Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Älgförvaltning

Länet är indelat i sju älgförvaltningsområden. Ett älgförvaltningsområde leds av en älgförvaltningsgrupp som bland annat tar fram och följer upp förvaltningsplaner och skötselplaner.

Länsstyrelsen ansvarar för avvägningen mellan de olika samhällsintressen som berörs av älgförvaltningen och att nationella mål uppnås. Samtidigt tar vi hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. I varje län finns övergripande riktlinjer för älgförvaltningen. Riktlinjerna beslutas av länets viltförvaltningsdelegation och fungerar som stöd och vägledning för länets älgförvaltningsområden.

Inom varje område ansvarar en älgförvaltningsgrupp för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen. Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att:

 • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde
 • granska älgskötselområdenas skötselplaner
 • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde
 • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

Förvaltningsgrupperna består av tre ledamöter som ska representera markägarna och tre ledamöter för jägarna. Ledamöterna är föreslagna av intresseorganisationerna och utses för tre år i taget. Nuvarande grupper i Örebro län utsågs den 23 januari 2024 och har uppdraget till och med den 22 januari år 2027.

Älgförvaltningsgrupper i Örebro län 2024-2026

Område

Namn

Markägare/Jägare

Ledamot,
* = ordförande

1. Hökhöjden

Markägare

Tobias Hjortstråle*

 

 

Mats Norelius

 

 

Rickard Sandström

 

Jägare

Håkan Fransson

 

 

Bo Jansson

 

 

Roger Nordström

2. Malingsbo

Markägare

Erik Björnlund*

 

 

Monika Petré

 

 

Line Hedenius

 

Jägare

Torbjörn Andersson

 

 

Göran Cederlund

 

 

Per Strandberg

3. Kilsbergen

Markägare

Erik Björnlund*

 

 

Lars Carlsson

 

 

Helena Vilhelmsson

 

Jägare

Magnus Gustavsson

 

 

Axel Bergman

 

 

Lennart Eklund

4. Frövi

Markägare

Per Sandberg*

 

 

Axel Roos

 

 

Leif Bergman

 

Jägare

Tommy Freijd

 

 

Rickard Axdorff

 

 

Anders Lundkvist

5. Örebro läns västra

Markägare

Erik Björnlund*

 


Anders Carlsson

 

 

Caroline Thunman

 

Jägare

Ingemar Ziljat

 

 

Henrik Widlund

 

 

Bengt Rönnqvist

6. Örebro läns sydöstra

Markägare

David Hedlund*


 

Karl-Fredrik Leijonhufvud

 

 

Gunnar Närkeby

 

Jägare

Per Thelin

 

 

Johan Jansson

 

 

Lennart Eklund

7. Tiveden

Markägare

Markus Grenestam*

 

 

Lars-Åke Letskog

 

 

Björn Eek

 

Jägare

Samuel Svanberg

 

 

Christofer Carlander

 

 

Andreas Englund

Av tidplanen framgår de tider då inventeringsresultat finns tillgängligt och de datum då skötsel- och förvaltningsplaner måste lämnas till Länsstyrelsen. (Tidplanen gäller ej för Hökhöjdens älgförvaltningsområde.)

Tidpunkt

Aktivitet

Från och med mitten av februari

Avskjutningsresultat och älgobs från älgjakten bör finnas tillgängligt och älgskötselområden och älgförvaltningsgrupper kan summera älgjakten.

Perioden 15 - 22 april

Länsstyrelsen presenterar preliminära resultat från rovdjursinventeringen.

Senast i slutet av april

Länsstyrelsen presenterar resultaten från SLU:s skattningar av älgstammen (LST Moose).

Förslagsvis under perioden 23 april – 4 maj

Samrådsmöten hålls mellan älgskötselområden och älgförvaltningsgrupper.

Älgförvaltningsgruppen meddelar skötselområdena när de senast måste lämna reviderade skötselplaner till älgförvaltningsgruppen för hantering. 

5 maj

Sista dag för älgförvaltningsgrupperna att lämna reviderade älgförvaltningsplaner till Länsstyrelsen.

8 maj


Viltförvaltningsdelegationens klövviltutskott sammanträder och går igenom älgförvaltningsplanerna.

Senast 15 maj

Länsstyrelsen kommunicerar Länsstyrelsens och utskottets synpunkter och eventuella förslag till justeringar till älgförvaltningsgrupperna.

22 maj

Sista dag för älgförvaltningsgrupperna att till Länsstyrelsen lämna fullständiga älgskötselplaner som harmoniserar med älgförvaltningsplanerna. Älgförvaltningsgruppen ska bifoga yttrande över skötselplanerna.

Sista dag för älgförvaltningsgruppen att lämna förslag till tilldelning till licensområden.

Kronhjortsskötselplaner ska lämnas till Länsstyrelsen senast samma dag.

Efter 22 maj

Länsstyrelsen beslutar om älgförvaltningsplanerna och kommunicerar eventuella förslag till justeringar av älg- och kronhjortsskötselplaner med skötselområdenoch älgförvaltningsgrupper.

Senast den 23 juni

Älg- och kronhjortsskötselområden som haft behov av att justera tidigare inlämnad skötselplan, lämnar nu in justerad skötselplan till Länsstyrelsen.

Senast den 15 juli

Länsstyrelsen beslutar om kronhjortsskötselplaner (under förutsättning att de är fullständiga och möjliga att fastställa).

Senast den 7 september

Länsstyrelsen beslutar om älgskötselplaner (under förutsättning att alla parter håller tidplanen och att de älgskötselplaner som ges in till Länsstyrelsen är fullständiga, överensstämmer med älgförvaltningsplanerna och är samverkade).

Förvaltningsplaner och protokoll

Nedan kan du ta del av förvaltningsplaner och mötesprotokoll för respektive område. Texterna har hämtats utan redigering från originalprotokoll från förvaltningsgrupperna. Protokoll för föregående år och framåt läggs ut på webben. Vill du ta del av äldre protokoll eller originalhandlingar är du välkommen att höra av dig till oss.

Du kan ta del av älgförvaltningsplanen för Hökhöjdens älgförvaltningsområde för åren 2023-2025 genom att kontakta Länsstyrelsen, se kontaktuppgifter nedan. Ange att du vill ta del av beslutet i ärende 4097-2023.

Teamsmöte 2023-11-21

Älgförvaltningsgruppsmöte Hökhöjden

Närvaro: Robin Hed, Erik Björnlund, Arinbjörn Kindströmer, Roger Nordström, Bo Jansson, Håkan Fransson.

 1. Val av ordförande, sekreterare:
  Robin Hed, Roger Nordström
 2. Val av justeringsmän:
  Erik och Bo.
 3. Protokollets tillgänglighet:
  Skickas per mail till samtliga i älgförvaltningsgruppen samt Länsstyrelsen.
 4. Avstämning avskjutning jämfört med planmål i älgförvaltningsområdet och älgskötselområden:
  Avskjutning vuxna älgar 42 stycken, kalv 63 stycken totalt 105 stycken. Måluppfyllnad älgförvaltningsområdets plan: 164 procent. Yttrande kom omgående från Arinbjörn att det var överskjutet över de +- 10 procent som det talats varmt om tidigare att hålla sig inom och jakten bör stoppas då planmålet är uppfyllt. Samtliga utan Robin och Erik var av samma uppfattning. Frågan ställdes då hur en förvaltning ska kunna bedrivas då detta sänder signaler till övriga älgskötselområden att det är fritt fram att skjuta som man vill. Svaret från ordförande att det var OK att enskilt år att avvika från målet utan att länsstyrelsen kan göra något, eller upplösa ett älgskötselområde då det krävs upprepade överträdelser.
 5. Älgobs:
  Antalet älgobstimmar har sjunkit men har uppnått statistisk tillförlitlighet. Älgobsen har ökat samtidigt som man kan konstatera att det tar längre tid att skjuta ett djur. Skogssidan lyfte till diskussion om att älgobsen ökar i år fast avskjutningen var betydligt högre förekommande år.
 6. Genomgång av älgskötselområden mål och utfall:
 7. Genomgång av frågeformulär från älgskötselområden:
  Samtliga älgskötselområden har angett att de når planmålen. De flesta tyckte jakten gått bra och upplever att älgtillgången varit lika eller bättre. Frågan kom upp om inte Björnjägarn skulle stoppa sin jakt då de skjutit 148 procent av planmålet. Svaret från ordförande var att de inte nått målet på grund av att det finns en osäkerhet om avskjutningen. Kommentar från jägarsidan var att det finns bara ett beslut och det är länsstyrelsen så ingen osäkerhet bör finnas. Ordförande förklarade att det var avskjutningsmålet på jaktrapport som är målet då det är det målet markägarna bestämt.

  Fråga ställdes varför endast Ordförande skall få frågeformulären och vi andra ska få ta del av det först på mötet, gällde för övrigt annat material också. Det bör skickas ut för att ledamöterna skall få möjlighet att förbereda sig inför mötet.
 8. Övriga frågor:
  ÄBIN diskuterades med samma resultat som tidigare.
  Bo efterlyser koordinaterna på ÄBINs inventeringsrutor. Erik och Robin skulle ta med frågan, är fler som efterfrågat dem, om det kan vara möjligt att begära ut dem. Håkan hoppades på en bättring vid röjning i skogen vilket han ville att skogsägarrepresentanterna skulle ta med sig till sina forum.

  Mycket tyder på att det är stora avvikelser från de mål som markägarna har beställt och vad resultatet verkligen blir.

  Roger ställde frågan om det är meningen som enligt överklagan från markägarrepresentanterna att det ska vara en vinterstam på 6,5 djur per 1000 hektar som vid nuvarande förutsättningar endast medge en avskjutning på 0,5 djur per 1000 hektar.

  Frågan besvarades ej men som kommentar att det fanns de områden med lägre vinterstam som har betydligt högre avskjutning och att det kan bli predationsförändringar i området.
 9. Nästa möte:
  Bör avhållas i slutet av februari, tillträdande ordförande kallar tillträdande ledarmöten minst 14 dagar före.

Ordförande: Robin Hed

Sekreterare: Roger Nordström

Justerare: Erik Björklund, Bo Jansson

Teamsmöte 2023-09-14

Älgförvaltningsgruppsmöte Hökhöjden

 1. Val av ordförande, sekreterare:
  Robin Hed, Roger Nordström
 2. Val av justeringsmän:
  Mailjustering, pdf-underskrift
 3. Protokollets tillgänglighet:
  Skickas per mail till samtliga i älgförvaltningsgruppen samt Länsstyrelsen.
 4. Närvaro:
  Samtliga: Robin Hed, Erik Björnlund, Arinbjörn Kindströmer, Roger Nordström, Bo Jansson, Håkan Fransson. Erik lämnade mötet cirka 16:40 på grund av dubbelbokning, fullmakt given till Robin.
 5. Granskning av reviderade älgskötselplaner:
  Vid mötets start hade ingen reviderad plan inkommit. För att få en diskussion kring älgförvaltningen förklarade Robin att Björnjägarns plan står fast. En sänkning av avskjutningen till älgförvaltningsplan och höja älgstammen med de höga skadorna på skogen inte är rimligt. Diskussioner fördes flitigt och brett tills Järnboås reviderade plan inkom per mail.

  Björnjägarns älgskötselområde:
  Ej tillstyrkt enligt tidigare protokoll.

  Hammarbackens älgskötselområde:
  Ej tillstyrkt enligt tidigare protokall.

  Note: Peter meddelade tidigt att han var bortrest och skulle kunna hantera planen tidigast 19-20 september.

  Järnboås:
  Plan och Frode stämde inte överens så området kontaktades (cirka 16:50) för att fråga vilken vi skulle ta ställning till plan eller Frode. Frode och den skulle så snart som möjligt överföras till planen.

  Noteringar:
  Svårtolkat vart antalet rovdjurstagna djur är inhämtat men stämmer ganska bra med 120 stycken per revir. I Frode skall Predationen av helt revir 120 användas i framtiden och resultatet föras över till fliken Förutsättningar, underlättar vid granskning. Planen har en högre avskjutning än älgförvaltningsområdet planens 0,4 djur per 1000 hektar.

  Kommentarer:
  Frode tillstyrks av samtliga närvarande, Robin med frågetecken av uteblivna vuxna djur medan övriga med motiveringen att det är endast är kalv som ska fällas.

  Från Järnboås i mailet med Plan och Frode: ” Vi har medvetet lagt en högre avskjutningsnivå för detta år, då vi ämnar bara skjuta bara kalv -älgfrode räknar bara styck och tar inte hänsyn till att vi vill spara stora. Detta bara för att höja nivån på kapitalet och se hur stammen svarar på en sådan radikal nerdragning.

  ”Frode” tillstyrks.

 6. Övriga frågor:
  Robin tog upp att avvikande meningar finns och hänvisar till föregående protokoll.
 7. Nästa möte:
  Bestämt vid tidigare möte.
  Tisdagen den 21 november 2023 klockan 17.00, troligtvis via Teams.

Ordförande: Robin Hed

Sekreterare: Roger Nordström

Justerare: Håkan Fransson

Justerare: Arinbjörn Kindströmer

Justerare: Bo Jansson

Justerare: Håkan Fransson

Örlingen Bäckelina 2023-05-24

Älgförvaltningsgruppsmöte Hökhöjden

 1. Val av ordförande, sekreterare:
  Robin Hed, Roger Nordström
 2. Val av justeringsmän:
  Håkan Fransson, Arinbjörn Kindströmer
 3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt:
  Ja, kallelse har skett per mail 2023-04-26.
 4. Fastställande av dagordning:
  Dagordningen antogs utan justering.
 5. Protokollets tillgänglighet:
  Skickas per mail till samtliga i Älgförvaltningsgruppen gruppen samt Länsstyrelsen. Skickas även till älgskötselområden för att de ska kunna justera avslagna planer.
 6. Närvaro:
  Samtliga, Robin Hed, Erik Björnlund, Arinbjörn Kindströmer, Roger Nordström, Bo Jansson, Håkan Fransson.
 7. Föregående protokoll:
  Genomgång av protokoll från Älgförvaltningsgruppen. Genomgång av protokoll samrådsmöte älgförvaltningsområdet. Protokollen godkändes och lades till handlingarna.
 8. Beslut älgförvaltningsplan:
  Ny plan och Frode gjordes.
  Predationen har antagits vara något högre än LstMoose så älgar har flyttats från ”Övrigt” till ”Rovdjur”. Majoriteten beslutade om att följa LstMoose 6,5 älg per 1000 hektar i vinterstam samt att det tidigare målet på 8,8 älg per 1000 hektar står fast. Stor vikt skall läggas på att följa utvecklingen av LstMoose samt inventeringarna kommande år så att inte en brant kurva uppåt sker. Robin och Erik anser att målet bör ändras när ny information om vinterstammen inkommit. De anser att vinterstammen enligt LstMoose 6,5 älg per 1000 hektar är alldeles för låg samt att målet 8,8 älg per 1000 hektar är för högt.

  Planen tillstyrks.
  Planen är inte enhälligt antagen, Robin och Erik röstade för ett avslag.
  Planen skall även godkänns via mail innan den skickas till Länsstyrelsen.
 9. Granskning av planer:
  Järnboås
  Har ej inkommit med skötselplan vid mötet.
  När planen mottages hanteras den som mailmöte med kommentarer/tillstyrkande eller ej tillstyrkande. Planen ankom 2023-05-26.
  Robin och Erik tillstyrker planen enligt mail 2023-06-04.
  Övriga tillstyrker ej planen enligt mail 2023-05-29. Planen skall gås igenom i sin helhet då en hel del fel finns. Bland annat komplettera med övrig dödlighet samt se över ingångsvärdet av vinterstammen. Värden stämmer inte överens mellan Frode och plan. Planen harmoniserar ej med älgförvaltningsplan och LstMoose samt de riktlinjerna som gavs vid samrådsmötet.
  Planen tillstyrks ej.
  Planen är ej enhälligt avslagen, Robin och Erik röstade för ett godkännande.

  Hammarbacken
  Komplettera med övrig dödlighet samt se över ingångsvärdet av vinterstammen.
  Punkt 1.1 se över texten under ”Med hänsyn till”.
  Planen harmoniserar ej med älgförvaltningsplan och LSTMoose samt de riktlinjerna som gavs vid samrådsmötet.
  Planen tillstyrks ej.

  Stadra Nora
  Motiveringen under punkt 5.2 anses vara en acceptabel förklaring till lagd plan. Planen harmonierar med älgförvaltningsplanen.
  Planen tillstyrks.

  Nora Linde
  Planen harmonierar med älgförvaltningsplan.
  Froden har rimliga siffror men skötselplanen ej fullständig och skall kompletteras.
  Planen tillstyrks ej.

  Björnjägarn
  Från jägarsidan ansågs det att planen inte har någon faktamässig förankring som stödjer den satta vinterstam och avskjutning, samtliga inventeringssiffror visar en tydlig nedgång. Frågan kom upp om övriga i styrgruppen för Björnjägarn har tagit del av planen och vad deras åsikt var? De var eniga om att avskjutningsmålet och vinterstam var för högt satta och står inte bakom planen. Erik och Robin tycker att ÄSO planen är rimlig och skall tillstyrkas. Balansering av älgstammen är rimlig för att nå skogliga målen. Tydlig sänkning mot tidigare lagd plan. Övriga anser att planen inte harmoniserar med älgförvaltningsplanen och LSTMoose samt de riktlinjerna som gavs vid samrådsmötet så planen kan ej tillstyrkas utan ska återremitteras.
  Planen tillstyrks ej.
  Planen är ej enhälligt avslagen, Robin och Erik röstade för ett godkännande.

  Kronhjort:

  Hammarbackens inlämnade plan har gåtts igenom och tillstyrks utan kommentarer.

  Tilldelning licensområdena
  Förvaltningsgruppen beslutade att tilldelningen för licensområdena ska vara enligt närliggande ÄSO. Brudgumtorp 1kalv, Halvardstorp 1kalv, Västgöthyttans 1kalv, Östra Öskevi 1kalv. Förslag på tilldelningen skickas även till Länsstyrelsen i separat dokument.
 10. Anmälan om avvikande mening:
  Avvikande mening har skett under punkterna.
 11. Övriga frågor:
  Inga övriga frågor
 12. Nästa möte:
  Tisdagen den 21/11-23 kl.17.00, troligtvis via Teams.
  Efter inkomna justerade planer skall ett extra möte hållas.

  Ordförande: Robin Hed
  Sekreterare: Roger Nordström
  Justerare: Håkan Fransson
  Justerare: Arinbjörn Kindströmer

Samrådsmöte Hökhöjdens älgförvaltningsområde

5 April 2023
Plats: Digerberget klockan18:00

 1. Val av sekreterare för mötet. Arinbjörn valdes.
 2. Val av två justerare för mötet. Erik och Roger valdes.
 3. Fastställande om kallelsen skett på rätt sätt. Ja mejl 14 dagar före möte.
 4. Fastställande av dagordning. Ja.
 5. Protokollets tillgänglighet. Skickas på mejl.
 6. Närvaro. Samtliga älgskötselområden, se närvarolista.
 7. Robin gick igenom jaktresultat, utförda inventeringar och rovdjur. Genomgång av LST-Moose, Äbin och foderprognos skickar resultat på mejl.
 8. Förvaltningsplan i stort att ta hänsyn till för älgskötselområdena. Långsiktigt mål 8,8 älg per 1000 hektar. Nuläget 6,5 älg per 1000 hektar enligt nya LST-Moose. Hökhöjden berörs av fyra vargrevir: Grecken 100 procent, Mången 50 procent, Rombohöjden 100 procent, Lillsjöbäcken 50 procent. Predation per revir 120 älgar. Minst 50 procent kalv i avskjutning.

  Älgskötselområdenas rapport från jakten.

  Nora-Stadra. Skjutit sina tio kalvar, 100 procent. Älgstammen beräknas sjunka med det uttag som varit. Vikande älgtäthet. Behöver en lättnad på vargtrycket.

  Järnboås. Lokalt dåligt med kalv. Har skjutit tilldelade älgar. 59 procent kalv. Varg förekommer. Kommer revidera plan.

  Hammarbacken. Skjutit sina vuxna. Har ej kunnat skjuta planerat antal kalv, totalt 90 procent av tilldelningen skjuten. 44 procent kalv. Varg förekommer. Kommer se över plan.

  Björnjägaren. Vuxna fullskjutet, kalv 86 procent, totalt 94 procent skjutet. 45 procent kalv. Vikande älgtillgång.

  Tandsnittning av vuxna älgar visar på en medelålder som är väldigt ung. Minskande älgobs. Stora områden dåligt med kalv.

  Nora-Linde. Har skjutit tilldelad älg men alla vuxna ej skjutna. Tre hondjur, två tjurar som har bytts mot kalv. 70 procent kalv. En vikande älgtillgång. Har drabbats av ett vargrevir under jakten. Stora områden dåligt med älg.
 9. Datum för inlämning av älgskötselplaner. Senast 21 maj.
 10. Planerade inventeringar och utförande.
  Spillninginventering 17 april till 8 maj. Vargkartor kommer från länsstyrelsen. Äbin är ej säkert att den kommer en ny i år. Foderprognos var år.
 11. Övriga frågor. Frågan om jaktarrenden i områden med väldigt lågt jaktuttag togs upp men inga svar fanns att ge.

Vid protokollet: Arinbjörn

Justeras: Erik, Roger

Möte Hökhöjdens älgförvaltningsgrupp

Datum: 5 april
Plats: Digerberget klockan 16.00

Närvarande: Robin Hed, Håkan Fransson, Erik Björnlund, Bo Jansson, Roger Nordström, Arinbjörn Kindströmer.

 1. Val av sekreterare. Arinbjörn valdes.
 2. Val av justeringsmän. Erik och Roger valdes.
 3. Frågan om kallelse skett på rätt sätt. Ja mejl 14 dagar före.
 4. Fastställande av dagordning. Ja.
 5. Protokollets tillgänglighet. Mejl till grupp och länsstyrelse.
 6. Föregående protokoll lästes upp av ordförande.
 7. Förvaltningsplan Hökhöjden. Diskussion. Men kom fram till följande. Hökhöjden berörs av fyra vargrevir: Grecken, Rombohöjden, Mången och Lillsjöbäcken. Med en predation av tre revir, varje revir tar 120 älgar.
  Lst Moose bedömde antalet älg per 1000 hektar till 6,5 älg som bedömdes som rimligt att räkna med. Målet 8,8 älg per 1000 hektar ligger fast att jobba mot.

  Robin och Erik anser att målet 8,8 älg per 1000 hektar är för högt och bör justeras ner. Anser även att predationen är för hög.

  Vid planarbetet ska vi invänta inventeringsresultat från spillningsinventering och äbin
 8. Mötet avslutas

Vid protokollet: Arinbjörn Kindströmer

Justeras: Erik Björnlund, Roger Nordström

Möte Hökhöjdens älgförvaltningsgrupp

Datum: 16 mars 2023

Plats: Hemma hos Bo klockan 17.00

Närvarande: Håkan Fransson, Erik Björnlund, Robin Hed, Arinbjörn Kindströmer, Bo Jansson, Roger Nordström.

Robin Hed som ny ordförande för Hökhöjden öppnade mötet.

 1. Val av sekreterare, Erik valdes.
 2. Val av justeringsmän, Arinbjörn och Roger
 3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt, Ja mejl 14 dagar innan mötet.
 4. Fastställande av dagordning, Ja
 5. Protokollets tillgänglighet, mejl till samtliga samt till Länsstyrelsen.
 6. Närvaro, Se ovan.
 7. Föregående protokoll, Robin läste igenom det senaste protokollet.
 8. Genomgång utav jaktresultat, utförda inventeringar och rovdjursförekomst.
  1. 95 procent måluppfyllnad totalt inom Hökhöjden, gruppen gick igenom avskjutningen i samtliga älgskötselområden. Vi tittade igenom älgobsen som minskar något per mantimme och älgobs, kalv per hondjur är något lägre än tidigare ändå bra kalvskytte totalt med 50 procent i avskjutning inom älgförvaltningsområdet.
  2. ÄBIN, medel för de senaste tre inventeringarna visar på 9 procent färska årsskador, foderproducerande ungskog väntas minska något (9,5 procent) under kommande året. ÄBIN diskuterades flitigt då senaste inventeringen visade på 14 procent fast att älgstammen minskats. Frågan ställdes därför om stammen ska sänkas ytterligare och i sådant fall hur mycket för att nå målet 5 procent.
  3. Rovdjur, Varginventeringen pågår mars ut så vi vet inte idag hur det riktigt ser ut- troligen nytt revir med namn Lillsjöbäcken som berör stor del utav Nora-Linde älgskötselområde. Vi tittade igenom föregående års vargrevirs karta.
 9. Älgförvaltningsplan, vi gick igenom liggande plan och flera faktorer kring inventeringar och så vidare finns inte än så vi avvaktar, så vi får tillgång till bland annat LST-moose, spillningsinventeringsresultat, aktuell vargrevirskarta, ÄBIN och så vidare.
 10. Samrådsmöte med ingående älgskötselområden,
  Datum: 5 april
  Klockan: 18.00
  Plats: Skidstugan Digerberget Nora

  Robin skickar ut kallelse till ingående älgskötselområden, två personer från respektive område.
 11. Avvikande mening, ingen
 12. Övriga frågor, Spillningsinventeringsperiod mellan 17 april – 8 maj. Roger sköter utskick. 21 maj ska eventuella planer/reviderade planer vara inkomna till Älgförvalningsgruppen.
 13. Nästa möte för älgförvaltningsgruppen är den 24 maj kl:ockan 16.00 hemma hos Bo.
 14. Mötet avslutades

Justeras

Arinbjörn Kindströmer
Roger Nordström

Du kan ta del av älgförvaltningsplanen för Malingsbo älgförvaltningsområde för jaktåren 2023-2025 genom att kontakta Länsstyrelsen, se kontaktuppgifter nedan. Ange att du vill ta del av beslutet i ärende 4722-2023.

Möte med Malingsbo älgförvaltningsgrupp
Mötet hålls via Teams.

Närvarande i förvaltningsgrupp: samtliga.

Ordförande (Erik) öppnar mötet.

 1. Val av sekreterare och justerare.
  Sekreterare: Göran, justerare: Per
 2. Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
  Ja.
 3. Fastställande av dagordning
  Godkändes dagordningen.
 4. Protokollets tillgänglighet
  Protokollsförslag för godkännande av älgförvaltningsgruppen samt skickas därefter vidare till Länsstyrelsen.
 5. Påpekande av Länsstyrelsen angående förvaltningplanen

  Anmodan att fylla i data om ”övrig dödlighet” samt spillning har följts och finns med i reviderad plan.

  Saknas formellt godkännande från samtliga ledamöter av älgplanen. Detta sker i reviderad plan. Dessutom vill vi i detta protokoll framhålla att samtliga ledamöter varit delaktiga i diskussioner och beslut av reviderad plan.
 6. Älgförvaltnings- och älgskötselplaner

  Vi har i två protokoll framhållit att det långsiktiga målet skall vara en genomsnittlig vinterstam motsvarande 10 älgar per 1000 hektar. Föregående års avskjutning medförde en sänkning som delvis var påkallad av Länsstyrelsen och således inte beskriven i tidigare plan. Vi anser därför att det är rimligt att med senaste data från LST-moose påbörja en ny 3-årsperiod när vi reviderar planen från och med o m kommande jaktår. Det är också den älgplanen vi lämnar till länsstyrelsen. Vi ser den redovisade planen som ett delmål där vi tror att stammen ”bottnar” och börjar sakta växa (LST-moose ger löpande data). Teoretiskt vore det önskvärt att sänka avskjutningen ytterligare men efter diskussioner med ingående Älgskötselområden inser vi att det inte är försvarbart med tanke på det lokala jaktengagemanget, tilltron till bl a länsstyrelsen och inte minst viljan att medverka vid insamling av data (bl a älgbobsar och spillning).

  Älgförvaltningsgruppen har vid tidigare möte (2024-04-29) och i mail anmodat samtliga Älgskötselområden att senast 14 maj komma in med kommentarer eller nya planer. Vi kan då konstatera att inga planer inkommit från Bergsmännen. Ramsberg samt Finngruvan inkom denna dag. Planer från dessa samt från Ladbacken, Söderbärke och Norrbärke har översiktligt granskats och synpunkter och frågor skickats till ansvariga för planerna i respektive område.

  Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en översiktlig summering av önskad avskjutning hösten 2024, inkluderande samtliga älgskötselområden (alla nya planer är inte tillgängliga), ger ett överskott på cirka 100 älgar jämfört med älgförvaltningsplanen. Säkerhetsmarginalerna på 10 procent kommer därmed inte att kunna uppfyllas. Älgförvaltningsgruppen kommer i mail att meddela älgskötselområden att föreslagna ökningar av avskjutningar inte kommer att kunna tillstyrkas. Förslaget blir att ha en försiktig tilldelning i planerna som bättre harmonierar med älgförvaltningsplanen.
 7. Nästa möte
  Vid behov
  Sekreterare: Göran Cederlund
  Justerare: Per Strandberg


Möte med Malingsbo älgförvaltningsgrupp samt älgskötselområden i Skinnskatteberg

Närvarande i förvaltningsgrupp: samtliga
Närvarande älgskötselområden: samtliga
Ordförande (Erik) öppnar mötet.

 1. Val av sekreterare och justerare
  Sekreterare: Göran, justerare: Per
 2. Fråga om kallelse skett på rätt sätt
  Ja.
 3. Fastställande av dagordning
  Godkändes dagordningen.
 4. Protokollets tillgänglighet
  Protokollsförslag skickas till samtliga älgskötselområden efter godkännande från, samt skickas därefter vidare till Länsstyrelsen.
 5. Spillningsinventering
  Spillningsinventering pågår i skrivande stund. Gruppen är orolig för att den indragna ersättningen vid inventering kan minska ambitionen att inventera och uppmanar samtliga älgskötselområden att trots detta inventera tilldelade rutor. Detta är extra viktigt nu när stammens täthet ifrågasätts och sannolikt är svag, vilket gör att den extra noga måste följas.
 6. Älgförvaltnings- och älgskötselplaner
  Fortfarande gäller ett långsiktigt mål för Malingsbo på 10 älgar per 1000 hektar om bland annat betskadenivån tillåter detta. Älgförvaltningsgruppen har tagit fram ett förslag till en ny 3-årsplan på älgförvaltningsområdesnivå. Efter att ha analyserat indata från bland annat LST-moose och gjort vissa stresstester på stammen med olika jakttryck så kommer vi fram till att med den information som nu föreligger så vill vi behålla en avskjutning motsvarande 1,3 älgar per 1000 hektar.

  Skattningarna från LST-moose antyder att stammen möjligen planat ut eller i bästa fall börjat växa något, vilket får ses som ett första fas i en planerad tillväxt av stammen. Vi vill därför uppmärksamma alla älgskötselområden om vikten av att de närmaste åren noga följa utvecklingen och om möjligt förstärka tillväxten av stammen. Vid behov kan det bli nödvändigt med ändringar av avskjutningen under planerad 3-årsplan.

  De älgskötselområden som uppmanats/vill göra om sin planer har vissa givna data att använda sig av i Älgfrode. Vägledning kan fås av utskickat exempel på Älgfrode.

  Vi uppmanar också älgskötselområdena att noga tänka igenom den skattade startstammen för sitt område. Den behöver inte vara exakt den genomsnittliga tätheten vi skattat för hela älgförvaltningsområdet, även om slutsumman för hela området skall harmoniera med framräknat typvärde för hela området (1,3 älgar per 1000 hektar). Lokala variationer kommer ju att variera ingångsdata för stammen. Likaså drabbas olika älgskötselområden olika hårt av vargpredation. I en situation där vi vill vända trenden och få stammen att växa är det extra viktigt att vara noggrann och försiktig i sina beslut om avskjutning.
 7. Vargförvaltning
  Malingsbo älgförvaltningsområde hör till de vargtätaste i landet. Företrädarna för älgskötselområdena uttryckte tydligt att de anser att arbetet med förvaltningsplaner inte bara påverkas av hög vargtäthet utan också riskerar att omkullkastas på grund av årliga variationer i förekomsten av vargar i området. Man finner det inte meningsfullt att göra till exempel 3-årsplaner för älgstammen om inte det finns motsvarande planer för vargstammen.

  Det är också uppenbart att de avskjutningar som iscensatts i Malingsbo inte lett till att hela reviren tagits bort. Effekten är därmed delvis förlorad för den lokala älgförvaltningen.

  Älgförvaltningsgruppen har tidigare påtalat detta problem och förordar en tydligare vargförvaltning som är långsiktig och som innebär att man helt tar bort de revir som man jagar varg i. Dessutom är det önskvärt att man kan hålla bortskjutna revir ”tomma” under flera år för att ge den lokala älgstammen möjlighet att återhämta sig.

  Gruppen ser också en uppgivenhet hos olika älgskötselområden och minskat förtroende för myndighetsbesluten, vilket i sin tur leder till minskat engagemang t ex vid insamling av data.
 8. Nästa möte
  Gruppens interna möte för bland annat analys av älgskötselplaner hålls 15 maj.

Sekreterare Göran Cederlund

Justerare Per Strandberg

Möte med Malingsbo älgförvaltningsgrupp
Mötet har hållits via Teams.

Närvarande: Per, Göran, Monica, Line Åby (nyinvald markägarrepresentant), Erik Björnlund (nyinvald markägarrepresentant och ordförande) och Torbjörn.
Ordförande (Erik) öppnar mötet.

 1. Val av sekreterare och justerare.
  Sekreterare: Göran, justerare: Erik
 2. Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
  Ja.
 3. Fastställande av dagordning.
  Godkändes dagordningen
 4. Protokollets tillgänglighet
  Protokollsförslag skickas till gruppen innan det går vidare till länsstyrelsen. Skickas inte till älgskötselområden eftersom det finns tillgängligt på länsstyrelsens hemsida.
 5. Spillningsinventering
  Spillningsinventering skall ske årligen enligt tidigare beslut.
  Gruppens jägarrepresentanter ansvarar för kontakt med älgskötselområden om detta. I år ska fältarbetet utföras mellan 13 april och 12 maj.
  Ladbacken medverkar inte trots påstötningar vid ett flertal tillfällen. Grönbo räknar spillning genom Grimsö. Dock är inte hela området täckt med provytor. Göran kollar med Grimsö hur man skall genomföra inventeringen i framtiden.
 6. Älgförvaltnings- och älgskötselplaner
  Tidsschemat gör att det kan bli svårt att få fram relevanta underlag till slutet av april. Älgförvaltningsgruppen börjar med att ta fram den övergripande planen för älgförvaltningsområdet. Den skall presenteras för älgskötselområden. Dessutom har länsstyrelsen anmodat sex älgskötselområden att revidera och ytterligare fem älgskötselområden att ta beslut om de vill behålla eller revidera sina planer. I samband med ovan nämnda diskussioner utgår vi från att länsstyrelsen tydligt anvisar vilka indata som ska användas och hur vi ska hantera och tolka de olika beräkningsmodellerna.
 7. Nästa möte
  Älgförvaltningsgruppen avser att ha ett fysiskt möte i Skinnskatteberg den 26 april. Älgförvaltningsgruppen kallar till allmänt möte med samtliga älgskötselområden den 29 april.

Sekreterare: Göran Cederlund

Justerare: Erik Björnlund

Samrådsmöte med älgskötselområden inom Malingsbo älgförvaltningsområde

Mötet har hållits via Teams.

Närvarande för älgförvaltningsgruppen: Torbjörn, Per, Göran, Börje samt Monica, (Bo frånvarande).

Närvarande älgskötselområden: Ludvika Södra, Grönbo, Riddarhyttan, Norrbärke, BMB, Finngruvan, Norrbärke, Bergsmännen samt Söderbärke.

Frånvarande: Linde Östra samt Ladbacken (inlämnat kommentarer på mail). Inga kommentarer från Ramsberg

Ordförande (Börje) öppnar mötet.

 1. Val av sekreterare och justerare
  Sekreterare: Göran, justerare: Börje
 2. Fråga om kallelse skett på rätt sätt
  Ja.
 3. Fastställande av dagordning
  Godkändes dagordningen
 4. Inventeringar
  - Endast preliminära data från älgobsen tillgängliga. Tillgänglig information antyder att älgobs per mantimme har ökat drygt cirka 20 procent jämfört med förra året. Detta är också att förvänta sig med tanke på neddragning i avskjutning denna säsong.

  - Antalet kalvar per ko är fortsatt lågt (0,58) och möjligen i en negativ trend sett över flera år. Man ska då ha i åtanke att i ett vargtätt område som Malingsbo ärsannolikt sommarpredationen på kalv ansenlig.

  - Andelen tjurar bland vuxna är relativt konstant kring cirka 30-35 procent, sett över flera år. Det finns alltså ungefär dubbelt så mycket kor som tjurar i älgstammen. Detta skall vi nog betrakta som positivt i ett läge där älgstammen lokalt är ganska svag.

  - Vi noterar också att antalet mantimmar i älgobsen sjunker kraftigt i år. Detta är naturligtvis inte acceptabelt om vi fortsättningsvis ska kunna bidra till goda indata för beräkningarna av framtida älgplaner. Älgskötselområdesansvariga uppmanas att påtala detta vid kommande års jakt.

  - Inga nya uppgifter om vargstammen har inkommit. Det rapporteras dock regelbundet synobsar och spillning i samband med jakten. Vi räknar med att få sedvanlig, god information om vargläget från länsstyrelsen inför kommande älgplaner i vår.
 5. Kommentarer kring höstens jakt
  Sammanfattningsvis kan sägas att i stort sett samtliga områden anser att dom kan klara sina avskjutningsmål, eller åtminstone ligga nära planen. Man har också observerat relativt gott om älg, även om den lokala fördelningen är påtagligt ojämn. Erfarenhetsmässigt brukar skillnaderna mellan älgtäta och älgglesa områden bli speciellt uttalade då stammen är relativt låg.
 6. Övriga kommentarer
  - Det finns en uttalad kritik mot de sena besluten om tilldelningar, vilket skapat förvirring vid planeringen av jakten denna höst. Till kommande säsong måste detta lösas i samråd med länsstyrelsen. Styrgruppen avser att ta upp detta med länsstyrelsen under vintern.

  - I samband med ovan nämnda diskussioner avser vi att gå igenom med länsstyrelsen vilka indata som ska användas och hur vi ska hantera och tolka de olika beräkningsmodellerna.
 7. Nästa möte
  Älgförvaltningsruppen kallar till allmänt möte vid lämplig tidpunkt, sannolikt efter avslutad jakt

Sekreterare: Göran Cederlund
Justerare: Börje Eriksson

Möte med älgförvaltningsgruppen inom Malingsbo Älgförvaltningsområde
Mötet hölls via Teams

Närvarande: Göran, Börje, Per och Torbjörn. Monika och Bo frånvarande.

Ordförande (Börje) öppnar mötet.

1. Val av sekreterare och justerare
Sekreterare: Göran, justerare: Börje

2. Fastställande av dagordning.
Godkändes dagordningen med en punkt rörande diskussioner och beräkningar av kommande avskjutningsplan för Malingsbo Älgförvaltningsområde samt kort information kring svinpesten och dess tänkbara konsekvenser.

3. Kommentarer kring beräkningarna för älgförvaltningsplanen.

 • Länsstyrelsen har lämnat kommentarer kring inskickad Älgförvaltningsplan. Vi tolkar kommentarerna som att man i huvudsak godkänt vår plan men lämnat ett önskemål om mer precis skattning för ”övrig dödlighet”.
 • Gruppen har ansett att övrig dödlighet är måttlig beroende på:
  • Att vargpredationen (som vi skattat i modellen) i området är ansenlig och är den klart dominerande dödsfaktorn. Det torde innebära att svaga och gamla djur har extra hög predationsrisk och därmed faller under begreppet predation;
  • medelåldern på älgarna har stadigt sjunkit med ökad dödlighet till följd av jakt och predation, vilket i sin tur innebär att sannolikheten att dö av ålder är liten numera.
 • Modellen har korrigerats för viss övrig dödlighet, som inte innebär någon påtaglig förändring i avskjutningsplanen.

4. Effekter av afrikansk svinpest

Det är ännu för tidigt att uttala sig om vilka effekter pestutbrottet kan ha på Malingsbo Älgförvaltningområde. Extra vaksamhet och försiktighet med att släppa långdrivande och vidsökta hundar i gränsmarkerna till det avlysta området är påkallad. Älgförvaltningsgruppen följer noga utvecklingen och kan bidra med information till berörda älgskötselområden om så blir aktuellt.

5.Nästa möte sker på lämplig tid under hösten

Sekreterare: Göran Cederlund
Justerare: Börje Eriksson

Malingsbo älgförvaltningsgrupp 2023-06-13 i Skinnskatteberg
Samrådsmöte med älgskötselområden inom Malingsbo älgförvaltningsområde

Närvarande för älgförvaltningsgruppen: Per, Göran, Börje, Bo samt Monica (Torbjörn medverkande via Teams).
Närvarande älgskötselområden:
Björsjö-Malingsbo-Billsjön, Ludvika Södra, Grönbo, Riddarhyttan, Norrbärke, Linde Östra, Ramsberg, Norrbärke, Bergsmännen samt Söderbärke.
Frånvarande:
Finngruvan samt Ladbacken.

Ordförande (Börje) öppnar mötet.

 1. Val av sekreterare och justerare.
  • Sekreterare: Göran, justerare: Börje
 2. Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
  • Ja.
 3. Fastställande av dagordning
  • Godkändes dagordningen
 4. Inventeringar
  • En färsk ÄBIN-rapport visar att skadenivån i området är acceptabel. Dock finns lokala variationer.
  • Spillningsräkningen visar på ett indexvärde motsvarande ca 9 älgar per 1000 hektar. Älgförvaltningsgruppen framhåller att man i första hand ska se spillningsdata som en viktig del i den skattning av älgstammen som görs i beräkningsmodellen LST moose. Från Jägareförbundets sida, som ansvarar för spillningsräkningen, vill man höja kvalitén på indata till kommande år. Hur detta ska ske återstår att diskutera bland jägarrepresentanterna.
  • Den slutliga vargrapporten visar på två hela revir i området (Mjuggsjön och Snöån) samt till en mindre del Kesbergets revir. Riddarhyttans representanter ansåg att man även hade påverkan från Billingboreviret.
 5. Planer för kommande avskjutning
  • LST moose-beräkningarna antyder att den startstam som man har att ta hänsyn till vid sina kommande avskjutningsförslag ska vara cirka 8 älgar per 1000 hektar.
  • Med utgångspunkt från LST moose-data, vargförekomst samt älgobs-data uppmanas samtliga älgskötselområden att skriva om sina planer för en kommande 3-årsperiod. I allt väsentligt skall de följa den plan som är gjord för älgförvaltningsområdet och som visar på ett varaktigt uttag på ca 1,5 - 1,7 älgar per 1000 hektar för att hålla en stabil stam.
  • Det är angeläget att alla områden snarast sätter i gång med sina planer. Älgförvaltningsgruppen vill ha in planerna för översyn senast i slutet av juni månad.
 6. Övriga frågor
  • Älgförvaltningsgruppen uppmanar alla områden att internt diskutera en framtida flerartsförvaltning. Det kan bli viktigt att prioritera de arter man speciellt vill jaga på, inte minst med tanke på överbetning, skogsskador, sjukdomsspridning och kvalitet på stammarna.
 7. Nästa möte
  • Älgförvaltningsgruppen kallar till allmänt möte vid lämplig tidpunkt.
  • Internt möte för revision av planer är preliminärt satt till den 4 juli.

Sekreterare: Göran Cederlund
Justerare: Börje Eriksson

Du kan ta del av älgförvaltningsplanen för Kilsbergens älgförvaltningsområde för jaktåren 2023-2025 genom att kontakta Länsstyrelsen, se kontaktuppgifter nedan. Ange att du vill ta del av beslutet i ärende 4115-2023.

Samrådsmöte med älgförvaltningsområde Kilsbergen, Örebro Län den 25 april 2024.

Mötet öppnades av ordförande, Erik Björnlund, som hälsade alla välkomna till Sveaskogs kontor i Karlskoga.

 1. Val av sekreterare för mötet:
  Mötet beslutade att utse Lennart Eklund.
 2. Val av justerare för mötet:
  Mötet beslutade att utse Axel och Johan Bergman.
 3. Frågan om kallelsen skett på rätt sätt:
  Besvarades med, ja, då kallelsen skickades ut den 4 april.
 4. Godkännande av dagordning:
  Dagordningen godkännes.
 5. Protokollets tillgänglighet:
  Sänds till Länsstyrelsen, älgskötselområden och licensområden.
 6. Närvarande:
  Erik Björnlund, Magnus Gustavsson, Lennart Eklund. Axel Bergman, älgförvaltningsgruppen.
  Jan Krey, Snöbergshult licensområde, Johan Bergman, Närkes Kils älgskötselområde, Fredrik Larsson Bergslagens jakt- och fiskevårdsförening, Torbjörn Billysson, Örebro Nordvästra älgskötselområde, Rickard Wahlström, Wikers älgskötselområde, Magnus Gustavsson, Licensområde.
  Nora-Örebro älgskötselområde, Helena Vilhelmsson och Jerry Tauberman meddelade förhinder.
 7. Genomgång älgavskjutningen, älgobs, LST-moose siffror, vargrevir:
  Avskjutning: 1 hondjur (blind ko, 17 år) och 24 kalvar, vi nådde bara 73 procent av målet. En minskad älgstam till följd av den mycket stora predationen. Delvis på grund av minskat intresse för bara kalvjakt, vilket också syns i antalet obs timmar, bara 5313 timmar!

  Älgobsen gav 0,057, vilket visar en ökning. Vilket är naturligt då alla vuxna älgar släpps förbi och kan ses av flera skyttar. Siffrorna visar på 43 procent tjur vilket är över målet, varvid en avskjutning av klena individer kan bli aktuell till kommande år.

  LST-moose visar på 6,2 mot 6,4 året innan. Detta diskuterades och att stor variation rådet inom älgförvaltningsområdet.

  Vi tittade på den preliminära kartan över vargreviren i länet, och kunde inte förstå varför inte licensjakten beviljade tömning av Villingsberg- och Tångeråsareviren.
 8. Älgskötselområena informerar om den lokala älguppfattningen samt tankar framåt:

  Nora-Örebro: Norra kanten bra med älg, dåligt i södra delen. Kronhjort ökar.

  Närkes Kil: Mycket stor påverkan från vargpredationen. Kronhjortsplanens mål uppnådda.

  Örebro nordvästra: Älgen ligger på samma nivå. Kronhjortsplanen uppnådd, lätt få extra tilldelning.

  Snöbergshult: Magert med älg, runt Nora-vägen finns den del älg. Har ej registrerat sig för kronjakt, uppmanades att göra detta. Rådjuren ökar kraftigt!

  Bergslagens jakt- och fiskevårdsförening: Sköt en kalv. Såg många tjurar. Fick till tre dagars jakt.

  Wikers: Såg olika 22 älgar under de två dagarna jakt kunde bedrivas. Sköt två kalvar. Haft 50 procent mer älg än övriga områden under många år!
 9. Tidplan:
  Bergslagens jakt- och fiskevårdsförening och Wikers ska göra nya planer i år. Senast 15 maj skall de nya planerna skickas till älgförvaltningsgruppen.
 10. Övriga frågor:
  Älgbetesskadorna diskuterades, markägarna tycker att skadorna är på en tolerabel.nivå. Vi hoppas att den bättre ståndortsanpassningen som skett de senaste åren ska ge resutat. Samt vikten att få till mer bärris, genom timmerställningar på tallmarker. Att störa älgarna (ko med kalv) i ungskogsbestånd med hund diskuterades, Länsstyrelsen kan ge medgivande för detta i februari. Ingen höstraps såddes på grund av den blöta hösten, därmed inget problem med rapsätande älgar i år.

  Vi diskuterade även hopslagningar utav de små älgskötselområden inom älgförvaltningsområdet. Verkar att så kan ske.
 11. Nästa möte: Bestämt till 16 maj och då ett Teamsmöte för älgförvaltningsgruppen.

Närkesberg den 26 april 2023

Erik Björnlund, ordförade
Lennart Eklund, sekreterare
Axel Bergman, justerare
Johan Bergman, justerare

Protokoll från Kilsbergen älgförvaltningsgrupps Teams-möte 2024-04-04.

Närvarande: Erik Björnlund, Magnus Gustavsson, Lennart Eklund, Axel Bergman, Lars Carlsson.

Till sekreterare och justerar valdes Lars och Axel.

Kallelsen godkändes.

Dagordningen godkändes.

Protokollet behöver bara sändas till älgförvaltningsgruppen och Länsstyrelsen.

Wikers och Bergslagens jakt- och fiskevårdsförenings älgskötselområden skall göra nya planer efter att ha fått riktlinjer från älgförvaltningsgruppen.

Nytt älgförvaltningsgruppsmöte 18 april.

Samrådsmöte med alla 25 april i Karlskoga klockan 18.00.

Spillningsinventeringen skall vara inskickad 28 april.

Inga övriga frågor.

Mötet avslutades.

Sekreterare: Lars Carlsson.

Justerare: Axel Bergman.

Samrådsmöte med älgförvaltningsområde Kilsbergen, Örebro Län den 7 december 2023

Mötet öppnades av ordförande, Erik Björnlund, som hälsade alla välkomna till detta Teamsmöte

 1. Val av sekreterare för mötet:
  Mötet beslutade att utse Lennart Eklund
 2. Val av justerare för mötet
  Mötet beslutade att utse Nils-Olof Eriksson och Lars Carlsson.
 3. Godkännande av dagordning:
  Utskickade dagordningen godkännes.
 4. Protokollets tillgänglighet:
  Sänds till Länsstyrelsen, älgskötselområden och licensområden.
 5. Närvarande:
  Erik Björnlund, Nils-Olof Eriksson, Lennart Eklund, Lars Carlsson.
  Axel Bergman, Helena Vilhelmsson meddelade förhinder.
 6. Avstämning avskjutning jämfört med planmål i älgförvaltningsområde och älgskötselområde:
  Avskjutning så här långt 13 kalvar. Se bilaga.
 7. Älgobs:
  Blev 0,0614 älgar per mantimme vilket är en ökning mot de två senaste åren. Dock var antalet timmar mycket lågt, under 5000.
 8. Genomgång av frågeformulär från älgskötselormåden:
  Trots ett ambitiöst frågeformulär, kom bra svar in.

  Wikers älgskötselområde: sett 22 älgar men bara två kalvar!

  Bergslagens jakt- och fiskevårdsförenings älgskötselområde: sett 34 älgar, därav sju kalvar.

  Snöbergshult licensområde: två kalvar skjutna, klara. Vargpredationen ökar.

  Närkes Kils älgskötselområde: klara vid sex kalvar. Oförändrad stam. Skadeläge oförändrat. Ökad vargpredation! Går ihop med Örebro nordvästra.

  Örebro nordvästra älgskötselområde: Ökad vargpredation! Tänker behålla samma plan en till två år.

  Nora-Örebro älgskötselområde - tilldelning på både älg och kronhjort. Vargpredation ökar! Tänker ligga kvar på samma plan.

  Sammanfattning:
  Låg kalvandel.
  Vargpredation ökar.

 9. Övriga frågor:
  Ett upptaktsmöte inför vargjakten hålls den 11 december i Närkes Kil.
 10. Nästa möte:
  Ej bestämt, hålls öppet. möjligen i mars. Erik återkommer.

Närkesberg den 12 december 2023

Erik Björnlund, ordförande

Lennart Eklund, sekreterare

Nils-Olof Eriksson, justerare

Lars Carlsson, justerare

Bilaga: Till protokollet finns en bilaga. Kontakta Länsstyrelsen för att få del av denna, ange diarienummer 1263-2023-3.8.

Samrådsmöte med älgförvaltningsområde Kilsbergen, Örebro Län den 11 maj 2023

Mötet öppnades av ordförande, Erik Björnlund, som hälsade alla välkomna till Sveaskogs kontor i Karlskoga.

 1. Val av sekreterare för mötet:
  Mötet beslutade att utse Lennart Eklund
 2. Val av justerare för mötet
  Mötet beslutade att utse Nils-Olof Eriksson och Magnus Gustavsson
 3. Frågan om kallelsen skett på rätt sätt:
  Besvarades med, ja. Då kallelsen skickades ut den 5 maj.
 4. Godkännande av dagordning:
  Dagordningen godkännes.
 5. Protokollets tillgänglighet:
  Sänds till Länsstyrelsen, älgskötselområden och licensområden.
 6. Närvarande:
  Erik Björnlund, Nils-Olof Eriksson, Lennart Eklund. Axel Bergman, älgförvaltningsgruppen
  Jan Krey, Snöbergshult licensområde, Anders Lundkvist och Kjell Röstlund, Nora-Örebro älgskötselområde, Johan Bergman, Närkes Kils älgskötselområde, Pierre Andersson, Stadra-Nora älgskötselområde, Torbjörn Billysson, Örebro Nordvästra älgskötselområde, Rickard Wahlström, Wikers älgskötselområde, Magnus Gustavsson, Licensområde, Johan Stedt, Jägareförbundet
  Lars Carlsson, Helena Vilhelmsson, och Bergslagens jakt- och fiskevårdsförenings älgskötselområde meddelade förhinder.
 7. Föregående protokoll:
  Ej justerat. Vi gick igenom de stora dragen, inget att anmärka på.
 8. Resultat av spillningsinventeringen:
  Allt visar på en sänkning av stammen på 10 procent, från 7,7 älgar per 1000 hektar till 7,1 i år. SLUs skattningar av älgstammen gav 6,8 älgar per 1000 hektar, Kurvorna visar på genomgående fallande siffror.
 9. Älgskötselplaner, älgförvaltningsplan gruppvis diskussion:
  Älgförvaltningsområdets plan skall inlämnats senast den 16 juni.
  Vargrevir kartan visades. Predation av de två reviren diskuterades. Bergslagens jakt- och fiskevårdsförenings älgskötselområde skickar in sin älgskötselplan på lördag. Predationen av Villingsbergsreviret är minst 80 älgar per år. Närkes Kil föreslog bara kalvjakt, då alla mål ligger mellan 8,0 och 8,5 älgar i vinterstam. Det nya Tysslingenreviret tar säkert redan 25–30 älgar per år. Lillsjöbäckens revir diskuterades. Nora räknar med att predationen är 120 älgar per år.
  Det vill säga minst en predation på 1,6 älg per 1000 hektar.
 10. Genomgång tankar om planering, avskjutning:
  Älgbetesskadorna diskuterades, markägarna tycker att skadorna är på en tolerabel nivå. Trots att ÄBIN visar att vi inte är i mål vad gäller betesskadorna och att vi måste fortsätta hålla i för att komma i mål på sikt. Wikers ansåg att det var tolerabla skador.
  Enades om att predationen är 150 älgar per 67 500 hektar vilket ger 2,2 per 1000 hektar.
  Nora-Stadra visade sin Powerpointpresentation som de använde vid älgskötselområdesmötet. Tankarna blir lika för hela älgförvaltningsområdet då målet är 8,5 älgar i vinterstam efter tre år. Sammanvägningen visar att vi nu har 7,0 älgar per 1000 hektar idag.
 11. Övriga frågor:
  Vi diskuterade även hopslagningar utav de små älgskötselområden inom älgförvaltningsområdet. Framfördes även att rapsodlingar lockar till sig många älgar, med önskemål om skyddsjakt eller ökad avskjutning. Ett alternativ är att söka dispens att få släppa stötande hundar på dessa rapsätande älgar.
 12. Nästa möte:
  Ej bestämt. 5 juni skall planerna vara inskickade till älgförvaltningsgruppen från alla älgskötselområden.

Närkesberg den 21 maj 2023

Erik Björnlund, ordförande

Lennart Eklund, sekreterare

Nils-Olof Eriksson, justerare

Magnus Gustavsson, justerare

Du kan ta del av älgförvaltningsplanen för Frövi älgförvaltningsområde för åren 2022-2024 genom att kontakta Länsstyrelsen, se kontaktuppgifter nedan. Ange att du vill ta del av beslutet i ärende 218-4345-2022.

Protokoll för samrådsmöte mellan Frövi älgförvaltningsgrupp och berörda älgskötselsområden.
Frövi den 25 april 2024, klockan 18.00

Närvarande Frövi älgförvaltningsgrupp Per Sandberg, Anders Lundkvist, Rickard Axdorff, Tommy Freijd, Leif Bergman och Axel Roos samt för älgskötselområdena Alf Oskarssson, Rickard Carlsson och Robert Lundborg.

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av sekreterare och justerare. Valdes Anders Lundkvist till sekreterare och Tommy Freijd till att justera dagens protokoll.
 3. Frågan om kallelse skett på rätt sätt. Besvarades med ja.
 4. Fastställande av dagordning. Godkändes dagordningen.
 5. Föregående protokoll. Diskuterades föregående protokoll. Vissa synpunkter framfördes men föranledde inte till några förändringar. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
 6. Älgobsen, rovdjursläget, äbin med mera. Diskuterades aktuella nyheter. Spillningsinventering närmar sig slutet. Preliminärt Ervalla 7,6 älgar per 1000 hektar, Fellingsbro Näsby 7,9 och Käglan 6,6. Totalt för älgförvaltningsområdet 7,6 per 1000 hektar. Vi gick även igenom aktuella siffror från Lst moose. Ett nytt vargrevir berör norra delarna av Fellingsbro-Näsby. Nya Äbin-siffror för året finns inte än.
 7. Revidering av älgförvaltningsgruppens älgförvaltningsplan och kronhjortsskötselplan. Ett år återstår på samtliga våra älgförvaltnings- och älgskötselplaner. Diskuterades nuläget och utfallen. En ovanlig vinter med kraftig kyla och snö påverkade troligen resultaten. Beslutades att vi inte förändrar vår förvaltningsplan för kommande året men följer upp och analyserar resultatet intensivt inför nästa år. Inget av älgskötselområdena avser ändra sina planer i nuläget.

  Vad gäller kronhjortsskötselplaner redovisade Fellingsbro-Näsby en reviderad kronskötselplan. Den godkändes av gruppen. Käglan avser komma in med en förnyad plan och återkommer med förslag till gruppen senast 15 maj.
 8. Skötselområdenas planer, sista datum för revidering till älgförvaltningsgruppen. Den 15 maj enligt ovan.
 9. Övriga frågor. Lyftes frågan om större samrådsmöten med markägare i älg- och kronskötselområdena. Positivt gensvar i gruppen men frågan hänskjuts till respektive skötselområde.
 10. Tidsplan för kommande möten. Nästa möte planeras till i slutet av november. Ordförande kallar med tid och plats.

Anders Lundkvist, Tommy Freijd, Per Sandberg

Protokoll för samråd mellan Frövi älgförvaltningsgrupp och berörda älgskötselsområden.
Torsdagen 7 mars klockan 18.00
Närvarande: Per Sandberg, Tommy Freijd, Anders Lundkvist, Leif Bergman, Axel Roos och Rickard Axdorff samt från älgskötselområdena Rickard Carlson och Alf Oskarsson

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av sekreterare och justerare. Valdes Anders Lundkvist till sekreterare och Tommy Freijd till justerare av protokollet.
 3. Frågan om kallelse skett på rätt sätt. Frågan besvarades med ja.
 4. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes.
 5. Föregående protokoll. Inga synpunkter.
 6. Information om jaktlag som vill byta älgskötselområde. Diskuterades och informerades om aktuella fall av jaktlagsbyten mellan olika älgskötselområde. Vi konstaterade att det fortfarande är viktigt med stort samråd mellan inblandade områden. På en fråga om sammanslagning av skötselområdena Ervalla och Fellingsbro konstaterades att det inte är aktuellt i dagsläget.
 7. Genomgång av älgförvaltningsgruppens älgförvaltningsplan och kronskötselplan. Behöver med stor sannolikhet revideras under året.
 8. Uppföljning av jakten i jämförelse med uppsatta mål i:
  Diskuterades årets resultat . Måluppfyllelsen har troligen påverkats i viss mån av svåra förhållanden med kyla, snö och skare under jakten.

  a) Älgskötselplaner.
  Fellingsbro älgskötselområde 96 procent måluppfyllelse enligt plan. 17 tjurar, 13 kor och 34 kalvar. Totalt 64 älgar. Käglans älgskötselområde 79 procent måluppfyllelse. 17 tjurar, 10 kor och 17 kalvar. Totalt 44 älgar.
  Ervalla älgskötselområde 71 procent måluppfyllelse. 4 tjurar, 3 kor och 4 kalvar. Totalt 11 älgar.
  Totalt för förvaltningsområdet måluppfyllelse på 86 procent. Fällda älgar 118 av 138 enligt förvaltningsplan. 38 tjurar, 26 kor och 54 kalvar.

  b) Kronskötselplaner.
  Fellingsbro 45 procent måluppfyllelse. 2 hjortar, 4 hindar och 3 kalvar fällda. Totalt 9 kronvilt av planens 20.
  Käglan 70 procent måluppfyllelse, 16 hjortar, 22 hindar och 25 kalvar. Totalt 63 kronvilt av planens 90.
  Ervalla 57 procent måluppfyllelse. 3 hjortar, 4 hindar och 1 kalv. Totalt 8 av planens 14.
 9. Älgobsen, rovdjursläget, äbin m.m. Informerades om när nya parametrar kommer under våren. Älgobsen visar en ganska oförändrad obs per mantimme med 0,072. Tjurandelen sjunker något till 29 procent och reproduktionen per hondjur var fortfarande låg 58 procent. Vi diskuterade vidare skillnader mellan olika älgskötselområden och betydelsen av ett förändrat jaktbeteende.
 10. Tidsplan för älg- och kronhjortsarbetet 2024. Länsstyrelsens nya tidsschema gicks igenom och vi diskuterade konsekvenserna för vår del.
 11. Övriga frågor.
 12. Tidsplan för kommande möten. Torsdagen 25 april klockan 18.00. Frövi.

Per Sandberg, Ordförande

Anders Lundkvist, Sekreterare

Tommy Freijd, Justerare

Samrådsmöte med Frövi älgförvaltningsgrupp samt ordförande i älgskötselområden 15 november 2023

Närvarande: Per Sandberg, Rickard Axdorff, Anders Lundkvist, Tommy Frejd, Alf Oskarsson och Rickard Carlsson

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av sekreterare och justerare. Valdes Anders Lundkvist till sekreterare och Tommy Frejd till justerare.
 3. Frågan om kallelse skett på rätt sätt. Besvarades med ja.
 4. Fastställande av dagordning. Fastställdes dagordningen.
 5. Föregående protokoll. Från den 28 maj godkändes och lades till handlingarna. Mail-konversation har därefter genomförts under sommaren runt förändringar i älgskötselplaner.
 6. Genomgång av älgförvaltningsgruppens älgförvaltningsplan och kronhjortsskötselplan.
  Diskuterades planerna och eventuella förändringar kommande år.
 7. Uppföljning av jakten jämförelse med uppsatta mål i: i
  a) älgskötselplaner
  Ervalla 8 fällda älgar – 4 tjurar, 3 kor och 1 kalv av 15 = 53 procent
  Fellingsbro 51 fällda- 12 tjurar,12 kor och 27 kalvar av 72 = 71 procent
  Käglan 32 fällda- 14 tjurar, 4 kor och 14 kalvar av 56 =57 procent
  Summa 91 stycken, 30 tjurar, 19 kor och 42 kalvar = 61 procent
  b) Kronhjortsskötselplaner
  Ervalla:
  6 fällda - 3 hjortar, 2 hindar och 1 kalv.
  Fellingsbro: 8 fällda- 1 hjort, 4 hindar och 3 kalvar = 40 procent.
  Käglan: 38 fällda- 13 hjortar, 11 hindar och 14 kalvar = 42 procent.
  Totalt blir vår prognos att vi uppnår älgförvaltningsplanens mål medan målen för kronviltet kommer ligga runt 80 procent delvis beroende av minskade stammar i vissa områden och i enlighet med planer på en lägre stam.
 8. Älgobsen, rovdjursläget med mera. Antalet observerade älgar ligger på en ganska oförändrad nivå jämfört med sista fem åren. En tendens ses att tjurandelen minskar och är ganska låg i Ervalla-Fellingsbro områdena. I Käglan är reproduktionen per ko fortsatt låg enligt obsen.
  I området upplevs gott om lodjur och strövargar.
 9. Diskussion kring eventuella justeringar av skötselplaner för att korrigera avvikelser från uppsatta mål. Inte aktuellt just nu. Görs inför kommande jaktår.
 10. Övriga frågor. Inga
 11. Nästa möte. 7 mars, torsdag. Ordförande kallar.

Anders Lundkvist

Tommy Frejd

Per Sandberg

Samrådsmöte med Frövi älgförvaltningsgrupp samt ordförande i älgskötselområden.

Måndagen den 22 maj klockan 15.30.

Plats: Länsstyrelsen, Stortorget Örebro

Närvarande: Per Sandberg, Axel Roos, Rickard Axdorff, Leif Bergman, Tommy Freijd och Anders Lundkvist. Från älgskötselområden Alf Oskarsson, Fellingsbro-Näsby och Robert Lundborg, Ervalla. Från Länsstyrelsen, Johanna Månsson Wikland och Lena Jörgensen.

 1. Mötet öppnas. Öppnades mötet av ordföranden.
 2. Val av sekreterare och justerare. Valdes Anders Lundkvist till sekreterare och Tommy Freijd till justerare av protokollet.
 3. Frågan om kallelse skett på rätt sätt. Besvarades frågan med ja.
 4. Fastställande av dagordning. Godkändes dagordningen.
 5. Föregående protokoll. Gick vi igenom föregående protokoll. De nya kronskötselplanerna för Ervalla och Fellingsbro-Näsby är godkända av styrelsen och lämnade till Länsstyrelsen. Punkten om älgskötselområdenas gränser återkommer i följande punkt. Protokollet lades därefter till handlingarna.
 6. Älgskötselområdenas gränser och regler för jaktlagen. Tommy Freijd lämnade förslag på nytt policyförslag för byte av älgskötselområdena. Diskuterades frågan. Föregående policybeslut kvarstår med medskick till älgskötselområdena om att föra dialog och samverkan för att undvika splittring.
 7. Rovdjursläget och underrättelse till berörda markägare/jaktlag vid skyddsjakt. Informerade Länstyrelsen om det aktuella rovdjursläget. I frågan om information om beslut av skyddsjakt kommer älgförvaltningsgruppen och älgskötselområdena framöver att informeras.
 8. Täthetsskattningar som underlag till älgförvaltningsplanen. Länsstyrelsen informerade om nya systemet LSTMoose och vad det innebär för förvaltningsplanen.
 9. Nuvarande skötselplaner. Ervalla ska ändra sin målsättning för älgstammen till vårt gemensamma 8,0 per 1000 hektar. Käglan och Fellingsbro-Näsby kvar står tills vidare med sina planer för att eventuellt revidera dem efter höstens älgobs och annan inkommen information.
 10. Resultat från årets spillningsinventeringar. Ger ett lägre resultat jämfört med föregående år.
 11. Övriga frågor.
  - Information om utmärglad älg på Dylta som avlivats. Diskussion om eventuella sjukdomar.
  - Nytt Äbinresultat kommer i början av juni.
 12. Nästa möte. Planeras till onsdagen den 15/11. Ordförande kan också kalla tidigare vid behov.


Per Sandberg

Anders Lundkvist

Tommy Freijd


Du kan ta del av älgförvaltningsplanen för Örebro läns västra älgförvaltningsområde för åren 2023/2024 - 2025/2026 genom att kontakta oss på Länsstyrelsen. Ange att du vill ta del av beslutet i ärende 3919-2023.

Närvarande:
Markägare: Erik Björnlund och Anders Carlsson.
Caroline Thunman har meddelat förhinder.
Jägare: Bengt Rönnqvist och Henrik Widlund.
Ingemar har meddelat förhinder.

 1. Mötets öppnande
  Ordförande Erik öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Presentationsrunda av alla närvarande
 2. Val av sekreterare
  Till sekreterare valdes Henrik Widlund.
 3. Protokolljustering
  Protokollet justeras med elektroniska namnteckningar och skickas ut till samtliga älgskötselområden samt Länsstyrelsen när Henrik fått ok på mail från samtliga närvarande. Ingemar har lämnat fullmakt för samtliga punkter i dagordningen till Henrik. Caroline har lämnat fullmakt för samtliga punkter i dagordningen till Anders.
 4. Fastställande av dagordning
  Dagordningen godkändes.
 5. Protokollets tillgänglighet
  Protokollet sänds till samtliga skötselområden och länsstyrelsen utöver alla delegater i förvaltningsgruppen.
 6. Föregående protokoll
  Erik föredrog punkterna i föregående protokoll.
 7. Spillningsinventering.
  Henrik redovisade resultat från vårens spillningsinventering.
  Hela området 5,4
  Våtsjön-Ölen 5,7
  Hidinge 4,2
  Kvistbro 6,9
  Tångeråsa 5,3
  Skagershult 5,8
  Hasselfors älgjaktområde 5,9
  Delområde 1: 3,2
  Delområde 2: 6,9
  Delområde 3: 4,7
  Delområde 4: 6,5
 8. Förvaltningsplan
  Ny reviderad förvaltningsplan togs fram utifrån de siffror länsstyrelsen angivit att förvaltningsgruppen ska använda.
  Reviderad älgfrode togs fram utifrån de siffror länsstyrelsen angivit.
  Preliminär tilldelning för respektive skötselområde beräknades fram från den beräknade avskjutningen som framgår av älgfrode. Beräknad avskjutning ska skötselområdena beakta när de reviderar sina skötselplaner.
 9. Anmälan om avvikande åsikt
  Jägarrepresentanterna meddelade avvikande åsikt och anser att området har större påverkan av varg än det länsstyrelsen presenterat både gällande antal revir och predation.
  Markägarna anser att, om äbin visar alarmerande skador måste planen ses över.
 10. Övriga frågor.
  Sveaskogs reviderade kronhjortsskötselplan för Hasselfors kronhjortsskötselområde togs upp enligt önskemål från Länsstyrelsen. Ingen hade någon åsikt om ökning av tilldelningen i reviderade skötselplanen. Däremot diskuterades att man borde ange i planen att man bör fälla en kronkalv innan man har rätt att fälla ett vuxet djur.
 11. Nästa möte.
  Tisdag 14 maj klockan 16:00 på Sveaskogs kontor i Karlskoga.

Vid protokollet:
Henrik Widlund
Justeras:
Erik Björnlund, Anders Carlsson, Bengt Rönnqvist

Närvarande:
Markägare: Erik Björnlund, Anders Carlsson, Caroline Thunman
Jägare: Henrik Widlund, Bengt Rönnqvist, Ingemar Ziljat
Hidinge älgskötselområde, en representant
Kvistbro älgskötselområde, två representanter
Våtsjön-Ölen älgskötselområde, en representant
Tångeråsa älgskötselområde, två representanter

 1. Mötets öppnande
  Ordförande Erik öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
 2. Presentation av ledamöter i älgförvaltningsgruppen och älgskötselområden
  Kort presentation av de närvarande.
 3. Val av sekreterare
  Till sekreterare valdes Ingemar.
 4. Val av justerare
  Protokollet justeras med elektroniska namnteckningar av samtliga i älgförvaltningsgruppen.
 5. Fråga om kallelse skett på rätt sätt
  Kallelse enligt föregående protokoll, samt mail till samtliga skötselområden två veckor före mötet. Alla ansåg att kallelse skett på rätt sätt.
 6. Protokollets tillgänglighet
  Protokollet skickas ut till samtliga älgskötselområden samt Länsstyrelsen när Ingemar fått ok på mail från samtliga justerare.
 7. Marktyper inom älgförvaltningsområdet
  Anders visade sin Excel-snurra. Den räknade på älgtätheter i älgförvaltningsområdet/älgskötselområden. Snurran beaktade hur mycket övrig mark det finns i ett område i förhållande till skogsarealen. Man får fram hur mycket älg per 1000 hektar det är på skogsmarken och på totala arealen. Ingångsvärden kan ändras och var här till att börja med 8 älg per 1000 hektar i skogen, 2 älgar per 1000 hektar på övrig mark (Östernärkemodellen).
 8. Spillningsinventering
  Henrik skickar ut inventeringsnyckel. Hela älgförvaltningsområdet skall inventeras, 136 rutor. Sista dag för inventering 28 april. Kvistbro älgskötselområde har svårt att få ingående jaktlag att inventera. Erik uppmanade Kvistbro att inventera så vi får en sammanhållande trend. Bengt meddelade att han kan hjälpa till med vissa rutor.
 9. Tankar framåt inom de olika ingående älgskötselområdena
  Hidinge: Skapligt med älg, dock små djur. Bra reproduktion enligt åtelkameror. Små kalvar i avskjutningen. Rikard förordar Älg-OBS med kamerainventering.
  Våtsjön-Ölen: Dåligt med älg. Västra halvan av området älg tomt, östra halvan något bättre. Endast kalvjakt till hösten.
  Tångeråsa: Samma tilldelning som förra året det vill säga fyra kalvar tilldelas för att få Älg-OBS.
  Kvistbro: Vill helst ställa in jakten då de anser att älgstammen inte tål någon belastning från jägarna så länge det finns varg i området.

  Vargläget diskuterades, två revir inom området enligt Länsstyrelsen. Rikard tror på vargförtätning inom området.

  Kronhjort:
  Hidinge: Mindre med kron än tidigare, få hindar med kalv. Även mindre avskjutning än tidigare.
  Rikard förespråkar att ett stort område till exempel hela älgförvaltningsområdet bildas med ingående älgskötselområden som underområden.
  Tångeråsa: Oförändrat mot tidigare år, bra stam men koncentrerade på vissa områden.
  Hasselfors: Ökande stam men koncentrerade på två områden. En hjort kvar på tilldelningen.
 10. Tidsförhållande
  Henrik levererar indata till älgskötselområdena preliminärt 2 maj. Respektive älgskötselområde lämnar sina planer senast 10 maj till älgförvaltningsgruppen som granskar och skickar dessa vidare till Länsstyrelsen senast 22 maj.
 11. Övriga frågor
  Kvistbro: Micke undrade vad som händer med avregistrerade områden. Dessa får Länsstyrelsen handha. Micke undrade även vad Länsstyrelsen sa angående varg på mötet med älgförvaltningsgrupperna i Örebro den 29 februari. Endast polygonerna redovisades av två revir som ingår i vårat område. Årets inventering är inte klar.

  Micke uppmanar alla som ser varg eller spillning att rapportera detta på Skandobs.
 12. Nästa möte
  Nästa möte: Dag och tid bestäms när alla älgskötselplaner inkommit.
  Plats: Sveaskog, Karlskoga
 13. Mötet avslutades
  Erik avslutade mötet och tackade för ikväll.

Vid protokollet: Ingemar Ziljat
Justeras: Erik Björnlund, Anders Carlsson, Bengt Rönnqvist, Henrik Widlund,
Caroline Thunman

Protokoll möte Örebro läns västra älgförvaltningsområde

Datum för möte: 2023-11-29

Närvarande:
Markägare: Markus Grenestam, Anders Carlsson, Gustaf Eriksson.
Jägare: Henrik Widlund, Bengt Rönnqvist, Ingemar Ziljat.
Hidinge älgskötselområde: Rikard Södergren
Kvistbro älgskötselområde: Ulf Nettelbo, Calle Viktor
Våtsjön-Ölen älgskötselområde: Lars-Åke Axelsson, Johan Lidgren

 1. Mötets öppnande
  Ordförande Markus öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 2. Val av sekreterare
  Till sekreterare valdes Ingemar.
  Protokollet justeras med elektroniska namnteckningar och skickas ut till samtliga älgskötselområden samt Länsstyrelsen när Ingemar fått ok på mail från samtliga justerare.

 3. Älg-Obs för Örebro läns västra älgförvaltningsområde
  Markus visade grafer hämtade från älg data på rapporterad älg-obs från år 2019/2020 till 2023/2024. Dåligt med tid rapporterad, endast 4720 timmar. Henrik framförde önskemål att man även rapporterar Älg-Obs om man bara jagar rådjur eller hare under älg-obs-perioden. Detta för att få mer timmar och bättre statistik.

 4. Rapport från skötselområdena
  Våtsjön-Ölen älgskötselområde: Dåligt med timmar i Älg-Obs, endast 2266 timmar rapporterade. 7 kalvar skjutna söder E18, ingen kalv skjuten norr E18.

  Kvistbro älgskötselområde: 3 kalvar skjutna av tilldelade 4. Två kalvar hittats döda, dock ej av varg. Endast tre jaktlag har jagat. Börjar se stora kapitala tjurar, dock inga hondjur. Ingen stationär kronhjortsstam inom området.

  Hasselfors älgjaktsområde: 7 kalvar av 10 skjutna. Kronhjort skjutna enligt skötselplan.

  Hidinge älgskötselområde: Gott om älg, ingen större minskning. 4 kalvar skjutna men kalvvikterna är en katastrof, mellan 34-47 kg. Rikard tror att det beror på en torr vår maj-juni och en blöt höst. En självdöd kalv hittats. Bra med stora tjurar. Kronviltet har minskat, inget skjutit än.

 5. Vargjakten Villingsberg och Tångeråsa
  Henrik informerade om vargjaktens upplägg. Tolv vargar totalt får skjutas, ingen fördelning mellan reviren så det är först till skott som gäller. Det finns minst fem vargar i Tångeråsareviret och uppskattningsvis nio i Villingsbergsreviret. Syskonparning i bägge reviren. Spårning bör även ske i gamla Ölenreviret för att se vad som finns kvar.

 6. Spillningsinventering
  Henrik vill lägga ansvaret för spillningsinventeringen på respektive krets. Pengarna för detta bör gå till utbildning.

 7. Övriga frågor
  Rikard undrade om gällande älgförvaltningsplan kommer att revideras till nästa år.
  Henrik och Ulf anser att älgskötselområdenas planer skall göras klara innan man reviderar älgförvaltningsplanen.

  Markus meddelade att han kommer att lämna älgförvaltningsgruppen och trolig ersättare blir Erik Björnlund, Sveaskog.

 8. Nästa möte
  Nästa möte: Onsdag 2024-03-06 klockan 18:00, samtliga älgskötselområden.
  Plats: Sveaskog, Karlskoga

 9. Mötet avslutades
  Markus avslutade mötet och tackade för i kväll.
  Vid protokollet: Ingemar Ziljat
  Justeras: Markus Grenestam, Anders Carlsson, Bengt Rönnqvist, Henrik Widlund, Gustaf Eriksson

Närvarande: Markägare: Markus Grenestam, Anders Carlsson, Gustaf Eriksson. Jägare: Henrik Widlund, Bengt Rönnqvist, Ingemar Ziljat.

 1. Mötets öppnande
  Ordförande Markus öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
 2. Val av sekreterare
  Till sekreterare valdes Ingemar.
  Protokollet justeras med elektroniska namnteckningar och skickas ut till samtliga älgskötselområden samt Länsstyrelsen när Ingemar fått okej på mail från samtliga justerare.
 3. Avstämning före jaktstart
  Den av länsstyrelsen godkända och utskickade älgförvaltningsområdes-planen diskuterades.
  Henrik tog upp betydelsen av att skjuta kronhjort och att ej lägga hela skulden på älgen när det gäller betestrycket samt att bilda ett stort kronskötselområde av hela Örebro läns västra älgförvaltningsområde med ingående skötselområden som delområden.
  Uppmaning till älgskötselområdena att gå in på länsstyrelsens hemsida och läsa om befrielse från fällavgift samt ta del av besiktningsintyg otjänlig älg.
 4. Övriga frågor
  Ingemar skickar påminnelse om uppföljningsmötet 23-11-29 till samtliga älgskötselområden cirka en vecka före.
 5. Nästa möte
  Nästa möte: onsdag 23-11-29 kl. 18:00 samtliga älgskötselområden,
  Älgförvaltningsgruppen samlas 16:00
  Plats: Sveaskog Karlskoga
 6. Mötet avslutades
  Markus avslutade mötet och tackade för i kväll.

  Vid protokollet: Ingemar Ziljat
  Justeras: Markus Grenestam, Anders Carlsson, Bengt Rönnqvis,t Henrik Widlund, Gustaf Eriksson

Närvarande:

Markägare: Markus Grenestam, Anders Carlsson.

Ej närvarande: Gustaf Eriksson (Lämnat fullmakt till Anders Carlson)

Jägare: Henrik Widlund, Bengt Rönnqvist, Ingemar Ziljat.

Inbjuden gäst: Johanna Månsson Wikland, Länsstyrelsen Örebro

 1. Mötets öppnande
  Ordförande Markus öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
 2. Val av sekreterare
  Till sekreterare valdes Ingemar.
  Protokollet justeras med elektroniska namnteckningar och skickas ut till samtliga älgskötselområde samt Länsstyrelsen när Ingemar fått ok på mail från samtliga justerare.
 3. Anförande av Anders Carlsson
  Bakgrund till mitt inlägg, jägarförbundet tycker målet skall vara 8älg per 1000 ha när skadorna är 13 %.
  Varför är vi här? Samhället tycker det är för mycket och för dyra skogsskador.
  Vem äger marken? Bör ägaren ha rådighet över marken? Ägandet är spritt så man har svårt att nå fram i nerna. Vi, markägare i älgförvaltningsområde, representerar merparten av markägarna (utom några större och mindre markägare som är mycket jaktintresserade). Jag antar att det är bland annat det spridda ägandet som gör att ordföranden i älgförvaltningsområde har utslagsröst
  Näringsverksamhet versus Hobby. Vad gör att jägarna tycker att de skall bestämma. Jägarna är gäster som går med spikskor på parketten fast vi inte vill det.
  Vem får stå för konsekvenserna/kostnaderna av betesskador?
  Kan det vara dags för nytt system där älgskötselområde får betala för skadorna?
  En detalj, två andra spillningsinventeringsresultat är i omlopp. Jag tycker man ska gå på resultatet av den officiella metoden och är det fel i den så få man göra om den.
  För att citera David; Hur når vi målen med betesskador?
 4. Länsstyrelsen
  Johanna redogjorde för LST-moose uppbyggnad och vilka parametrar som ingår för att räkna fram täthet i spillningsinventering. Johanna anser att vi skall räkna med 4,3 älg per 1000 hektar.

  Henrik räknade om resultaten från spillningsinventering. Räknar vi med 16 högar per dygn blir resultatet 5,4 älg per 1000 hektar och18 högar per dygn ger 4,8 älg per 1000 hektar i täthet.

  Vi enades om att räkna med 4,8 i vår plan. Motivering: Våran gemensamma erfarenhet säger att 4,3 är något lågt och 5,4 något högt så vi enades om ett medelvärde på 4,8 älg per 1000 hektar.

  Vi skall räkna med två vargrevir, Vargavidderna och Tångeråsa.

  Reproduktion, Johanna presenterade 3-års medelvärde enligt älgdata till 0,61. Markägarna och jägarna enades om att 0,5 skulle gälla i våra beräkningar.

  Upprättande av älgfrode: Överenskomna ingångsvärden fick justeras för att få en avskjutningsnivå som båda parter kunde acceptera.
  Motivering: Jägarsidan vill egentligen ha inställd jakt men accepterar kalvjakt för att få in statistik till viltdata för att kunna följa utvecklingen av älgstammen.

  Enighet om 0,3 älg per 1000 hektar och enbart kalvjakt jämt fördelat över området då blir fördelningen:
  Hasselfors älgjaktsområde : 10 kalv
  Tångeråsa älgskötselområde: 4 kalv
  Hidinge älgskötselområde: 5 kalv
  Kvistbro älgskötselområde: 4 kalv
  Våtsjön-Ölen älgskötselområde: 8 kalv
  Skagershult älgskötselområde: Inställd jakt
  Summa: 31 kalv
  Areal licensområde satt till 3000 hektar per älg
  Samtliga områden justerar sina planer så de stämmer med ovanstående avskjutningsnivåer och sänder dessa till markus.grenestam@sveaskog.se senast 2023-06-15.
 5. Övriga frågor
  Inget
 6. Nästa möte
  Nästa möte: onsdag 23-09-20 klockan 15:30.
  Plats: Sveaskog, Karlskoga
 7. Mötet avslutades
  Markus avslutade mötet och tackade för ikväll.

Vid protokollet: Ingemar Ziljat
Justeras: Markus Grenestam, Anders Carlsson, Bengt Rönnqvist, Henrik Widlund

Närvarande:

Markägare: Markus Grenestam, Anders Carlsson.
Ej närvarande: Gustaf Eriksson (Lämnat fullmakt till Anders Carlsson)

Jägare: Henrik Widlund, Bengt Rönnqvist, Ingemar Ziljat.

 1. Mötets öppnande
  Ordförande Markus öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
 2. Val av sekreterare
  Till sekreterare valdes Ingemar.
  Protokollet justeras med elektroniska namnteckningar och skickas ut till samtliga älgskötselområden samt Länsstyrelsen när Ingemar fått ok på mail från samtliga justerare.
 3. Älgförvaltningsplan
  Ingångsvärden till plan: Vi räknar med två vargrevir, Vargavidderna och Tångeråsa. Predationstal per revir sätts till 80.
  Spillningsinventering 5,4 älg/1000 hektar enligt 2023 års inventering.
  Vinterstam efter tre år, bägge sidor var överens om att stammen skall öka.
  Markägarna vill ha 6,0 älg/1000 hektar. Jägarna 8,0 älg/1000 hektar. Jägarna meddelade avvikande åsikt om markägarnas måltal.
 4. Skötselplaner
  Våtsjön-Ölen: Lämnat älgfrode men ingen plan, ingen vargpåverkan inräknad.
  Kvistbro: Lämnat plan 5 kalv/år i avskjutning. Markägarna vill förorda 1 vuxen och 4 kalv.
  Skagershult: Inställd jakt.
  Hidinge och Tångeråsa, inget lämnat.
 5. Avbrutet möte
  Vid mötesstart satt en sluttid för mötet, vi avbröt och nytt datum bestämdes.
 6. Nästa möte
  Nästa möte: onsdag 2023-06-07 kl. 15:30. Plats: Sveaskog Karlskoga
 7. Mötet avslutades
  Markus avslutade mötet och tackade för i kväll.

Vid protokollet: Ingemar Ziljat

Justeras: Markus Grenestam, Anders Carlsson, Bengt Rönnqvist, Henrik Widlund


Närvarande: Markägare: Markus Grenestam, Anders Carlsson, Gustaf Eriksson Jägare: Henrik Widlund, Ingemar Ziljat
Ej närvarande: Bengt Rönnqvist (Lämnat fullmakt till Ingemar Ziljat)

 1. Mötets öppnande
  Ordförande Markus öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
 2. Val av sekreterare
  Till sekreterare valdes Ingemar.
  Protokollet justeras med elektroniska namnteckningar och skickas ut till samtliga älgskötselområden samt Länsstyrelsen när Ingemar fått ok på mail från samtliga justerare.
 3. Inventeringar
  Henrik redogjorde för årets spillningsinventering.
  Medeltäthet hela området: 5,4 ± 0,7
  Hidinge älgskötselområde: 3,3 ± 1,1
  Kvistbro älgskötselområde: 6,8 ± 2,2
  Skagershult älgskötselområde: 6,3 ± 2,7
  Tångeråsa älgskötselområde: 6,1 ± 3,3
  Våtsjön-Ölen älgskötselområde: 6,9 ± 1,6
  Hasselfors älgjaktområde: 3,7 ± 0,7
 4. Älgfrode
  Älgfrode upprättades med målsättning att öka medeltätheten under de tre kommande åren.
  Avskjutning år ett: 1 älg/1000 hektar.
 5. Skötselplaner
  Skötselplaner från respektive skötselområde skall vara älgförvaltningsgruppen tillhanda senast 23-05-31 för granskning.
 6. Övriga frågor
  Både markägarsidan och jägarna var överens om att vargstammen inom området måste minska. Uppmaning till Länsstyrelsen att planera för vargjakt även kommande vinter.
 7. Nästa möte
  Nästa möte: torsdag 23-06-01 kl 15:30.
  Plats: Sveaskog, Karlskoga
 8. Mötet avslutades
  Markus avslutade mötet och tackade för ikväll.

Vid protokollet
Ingemar Ziljat

Justeras
Markus Grenestam, Anders Carlsson, Gustaf Eriksson, Henrik Widlund

Du kan ta del av älgförvaltningsplanen för Örebro läns sydöstra älgförvaltningsområde för jaktåren 2023-2025 genom att kontakta Länsstyrelsen, se kontaktuppgifter nedan. Ange att du vill ta del av beslutet i ärende 4085-2023.

Möte Örebro sydöstra älgförvaltningsgrupp
Tid: Torsdag 4 april klockan 18.00
Plats: Pålsboda Företagshotell

Agenda älgförvaltningsgruppsmötet

 1. Mötet öppnas
 2. Sekreterare och justerare
 3. Beslut om ny älgförvaltningsplan utifrån LSTmoose beräkning nuläget 2024 om 4,0 älgar per 1000 hektar.
 4. Info till älgskötselområden inför planarbetet, för att synka mot älgförvaltningsplan.
 5. Tilldelning licensområden
 6. Övriga frågor
 7. Nästa möte
 8. Mötet avslutas
 1. Ordförande välkomnar alla och öppnar mötet.
 2. David skriver, Karl-Fredrik och Lennart justerar löpande under mötet då alla ser protokollet på stor skärm. David gör PDF och mailar alla samt Länsstyrelsen och älgskötselområden.
 3. Diskussioner om vad som är rimligt mål i täthet per 1000 hektar. Tidigare varit 6,0 innan LSTmoose.
  Avskjutningen 2023-2024 var 0,4 per 1000 hektar med 58 procent tjur, 78 procent kalv.

  Diskussionerna rör predation, rimliga mål utifrån nuläge, fara att minska stammen till för låg nivå.
  Även mycket om hur/om man kan höja kvaliteten genom att skjuta klena individer. Övriga dödligheten i LSTmoose känns hög, samt hur vet vi att predationen räknas rätt med många alternativa bytesdjur. Komplext. Lång diskussion som inte mynnar i konsensus.

  Röstning:
  David menar att predationen är hög på kalv, och vill ha möjlighet att gallra klena 20 vuxna individer med en plan som ökar från 4,0 till 4,5 med 50 procent kalvavskjutning.
  Gunnar instämmer med David.
  Per vill ha en hög kalvavskjutning (70 procent) helst utan några vuxna, men kan acceptera 12 vuxna.
  Johan håller med Per, givet att det är klena individer. Viktigt att Kronviltet tas ner så kan älgen ges mer utrymme mot 6,0.
  Karl-Fredrik backar 50 procent kalvavskjutning och vill att älgstammen ska öka långsiktigt mot 6,0, givet att utrymmet finns.
  Lennart vill ha 50 procent kalvavskjutning, med syfte att gallra fler klena individer.
  Summering: Ny 3 årig älgförvaltningsplan med avskjutning 12 tjur, 8 hondjur och 20 kalvar per år läggs.
 4. På samrådsmötet 23 april diskuterar vi hur avskjutningen ska fördelas mellan älgskötselområdena. Detta protokoll skickas innan det till älgskötselområdena för att de ska kunna lägga planer som går jämnt upp med älgförvaltningsplanen (inom 10 procent totalt). Svårigheten med få älgar att fälla/fördela måste hanteras.
 5. Licensområdenas tilldelning: lika som älgförvaltningområdet/älgskötselområdena/hektar.
 6. Inga övriga frågor förelåg.
 7. Nästa möte: om inget speciellt händer är det samrådsmötet. Ev kallar vi till ett förmöte vid behov.
 8. Ordförande tackar alla för bra diskussioner och avslutar mötet.

Älgförvaltningsgruppen (ÄFG)
Örebro läns sydöstra älgförvaltningsområde

Mötesanteckningar Teams 2023-09-27

Deltagande
David Hedlund
Björn Löfgren
Per Thelin
Sandra Hamilton
Lennart Eklund
Karl Fredrik Leijonhufvud

 1. Mötets öppnande
  Ordförande hälsar välkomna.
 2. Sekreterare
  Karl Fredrik L utses.
 3. Länsstyrelsens beslut genomgång, utskickat
  Älgförvaltningsgruppen (kallad ÄFG) beslutar att skicka tillbaka Länsstyrelsens förslag till avsändaren då uppdragsordningen Länsstyrelse – ÄFG, anses oklar.

  Älgförvaltningsgruppens är rådgivande till Länsstyrelsen. Gruppens förvaltningsplan har meddelats Länsstyrelsen som sedan valt att korrigera planen enligt egen modell. Den nya planen skiljer sig i princip från älgförvaltningsgruppens plan. Det är älgförvaltningsgruppens åsikt att det i det framkomna fallet är Länsstyrelsens uppgift att genomföra samt kommunicera Länsstyrelsens egna beslutade förvaltningsplan.

  Ledamöterna ifrågasätter hur gällande arbetsordning hanteras. Ska en ny arbetsordning gälla får Länsstyrelsen besluta om detta så kan ledamöterna ta ställning till sitt engagemang.

  I väntan på besked från Länsstyrelsen låter älgförvaltningsgruppens förslaget bero.
 4. Genomgång och åtgärder skötselområdenas älgskötselplaner för att synka mot älgförvaltningsplan. Förslag fördelning utskickat.
  Se punkt 3.
 5. Tilldelning licensområden. Förslag fördelning utskickat.
 6. Övriga frågor
 7. Nästa möte
  Teams 4 oktober kl.14. Ordföranden mejlar ut kallelse.
 8. Mötet avslutas

Närvarande (via TEAMs): David Hedlund, Lennart Eklund, Per Thelin, Björn Löfgren.

Bilaga: Mejl från Sandra Hamilton och Karl-Fredrik Leijonhufvud om att det haft telefonmöte och inkom inför mötet med sina synpunkter.

 1. Revidering/Ny Älgförvaltningsplan i älgförvaltningsområdet

  Diskussion kring eventuell ny plan, på grund av åsikterna från samrådsmötet, det nya vargparet Tisaren, och övriga vargar som rör sig och observeras inom äfot, samt måltal i numerär kontra nuläge i älgstammen.

  Diskussion kring huruvida det enbart ska vara kalvjakt alternativt 50 procent vuxna, 50 procent kalv. De flestas åsikt är att försiktighetsprincipen måste få råda.

  Diskussion kring skadenivåer i skogen i Äbin. För att nå ett bättre resultat så behövs en större ståndortsanpassning samt där behov föreligger, beskatta kronhjort, dovhjort och rådjur i en högre utsträckning.

  Beslut. Bifogade plan med tillhörande Älgfrode ska skickas in till Länsstryelsen och ses som en ny plan för kommande tre år. Detta efter omröstning där resultat blev 4-2.

  Karl-Fredrik (markägare), Sandra (markägare), Per (Jägarrepresentant SJF) och Björn (Jägarrepresentant SJF) . David (markägare) och Lennart (Jägarrepresentant JRF) mot.

  Lennart och David reserverar sig mot beslutet.
 2. Process framöver
  David skickar in den nya planen med Älgfrode till Länsstryelsen, samt till de olika älgskötselromådena, med besked om att älgskötselområdenas planer behöver revideras i enlighet med älgförvaltningsplanen.

  Bilaga: Mail från Sandra och Karl-Fredrik

Bilaga: Kontakta Länsstyrelsen för att få ta del av bilagan.

Protokoll Sydöstra möte mellan älgförvaltningsgruppen – älgskötselområden, Svennevads församlingsgård, 2023-04-26

 1. Fråga om kallelse skett på rätt sätt
  Samrådet godkänner förfarandet av kallelsen.

 2. Fastställande av dagordning
  David redogör dagordningen.
  Samrådet fastställer dagordningen.

 3. Val av sekreterare och justerare
  Björn väljs som sekreterare.
  Lennart väljs till justeringsman.

 4. Utvärdering av åtgärder
  Genomgång av nuvarande älgförvaltningsplan för innevarande jaktår - Uppföljning av jakten i jämförelse med uppsatta mål i älgskötselplaner och älgförvaltningsplan.

  David redogör för avskjutning och måluppfyllnad för älgförvaltningsområdet och respektive älgskötselområde/licensområde.

  Kommentar frän Magnus Jansson (Hammar) att måluppfyllnad på kalv är lågt, samt samma med födelsetal på kalv. Jacob Gustavsson instämmer att detsamma gäller Boo. Magnus fortsätter att det krävs krafttag och en konsekvens för att bibehålla älgens numerär och helst öka den. Magnus ställer frågan till Johanna om det är ok för jaktlag att ”spekulera” sig till en högre tilldelning genom att byta älgskötselområde. Johanna ger svar att det är möjligt om man ligger direkt angränsande, men att man helst ska lösa det i respektive älgskötselområde.

  Gunnar Närkeby (Askersund Öst), anser att älgen ökat de senaste två åren (spillning, obs, skador), dock så är kvaliteten dålig i stammen.

  Johanna (Länsstyrelsen) berättar om Länsstyrelsens tankar kring flerartsförvaltning. Bra om älgskötselområden/ licensområden fungerar hur stora populationerna av övrigt klövvilt är vid läggande av planer. Vidare så berättas det om en temadag på Boo Egendom där samtliga älgskötselområden är inbjudna.

  Hammars – Vill öka stammen men den ökar inte, oklart om den minskar eller är oförändrad. Enbart 5 älgar i avskjutning. Uppskattar “födelsetalet” till 0,25.

  Askersunds Östra - Upplever att älgstammen ökar.

  Boo – Ambition att öka älgstammen, men upplever den minskar. Hög övrig dödlighet.

  Kvismardalen - Älgobsen säger ökande men man upplever att den är oförändrad.

  Dovra - dåligt med kalv. I år många kor som gått tomma.

  Sköllerstabygdens – upplever att stammen är oförändrad trots en avskjutning på enbart 5 kalvar.

 5. Nuvarande kunskap - Resultat från älginventeringar - Resultat från skadeinventeringar - Resultat från rovdjursinventering - Lokala förhållanden i skötselområdena av älg, kronhjort, dovhjort, rådjur och vildsvin - Lokala effekter i skötselområdena av rovdjur.

  Problem med nyckeln till spillningsinventeringen att det laggar och svårt att komma igång.

  LSTMoose. Johanna föredrar om LSTMoose. Älgstammen inom älgförvaltningst var efter jakt 5,3 älgar/1000 hektar. Den har gått från 2013, 7,2 älgar/1000 hektar till 5,3 älgar/1000 hektar.

  Skador – ingen ny inventering

  Rovdjur – Johanna föredrar Länsstyrelsens skattning av rovdjur. Vidare så visas parbildningen Tisarens polygon. Hannen från Sjunda och tiken från Långbogen.

  Diskussion uppstår kring hur älgar som dör i “övrig dödlighet”.

  Diskussion om vargens predation.

  Diskussion kring hur vi ska göra framåt.

  Vem bär ansvaret för älgstammens framtid är en fråga som lyfts.

  Jacob Gustavsson föreslår att hela älgförvaltningsområdet ska tillämpa “både hängslen och livrem” och halvera avskjutningen eller enbart kalv.

  Lars Karlsson (Sköllersta) föreslår att vi ska påminna om att skjuta dov- och kronhjort.

  Diskussion kring avskjutningsregler kring avskjutning av hjortar (handjur). Ska det vara gemensamma regler för hela älgförvaltningsområdet? - Magnus Jansson

  Diskussion kring skyddsjakt av kronhjort.

 6. Mål - Skötselområdenas önskemål om älgstammen och för att förebygga skador på skog, jordbruk och i trafiken

  De flesta älgskötselområden har som mål att älgstammen ska öka, men är oroliga för att åtgärder för att öka inte gett resultat. De flesta är överens om att det krävs rejäla tag för att lyckas nu, speciellt med vargetableringen av Tisaren, samt övriga omkringstrykande vargar och andra faktorer som påverkar älgstammen negativt.

 7. Åtgärder - Diskussion kring eventuella justeringar av skötselplaner för att korrigera avvikelser från uppsatta mål - Datum för inlämnande av älgskötselplaner.
  Älgförvaltningsgruppen ska lämna älgförvaltningsplanen till Länsstyrelsen 24/5

  Älgförvaltningsgruppen ska revidera älgförvaltningsplanen samtidigt som älgskötselområde reviderar sina planer.

 8. Övriga frågor

  Magnus Jansson anser att myndigheterna ska definiera lägsta tillåtna älgstam.

Vid tangentbordet: Björn Löfgren

Justeras av Lennart Eklund

Närvarolista:

Älgförvaltningsgruppen:

 • David Hedlund
 • Per Thelin
 • Lennart Eklund
 • Björn Löfgren
 • Karl Fredrik Leijonhufvud

Länsstyrelsen:
Johanna Månsson WIkland

Älgskötselområden:

 • Sköllerstabygdens älgskötselområde, två personer
 • Hammars älgskötselområde, tre personer
 • Dovrasjödalens älgskötselområde, två personer
 • Kvismardalens älgskötselområde, två personer
 • Askersund Öst älgskötselområde, två personer
 • Boo Egendom AB licensområde, två personer

Teams-möte 20 april 2023

Närvarande:
David Hedlund
Per Thelin
Lennart Eklund
Björn Löfgren
Karl Fredrik Leijonhufvud

Anmält förhinder:

Sandra Hamilton

 1. Mötet öppnas.
  Ordförande David öppnar mötet.
 2. Val av sekreterare och justerare.
  Sekreterare: Fredrik Leijonhufvud
  Justerare:
 3. Revidering älgförvaltningsplan på grund av nya vargreviret Tisaren.
  Ordförande lämnar ordet fritt, vad att göra?
  Hur stort område kommer reviret att täcka, lite oklart i dagsläget. Färdiga data kommer i juni.
  Per T. bedömer att cirka 40-50 vuxna älgar kommer att dödas i nya reviret varav största delen av området ligger inom Örebro läns sydöstra älgförvaltningsområde (cirka 70 procent).
  Forskningen är ännu lite svag och det är svårt att i förväg bedöma var inom reviret påverkan på viltet blir mest märkbar. Med hänvisning till naturens utformning finns hög risk gör att Örebro läns sydöstra älgförvaltningsområde kommer drabbas hårdast.
  Och vilka älgskötselområden kommer att drabbas hårdast?
  BESLUT:
  Ändra i Älgfrode samt meddela Länsstyrelsen. Se bilaga. (Kontakta Länsstyrelsen om du vill läsa bilagan.)
 4. Inför samråd älgförvaltningsgrupp-älgskötselområden 26 april, agenda och kommunikation älgskötselområden
  1. Fråga om kallelse skett på rätt sätt
  2. Val av sekreterare och justerare
  3. Fastställande av dagordning
  4. Utvärdering av åtgärder
  - Genomgång av nuvarande älgförvaltningsplan för innevarande jaktår
  - Uppföljning av jakten i jämförelse med uppsatta mål i älgskötselplaner och älgförvaltningsplan
  5. Nuvarande kunskap
  - Resultat från älginventeringar
  - Resultat från skadeinventeringar
  - Resultat från rovdjursinventering
  - Lokala förhållanden i skötselområdena av älg, kronhjort, dovhjort, rådjur och vildsvin
  - Lokala effekter i skötselområdena av rovdjur
  6. Mål
  - Skötselområdenas önskemål om älgstammen och för att förebygga skador på skog, jordbruk och i trafiken
  7. Åtgärder
  - Diskussion kring eventuella justeringar av skötselplaner för att korrigera avvikelser från uppsatta mål
  - Datum för inlämnande av älgskötselplaner
  8. Övriga frågor

5. Övriga frågor
--

6. Nästa möte
Samråd 26 april Svennevad

7. Mötet avslutas

Sekreterare: Karl Fredrik Leijonhufvud
Justerare:

Du kan ta del av älgförvaltningsplanen för Tivedens älgförvaltningsområde för åren 2023-2024 genom att kontakta Länsstyrelsen, se kontaktuppgifter nedan. Ange att du vill ta del av beslutet i ärende 3663-2023.

Närvarande: Markus Grenestam, Christofer Carlander, Samuel Svanberg, Andreas Englund och Björn Eek närvarande på Teams.

 1. Val av sekreterare.
  Christofer Carlander
 2. Val av justerare
  Markus Grenestam
 3. Genomgång av värden i den nya LST Moose där värdena skiljer sig en hel del från förra årets värden.
 4. Vid förra årets revidering av planen utgick vi från värdet 7,0 vilket resulterade i en sänkning av avskjutningen till 2,0 älgar per 1000 hektar i planen eftersom målet för vinterstammen var uppnått. Nu i den nya beräkningen ligger föregående års värde på 8,8 älgar i täthet för 2022 och vinterstammen för 2023 är 9,2 älgar per 1000 hektar. Med detta som grund och även en ökande trend i älgobsen beslutades det på mötet att höja avskjutning till 2,5 älgar per 1000 hektar vilket är den nivå som rådde innan sänkningen förra året.
 5. Samråd med älgskötselområden görs via mejl som skickas ut av ordförande i gruppen. I utskicket kommer det att kommuniceras att avskjutningen kommer att höjas till den nivås som var i den tidigare älgförvaltningsplanen.
 6. LST Moose-resultat

  LST Moose 2023

  År

  Regist-rerad areal (ha)

  Skattad täthet efter jakt (älg/1000ha)

  Avskjut-ning (antal)

  Avskjutning älg (älg/1000 hektar)

  2013

  83343

  10,8

  329

  3,9

  2014

  86637

  10,8

  290

  3,3

  2015

  82432

  10,5

  284

  3,4

  2016

  89567

  9,8

  300

  3,3

  2017

  86296

  9,1

  252

  2,9

  2018

  83255

  8,8

  211

  2,5

  2019

  81154

  8,5

  171

  2,1

  2020

  81146

  8,4

  185

  2,3

  2021

  81138

  7,7

  214

  2,6

  2022

  80781

  7,0

  198

  2,5

LST Moose 2024

År

Regist-rerad areal (hektar)

Skattad täthet efter jakt (älg per 1000 hektar)

Avskjut-ning (antal)

Avskjutning älg (älg per 1000 hektar)

2015

81607

10,1

281

3,4

2016

88742

9,6

299

3,4

2017

85471

9,0

250

2,9

2018

82430

8,9

208

2,5

2019

81154

8,9

171

2,1

2020

81146

9,1

185

2,3

2021

81138

9,0

214

2,6

2022

80781

8,8

201

2,5

2023

83864

9,2

167

2,0

7. Nytt möte planeras till den 13 maj på Sveaskogs kontor klockan 13:00. Under mötet kommer det att beslutas om datum för avstämningsmöte under höst 2024 med älgskötselområdena.

Vid pennan Christofer Carlander

Justerare Markus Grenestam

Avstämningsmöte älgförvaltningsområde 7 Tiveden
Tid: 2023-12-07, klockan 18:00
Plats: Snavlunda bygdegård

Närvarande:
Håkan Rosengren, Gårdsjö Finnerödja älgskötselområde
Henrik Selin, Gårdsjö Finnerödja älgskötselområde
Urban Persson, Askersund Mitt älgskötselområde
Anders Gustafsson, Askersund Mitt älgskötselområde
Ingemar Karlsson, Dovrsjödalens älgskötselområde
Markus Grenestam, Askersund Väst älgskötselområde/älgförvaltningsgrupp 7
Christoffer Carlander, älgförvaltningsgrupp 7
Lars-Åke Letskog, älgförvaltningsgrupp 7

Förhinder:
Björn Eek, älgförvaltningsgrupp 7
Samuel Svahnberg, älgförvaltningsgrupp 7

 1. Mötets öppnande
  Markus hälsar alla välkommen och öppnar mötet.
  Markus väljs till sekreterare och Christoffer Carlander till justerare.
 2. Presentationsrunda
 3. Älgförvaltningsplan. Revidering, bakgrund med mera
  Älgdata
  Genomgång av den statistik som finns inrapporterad i Älgdata. Ökande siffror på älgobs i området, försiktig ökning av reproduktionstalen. Tjurandelen minskande.
 4. Avstämning älg- och kronhjortsskötselområden
  - Kommer ni fylla planen?
  - Behov av att revidera plan till nästa säsong?
  - Använder ni avlysningsjakt?
  - Tillgången på kronhjort
  - Förekomst av stora rovdjur
 5. Gårdsjö Finnerödja
  5 av 7 tilldelade vuxna är fällda samt 3 av 7 tilldelade kalvar är fällda. Tror inte att planen fylls. Intresset för att skjuta är lågt. Vargrevir påverkar området. Relativt få älgkalvar inom området. Varierande älgstam inom området, mycket älg på vissa delar och betydligt färre på andre håll. Älgskötselområdesgruppen är lite villrådiga om hur de ska agera framöver med tanke på olika tongångar om hur älgstammen mår och hur den ser ut. Ingen avlysningsjakt inom området.

  Askersund Mitt
  Cirka 16000 hektar. Nytt område. 2,1 älgar per 1000 hektar som avskjutningsplan. Endast 2 vuxna kvar att fälla av 21 älgar. En cirka 16 tagg älg. Helt ok älgstam. Försiktigt positiva. Revidering kopplat till mer mark som ansluts till området i övrigt är tanken att hålla ungefär samma avskjutning per 1000 hektar. Har samrådsmöte varje månad där styrelsen och jaktlagen diskuterar jakten och hur stammen ser ut. Kronvilt skjuts bra. Fullskjutet på vuxna. 6 kalvar kvar. Skjutits kapital. Revidering av kronhjortsskötselplan diskuterades.

  Dovrasjödalen
  Stabil älgstam, liten minskning. Dålig föryngring. Tjurandel sämre än vanligt. Planen är i princip fylld. Räknar med att fylla planen. Hög övrig dödlighet. Cirka 20 procent i övrig dödlihet. Trafik och tåg framförallt och även annan avgång. Cirka 8 vuxna och2 kalvar i övrig dödlighet utöver jakt. Önskar att området höll äldre älgtjurar. Friskare stam denna säsong än tidigare. Ökning av kronobs trots att det finns mål om att minska stammen. 14 handjur skjutna,10 av 14 hindar, 8 av 20 kalvar. Svårt att få hind och kalv skjutna. Diskuterades sätt att nå avskjutningsmål av kronhind och kronkalvar. Liten förekomst av varg.

  Askersund väst
  Tillgången på älg i området är god. ÄlgObs-siffrorna är relativt höga. Har fått rapporter från flera jaktlag om väldigt gott om älg, vissa jaktlag saknar älg. Avlysningsjakt i området från årskiftet, bedömningen är att skötselplanen kommer fyllas. Gällande kronhjortsplanen ligger området långt ifrån, kommer troligtvis inte fylla den planen. Viss vargpåverkan i området.
 6. Övriga frågor
  Lst Moose bedöms stämma bra överens med mötets uppfattning av älstammen inom älgförvaltningsområde 7. Utbildning eller information om användandet av LST Moose diskuterades och efterfrågades.

  Med tanke på tillgången på övrigt vilt än älg och kronvilt i området så diskuterades flerartsförvaltning och hur man kommer framåt med det. Påtalades vikten av att skjuta rådjur och övrigt klövvilt.
 7. Mötet avslutas
  Tackas för trevligt möte och mötet tackar Sveaskog för god smörgåstårta och tackar Snavlunda hembygdsförening för lokal samt kaffe.

Tid: 2023-05-22, 17:00
Plats: Snavlunda Hembygsförening

Närvarande:
Christoffer Carlander
Markus Grenestam
Lars-Åke Letskog

Förhinder:
Billy Gilbertsson (anmält)
Samuel Svahnberg (anmält)
Robert Okarsson

 1. Mötets öppnande
 2. Val av sekreterare och justerare
  Markus väljs att skriva protokoll med justering via e-post av mötesdeltagarna.
 3. Älgförvaltningsplan
  Älgförvaltningsområde 7 Tiveden har en fastställd älgförvaltningsplan som löper till och med säsongen 24/25, dock visar LST Moose på att det uppsatta målet för älgstammen redan är uppnått efter ett år. Därför diskuterades en revidering av den fastställda planen.

  Efter diskussioner så enades mötet om att sänka älgförvaltningsplan till en avskjutning på 2 älgar per 1000 hektar med ambition om att hålla älgstammen på en oförändrad nivå på 7 älgar per 1000 hektar.

  Även om det finns fastslagna älgskötselplaner som löper så anser älgförvaltningsgruppen att det finns ett viktigt symbolvärde i att älgförvaltningsplanen revideras nedåt.

  Under mötet togs en Älgfrode fram, mötet uppdrog åt ordförande Markus att ta fram en plan som skulle sändas ut för påsyn till älgförvaltningsplan. Efter påsyn skulle älgförvaltningsplanen samt Älgfrode sändas till Länsstyrelsen.
 4. Älgskötselplaner
  Gårdsjö-Finnerödja hade inkommit med förslag till reviderad älgskötselplan. Älgförvaltningsgruppen avstyrkte planen i och med att planen innebär en sänkning av tjurandelen ner mot ca 27 procent trots att målet är 35 procent. I den inkomna bedöms älgstammen till en högre nivå än vad den nyligen inkomna spillningsinventeringen visar. Älgförvaltningsgruppen vill se en plan med ökande tjurandel samt beaktar de nyinkomna siffrorna från spillningsinventeringen.

  Älgförvaltningsgruppen känner till att det nybildade Askersund Mitt älgskötselområde jobbar med en plan, planen kommer in via e-post och hanteras den vägen.
 5. Mötet avslutas
  Markus avslutar mötet och tackar för ett bra möte och en trevlig kväll.

Vid protokollet:
Markus Grenestam

Justeras:
Lars-Åke Letskog 20230530
Christoffer Carlander 20230530

Tid: 2023-02-13, 17:00
Plats: Snavlunda Hembygdsförening

Närvarande:
Christoffer Carlander (medverkar via telefon)

Markus Grenestam

Lars-Åke Letskog

Samuel Svahnberg

Förhinder:
Billy Gilbertsson

Roberth Oskarsson

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av sekreterare och justerare

  Markus Grenestam väljs till sekreterare och protokollet justeras via e-post av samtliga deltagare vid mötet.

 4. Älgjakten 22/23

  Vi gick igenom säsongen 22/23. Enligt älgförvaltningsplanen skulle 117 vuxna och 127 kalvar, totalt 244 älgar skjutas inom älgförvaltningsområdet. Enligt älgdata.se har 191 älgar, fördelat på 99 vuxna och 92 kalvar skjutits. Detta ger en måluppfyllnad på ca 78 procent.

  Konstateras att avvikelsen är störst på älgkalvar, konstaterades även att reproduktionen i ÄlgObs är låg.

  Vargarna är frekventa vid Finnerödja-kanten, tre-fyra vargar fotas ofta.

  Enligt uppgift har nio älgar i Snavlunda-området avlivats på grund av att de varit utmärglade, diskuterades även övrig dödlighet på exempelvis på järnväg med mera.

 5. Planering 23/24
  Med tanke på måluppfyllnaden planeras för en översyn av älgförvaltningsplanen och eventuellt revidera planen.

  Översynen av planen kommer att ske när vi har så mycket information som möjligt. Detta innebär att översyn kommer att ske efter att spillningsinventering, rovdjursinventering med mera är inkommet och tillgängligt.

  älgförvaltningsgruppen kommer att uppmana älgskötselområden att inkomma med planer snarast möjligt för att hinna revidera älgförvaltningsplanen. Älgförvaltningsgruppen kommer ha kontinuerlig kontakt med älgskötselområden under våren.

  Förordas att älgförvaltningsgruppen gör en analys av vart inom området som älgarna skjuts.

  Planen för året är att ha ett fysiskt möte under november 2023 där älgskötselområdena inbjuds och har möjlighet att utvärdera älgjakten.

  - Älgskötselområdesförändringar

  Information: Kommer att bildas ett ”nytt” älgskötselområde genom sammanslagning. Sker mindre förändringar inom fler älgskötselområden. Kommer bli aktuellt med nya skötselplaner att ta ställning till för älgförvaltningsgruppen.

 6. Kronhjort

  Bedömer att stammen inom området är relativt konstant men att stammen varierar över området. älgförvaltningsgruppen påminner om att hålla det samlade viltbetet på en rimlig nivå och uppmanar till att beskatta kronhjort och övrigt klövvilt.

 7. Övriga frågor

  Mötet anser att spillningsrapporter via viltdata-appen bör leda till bättre kvalitet och är nöjda med förändringen.

  Undran över vad som gäller och hur beräkningsverktyget skall användas framgent i arbetet.

 8. Nästa möte

  Planeras den 22 maj 2023 klockan 17:00 i Snavlunda Hembygdsförening. Mötet kan dock flyttas till annat datum om vi inte har fått in tillräckligt med information för att kunna göra en tillfredställande översyn av älgförvaltningsplanen

 9. Mötet avslutas

Karta över länets älgförvaltningsområden

Inventering av älgstammen

Älgobs är en inventeringsmetod som bygger på de noteringar jägarna gör över alla älgar de ser under de sju första dagarna då jakt bedrivs.

Älgobs rapporteras i Viltdata eller Jaktrapport. Oavsett vilket system du rapporterar i ansvarar Jägareförbundet för insamling, kvalitetsgranskning och vidarebefordring av datan till Älgdata.

Rapportera älgobs i Viltdata Länk till annan webbplats.

Rapportera älgobs i Jaktrapport Länk till annan webbplats.

Information och instruktion till älgobs Länk till annan webbplats.

Genomförande av inventeringar

I Örebro län stöttar Jägareförbundet med planering, upplägg och analys av spillningsinventeringar. Älgjaktområden får årligen ut instruktioner via älgförvaltningsgruppen. Från och med år 2022 kan resultat rapporteras via en app från Jägareförbundet. Mer information om appen finns i Jägareförbundets instruktionsfilm Länk till annan webbplats..

Information och instruktion av spillningsinventering Länk till annan webbplats.

Rapporter om resultat

Länsstyrelsen har tillgång till Svenska Jägareförbundets årliga rapporter sedan flera år tillbaka. Om du vill ta del av rapporterna kan du höra av dig till Länsstyrelsen. Du hittar kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Sedan år 2022 skattar SLU älgstammens storlek i landets älgförvaltningsområden. Skattningsmetoden kallas "Lst Moose". Skattningarna baseras på tidigare avskjutning och älgobs inom förvaltningsområdet. Resultat från älgspillningsinventeringar och förekomsten av varg finns också som grund till skattningarna. Skattningarna ska vara ett underlag för beslut inom älgförvaltningen. De görs på uppdrag av Naturvårdsverket.

Om du vill ta del av resultaten från skattningarna kan du höra av dig till Länsstyrelsen. Du hittar kontaktuppgifter längst ned på sidan.

På Skogsstyrelsens webbplats kan du hitta resultaten av älgbetesinventeringar (ÄBIN) samt foderprognoser.

Älgbetesinventeringar och andra skogliga betesinventeringar (Skogsstyrelsen) Länk till annan webbplats.

Riktlinjer för skötsel av älgstammen

Länets viltförvaltningsdelegation beslutar om övergripande riktlinjer för älgförvaltningen. I riktlinjerna finns mål för älgstammen och riktlinjer för hantering av skador, bidrag från älgvårdsfonden och registrering av jaktområden samt tilldelning.

De övergripande allmänna målen är att

 • Älgstammen ska vara livskraftig och hålla en hög kvalitet.
 • Förvaltningen ska anpassas till fodertillgång, förekomst av rovdjur, samt älgens påverkan på den biologiska mångfalden.
 • Älgstammens storlek ska anpassas så att skador på skogs- och jordbruk kan anses acceptabla av markägarnas företrädare.
 • Trafikolyckor med älg ska förebyggas och begränsas.

Övergripande riktlinjer för skötseln av älgstammen i Örebro län (pdf, rev. 2016) Pdf, 69.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Handläggare inom vilt

Telefon till Länsstyrelsens växel 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss