Rapportera och betala fälld älg

Du behöver rapportera in fälld älg till Länsstyrelsen och betala en fällavgift. Om älgen är otjänlig kan du som företräder jaktområdet ansöka om befrielse från fällavgiften.

Fälld älg på oregistrerad mark eller i samband med skyddsjakt

Du behöver både rapportera och betala fällavgifter till Länsstyrelsen, senast 14 dagar efter jakttidens slut. I Örebro läns älgförvaltningsområden är kostnaden för fälld älgkalv 200 kronor under jaktåret 2021/22.

Länsstyrelsen skickar inte ut besked om fällavgift till jakträttshavare eller markägare på oregistrerad mark.

Fälld älg i licens- eller älgskötselområden

Rapportera fälld älg

Du ska rapportera fällda älgar under säsongen inom 14 dagar efter att älgen har fällts. Rapportera via älgdata.se eller via Viltdata Länk till annan webbplats. eller Jaktrapport Länk till annan webbplats. eller WeHunt Länk till annan webbplats..

Rapportera fälld älg via älgdata.se Länk till annan webbplats.

Slutrapportera jakten

När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare slutrapportera jakten. Det ska göras senast 14 dagar efter jakttidens slut. Du måste slutrapportera jakten även om inga älgar har fällts. Slutrapporteringen gör du på Älgdata.se.

Slutrapportera jakten (älgdata.se) Länk till annan webbplats.

Instruktioner för att slutrapportera (älgdata.se) Länk till annan webbplats.

Betala fällavgift

Faktura för fällavgiften får du i samband med slutrapporteringen. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

I Örebro läns älgförvaltningsområden är kostnaden jaktåret 2021/22:

 • Vuxen älg, 850 kronor
 • Kalv, 200 kronor

Fällavgifter för fälld älg i Örebro läns älgförvaltningsområden jaktåret 2021/22

Beslut

Länsstyrelsen beslutar att avgiften för fälld älg inom älgförvaltningsområden inrättade av Länsstyrelsen i Örebro län ska vara 850 kronor för vuxen älg och 200 kronor för kalv under jaktår 2021/22.

Med stöd av 59 § jaktförordningen (1987:905) förordnar Länsstyrelsen att detta beslut ska gälla utan hinder av att det överklagas.

Länsstyrelsen beslutar att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse enligt delgivningslagen (2010:1932). Meddelande om beslutets huvudsakliga innehåll samt om var och när det hålls tillgängligt införs inom tio dagar efter beslutsdatum i Post- och Inrikes Tidningar. Beslutet hålls tillgängligt i receptionen på Länsstyrelsen, Stortorget 22, Örebro till och med den 28 juli 2021, samt på Länsstyrelsens webbplats.

Beskrivning av ärendet och motivering till beslutet

Länsstyrelsen ska fastställa den avgift som ska betalas för fälld älg. Länsstyrelsen ska fastställa avgiften utifrån kostnaderna för en ekosystembaserad adaptiv älgförvaltning av älgstammen.

Länsstyrelsen har samrått med Viltförvaltningsdelegationen i ärendet.

Viltförvaltningsdelegationen har förordat att fällavgifterna hålls vid samma nivå som föregående år, vilket innebär att möjligheten till bidrag till annat än Länsstyrelsens administration eller spillningsinventering av älg nedprioriteras. Länsstyrelsen finner därför att fällavgifterna för jaktåret 2021/22 ska fastställas till 850 kronor för vuxet djur och 200 kr för kalv. Avgifterna bedöms ge det utrymme som behövs för att täcka kostnaderna för älgförvaltningen under jaktåret.

Bestämmelser som beslutet grundas på

Beslutet är fattat med stöd av 52 b § jaktförordningen och 33 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2011:7) om jakt efter älg och kronhjort.

Beslut om delgivning genom kungörelse är fattat med stöd av 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932).

Beslutet gäller omedelbart med stöd av 59 § jaktförordningen (1987:905).

Ni kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av enhetschef Mona HansErs med vilthandläggare Johanna Månsson Wikland som föredragande.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Sändlista

Älgförvaltningsgrupperna i Örebro län (e-post)
Älgskötselområden och licensområden registrerade i Örebro län (e-post)
Viltförvaltningsdelegationen (e-post)
Svenska Jägareförbundet Örebro län, Göran Eriksson, Goran058214388@hotmail.com, Johan Stedt, Johan.Stedt@jagareforbundet.se
Jägarnas Riksförbund, Örebro viltvårdsdistrikt, jrf@jagarnasriksforbund.se och Lennart Eklund, eketorp541@gmail.com;
LRF Örebro, orebro@lrf.se
Länsstyrelsen i Södermanlands län, sodermanland@lansstyrelsen.se län
Länsstyrelsen i Västmanlands län, vastmanland@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, vastragotaland@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Värmlands län, varmland@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Östergötlands län, ostergotland@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Dalarnas län, dalarna@lansstyrelsen.se

Bilagor

1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Ni kan överklaga beslutet

Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet hos förvaltningsrätten.

Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Örebro län antingen via e-post; orebro@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Örebro län, 701 86 Örebro.

Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen senast den 28 juli 2021. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det förvaltningsrätten som beslutar om tiden kan förlängas.

Ert överklagande ska innehålla

 • vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer,
 • hur ni vill att beslutet ska ändras, samt
 • varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Skriv också följande uppgifter, om ni inte tidigare lämnat dem:

 • person- eller organisationsnummer,
 • telefonnummer där ni kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det),
 • e-postadress, och
 • annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå er.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta länsstyrelsen via e-post, orebro@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 80 00. Ange diarienummer 5566-2021

Ansök om att bli befriad från fällavgift för otjänlig älg

Du som företräder älgskötselområdet eller licensområdet kan ansöka om befrielse från fällavgiften.

Om du under älgjakten har fällt en älg som är otjänlig som människoföda på grund av skada eller sjukdom kan du få älgen bedömd som kasserad och bli befriad från fällavgift. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Gör så här för att ansöka om att bli befriad fällavgift

 1. Fyll i blanketten för intyg om otjänlig älg.
 2. Rapportera fälld älg på vanligt vis (via älgdata, viltdata eller jaktrapport). Ange att fällavgift inte önskas betalas och vad anledningen är.
 3. Fyll i ansökningsformuläret för befrielse från fällavgift, bifoga intyget.
 4. När du har fått beslut på din ansökan, gör din slutrapport för jakten.

Intyga att älgen är otjänlig

Ett intyg om att älgen är otjänlig kan utfärdas av veterinär, polis, eller av två oberoende personer, till exempel jaktledare eller förtroendevald i angränsande jaktlag.

För att en älg ska räknas som otjänlig får skadan inte ha orsakats genom påskjutning eller felaktigt tillvaratagande, eller genom att eftersöks- eller anmälningsskyldigheten inte har har fullgjorts på ett tillräckligt sätt.

Gör så här för att intyga att älgen är otjänlig

 1. Skriv ut och fyll i blanketten för intyget:

  Besiktningsintyg för otjänlig älg (pdf) Pdf, 249.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Bifoga blanketten i ansökningsformuläret eller skicka det till:

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Art och Vilt
  701 86 ÖREBRO

Ansök om befrielse från fällavgift

Fyll i formuläret för att ansöka om befrielse från fällavgift.


Älgskötselområdet eller licensområdets företrädare * (obligatorisk)
Älgskötselområdet eller licensområdets företrädare
Fälld otjänlig älg
Inom området har följande älgar fällts som helt eller delvis bedöms otjänliga som människoföda. Fyll i så många fält (1,2,3,4,5) som behövs för din ansökan.
1.


Ålder * (obligatorisk)
Ålder


Kön * (obligatorisk)
Kön


Inrapporterat via * (obligatorisk)
Inrapporterat via
2.


Ålder
Ålder


Kön
Kön


Inrapporterad via
Inrapporterad via
3.


Ålder
Ålder


Kön
Kön


Inrapporterat via
Inrapporterat via
4.


Ålder
Ålder


Kön
Kön


Inrapporterat via
Inrapporterat via
5.


Ålder
Ålder


Kön
Kön


Inrapporterat via
Inrapporterat via
Kommer du att skicka in intyget om otjänlig älg via formuläret eller separat via vanlig post?
Kommer du att skicka in intyget om otjänlig älg via formuläret eller separat via vanlig post?Bifoga intyg med underskrift om du vill skicka in intyget via formuläret.

Kontakt