfarenhet från hela landet. Här beskriver vi hur samarbetet mellan näringslivet, polisen, räddningstjänst och kommunen kan fungera i praktiken.

Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss