Illustration, knuten pistol, symbol för brottsförebyggande arbete

Brottsförebyggande arbete

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott och kommuner, tillsammans med polisen, näringslivet och det civila samhället är viktiga brottsförebyggande aktörer. Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

Länsstyrelsens uppdrag

Ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete kräver en väl fungerande samverkan på såväl nationell som regional och lokal nivå. Länsstyrelsen har fått ansvaret för att utveckla det brottsförebyggande arbetet på regional nivå. I uppdraget ingår att

 • stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete
 • bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att förebygga brott
 • stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande området
 • stödja och initiera kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder.

Utbildning, stöd och samarbete utifrån lokala behov

Utgångspunkten för det brottsförebyggande arbetet är den lokala problembilden. Kommunerna har, tillsammans med polisen, genom sin nära kontakt med medborgarna stor kunskap om de lokala behoven och förutsättningar för att förebygga brott och är därmed en viktig brottsförebyggande aktör. Det är även på kommunal nivå som vi tydligast ser resultat av förebyggande insatser. Vi stödjer kommunernas förebyggande arbete genom att till exempel erbjuda kompetensutveckling, metod- och processtöd och nätverksträffar.

Strategi för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Örebro län

Det regionala brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet i Örebro län utgår från den regionala brottsförebyggande och trygghetsfrämjande strategin. Strategin är en överenskommelse mellan parterna i Samhällsråd T (Länsstyrelsen i Örebro, Region Örebro län, polisen, Örebro universitet och kommunrepresentanter från Kumla och Örebro) och Kriminalvården.

Strategin ska fungera som en gemensam plattform för ett samlat agerande på länsnivå. Strategin kan även vara ett stöd och inspiration för det lokala arbetet.

Brottsförebyggande och trygghetssfrämjande strategi Örebro län 2020-2025

Örebro läns vision för arbetet mot brott

”Tillsammans mot brott för ett tryggt Örebro län".

 • Tillsammans står för att vi inte på egen hand kan öka tryggheten och minska brottsligheten i länet. Arbetet behöver bedrivas brett. Myndigheter, landsting, kommuner, näringslivet och ideella sektorn behöver samarbeta för att vi ska nå framgång.
 • Mot brott står för att vi strävar efter ett samhälle utan brott och att ingen, varken unga eller vuxna ska begå eller drabbas av brott.
 • Ett tryggt Örebro län står för att ingen i länet ska känna otrygghet, och på grund av rädsla för brott, begränsa sig i sitt liv, genom att exempelvis inte våga vistas utomhus i sitt bostadsområde på dagtid eller kvällstid.

Med andra ord har Örebro län en nollvision mot brott och otrygghet.

Utgångspunkten för strategin är regeringens skrivelse Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program (2016/17:126) Länk till annan webbplats.. Det övergripande syftet med det nationella programmet är att skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället. Programmet ska bidra till att uppnå regeringens mål för kriminalpolitiken att minska brottsligheten och öka tryggheten. Stor vikt läggs vid att de brottsförebyggande verksamheterna ska arbeta kunskapsbaserat.

Samverkan i Örebro län

Samhällsråd T

Samverkan för arbetet inom brottsförebyggande och ANDTS i Örebro län sker i en styrgrupp i form av Samhällsråd T. Rådet består av:

 • landshövding
 • polisområdeschef
 • regiondirektör
 • representant för Örebro universitet.
 • två representanter för länets tolv kommuner.

Arbetsgrupp

Till styrgruppen finns en arbetsgrupp bestående av enhetschefer eller motsvarande i respektive organisation. Universitetet representeras av en professor. Arbetsgruppen bereder Samhällsråd T:s möten.

Referensgrupp

I en referensgrupp möts representanter från respektive kommunstyrelse, regionstyrelsen samt ideella organisationer på länsnivå. I gruppen förankras länets brottsförebyggande och ANDTS-arbete.

Nätverks och samordningsgrupper

Nätverkssamordningsgrupper består av olika nätverk i länet. Det finns exempelvis en regional nätverksgrupp, LänsBrå för länets kommuners brottsförebyggande samordnare och kommunpoliser. Dessa nätverk kan förändras utifrån behov och verksamhetsriktning.

Kontakt