Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Älgförvaltning

Länet är indelat i sju älgförvaltningsområden. Ett älgförvaltningsområde leds av en älgförvaltningsgrupp som bland annat tar fram och följer upp förvaltningsplaner och skötselplaner.

Länsstyrelsen ansvarar för avvägningen mellan de olika samhällsintressen som berörs av älgförvaltningen och att nationella mål uppnås. Samtidigt tar vi hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. I varje län finns övergripande riktlinjer för älgförvaltningen. Riktlinjerna beslutas av länets viltförvaltningsdelegation och fungerar som stöd och vägledning för länets älgförvaltningsområden.

Inom varje område ansvarar en älgförvaltningsgrupp för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen. Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att:

 • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde
 • granska älgskötselområdenas skötselplaner
 • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde
 • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

Förvaltningsgrupperna består av tre ledamöter som ska representera markägarna och tre ledamöter för jägarna. Ledamöterna är föreslagna av intresseorganisationerna och utses för tre år i taget. Nuvarande grupper i Örebro län har uppdraget till och med den 18 januari år 2024.

Förvaltningsplaner och protokoll

Nedan kan du ta del av förvaltningsplaner och mötesprotokoll för respektive område. Texterna har hämtats utan redigering från originalprotokoll från förvaltningsgrupperna. Protokoll för föregående år och framåt läggs ut på webben. Vill du ta del av äldre protokoll eller originalhandlingar är du välkommen att höra av dig till oss.

Du kan ta del av älgförvaltningsplanen för Hökhöjdens älgförvaltningsområde för åren 2022-2024 genom att kontakta Länsstyrelsen, se kontaktuppgifter nedan. Ange att du vill ta del av beslutet i ärende 7671-2022.

Möte Hökhöjdens älgförvaltningsgrupp

Datum: 16 mars 2023

Plats: Hemma hos Bo klockan 17.00

Närvarande: Håkan Fransson, Erik Björnlund, Robin Hed, Arinbjörn Kindströmer, Bo Jansson, Roger Nordström.

Robin Hed som ny ordförande för Hökhöjden öppnade mötet.

 1. Val av sekreterare, Erik valdes.
 2. Val av justeringsmän, Arinbjörn och Roger
 3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt, Ja mejl 14 dagar innan mötet.
 4. Fastställande av dagordning, Ja
 5. Protokollets tillgänglighet, mejl till samtliga samt till Länsstyrelsen.
 6. Närvaro, Se ovan.
 7. Föregående protokoll, Robin läste igenom det senaste protokollet.
 8. Genomgång utav jaktresultat, utförda inventeringar och rovdjursförekomst.
  1. 95 procent måluppfyllnad totalt inom Hökhöjden, gruppen gick igenom avskjutningen i samtliga älgskötselområden. Vi tittade igenom älgobsen som minskar något per mantimme och älgobs, kalv per hondjur är något lägre än tidigare ändå bra kalvskytte totalt med 50 procent i avskjutning inom älgförvaltningsområdet.
  2. ÄBIN, medel för de senaste tre inventeringarna visar på 9 procent färska årsskador, foderproducerande ungskog väntas minska något (9,5 procent) under kommande året. ÄBIN diskuterades flitigt då senaste inventeringen visade på 14 procent fast att älgstammen minskats. Frågan ställdes därför om stammen ska sänkas ytterligare och i sådant fall hur mycket för att nå målet 5 procent.
  3. Rovdjur, Varginventeringen pågår mars ut så vi vet inte idag hur det riktigt ser ut- troligen nytt revir med namn Lillsjöbäcken som berör stor del utav Nora-Linde älgskötselområde. Vi tittade igenom föregående års vargrevirs karta.
 9. Älgförvaltningsplan, vi gick igenom liggande plan och flera faktorer kring inventeringar och så vidare finns inte än så vi avvaktar, så vi får tillgång till bland annat LST-moose, spillningsinventeringsresultat, aktuell vargrevirskarta, ÄBIN och så vidare.
 10. Samrådsmöte med ingående älgskötselområden,
  Datum: 5 april
  Klockan: 18.00
  Plats: Skidstugan Digerberget Nora

  Robin skickar ut kallelse till ingående älgskötselområden, två personer från respektive område.
 11. Avvikande mening, ingen
 12. Övriga frågor, Spillningsinventeringsperiod mellan 17 april – 8 maj. Roger sköter utskick. 21 maj ska eventuella planer/reviderade planer vara inkomna till Älgförvalningsgruppen.
 13. Nästa möte för älgförvaltningsgruppen är den 24 maj kl:ockan 16.00 hemma hos Bo.
 14. Mötet avslutades

Justeras

Arinbjörn Kindströmer
Roger Nordström

Protokoll Hökhöjdens älgförvaltningsgrupp avstämningsmöte via Teams den 21 november 2022

Närvarande: Per Forsman, Erik Björnlund, Arinbjörn Kindströmer, Roger Nordström, Bo Jansson, Håkan Fransson

Per hälsade alla välkomna, Håkan Fransson utsågs till sekreterare för mötet och Erik Björnlund till justeringsman för dagens protokoll.

1. Avstämning avskjutning jämfört med planmål i älgförvaltningsområdet och älgskötselsområden.

Nyttjandegraden inom älgförvaltningsområdet är 82 procent på vuxna älgar och 75 procent på kalv vilket ger totalt 78 procent enligt avskjutningsmålet i älgförvaltningsplanen.

Nyttjandegraden älgskötselplaner/licensområden är 85 procent på vuxna älgar och 70 procent på kalv vilket ger totalt 77 procent .

2. Älgobsen per mantimme inom älgförvaltningsområdet är det en marginell nedgång jämfört med år 2021. Det är stabil på tjur och nedgång på kalv per hondjur.

Slaktvikter på de 98 vägda älgkalvar ligger på ett medel på 64 kg per kalv inom älgförvaltningsområdet.

3. Genomgång av alla älgskötselplaner på mål och utfall till och med idag.

- Björnjägarns älgskötselsområde. Roger N. påpekade att den reviderade skötselplanen som skickades ut från LST. har vi älgförvaltninggruppen ej fått gett något gemensamt utlåtande om innan den godkändes av LST. Per kontaktar Länsstyrelsen i morgon angående förfarandet och kommer med svar till älgförvaltningsgruppen.

Bosse J. ansåg det vara ohörsamt och egenmäktigt av Björnjägarnas älgskötselsområde att redan före jakten etablera ett annat avskjutningsmål än vad såväl älgförvaltningsgruppen som Länsstyrelsen godkänt.

Älgförvaltningsgruppen är överens om att älgskötselplanernas avskjutningsmål skall vara tilldelningen och inte utnyttjande av de plus/minus 10 procent avvikelser som är till för andra viktiga ändamål.

Per skickar från älgförvaltningsgruppen en uppmaning till Björnjägarnas älgskötselsområde om att prioritera kalvavskjutningen fortsättningsvis och bromsa vuxenavskjutningen när älgskötselplanens avskjutningsmål är uppfyllt.

Roger N. tyckte att jakt på vuxna skulle stoppas helt vid uppnått planmål tills kalvandelen kommer i fatt. Kalvandelen är ett viktigt mål att uppfylla, kan man inte fylla den tyder det på sämre tillgång på älg eller att planen är fel.

Kan man ha ett mål på plus 10 procent så kan man även ändra justera ned till – 10 procent om man som i detta fallet inte kommer att nå kalvmålet.

Detta mål är älgskötselsområdets avskjutningsmål för jaktåret 2022-2023 vilket framgår av protokollet ”motesanteckninarjaktledaremotebjornjagarnaaso20221114”som finns publicerat på Jaktrapport.

Kvar att skjuta enligt älgskötselplaner

- Björnjägarnas älgskötselsområde. 4 tjurar, 10 hondjur och 47 kalvar.

- Halvardstorp jaktklubb. Klart

- Brudgumstorp jaktklubb. 1 kalv

- Järnboås älgskötselsområde. 1 tjur och 1 kalv

- Stadra-Nora älgskötselsområde. Klart

- Västgöthyttan älgjaktsområde. 1 kalv

- Nora-Linde älgskötselsområde. 6 tjurar och 3 hondjur

- Östra Öskevik älgjaktområde. 2 kalvar

- Hammarbackens älgskötselsområde. 2 tjurar, 3 hondjur och 8 kalvar.

- Underområde Närkes Kil älgskötselsområde. 1 hondjur

Totalt 13 tjurar, 17 hondjur och 60 kalvar

4. Genomgång av frågeformulär från älgskötselsområde.

- Björnjägarnas älgskötselsområde. Älgstammen är lika/sämre än föregående år, når avskjutningsmålet på vuxna men ej på kalv.

Vargobservationer och avföring från varg är utspritt inom hela älgskötselsområdet.

- Järnboås älgskötselsområde. Älgstammen lika som föregående år.

Når avskjutningsmålet.

Vargpåverkan

- Stadra-Nora älgskötselsområde. Älgstammen lika/sämre än föregående år.

Uppfyllt avskjutningsmålet.

Vargpåverkan, jägare törs ej använda löshund.

- Nora-Linde älgskötselsområde. Älgstammen sämre än föregående år.

Når avskjutningsmålet antalsmässigt.

Vargpåverkan

- Hammarbackens älgskötselsområde. Älgstammen lika som föregående år.

Når avskjutningsmålet.

Vargpåverkan, löshundsjakten påverkas.

5. Övriga frågor. Håkan F. framförde stor oro för älgstammens utveckling och kommer vi att utnyttja SLUs modell för beräkningar av älgstammen i skötselplaner framöver.

ÄBINs siffror och hur det används diskuterades flitigt.

Bosse håller med Arinbjörn i tidigare diskussion om att all data pekar på att kvaliteten på älgstammen sjunker.

Per informerade om att han slutar sin tjänst från och med 31 december 2022 och att Robin Hed kommer nomineras som efterträdare för uppdrag i Hökhöjdens älgförvaltningsgrupp.

Per tackade för åren som varit med ett gott samarbete i gruppen och passade på att önska alla God Jul och Gott Nytt År.

6. Nästa möte är onsdagen den 1 mars 2023 och är ett fysiskt möte, ordförande kallar till mötet i god tid.

Sekreterare: Håkan Fransson

Justerare: Erik Björnlund

Bilaga finns till protokollet med en sammanställning över älgskötselområdenas svar på älgförvaltningsgruppens frågor. Du kan ta del av bilagan genom att kontakta Länsstyrelsen, se kontaktuppgifter nedan. Ange att du vill ta del av protokollet 2022-11-21 med diarienummer 2586-2022.

Örlingen Bäckelina 2022-05-23

Älgförvaltningsgruppsmöte Hökhöjden

Närvarande:

Per Forsman

Arinbjörn Kindströmer

Håkan Fransson

Roger Nordström

Bo Jansson.

Frånvarande: Erik Björnlund

1. Val av ordförande, sekreterare för mötet

Ordförande: Per Forsman

Sekreterare: Roger Nordström

2. Kallelse.

Kallelse till mötet har skett på tillfredställande sätt.

3. Dagordning

Genomgång av älgskötselområden och älgförvaltningsområdets förvaltningsplaner.

4. Samtliga älgskötselområden förutom Hammarbacken har justerat planerna inom planperioden.

Nora Linde älgskötselområde

Kraftig sänkning av avskjutningen från 3,1 älg per 1000 hektar till 1,6 älg per 1000 hektar. Detta för att få stopp på den kraftiga nedgången.

De förstår inte varför det blivit en kraftig nedgång. Trolig orsak är att vinterstammen varit överskattad och för hög avskjutning.

Kommentarer älgförvaltningsgruppen: Justera frode och plan så att det stämmer med målsättning 10 djur per 1000 hektar i vinterstam samt justera målsättningen 37 procent tjurar av vuxna djur.

Planen godkänns under förutsättning att den justeras enligt ovan.

Järnboås älgskötselområde

Minskning av avskjutningen från 3,7 älg per 1000 hektar till 2,0 älg per 1000 hektar. Detta på grund av överskattning av stammens storlek.

Kommentarer Älgförvaltningsgrupp: I förvaltningsplanen är målet för andel tjurar av vuxna djur 35 procent medan den är satt till 30 procent i frode.

Planen godkänns under förutsättning att den justeras enligt ovan.

Björnjägarns älgskötselområde

10 procent av Grecken är medtaget för den mark som har ansökt om inträde som idag ingår i Stadra-Nora. Inget beslut taget om det godkänts av Länsstyrelsen.

Avskjutningen sänkt från 3,8 älg per 1000 hektar till 3,0 älg per 1000 hektar.

Kommentarer älgförvaltningsgruppen: Justering av Rombo till 80 procent, Justering av Mången till 60 procent.

Planen godkänns under förutsättning att den justeras enligt ovan, vilket gjordes på plats.

Diskussioner fördes på den angivna vinterstammen som var satt till 10,5 älg per 1000 hektar: Arinbjörn, Roger, Bo och Håkan anser att 10,5 älg per 1000 hektar är överskattat och hade helst sett att den justerades. Motiveringen av Björnjägarn är att spillnings inventeringen visar 11,1 älg per 1000 hektar år 2022 samt att skadorna på skogen fortfarande är för höga. Diskussioner fördes och det togs bland annat upp att avskjutningen 2021-2022 endast nådde cirka 80 procent av planmålet. Spillningsinventeringen visar en nedåtgående trend. Älgobsen är sjunkande, Håkan tog även fram statistik som visade att OBS per mantimmar alla älgar är lägre än Stadra Noras. SLUs rapport visar på ett medel av 8,2 älg per 1000 hektar. Den är visserligen framtagen på älgförvaltnignsområdesnivå och skall i år endast användas som ett diskussionsmaterial.

Stadra Nora älgskötselområde

Minskning av avskjutningen från 1,6 älg/1kha till 0,4 älg/1kha.

Kommentar från ordförande för Stadra Nora vid inskickande av planen:

"Älgskötselplanen ska ses som ettårig, det finns egentligen inget utrymme för älgjakt i höst."

Kommentarer älgförvaltningsgrupp: Diskussion om att de inte når upp till en avskjutning om 10 djur fördes men utifrån rådande vargsituation och ordförandes kommentar godkändes planen som ettårig.

Älgförvaltningsplan
Älgförvaltningsplanen reviderad från 2,8 älg per 1000 hektar till 2,5 älg per 1000 hektar. På mötet gicks älgfrodesberäkningen igenom. Per justerar planen och skickar ut till älgförvaltningsgruppen för en sista granskning innan den skickas till Länsstyrelsen.

5. Tilldelning licensområdena
Förvaltningsgruppen beslutade att tilldelningen för licensområdena ska vara enligt närliggande älgskötselområden. Förslag på tilldelningen skickas till Länsstyrelsen i separat dokument.

6. Övriga frågor:
Bo vill att älgförvaltningsgruppen uppmanar älgskötselområdena att avskjutningen minst 50 procent kalv av totala avskjutningen uppnås, vilket algförvaltningsgruppen stod bakom. Det ska inte bara vara en siffra i planen som man frångår vid jakten. Detta kan även bidraga till att vända trenden med en sjunkande medelålder. Björnjägarns samanställning på åldersbedömning (tandsnittning) uppvisar en sjunkande ålder.

7. Nästa möte
Inget beslutat.

Ordförande: Sekreterare:

Per Forsman Roger Nordström

Hökhöjden älgförvaltningsgrupps-möte 25-april 2022

Teamsmöte kl:17.00

Närvarande: Roger Nordström, Per Forsman, Arinbjörn Kindströmer, Håkan Fransson, Bo Jansson och Erik Björnlund.

1. Per öppnade mötet

2. Val av sekreterare, Erik vart vald

3. Val av justerare, Håkan justerar protokollet

4. Förvaltningsplan Hökhöjden:

Öppen diskussion och genomgång utav förvaltningsplanen. Förvaltningsplanen är godkänd på två år till och har en sänkning utav avskjutningen inför jaktår 2022/23. Diskussion om vargläget och dess ökning inom området, beslut om att vi inte reviderar planen utan inväntar spillningsinventering samt ÄBIN-resultat. Diskussion kring den utsända populationsskattningen utav älgstammen inom förvaltningsområdet som SLU har räknat ut på uppdrag av Naturvårdsverket. I år behöver siffrorna endast användas som ett diskussionsunderlag. Målbilden är att resultaten på sikt kommer att vara en del av den nationella statistiken och användas som grund för framtagande och revidering av älgförvaltningsplaner. Förvaltningsgruppen genom Per skickar ut en upplysning till älgskötselområdena att när resultat från bland annat spillningsinventering kommer se över planerna för eventuella revideringar.

5. Övriga frågor: Laget runt.

Roger: 1 maj ska spillningsinventeringen vara klar, upplyser om att läsa på SLU:s beräkning.

Bo: Önskar älgförvaltningsgruppen välkommen hem till honom vid nästa möte den 11-maj kl:17.00.

Håkan: Tycker att SLU-skattningen stämmer väl ut.

Arinbjörn: Älgförvaltningen ska kunna fungera och en nivå på ÄBIN som är godtagbar ska uppnås. Idag med det rådande vargläge som finns inom älgförvaltningsområde Hökhöjden gör att nästan 2 älgar per 1000 hektar tar vargen vilket i sin tur gör att bland annat förvaltningen blir svår. Stadra/Nora älgskötselområde har skickat in en skyddsjaktsansökan och Arinbjörn tycker gott att älgförvaltningsgruppen ska ställa sig bakom ansökan. Per filar på en skrivelse som skickas ut till gruppen.

Erik: Inga övriga frågor.

Per: Inga övriga frågor och med det tackar för deltagandet och avslutar mötet.

Justerare: Håkan Fransson

Samrådsmöte klockan 18:00 2022-03-03 mellan Hökhöjden älgförvaltningsgrupp och älgskötselområden.

Närvarande: Stadra-Nora, Järnboås, Hammarbacken och Björnjägarens älgskötselområden.

Ordförande Per hälsade samtliga välkomna och laget runt för presentation.

1. Val av sekreterare, Erik Björnlund föreslogs och valdes.

2. Val av justeringsman jämt ordföranden, Roger Nordström föreslogs och valdes.

3. Frågan om kallelsen skett på rätt sätt, ja via mejl 14 dagar innan till samtliga.

4. Fastställande av dagordning, vilken godkändes.

5. Protokollets tillgänglighet. Går till Länsstyrelsen samt till samtliga ingående älgskötselområden samt älgförvaltningsgruppen.

6. Närvarolista skickades runt.

7. Genomgång utav jaktresultat, inventeringar och rovdjursförekomst. Per gick igenom avskjutningsresultatet för jaktår 2021/2022.

För Hökhöjdens älgförvaltningsområde totalt 2,9 per 1000 hektar och som då resulterade i 88 procent i nyttjandegrad för förvaltningsområdet. Sedan gicks samtliga ingående älgskötselområden igenom vad gäller separata planmål och avskjutningsmål.

Skötselområdenas kommentarer utav jakten 2021/2022:

Björnjägaren: Sämre med kalv, vargförekomst, ojämnt med älg, mer tid per skjuten älg.

Hammarbacken: Blandat utfall, skapligt med älg, vargförekomst som stör jakten samt låga kalvvikter.

Stadra-Nora: Mycket ojämnt, stor vargpåverkan, låga kalvvikter, sjunkande älgobs.

Järnboås: Dåligt med kalv, ojämnt med älg, rovdjursförekomst, låga kalvvikter.

Nora-Linde: Låg älgobs, mindre med kalv, ojämnt med älg, 75 procent tjurkalv, lite vargförekomst.

Obs-timmarna har ökat inom Hökhöjden, dock har älgobsen per mantimme gått ner. Tjurandelen ligger stabilt under de sista åren, två-kalvs-korna en nedgång. Slaktvikterna i år 61 kg och har på en 5-års-period gått neråt sakta. Vi kollade igenom rovdjursläget och Pierre visade vargobservationer från Rovbase. 15 april så ska Länsstyrelsen vara klara och redovisa vargläget. ÄBIN visar på 8 procent färska skador som medel för de tre sista inventeringarna. ÄBIN kommer även att ske 2022. Foderproducerande ungskog har legat stadigt men nu något nedåtgående trend.

8. Förvaltningsplanen gicks igenom och vi tittade på de olika vargreviren, något bort och något nytt in. Inväntar Länsstyrelsens sammanställning/presentation. Avskjutningsmålen i förvaltningsplanen gicks igenom och synpunkter/reflektion från älgskötselområdena. Det diskuterades om vargläget, ÄBIN, måluppfyllelse samt älgobs.

9. Datum för inlämnande utav eventuellt reviderade älgskötselplaner – älgförvaltningsgruppen vill ha in dem för att granska senast 9 maj och sedan vidare till Länsstyrelsen 23 maj.

10. Planerade inventeringar och utförande. Roger gick igenom planen för årets spillningsinventering som kommer att ske mellan den 14 april och 1 maj. Allt kommer ske via app i år vad gäller inläggande utav data.

11. Övriga frågor: Pierre Andersson visade fjolårets siffror på älgstam efter jakt för Stadra-Nora. Han visade i form av älgar (ej siffror) en älgstam vid jaktstart med 10 älgar per 1000 hektar i vinterstam. Detta skall presenteras för ingående jaktlag i Stadra-Nora älgskötselområde. Utifrån presentationen ställdes Pierre frågan till älgskötselområdena om de trodde att de hade en vinterstam om 10 djur per 1000 hektar, samtliga sa nej eller var mycket tveksamma. Järnboås ställde frågan om en eventuell flyginventering. Det diskuterades allt från kostnader, tillförlitligheten kontra älgobs/spillningsinventering samt problemen med att få de rätta yttre förutsättningarna. Samtliga var överens om att det för tillfället inte är något att jobba vidare med. Roger tog upp frågan om lämpligheten att jaktlag begär utträde ur ett älgskötselområde och beviljas anslutning till annat älgskötselområde enbart för att eventuellt få en högre tilldelning. Frågan diskuterades utifrån det aktuella fallet.

Per tackade, avslutade mötet.

Per Forsman

Roger Nordström

Hökhöjdens älgförvaltningsgruppsmöte

Plats: Digerberget Nora

Klockan: 18.00

Närvarande älgförvaltningsgruppen: Håkan Fransson, Bo Jansson, Erik Björnlund, Per Forsman, Arinbjörn Kindströmer, Roger Nordström.

ÄFO-förmöte:

Klockan 17:00–18:00 förmöte med älgförvaltningsgruppen där punkterna på dagordningen till samrådet gicks igenom och diskuterades. Håkan presenterade ett bildspel där han sammanställt spillningsinventering, älgobs, tilldelning, avskjutning samt måluppfyllnad från och med 2018 till och med 2021 i form av stapeldiagram per älgskötselområde och älgförvaltningsområde. Bildspelet mejlades även ut till älgförvaltningsgruppsrepresentanterna.

Avstämningsmöte älgförvaltningsplan, Teams-möte 19 april klockan 17:00.

Fysiskt möte för genomgång av eventuellt justerade planer 11 maj klockan 17:00, plats Örlingen.

Du kan ta del av älgförvaltningsplanen för Malingsbo älgförvaltningsområde för åren 2020-2022/2023 genom att kontakta Länsstyrelsen, se kontaktuppgifter nedan. Ange att du vill ta del av beslutet i ärende 2921-2020.

Protokoll Malingsbo älgförvaltningsgrupp 2022-11-14, telefonmöte med älgförvaltningsgruppen

Närvarande för älgförvaltningsgruppen: Per, Göran, Börje, Bo, Monica, Torbjörn.

Ordförande (Börje) öppnar mötet.

 1. Val av sekreterare och justerare
  Sekreterare: Göran, justerare: Börje.
 2. Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
  Ja.
 3. Fastställande av dagordning
  Godkändes dagordningen.
 4. Översiktlig uppföljning av jakten i älgförvaltningsområdet
  - Konstaterades att jaktuttaget hittills under hösten varit ojämnt på jaktlagsnivå. Möjligen mer tydligt än tidigare år. Vid kommande möte ska de olika älgskötselområdena få beskriva sin syn på den lokala älgstammen och hur jakten upplevts.
  - Älgobsen antyder att stammen fortsätter att minska i älgförvaltningsområdet. Dock är dataunderlaget ännu ofullständigt. Möjligen är kalvförekomsten något bättre än tidigare år
  - Diskuterade gruppen möjligheter/behov av att spara stora tjurar för den biologiska balansen. Detta kräver mycket information och god samordning som är speciellt svår i områden med större ägosplittring.
 5. Varg och vargjakt
  - Efter information från inventeringsansvariga på länsstyrelsen i Örebro finns anledning att anta att det totala predationstrycket i området kvarstår även efter jakten föregående vinter. Dock är kunskaperna om reviren och vargindividerna i skrivande stund bristfälliga.
  - Planläggning pågår för närvarande inför kommande vinters vargjakt.
 6. Inventeringar
  - Spillningsräkning skall genomföras årligen. Från och med i år finns möjlighet att via app lägga in direkt i telefon, vilket naturligtvis underlättar och fungerat utmärkt. Trots information och instruktioner lämnade inte Linde Östra älgskötselområde och Ramsbergs älgskötselområden något underlag. Nya kontakter tas med ansvariga i dessa områden.

  Övriga frågor
  - Diskuterades samförvaltning med kronhjort. De älgskötselområden (framför allt Ramsberg) som har kronhjort och som ännu inte har godkända skötselplaner, har uppmanats att göra sådana.
 7. Nästa möte
  Möte med samtliga älgskötselområden i Skinnskatteberg 30 november klockan 18.00.

Sekreterare: Göran Cederlund

Justerare: Börje Eriksson

Malingsbo älgförvaltningsgrupp 2022-03-16 i Skinnskatteberg, Samrådsmöte med älgskötselområden inom Malingsbo

Närvarande för älgförvaltningsgruppen: Per, Göran, Börje samt Bo (Monica frånvarande).
Närvarande älgskötselområden: Bergsmännen, Norrbärke, Ludvika Södra, Ramsberg, Grönbo, Björsjö-Malingsbo-Billsjön, Riddarhyttan, Linde Östra (Ladbacken, Söderbärke och Finngruvan var frånvarande).

Ordförande (Börje) öppnar mötet.

1. Val av sekreterare och justerare.
• Sekreterare: Göran, justerare: Börje

2. Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
• Ja.

3. Fastställande av dagordning
• Godkändes dagordningen

4. Översiktlig uppföljning av jakten i älgförvaltningsområdet.
• Totalt i Malingsbo älgförvaltningsområde fälldes 2,1 älgar per 1000 hektar motsvarande 85 procent uppfyllnadsgrad. Generellt upplevdes en ojämn fördelning av älgar under jakten och möjligen temporär omfördelning i vissa områden (på grund av varg?).
• Älgobsen antyder att stammen sedan några år är minskande i älgförvaltningsområdet. Någon
exakt täthetsskattning finns inte men ökad vargförekomst, tydlig ojämn fördelning av älgar samt ökad svårighet att fylla tilldelnin garna pekar i samma riktning och bör beaktas när man lägger nya planer. Viss försiktighet med skytte av produktiva kor rekommenderas.
• Konstaterades att det i vissa områden var dålig rapportering av älgobs. Mötesdeltagarna enades om att påtala behovet av in samling av data vid möten med sina jaktlag i respektive älgskötselområde.
• Diskuterades möjligheterna att få med samtliga älgskötselområden att rapportera i Jaktrapport. Relativt enkelt och överskådligt system. Sveaskog kan bistå med support för att köra igång systemet om detta efterfrågas.
• Älgskötselområden uppmanades att så långt möjligt hålla sin plan detta år eftersom det för flera blir aktuellt att göra nya planer nästa år. De som vill skriva en ny plan för i år får således bara göra en ettårig sådan.

5. Redovisning från jaktsäsongen i enskilda älgskötselområden
• Bergsmännens älgskötselområde. 80 procent uppfyllnadsgrad. Mycket ojämn fördelning av älgar. Speciellt tomt på älg öster om riksväg 50. Kan bli aktuellt att göra om skötselplanen.
• Björsjö-Malingsbo-Billsjön älgskötselområde. 75 procent uppfyllnadsgrad. Vissa områden bedömdes vara mer eller mindre tomma under höstjakten. Senare har det dock påträffats och skjutits älgar där. Dock kvarstår bilden av en ganska svag stam i delar av området. Avskjutningsplanen behålls. Effekten av vargjakten bedöms relativt liten.
• Finngruvans älgskötselområde. Ingen representant närvarande. 82 procent uppfyllnadsgrad. Enligt uppgift ojämnt med älg. Ingen uppgift om revidering av avskjutningsplan.
• Grönbo älgskötselområde. 107 procent uppfyllnadsgrad. Ovanligt många kalvar fällda, delvis beroende på god kalvföryngring (överlevnad?) samt att några så kallade ”kalvmarker” lyckades fälla några djur. Vargförekomst sannolikt som tidigare år (Hebyreviret). Fortsätter enligt plan, möjligen med ändringar i könskvotering.
• Ladbackens älgskötselområde. Ingen representant närvarande. 65 procent uppfyllnadsgrad. Svagt utnyttjande av tilldelningen. Oklart varför. Inga utnyttjande av tilldelningen. Oklart varför. Inga uppgifter om eventuella uppgifter om eventuella förändringar i förvaltningsplanen.
• Linde Östra älgskötselområde. 80 procent uppfyllnadsgrad. Ökat frekvens av vargobservationer 80% uppfyllnadsgrad. Ökat frekvens av vargobservationer under året. Ingen förändring av lagd plan.
• Ludvika Södra älgskötselområde. 92 procent uppfyllnadsgrad. Ojämn förekomst av älg. Tydlig effekt av effekt av vargpredation (Snöån). Oförändrad plan.
• Norrbärke älgskötselområde. 97 procent uppfyllnadsgrad. Möjligen mindre påverkan av vargar än i övriga älgskötselområden. Oförändrad plan men med iakttagande av viss försiktighet i avskjutningen.
• Ramsbergs älgskötselområde. 71 procent uppfyllnadsgrad. Det låga jaktuttaget förklaras med dålig älgförekomst och riklig förekomst av varg (nyetablering av vargar i Mjuggtjärnsreviret samt påverkan från Haraldsjöns revir). Man kommer eventuellt att revidera befintlig plan.
• Skinnskatteberg-Riddarhyttans älgskötselområde. 88 procent uppfyllnadsgrad. Trots vargjakten under vintern räknar man med samma predation fortsättningsvis (flera vargar fanns kvar i reviret efter jakt). Ingen förändring av planen, som ger ett förhållandevis lågt uttag jämförtförhållandevis lågt uttag jämfört med andra älgskötselområden.
• Söderbärke älgskötselområde. Ingen representant närvarande. 109 procent uppfyllnadsgrad. Oklart hur man bedömer sin stam och sina framtidsplaner.

6. Varg och vargjakt.
• Vargjakten genomfördes planenligt. Dock konstaterades förekomst av varg i båda Snöåns och Haraldsjöns revir efter jakt. Efter diskussioner med inventeringsansvarig på länsstyrelsen i Örebro finns anledning att anta att det totala predationstrycket i området kvarstår även innevarande år.
• En nybildning av ett vargrevir är under utveckling i västra delen av älgförvaltningsområdet (kallas Mjuggsjön).
• Totalt bör Malingsbo älgförvaltningsområde således i skrivande stund ha två etablerade revir (Hebyn och Mjuggsjön), ett är sannolikt under etablering i Haraldssjön samt möjligen en återetablering i Snöån.

7. Inventeringar.
• Möjligen utförs en älgbetesinventering även denna vår. Oklart dock om pengarna räcker.
• Spillningsräkning skall genomföras som tidigare. I år finns möjlighet att via app lägga in direkt i telefon, vilket naturligtvis underlättar. Instruktioner skickas ut till samtliga älgskötselområden för vidare delgivning till jaktledare i olika jaktlag.

8. Övriga frågor
• Inga

9. Nästa möte
• Älgförvaltningsgruppen kallar till möte beroende på vad som framkommer vid planering och eventuellt ändring av förvaltningsplaner.

Sekreterare Göran Cederlund
Justerare Börje Eriksson

Möte med älgförvaltningsgruppen, teams-möte
Närvarande: Monica, Per, Göran, Börje, Torbjörn samt Bo.

Ordförande (Börje) öppnar mötet.

1. Val av sekreterare och justerare.
• Sekreterare: Göran, justerare: Börje

2. Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
• Ja.

3. Fastställande av dagordning.
• Godkändes dagordningen

4. Planerade inventeringar.
• Liksom tidigare år ska spillningsinventering genomföras. Jägarrepresentanterna ansvarar för eventuell utbildning och sammanställande av resultat.
• Enligt uppgift från länsstyrelsen ska ÄBIN genomföras även denna vår (liksom 2021). Skall även gälla övriga älgförvaltningsområden i Örebro län.

5. Vargjakten och vargtillgång.
• Vargjakten genomfördes i två revir (Snösjön och Haraldsjön) inom norra delen av Malingsbo älgförvaltningsområde enligt plan.
• Man kan konstatera att det fanns kvar vargar i båda de aktuella reviren efter avslutad jakt. Spårningar indikerar att det eventuellt finns nyetablering i området med nytt alfapar.

6. Förvaltningsplaner.
• Det är aktuellt att göra om flera älgskötselområden detta år.
• Gruppen diskuterade formerna för möte med ingående älgskötselområden. Beslutades att skicka ut frågor kring bedömd älgtillgång, jakten och utfallet inför möte.
• Gruppen avvaktar också med att göra egen älgförvaltningsplan till efter möte och efter inhämtande av information rörande vargläget.
• Gruppen anmodas att komma in med färdiga skötselplaner senast 23 maj. Med tanke på förestående ÄBIN-inventering anser vi det inte möjligt att ta del av och till fullo utvärdera resultaten inom föreslagen tid. Vi föreslår att man avvaktar till i augusti med slutliga planer alternativt bortser från årets ÄBIN avvaktar till i augusti med slutliga planer alternativt bortser från årets ÄBIN-resultat och använder sig av dessa uppgifter näst år.

7. Nästa möte
• Älgförvaltningsgruppen kallar till möte med samtliga älgskötselområden den 16 mars.

Sekreterare Göran Cederlund

Justerare Börje Eriksson

Du kan ta del av älgförvaltningsplanen för Kilsbergens älgförvaltningsområde för åren 2020-2022/2023 genom att kontakta Länsstyrelsen, se kontaktuppgifter nedan. Ange att du vill ta del av beslutet i ärende 4494-2020.

Samrådsmöte med älgförvaltningsgrupp Kilsbergen, Örebro län den 1 december 2022

Mötet öppnades av ordförande Erik Björnlund, som hälsade alla välkomna via Teams.

 1. Val av sekreterare för mötet:
  Mötet beslutade att utse Lennart Eklund.
 2. Val av justerare för mötet:
  Mötet beslutade att utse Nils-Olof Eriksson.
 3. Frågan om kallelsen skett på rätt sätt:
  Besvarades med, ja, då kallelsen skickades ut den 22 november.
 4. Godkännande av dagordning:
  Dagordningen godkännes.
 5. Protokollets tillgänglighet:
  Sänds till Länsstyrelsen, älgskötselområden och licensområden.
 6. Närvarande:
  Erik Björnlund, Lars Carlsson, Nils-Olof Eriksson, Lennart Eklund. Axel Bergman meddelade förhinder.
 7. Genomgång av jaktresultat så här långt:
  Mål och avskjutning.
Älgjaktområde

Mål: Vuxna - kalv

Avskjutning: Vuxna - kalv

Snöbergshult

5 - 8

2 - 3

Våtsjön-Ölen

2 - 2

1 - 1

Stadra-Nora

0 - 1

0

Wikers

15 - 15

5 - 3

BJFF

7 - 7

7 - 3

Kringelhult

3 - 4

3 - 0

Närkes Kil

12 - 21

7 - 5

Örebro nordvästra

12 - 13

5 - 2

Nora-Örebro

10 - 11

6 - 3

Kåvi

0 - 1

0

Hättinge

0 - 1

0

8. Genomgång av älgobs från jakten:
Bra med mantimmar, 12113 timmar gav 0,04 älgobsar per mantimme, alltså en ökning med 33 procent från året 2021/2022.
Övrig statistik:
Kalv per hondjur: 0,53.
Handjur: 0,35.
Tvåkalvsko: 0,14.
Många ensamma kalvar! Kan det vara varg eller trafik som ligger bakom detta? Eller är det mycket små fjolingar som tar som en ensam kalv?9. Genomgång av frågeformulär från älgskötselområden.
10. Erik kontaktar Johanna på Länsstyrelsen om eventuell revidering av planen, då vi ej kommer nå 90 procent i måluppfyllnad.11. Övriga frågor.
12. Vi tänker ett förmöte inför att de nya planerna skall in, med representation från älgskötselområden och licensområden, tisdagen den 7 mars klockan 18.00 på Sveaskogs kontor i Karlskoga.Närkesberg den 5 december 2022.

Justeras:

Erik Björnlund, ordförande

Lennart Eklund, sekreterare

Nils-Olof Eriksson, justerare

Dagordning Kilsbergens älgförvaltningsområde

Datum 2022-05-10
Plats: Villingsberg
Kl:18.00

 1. Val av sekreterare och justerar för mötet. Lars Carlsson, Jerry Tauberman
 2. Spillningsinventeringsresultat.
  Älgförvaltningsområdet 7,7 älgar per 1000 hektar inom intervallet 6,6 - 8,6 älgar per 1000 hektar.
  Bergslagens jaktvårdsförening och Vikers älgskötselområden: 8,1 älgar per 1000 hektar.
  Närkes-Kils älgskötselområde: 6,5 älgar per 1000 hektar.
  Nora-Örebro älgskötselområde: 6,4 älgar per 1000 hektar.
  Örebro Nordvästra älgskötselområde: 6,6 älgar per 1000 hektar.
 3. Redovisning av "nya reviderade älgskötselplaner".
  Älgförvaltningsgruppen bifaller Nora-Örebros nya plan som revideras för ett år.
 4. Älgförvaltningsgruppens tankar/beslut inför jaktår 2022/23, yttranden sam inlämning utav planer (senast 23 maj).
  Bergslagens jaktvårdsförening ligger kvar på sin plan.
 5. Övriga frågor.
  Tillägg till punkt 2: spillningsinventeringsrutor skall synkas till rätt älgskötselområde. Nora-Örebro älgskötselområde har förslag att älgförvaltningsgruppen skall fabricera en skrivelse om vargjakt.

Närvarande: Jerry Tauberman, Lennart Eklund, Anders Lundkvist, Kjell Röstlund, Nils-Olof Eriksson, Erik Björnlund, Lars Carlsson

Sekreterare: Lars Carlsson

Justeras: Jerry Tauberman

Kilsbergens älgförvaltningsområde 2022-04-21

Närvarande: Erik Björnlund, Lennart Eklund, Nils-Olof Eriksson, Axel Bergman, Lars Carlsson.

 • Mötets öppnande. Erik öppnar.
 • Val av sekreterare/justerare. Lars Carlsson/Axel Bergman.
 • Preliminär vargrevirkarta samt älgtäthetsskattningar.
 • Diskussion älgförvaltningsplan. Älgförvaltningsgruppen godkänner inte Bergslagens jakt- och fiskevårdsförenings älgskötselområdes snedfördelning på avskjutningen enligt deras förslag. Vi föreslår att Bergslagens Jakt- och Fiskevårdsförenings älgskötselområde ligger kvar på sin plan tills nästa år. Vad gäller Nora-Örebro älgskötselområde ligger förändringar inom marginalen. Nora-Örebro gör ny plan på ett år för att synka med övriga.
 • Övriga frågor. Älgförvaltningsgruppen förväntar sig alla områden genomför spillningsinventering utom för licensområden, där det är frivilligt.

Karlskoga 21 april 2022

Lars Carlsson

Justeras: Axel Bergman

Samrådsmötet med älgförvaltningsområde Kilsbergen, Örebro län den 15 mars 2022

Mötet öppnades av ordförande, Erik Björnlund, som hälsade alla välkomna via Teams.

1. Val av sekreterare för mötet:
Mötet beslutade att utse Lennart Eklund

2. Val av justerare för mötet:
Mötet beslutade att utse Lars Carlsson

3. Frågan om kallelsen skett på rätt sätt:
Besvarades med, ja. Då kallelsen skickades ut den 22 februari.

4. Godkännande av dagordning:
Dagordningen godkännes

5. Protokollets tillgänglighet:
Sänds till Länsstyrelsen, älgskötselområden och licensområden.

6. Närvarande:
Erik Björnlund, Pierre Andersson, Axel Bergman, Johan Bergman, Magnus Stenström, Rickard Wahlström, Jerry Tauberman, Andreas Fransson, Nils-Olof Eriksson, Lennart Eklund

7. Genomgång av jaktresultat, inventeringar och rovdjursförekomst:

Bergslagens jakt- och fiskevårdsförenings älgskötselområde: Stor mängd hondjur, många små djur. Markant ökning av kronhjortar.

Nora-Örebro älgskötselområde: Markant ökning utav kronhjort, något sämre med älg i södra delen av älgskötselområdet. Inväntat spillningsinventeringen, men kanske justerar planen neråt med några älgar.

Närkes Kils älgskötselområde: Bra måluppfyllnad. Rekord snabbt blev de vuxna djuren skjutna, 5 dagar. Minus 10 procent på kalvvikterna bekymrar.

Våtsjön-Ölens älgskötselområde: Klart, fixad måluppfyllnad.

Stadra-Nora älgskötselområde: 100 procent måluppfyllnad. Reproduktionen oroar, gått från 0,8 ifjol till 0,4 denna säsong. Vargetablering helt inom älgskötselområdet oroar.

Wikers älgskötselområde: Låg kalvandel. Avskjutning 6 tjur, 7 hondjur och 5 kalvar. Många observationer av kor med fjolingar. Tyder på obetäckta kor trots bra med tjur, 46 procent. Bra slaktvikter.

Örebro Nordvästra älgskötselområde: -

Kringelhult licensområde: Skapligt med kalv. Troligen förskonade från varg.

8. Förvaltningsplan och synpunkter från älgskötselområden.

Nora-Örebro ska göra nya plan i år. Bergslagens jakt- och fiskevårdsförening vill ändra planen och ändra avskjutningen till en tjur och åtta hondjur.

Vi räknar med att behålla en avskjutning på 2,0 älgar per 1000 hektar.

9. Datum för inlämning av älgskötselplaner

Senast 23 maj lämnar älgförvaltningsgruppen alla planer inklusive yttranden till Länsstyrelsen. De ändrade planerna behöver vi därför veckan innan.

10. Planerade inventeringar och utförande

ÄBIN göres även detta år! Klart: 8 Juni.

Spillningsinventeringen klar vecka 17. Göres datamässigt direkt i en app nu.

11. Övriga frågor

Skrivelse till Länsstyrelsen om vargjakt inom området ska utarbetas. Genetisk bakgrund, syskonpar.

Vildsvinen har minskat betydligt, troligen flera orsaker.

Ett avstämningsmöte planerades in den 10 maj 2022, klockan 18:00 i Villingsberg. De älgskötselområden som inte ska göra ny eller revidera sin plan behöver inte delta på detta möte.

Närkesberg den 16 mars 2022

Erik Björnlund,ordförande

Lennart Eklund, sekreterare

Nils-Olof Eriksson, justerare

Du kan ta del av älgförvaltningsplanen för Frövi älgförvaltningsområde för åren 2022-2024 genom att kontakta Länsstyrelsen, se kontaktuppgifter nedan. Ange att du vill ta del av beslutet i ärende 218-4345-2022.

Protokoll från samrådsmöte i Frövi älgförvaltningsområde 2023-03-14

Plats: Företagshotellet, Centralvägen 21, Frövi

Närvarande: Per Sandberg, Tommy Freijd, Anders Lundkvist, Rickard Axdorff, Axel Roos och Leif Bergman samt Alf Oskarsson( Fellingsbro/Näsby älgskötselsområde) och Rickard Carlsson (Ervalla älgskötselsområde)

Samråd mellan Frövi älgförvaltningsgrupp och berörda älgskötselsområden.

 1. Mötet öppnas.

 2. Val av sekreterare och justerare. Valdes Anders Lundkvist till sekreterare och Tommy Freijd till justerare.

 3. Frågan om kallelse skett på rätt sätt. Besvarades frågan med ja.

 4. Fastställande av dagordning. Fastställdes dagordningen med ett tillägg av en punkt 7b. Uppföljning av kronviltjakt och planer.

 5. Föregående protokoll. I fråga om spillningsinventering kommer vi i fortsättningen räkna med 18 spillningshögar per dygn och med åkermark. Frågan om information om skyddsjakter tas upp igen med länsstyrelsen vid kommande möte.

  Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

 6. Genomgång av älgförvaltningsgruppens älgförvaltningsplan. Föredrogs och diskuterades vår befintliga förvaltningsplan. Vi var överens om att den för närvarande inte behöver revideras eller ändras.

 7. Uppföljning av jakten i jämförelse med uppsatta mål i älgskötselplaner och älgförvaltningsplan. Totalt konstaterades 138 fällda älgar av målet 150. 39 tjurar, 34 kor och 65 kalvar. Av älgskötselområdena har Ervalla skjutit 100 procent av plan, Käglan 98 procent och Fellingsbro-Näsby 90 procent, totalt för älgförvaltningsområdet 92 procent. Det konstateras att kalvföryngringen för året varit på en lägre nivå än normalt vilket troligen påverkat utfallet. En del älgar i dålig kondition har fällts och upphittats. Alla älgskötselområden avser att kvarstå vid nuvarande planer vilket styrelsen tillstyrker.

  7b. Kronvilt. Fällda kronvilt Käglan 79stycken, varav 21 hjortar, 27 hindar och 31 kalvar. Ervalla 10 stycken, 2 hjortar, 4 hindar och 6 kalvar. Fellingsbro- Näsby 11 stycken, 4 hjortar, 4 hindar och 3 kalvar.

  Diskuterades att Ervalla och Fellingsbro-Näsby vill revidera sina planer vilket också tillstyrktes av styrelsen.

 8. Skrivelse från Svenska Jägarförbundets krets Fellingsbro-Näsby. Angående oro för utträden ur älgskötselområden. Styrelsen delar oron men konstaterar att det är frivilligt att vara ansluten till ett älgskötselområde.

  Markägaren måste dock godkänna ett eventuellt utträde och om jaktlaget/ fastigheten avser att ansluta till annat älgskötselområde skall jaktmarken /fastigheten ligga i anslutning (gränsa) till detta älgskötselområde. Vi uttalade oss också enhälligt om att vi inte i onödan vill överföra marker mellan våra älgskötselområden.

 9. Älgobsen, rovdjursläget med mera. Få vargobservationer, men mycket lodjur.

 10. Tidplan för älg- och kronhjortsarbetet 2023. Älgplanerna kvarstår och följs upp under hösten. Vad gäller förändringen av kronplanerna enligt ovan behandlas de av styrelsen i första hand i mailväxling och telefonkontakt.

 11. Övriga frågor. Inga.

 12. Nästa möte. Förslag vecka 21 den 22 maj. Vi önskar närvaro av länsstyrelserepresentant. Per Sandberg kontaktar Länsstyrelsen om former och återkommer om detaljer.

Vid protokollet: Anders Lundkvist

Justeras: Tommy Freijd

Ordförande: Per Sandberg

Protokoll från samrådsmöte i Frövi älgförvaltningsområde 2022-11-30

Plats: Företagshotellet, Centralvägen 21, Frövi

Närvarande: Per Sandberg, Tommy Freijd, Anders Lundkvist och Leif Bergman samt Alf Oskarsson (Fellingsbro/Näsby älgskötselområde) och Rickard Carlsson (Ervalla älgskötselområde)

Samråd mellan Frövi älgförvaltningsgrupp och berörda älgskötselsområden.

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av sekreterare och justerare. Valdes Anders Lundkvist till sekreterare och Tommy Freijd till justerare.
 3. Frågan om kallelse skett på rätt sätt. Besvarades frågan med ja.
 4. Fastställande av dagordning. Fastställdes dagordningen med ett tillägg av en punkt 7b. Uppföljning av kronviltjakt och planer.
 5. Föregående protokoll. Från 30/8. På fråga om hur vi ska räkna antal spillningshögar har Tommy ännu inte fått svar från Jägareförbundet.

  Förvaltnings- och skötselplaner är godkända av länsstyrelsen, men en del frågor finns medskickade till kommande år.

  Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
 6. Genomgång av älgförvaltningsgruppens älgförvaltningsplan. Hänvisades till följande punkt.
 7. Uppföljning av jakten i jämförelse med uppsatta mål i älgskötselplaner och älgförvaltningsplan. Totalt konstaterades 105 fällda älgar av målet 150. 33 tjurar, 28 kor och 44 kalvar. Samtliga älgskötselområden tror sig klara uppsatta mål, vilket också delas av förvaltningsgruppen.

  7b. Kronvilt. Vad gäller kronviltet ser det ut som Ervalla når uppsatta mål men troligen inte Käglan och Fellingsbro-Näsby. Totalt är det i dagsläget fällt 25 kronvilt i Käglan, 6 i Fellingsbro-Näsby och 10 i Ervalla.
 8. Älgobsen, rovdjursläget med mera. Vad gäller obsen kan vi se en viss minskning jämfört med föregående år. Även antalet kalvar är färre. Vad gäller tjurar minskar även dess andel något.

  I fråga om rovdjur har vi enstaka vargobservationer och hos lodjur har vi sett föryngringar.
 9. Diskussion kring eventuella justeringar av skötselplaner för att korrigera avvikelser från uppsatta mål. Behandlas påkommande möte.
 10. Övriga frågor. Länsstyrelsens svar angående våra planer- behandlas i anslutning till föregående punkt.

  Diskussion angående skyddsjakter, önskemål om att jakträttsinnehavare tydligare underrättas. Anders L får i uppdrag att kontakta länsstyrelsen.
 11. Nästa möte. Tisdagen den 14 mars klockan 18.00, Frövi Företagshotell

Vid protokollet: Anders Lundkvist

Justeras: Tommy Freijd

Ordförande: Per Sandberg

Ärende: Länsstyrelsens begäran om yttrande av skötselplaner för Frövi älgförvaltningsområde

Närvarande:

Älgförvaltningsgruppen: Per Sandberg, Anders Lundkvist, Leif Bergman, Tommy Freijd.

Älgskötselområden: Rickard Carlson, Markus Stromberg, Ervalla älgskötselområde, Alf Oskarsson, Fellingsbro-Näsby älgskötselområde, Anders Lundkvist, Käglans älgskötselområde.

 • Mötet öppnas.
 • Val av sekreterare Tommy Freijd och justerar Leif Bergman.
 • Dagordning godkändes och fastställdes.
 • Genomgång av föregående protokoll.
 • Genomgång av Länsstyrelsens synpunkter på Käglans och Ervallas älgskötselplaner i Frövi älgförvaltningsområde.
 • Efter långa, sakliga och faktainriktade diskussioner beslutade mötet att:
  Käglans älgskötselområde behåller sin plan oförändrad. (Älgskötselområdet har minskat med cirka 2000 hektar vilket innebär något högre avskjutning på nuvarande areal.)
  Ervalla älgskötselområde har efter samtal med Länsstyrelsen kommit fram till att ha en vinterstam fram till 2024 på tio älgar per 1000 hektar och en avskjutning på sex tjurar, fem hondjur och elva kalvar för innevarande jaktår. Framförde också att det lokalt förekom betesskador på gröda och och skog av klövvilt.
 • Övriga frågor:
  Vid styrelsemötet 2022-05-17 ställdes två frågor till Länsstyrelsen angående information vid skyddsjakt till älgförvaltningsgruppen så att säkerhet och öppnande av bommar kan ske och en fråga som Ervalla älgskötselområde vill ha svar på är angående en jaktmark på cirka 200 hektar som tillhör Närkes Kil som ligger mitt i Ervalla älgskötselområde. Älgförvaltningsgruppen vill höra Länsstyrelsens synpunkter. Älgförvaltningsgruppen tycker det är logiskt att området som tillhör Närkes Kil överförs av Länsstyrelsen till Ervalla.
  Beslutades att spillningsinventeringen nästa år skall gälla 18 högar med åkermark inräknad. (Älgförvaltningsgruppen bedömer att den digitala metoden skall fungera fullt ut efter årets inkörningsperiod.) Tommy meddelar Jägareförbundets jaktvårdskonsulent.
 • Nästa möte 2022-11-30 i Frövi.
 • Mötet avslutas.

Ordförande Per Sandberg

Sekreterare Tommy Freijd

Justeras Leif Bergman

Närvarande: Per Sandberg, Leif Bergman, Anders Lundkvist, Axel Roos, Alf Oskarsson, Rickard Carlson, Filip Andersson och Tommy Freijd.

 • Mötet öppnas.
 • Val av sekreterare Tommy Freijd och justerare Rickard Carlson.
 • Dagordning godkändes och fastställdes.
 • Genomgång föregående protokoll.
 • Genomgång spillningsinventeringen 2022: Fellingsbro-Näsby älgskötselområde: 7,2 - 8,2, Ervalla älgskötselområde: 7,6, Käglan älgskötselområde: resultat ej fastställt.
 • ÄBIN: i dagsläget inget resultat.
 • Rovdjursläget: Två vargar har uppehållit sig sedan slutet av februari i trakten av Frövi. Den 10 maj beviljades skyddsjakt på en av vargarna som skötse den 12 maj.
 • Genomgång av älgskötselområdenas älgskötselplaner. Efter diskussioner med representanterna för respektive älgskötselområde godkändes planerna.
 • Övriga frågor:
  a) Frågor som kom upp bör ställas till Länsstyrelsen. Kan Länsstyrelsen informera merörda markägare och jaktledare vid skyddsjakt på rovdjur så att dessa kan låsa upp nödvändiga bommas med mera för att säkra tillträde? (det kan vara jägare på plats som jagar annat vilt å sin jaktmark och inte känner till att det bedrivs skyddsjakt på marken, klar olycksrisk.)
  b) En fråga som ställdes av Ervalla älgskötselområde var om ett jaktområde som tillhör Närkes Kil kan ligga mitt i Ervalla älgskötselområde?
 • Möte avslutas.

Ordförande Per Sandberg

Sekreterare Tommy Freijd

Justeras Rickard Carlson

Samrådsmöte med Frövi älgförvaltningsgrupp samt ordförandena från älgskötselområdena. Frövi 2022-03-15.

Närvarande: Per Sandberg, Anders Lundkvist, Tommy Freijd, Rickard Carlson och Alf Oskarsson.

1. Mötet öppnades.

2. Valdes Anders Lundkvist till sekreterare och Tommy Freijd till justerare.

3. Godkändes kallelsen.

4. Fastställdes dagordningen.

5. Gick vi igenom älgförvaltningsområdets älgförvaltningsplan. Den är nu på sista året. Planen anger att vi årligen fäller 154 älgar.

6. Uppföljdes årets älg och kronviltsjakt för året som gått.

Älg

Fellingsbro-Näsby 19 tjurar, 15 kor och 36 kalvar. Totalt 70 stycken.

Ervalla 6 tjurar, 5 kor och 15 kalvar. Totalt 26 stycken.

Käglan 14 tjurar, 16 kor och 29 kalvar. Totalt 59 stycken.

Summa 39 tjurar, 36 kor och 80 kalvar. Totalt 155 stycken.

Planen anger 38 tjurar, 35 kor och 81 kalvar. Måluppfyllelse 101 procent.

Kronvilt

Ervalla 3 hjortar, 4 hindar och 4 kalvar. Totalt 11 stycken.

Fellingsbro Näsby 6 hjortar, 4 hindar och 3 kalvar. Totalt 13 stycken.

Käglan 27 hjortar, 27 hindar och 33 kalvar. Totalt 87 stycken.

Summa 36 hjortar,35 hindar och 40 kalvar. Totalt 111 stycken.

Planerna har i stort sett följts i respektive område.

7. Diskuterades älgobs, spillningsinventering och rovvilt. Uttrycktes synpunkter på att vi troligen har praktiska problem med att organisera nya inventeringsmetoder och inventeringsrutor. Kan de tidigare användas? Vad gäller rovviltet finns en del lodjur och enstaka vargar i området.

8. Tidsplanen för vårt arbete med planer diskuterades. Älgskötselområdena avser troligen inte att göra några större förändringar. 15 april kommer resultaten från rovviltsinventeringen. 8 juni resultat från älgbetesinventeringen. Älgskötselområdena har årsmöten i mars-april. Nya planer bollas under april-maj med de olika älgskötselområdena, 23 maj ska nya planer vara inne hos länsstyrelsen.

9. Övriga frågor. Viktigt att vi anmäler förhinder om vi inte kan vara med på möten.

10. Nästa möte tisdagen den 17 maj klockan 17.00 på Frövi företagshotell.

Du kan ta del av älgförvaltningsplanen för Örebro läns västra älgförvaltningsområde för åren 2022/2023 genom att kontakta Länsstyrelsen, se kontaktuppgifter nedan. Ange att du vill ta del av beslutet i ärende 8817-2022.

Närvarande: Markägare: Markus Grenestam, Anders Carlsson. Gustaf Eriksson ej närvarande. Jägare: Henrik Widlund, Bengt Rönnqvist, Ingemar Ziljat

1. Mötets öppnande
Ordförande Markus öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Ingemar.

Protokollet justeras med elektroniska namnteckningar och skickas ut till samtliga älgskötselområden samt Länsstyrelsen när Ingemar fått ok på mail från samtliga justerare.

3. Exkursion
Markus och Anders ordnar en fältstudie för att studera olika marktyper och betesskador på skog, samt foderskapande åtgärder. Detta är planerat till senare delen av april.

4. Planprocess älg och kronhjort
Vi inväntar resultatet av spillningsinventeringen samt rovdjursinventeringen innan vi börjar vårt planarbete. Markus svarar Länsstyrelsen på deras fråga om eventuella förbättringar av planprocessen.

5. Inventeringar
Spillningsinventering i hela älgförvaltningsområdet är planerat att vara klart slutet av april, Henrik sammanställer.

6. Nästa möte
Nästa möte planeras till början av maj när spillningsinventeringen är klar. Till detta möte kallas samtliga skötselområden. Samtidigt skall en övergripande plan tas fram för att ge riktlinjer till skötselområdena. Skötselområdenas planer skall vara klara i slutet av maj för granskning för att skickas till Länsstyrelsen senast 15 juni.

7. Övriga frågor
Anders tog upp frågan om kronhjort, utbredning och avskjutning.

8. Mötet avslutades
Markus avslutade mötet och tackade för i kväll.

Vid protokollet: Ingemar Ziljat Ingemar Ziljat
Justeras: Markus Grenestam, Anders Carlsson, Henrik Widlund, Bengt Rönnqvist

Närvarande

 • Markägare: Markus Grenestam, Anders Carlsson, Gustaf Eriksson.
 • Jägare: Bengt Rönnqvist, Ingemar Ziljat
 • Henrik Widlund meddelat förhinder.
 • Älgskötselområdesrepresentanter:
 • Våtsjön-Ölen: Johan Lidgren, Lars-Åke Axelsson
 • Kvistbro: Ulf Nettelbo, Micke Johansson
 • Skagershult: Gustaf Beck-Friis
 • Hidinge: Rikard Södergren
 • Tångeråsa: Carl-Johan Jerlström
 1. Mötets öppnande
  Ordförande Markus öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
  Presentationsrunda av alla närvarande.

 2. Val av sekreterare
  Till sekreterare valdes Ingemar.

  Protokollet justeras med elektroniska namnteckningar och skickas ut till samtliga älgskötselområden samt
  Länsstyrelsen när Ingemar fått ok på mail från samtliga justerare.

  Henrik lämnat fullmakt på punkt 3 på dagordningen till Ingemar.

 3. Genomgång av höstens jakt, måluppfyllnad av plan med mera.
  Anders presenterade höstens Älg-OBS för samtliga områden.
  Vi konstaterade att Älg-Obsen gått ner, reproduktionen gått ner, kalvvikterna gått ner. Höstens Älg-OBS timmar är ungefär hälften mot normalt.

  Skagershult: Stor påverkan av varg. Plan 5 vuxna, 15 kalv, skjutit 2 vuxna och 5 kalv. Bedömning är att de ej når upp till full måluppfyllnad.

  Våtsjön-Ölen: Obs-timmar 3567. Norr om E18: Plan: 2 vuxna, 2 kalv, skjutit 1 vuxen och 2 kalv. Söder E18: Plan: 1 vuxen och 12 kalv, skjutit 0 vuxna och 4 kalv. Bedömning är att målet inte kommer att uppnås, stor vargpåverkan.

  Kvistbro: Halverad älgstam trots inställd jakt. Bedömning av Ulf är att de endast har 2 älg per 1000 hektar och det är även tomt på rådjur och bäver. Stor påverkan av varg.

  Tångeråsa: Plan: 3 ko, 5 tjur, 10 kalv, återstår 2 kalv av plan. Minskning av OBS-timmar. Flera jaktlag har noll i OBS-timmar. Troligtvis ej jaktbar stam nästa år.

  Hidinge: Plan: 7 ko, 7 tjur, 14 kalv, återstår 1 kalv av plan. Två kalvar skjutna på 30 kg. Tjur, udda 24 taggar skjutits.

  Hasselfors: Plan 13 ko, 13 tjur, 27 kalv. Fullskjutet på hondjur, tre tjurar kvar samt ett antal kalvar.

  Generell avlysningsjakt börjar närmaste helg före 1 december. Kronhjort, fullskjutet på handjur.

  Avlysningsjakt diskuterades. Det främjar inte samverkan mellan jaktlag. Det finns andra och bättre sätt att skapa delaktighet mot gemensamma mål.

 4. Varg och vargjakt
  Kommande vargjakt diskuterades, stor vargpåverkan har medfört vikande Älg-obs och att det är väldigt få kalvar skjutna.

 5. Övriga frågor
  Ingemar bokar möte med Erik Björnlund angående omförhandling av uppsägningstider för jaktarrenden gällande Sveaskog.

 6. Nästa möte Älgförvaltningsgruppen
  Datum: 28 februari 2023
  Plats: Sveaskogs kontor Karlskoga
  Tid: 15-17

 7. Mötet avslutades
  Markus avslutade mötet och tackade för i kväll.

Vid protokollet:
Ingemar Ziljat

Justeras:
Markus Grenestam, Anders Carlsson, Gustaf Eriksson, Bengt Rönnqvist

Närvarande:
Markägare: Markus Grenestam, Anders Carlsson.
Gustaf Eriksson meddelat förhinder
Jägare: Henrik Widlund, Bengt Rönnqvist, Ingemar Ziljat.
Länsstyrelsen: Johanna Månsson Wikland, Louise Hämäläinen.

 1. Mötets öppnande
  Ordförande Markus öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
 2. Val av sekreterare
  Till sekreterare valdes Ingemar. Protokollet justeras med elektroniska namnteckningar och skickas ut till samtliga älgskötselområden samt Länsstyrelsen när Ingemar fått ok på mail från samtliga justerare. Gustav lämnat fullmakt på punkt 3-4 på dagordningen till Markus.
 3. Höstens älgjakt, planer, tilldelning med mera.
  Louise informerade att älgförvaltningsplanen daterad 2021-09-06 för jaktåret 22/23 på 36 tjur + 36 hondjur + 85 kalv = 157 älgar gäller.
  Tångeråsa och Skagershult har minskad areal.
  Våtsjön-Ölen och Kvistbro oförändrad areal tills vidare (överklagat till Förvaltningsrätten).
  Hidinge oförändrad areal.
  Louise tittar på hur älgjakt kan bedrivas på Hasselfors 33000 hektar oregistrerad mark under begränsad tid (samma som älgskötselområde). Markus inväntar besked från Länsstyrelsen. Skötselområdenas planer samt avregistrerat områdesplan skall överensstämma med älgförvaltningsplanen.

  Johanna och Louise avvek när vi började med älgförvaltningsgruppsmötet.

  Älgförvaltningsplanen daterad 2021-09-06 för jaktåret 22/23 på 36 tjur + 36 hondjur + 85 kalv = 157 älgar gäller.

  Våtsjön-Ölen reviderar sin plan, ny plan på 3 tjur + 1 hondjur + 14 kalvar = 18 älgar. (gäller områdena norr och söder E18)

  Kvistbro inställd jakt. Älgförvaltningsgruppen rekommenderar jakt för att få Älg-Obs.

  Hidinge enligt plan 7 tjur + 7 hondjur + 14 kalvar = 28 älgar.

  Tångeråsa ny plan på 11600 hektar, 5 tjur + 3 hondjur + 11 kalvar.

  Skagershult ny plan på 8100 hektar, 3 tjur + 3 hondjur + 7 kalvar = 13 älgar.

  Hasselfors 33000 hektar, 13 tjur + 13 hondjur + 27 kalvar = 53 älgar.

  Licensområde 1600 hektar, 1 vuxen + 2 kalvar = 3 älgar.

  Sammanräknat 59 vuxna + 75 kalvar = 134 älgar

  Älgfrode upprättades på älgförvaltningsområdet som ett-års-plan.

  Markus upprättar förvaltningsplan utifrån älgfrode och skickar till Länsstyrelsen.
 4. Övriga frågor
  Inget.
 5. Nästa möte
  Avstämningsmöte med samtliga älgskötselområden måndag 21 november klockan 18:00. Plats Sveaskogs kontor Karlskoga. Älgförvaltningsgruppsmöte 16:30 samma dag och plats. Separat kallelse skickas till samtliga ÄSO:n
 6. Mötet avslutades.
  Markus avslutade mötet och tackade för i kväll.

Vid protokollet:
Ingemar Ziljat

Justeras:
Markus Grenestam, Anders Carlsson, Henrik Widlund, Bengt Rönnqvist

Närvarande: Markägare: Markus Grenestam, Anders Carlsson.
Jägare: Henrik Widlund, Bengt Rönnqvist, Ingemar Ziljat.

Gustaf Eriksson meddelat förhinder,

1. Mötets öppnande, ordförande, sekreterare, justering.
Ordförande Markus öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Till sekreterare valdes Ingemar.

Protokollet justeras med elektroniska namnteckningar och skickas ut till samtliga älgskötselområden samt Länsstyrelsen när Ingemar fått ok på mail från samtliga justerare.

Gustaf lämnat fullmakt på punkt 3-5 på dagordningen till Markus.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3. Nya arealer och vad som gäller.
Nya arealer för älgskötselområdena diskuterades men då överklagan ligger kan vi inte behandla dessa.

Nya arealer för älgskötselområdena

Registreringsnr

Älgskötselområde

Areal (hektar) enligt beslut

Kommentar

18-04-01-001-Ä

Våtsjön-Ölen älgskötselområde

10 235

Överklagat. Tidigare areal inom Örebro läns västra älgförvaltningsområde 23 700 hektar gäller tills vi vet mer från Förvaltningsrätten. Har även 1778 hektar i Kilsbergen älgförvaltningsområde

18-08-02-005-Ä

Hasselfors älg- och kronhjortsskötselområde

47 047

Överklagat, existerar inte än. Avvaktar besked från Förvaltningsrätten.

18-09-03-184-Ä

Hidinge älg- och kronhjortsskötselområde

16 722

Inga ändringar från 2021.

18-09-05-188-Ä

Kvistbro älgskötselområde

7 706

Överklagat. Tidigare areal cirka 11 600 hektar gäller tills vi vet mer från Förvaltningsrätten

18-11-04-154-Ä

Skagershult älgskötselområde

8 117

Minskat från ca 37 700 hektar.

18-11-05-144-Ä

Tångeråsa älgskötselområde

11 635

Minskat från ca 15 700 hektar.

18-11-05-001-H

Tångeråsa kronhjortsskötselområde

23 140

Omfattar ungefär Tångeråsa och Kvistbro älgskötselområden

4. Älgskötselplaner

Information om hur älgskötselområdena tänker inför höstens jakt.

Skagershult: 1 år kvar på befintliga planen. Ingen ny plan kommer att göras på kvarvarande 8000 hektar. Rekommendation från älgförvaltningsgruppen är 1 älg per 1000 hektar.

Hasselfors: Existerar inte så någon plan görs ej.

Våtsjön-Ölen: Överklagat beslut till Förvaltningsrätten gamla planen kvar. Troligtvis endast kalvjakt.

Hidinge: 1 år kvar på befintlig plan. Eventuellt kommer de att minska vuxentilldelningen.

Kvistbro: Överklagat beslut till Förvaltningsrätten. De vill ha hjälp med ny plan. Anders har lovat att hjälpa till med Älgfrode. Troligtvis endast kalvjakt.

Tångeråsa: 1 år kvar på befintlig plan. Minska vuxenavskjutningen mot plan och tilldela kalv.

Anders kommenterade spillningsinventering och anser att det finns mer älg än vad inventeringen visar.

5. Licenstilldelning

Rekommendation 1500 hektar för vuxen och 1000 hektar för kalv.

6. Övriga frågor

Vargläget diskuterades. Länsstyrelsen bör arbeta med att ta bort hela Ölenreviret.

7. Nästa möte

Tisdag 6 september klockan 15:00 Sveaskogs kontor Karlskoga.

8. Mötet avslutades

Markus avslutade mötet och tackade för ikväll.

Vid protokollet:

Ingemar Ziljat

Justeras:

Markus Grenestam

Anders Carlsson

Henrik Widlund

Bengt Rönnqvist

Protokoll Örebro läns västra älgförvaltningsgrupp

Datum 2022-05-25

Närvarande:

Markägare: Anders Carlsson, Gustaf Eriksson.
Jägare: Henrik Widlund, Bengt Rönnqvist, Ingemar Ziljat.

Adjungerad: Markus Grenestam (Sveaskog).

David Hedlund meddelat förhinder.

1. Mötets öppnande, ordförande, sekreterare, justering
Till mötesordförande valdes Markus som hälsade alla närvarande och öppnade mötet.

Till sekreterare valdes Ingemar.

Protokollet justeras med elektroniska namnteckningar och skickas ut till samtliga älgskötselområden samt Länsstyrelsen när Ingemar fått ok på mejl från samtliga justerare.

David lämnat fullmakt på punkt 3-8 på dagordningen till Anders.

2. Kommande ny ledamot
Till efterträdare för David är Markus föreslagen, formellt är han ej beslutad in i ÄFG ännu och har inte rösträtt på mötet, markägargruppen har remisstid till 31 maj.

Markus presenterade sig och informerade om sin arbetslivserfarenhet, därefter en kort presentationsrunda av oss övriga.

3. Nya arealer älgskötselområden

Nya arealer för älgskötselområdena diskuterades men då överklagan ligger kan vi inte behandla dessa.

4. Resultat inventeringar

Henrik presenterade årets spillningsinventering.

Anders presenterade spillningsinventering och älgobs.

Äbin kommer att presenteras 9 juni enligt Anders.

(Bilder som finns i protokollet publiceras inte på webben.)

5. Predation, vad skall vi räkna med i älgförvaltnings-/älgskötselplaner

Henrik presenterade vargreviren och räknar med att det finns cirka 25 vargar inom älgförvaltningsområdet.

6. Revidering älgförvaltningsplanen

Efter diskussion då fakta om skadeläget och vargreviren saknas, beslutades att planen ändras ej utan gäller ett år till och 80 i predation får stå kvar. Endast kalvjakt inom Kvistbro och Våtsjön-Ölen diskuterades men det tror inte Anders på utan anser att även vuxna bör tilldelas. Henrik tror att det blir endast kalvjakt i fler skötselområden.

7. Övriga frågor

Inget

8. Nästa möte

Tisdag 2022-06-14 kl 14:00 Sveaskogs kontor Karlskoga.

9. Mötet avslutades

Markus avslutade mötet och tackade för ikväll.

Vid protokollet:

Ingemar Ziljat

Justeras:

Anders Carlsson

Gustaf Eriksson

Henrik Widlund

Bengt Rönnqvist

Samrådsprotokoll Örebro läns västra älgförvaltningsgrupp.

Datum: 2022-04-13 Plats: Teams, digitalt samråd.

Närvarande:
Älgförvaltningsområde: David Hedlund, Gustaf Ericsson, Anders Carlsson, Henrik Widlund, Bengt Rönnqvist, Ingemar Ziljat som även representerar Våtsjön-Ölen Älgskötselområde. Älgskötselområden: Rikard Södergren, Hidinge, Mikael Johansson och Linus Håkansson, Kvistbro, Gustaf Beck-Friis, Skagershult, Carl-Johan Jerlström och Johan Viberg, Tångeråsa

1. Mötets öppnande. David hälsade samtliga välkomna till vårens samråd.

2. Val av sekreterare och justeringsman. Till sekreterare valdes Henrik Widlund, hela älgförvaltningsgruppen justerar protokollet.

3. Avstämning efter årets jakt.
Våtsjön-Ölen, fyllnadsgrad efter jakten 71 procent, dåligt med kalv. Eventuellt bara kalv nästa jaktår. Hidinge, fyllnadsgrad 143 procent, snabb jakt gjorde att man släppte till ytterligare älgar utöver plan, samma grundplan nästa jaktår, slaktvikterna på kalv har stor variation, 13 älgar i övrig dödlighet inom området.
Kvistbro, fyllnadsgrad 100 procent, samtliga 5 kalvar fällda, väldigt få älgar inom området som är hårt drabbat av vargarna inom Ölenreviret, ingen älgjakt kommande jaktår. Önskar hjälp med älgfrode och skötselplan.
Skagershult, fyllnadsgrad 92 procent, planen och tilldelningen sänkt mot tidigare år ändå nåddes inte 100 procent, samma plan kommande jaktår.
Tångeråsa, fyllnadsgrad 100 procent, länsstyrelsen antog fel plan, fällda älgar är enligt deras rätta plan, oroande utveckling med vargreviren som påverkar älgstammen inom förvaltningsområdet, försiktighet framåt, samma plan kommande jaktår.
Hela förvaltningsområdet, fyllnadsgrad 97 procent, ser ingen anledning att revidera förvaltningsplanen innan vi fått inventeringsresultaten för spillning och äbin.

Statistik för området. Älgobsen något uppåt, tjurandelen något ökande, kalv per hondjur är nedåtgående. Slaktvikterna för vuxna älgar pendlande några enstaka kilo över tid, kalvvikterna är nedåtgående, önskvärt att samtliga fällda älgar vägs. Viltolyckor med älg var år 2020/2021 27 stycken konstaterat döda, årets viltolyckor inte sammanställt än, utöver viltolyckor en hel del övrig dödlighet inom området.

4. Planarbete. Skötselområdena bör invänta inventeringarna innan de börjar med kommande planer. Anders Carlsson, meddelade älgförvaltningsplanen har som mål 6 älgar per 1000 hektar för hela området. Förtydligande; marktyperna slätt, skog och skog med varg ger olika täthetsmål för respektive skötselområde.

5. Inventeringar. Under maj månad presenteras spillningsinventeringen. Början av juni bör äbin och rovdjursinventeringarna presenteras.

6. Övriga frågor. Gustaf Beck-Friis, Skagershult, frågor till David, Sveaskog, hur ligger det till med Sveaskogs Hasselfors älgskötselområde? Är det samma ståndpunkt gällande Kronskötselområdet, dvs att man inte får vara med i Kronskötselområdet om man inte också ansluter sig till älgskötselområdet? David, det är inlämnat ändringar som bör vara en bättre kvalitetssäkrad ansökan som man hoppas går igenom. Sveaskog har samma ståndpunkt som tidigare. Henrik, Kronskötselområden ska vara så stora som möjligt eftersom de flyttar sig över större områden mellan brunsttid och övrig tid på året, egentligen bör det vara ett Kronskötselområde och att varje älgskötselområde skulle vara delområde i det större Kronskötselområdet. Johan Viberg, hur ser Sveaskog på 6 älgar som måltal? David, Sveaskog jobbar inte mot täthetsmål, man jobbar mot sänkta skador. Henrik Widlund, täthetstal är viktiga grunddata i planarbetet mot vilka man planerar avskjutningen. Anders Carlsson, man behöver sänka Kron- och Rådjursstammarna om Älgstammen kan tillåtas öka. Henrik Widlund, jägarsidan anser att skötselområdena ska invänta beslut om Hasselfors älgskötselområde innan respektive älgskötselområde reviderar eller lägger ny plan för kommande jaktår. Anders Carlsson, erbjöd sig att hjälpa Kvistbro med älgfrode och plan.

7. Nästa möte. Nästa samråd blir efter älgobsperioden i höst.

8. Avslut. David avslutade mötet.

Vid pennan:

Henrik Widlund

Justeras:

David Hedlund, Anders Carlsson, Gustaf Ericsson, Bengt Rönnqvist, Ingemar Ziljat

Du kan ta del av älgförvaltningsplanen för Örebro läns sydöstra älgförvaltningsområde för jaktåren 2022-2024 genom att kontakta Länsstyrelsen, se kontaktuppgifter nedan. Ange att du vill ta del av beslutet i ärende 4926-2022.

Samrådsmöte med älgförvaltningsgrupp sydöstra, Örebro län den 6 december 2022

Mötet öppnades av ordförande David Hedlund, som hälsade alla välkomna via Teams.

 1. Val av sekreterare för mötet:
  Mötet beslutade att utse Lennart Eklund.
 2. Val av justerare för mötet:
  Mötet beslutade att utse Per Thelin.
 3. Frågan om kallelsen skett på rätt sätt:
  Besvarades med, ja, då kallelsen skickades ut den 29 november.
 4. Godkännande av dagordning:
  Dagordningen godkändes.
 5. Protokollets tillgänglighet:
  Sänds till Länsstyrelsen, älgskötselområden och licensområden.
 6. Närvarande:
  David Hedlund, Karl Fredrik Leijonhufvud, Per Thelin, Lennart Eklund, Björn Löfgren, meddelade sen ankomst.
 7. Genomgång av jaktresultat så här långt:
  Mål: 70 vuxna, 70 kalvar. Avskjutning: 51 vuxna, 32 kalvar.
 8. Genomgång av älgobs från jakten:
  Bra med mantimmar, 16179 timmar gav 0,055, alltså en ökning med 25 procent från året 2021/2022.
  Övrig statistik:
  Kalv per hondjur: 0,51.
  Handjur: 0,38.
  Tvåkalvsko: 0,15.
  Dålig reproduktion!
 9. Vi avvaktar årets avskjutning, men vi flaggar för låg kalvavskjutning.
 10. Övriga frågor:
  Inga.
 11. Vi tänker ett förmöte tisdagen den 14 mars, klockan 15:00 via Teams.

Närkesberg den 11 december 2022

Justeras:

David Hedlund, ordförande

Lennart Eklund, sekreterare

Per Thelin, justerare

Närvaro (teams): Sandra Hamilton, Karl-Fredrik Leijonhufvud, Per Thelin, Björn Löfgren, Lennart Eklund och David Hedlund.

Agenda:

 1. Sekreterare: David skriver, Per justerar digitalt
 2. Genomgång ÄBIN + Spillningsinventering
  Vi kollar ÄBIN, älgbetesinventeringen och siffrorna går åt rätt håll – skador, mark föryngrad med tall etcetera. Älgstammens minskade påverkan på skog hänger symbiost ihop med minskad stam. Vi kollar även Naturvårdsverkets pressmeddelande ”Samförvaltning….” och konstaterar att det finns en eftersläpning och att man bör se över tillämpningen av ÄBIN. Men en ökad ståndortsanpassning kan det ju vara det som slår igenom här i älgförvaltningsområdet mer än att älgstammen sänkts.
  Spillningsinvententering i norra/västra delen ger där cirka 6 älgar per 1000 hektar i resultat 2022.
 3. Syn inkomna planer Älg och Kronhjort.
  De flesta planerna saknar 2022 års inventeringsdata spillning + ÄBIN och foderprognos.

  Hammars – Fem kalvar i avskjutning. Ökad avskjutning på kronvilt 30 procent. Ingen synpunkt. (Foderprognos saknas i plan). Noterar en hög övrig avgång i kronhjortsplanen 2021.

  Kvismardalen – Ingen synpunkt på älgskötselplan, men kronhjortsplanen har en hög avskjutning av handjur och få kalvar som i förlängningen kan leda till ökad stam.

  Sköllerstabygden. Vill öka från 3,4 till 6,0 älgar per 1000 hektar i planen med en låg avskjutning. Älgförvaltningsgruppen saknar ÄLGFRODES-beräkning som visar hur målet kan nås, vi känner eventuellt att målet är lite väl optimistiskt. Kronhjortsplanen vill sänka tätheten med en höjd avskjutning från 47 till 61 kronvilt. Ingen synpunkt.

  Askersund Öst: Nytt beslut areal kom idag så ny plan kommer, men ingen stor förändring. Spillningsinventering visar trendbrott med något ökande stam och trenden mot lägre skador. Älgskötselområdet gör klart planen och mejlar ut den till älgförvaltningsgruppen snarast för eventuella synpunkter via mail.

  Brevens bruk: Ingen plan inkommit. David frågar och vi tar det via mail.

  Dovrasjödalen: Oförändrat mål, 6,0 älgar per 1000 hektar. Älgförvaltningsgruppen önskar noggrannare rapportering till kommande säsong så att statistik per område Sydöstra / Tiveden älgförvaltningsområde blir rätt. Ingen övrig synpunkt.
 4. Licensarealer, licensområden: Älgförvaltningsgruppens förslag: Lika som förra året. (En tabell finns bifogad, kontakta Länsstyrelsen om du vill ta del av det fullständiga protokollet.)
 5. Älgförvaltningsplan
  Vår förra plan hade mål på att öka till 6 älgar per 1000 hektar och vi kommer lägga kommande plan på liknande nivå då vi är på väg mot målet – spillningsinventeringen 2022 visar 5,3 älgar per 1000 hektar.
  David fyller i en plan och mejlar ut den till gruppen för godkännande snarast.
 6. Övriga frågor.
  Ingen övrig fråga fanns.
 7. Nästa möte
  Förmöte i älgförvaltningsgruppen innan avstämningsmöte med älgskötselområden efter obsperiod 14 november.
  Vi försöker boka samrådet till klockan 17.00 med förmöte klockan 16.00 om det funkar för älgskötselområden.

  Mötet avslutas.

Samråd Sydöstra Örebro älgförvaltningsgrupp och älgskötselområden 2022-04-05, Teams

1. Öppning av mötet.

2. Sekreterare och justerare, David skriver och Per justerar.

3. Närvaro – älgförvaltningsgruppen och älgskötselområden.
älgförvaltningsgruppen: Karl-Fredrik Leijonhuvud, Per Thelin, Lennart Eklund.
Se respektive älgskötselområde punkt 4.

4. Genomgång resultat jakten 2021-2022 mot lagd plan. Öppen diskussion.

Kvismardalen Jimmy, en över planen. Framtid: Mycket övrig dödlighet 5 kor + en kalv, minskar eventuellt. Inväntar spillningsinventering.

Askersund Öst David, fällt några fler tjurar än tänkt på grund av små knapptjurar. Något lägre plan framåt, men inväntar inventeringar.

Lerbäck Göran, areal sökt till annat älgskötselområde kommande år. Lerbäck kommer upplösas.

Hammars Magnus, fällt vuxna och alla kalvar utom 1, fällt 9 kalvar varav en på 17 kg. Dåligt med kalv. Väntar på inventeringar föra att lägga planen.

Brevens bruk Jonas, fällt 86 procent varav en vuxen extra på grund av avlivat en fläkt älg på isen. Kalvar ej nått målet, dåligt med kalv. Ingen större ändring till kommande plan men ingen ökning. Lugnare på hårlösa älgar men finns någon enstaka.

Sköllerstabygden Robert, haft planen något högre än vi delat ut på grund av sparat till senare under säsongen skyddsjakt. Lite strul med rapportering avlysning så en tjur mer fällt. Dåligt med kalv, minsta 17 kg. En hårlös 10-taggare avlivad innan jakt, annars inte så mycket övrig dödlighet. Väntar på resultat spillinventering, möjligt minskning eller ligga kvar kommande plan.

Boo egendom Per. Låg planerad avskjutning och fällt det. Vuxna älgar är hyfsat OK men kalvarna är små och få. Kommer att skjuta få älgar framtiden för att se om stammen kan växa.

Frånvaro: Dovrasjödalen underområde.

Diskussion: Hammars tar upp licensområde. Hammars 12.000 hektar, fällt 1,2 älgar per 1000 hektar, kändes på gränsen vad som är hållbart och Hammars vill bygga upp stammen.
Tycker det är fel att Edö som gränsar fäller 4,9 älgar per 1000 hektar med hänvisning till betesskador. Edö kommer troligen inte att ha lika stor licens kommande år, men det är en länsstyrelse-fråga.

5. Genomgång planarbete. Det ska göras nya 3-årsplaner våren 2022 i älgförvaltningsområdet och älgskötselområden. Viktigt att så snabbt som möjligt skicka in kompletta planer med FRODE till älgförvaltningsgruppen för granskning. Fyll i alla uppgifter med aktuellt data – foderprognoser etcetera. Skicka in planen och FRODE som namngivna medälgskötselområdesnamn i PDF-format via mail till david.hedlund@sveaskog.se
Älgförvaltningsgruppen skickar sedan vidare till Länsstyrelsen med tillstyrkande/kommentarer.
Diskussion: Reproduktionstalet i plan/FRODE känns instabilt.
Boo har räknat bakåt och hamnat på 0,5 för cirka två år sen men troligen lägre nu. Älgobs älgförvaltningsområdet 2021-2022 visar 0,5.

6. Kommande inventeringar. Spillningsinventering varje år, ÄBIN görs 2022 - resultat kommer början juni normalt. (vartannat år)

7. Övriga frågor.
Fråga från Göran: Hur stor andel av jaktlagen har levererat spillningsinventering?
Fråga från Per: Hur kommer älgskötselområden förhålla sig till om ÄBIN kommer med resultat som visar på höga skador och fortsatt krav på minskning av älgstammen?
Fråga från Per om vildsvinsnivån per älgskötselområde?

Kvismardalen: 100 procent annars får de inte fälla älg. Har minskande stam, kommer inte att öka avskjuting på älg men mer på Kron. Minskande stam vildsvin, fällde fler rödgrisar än svarta.

Sköllersta: Några som inte gjort det. Siktar mot att de som inte inventerar kommer bara få jaga älg och kronkalv. Lite problem med den digitala modellen hos några som inte har smartphone.
Kommer nog inte höja avskjutningen på älgen, beror på inventering men ökar avskjutning på kronhjort. Påminner jaktlagen om att även öka avskjutning på dovhjort. Minskande svinstam, klen återväxt förra året, storjakt i januari tidigare 15-20 stycken, detta år bara några få.

Brevens bruk: Gör inte spillningsinventering. Tycker inte att det är tillräckligt bra instrument. Gör lokal ÄBIN som har avvikt från ÄBIN, följer den mer än ÄBIN. Vikande svinstam, lika avskjutning vuxna / kultingar. Sämre än förra säsong.

Boo egendom: Se Brevens. Däremot gör en lokal ÄBIN sedan 12 år som styr mer. Jobbar efter lokala ÄBIN.
Hade 6 märkta suggor – noll kultingar klarade sig till nyår. Vet ej om det är väder, sjuka eller annat. Avskjutningen från 350 för 3 år sen till 100-150 detta år.

Hammar: Förhållandevis låg andel spillningsrapport på grund av åkermark, cirka 75 procent. ÄBIN: Kollar på de inventeringar som finns samt avskjutning och skyller väl i så fall på kronhjorten. Vårbetesinventering i slutet av april och lägger 3-års-plan som ligger hög eller ökande beroende på inventering. Avverkningar kan flytta kronvilt. Kraftigt vikande stam vildsvin. Fällt några klena årsgrisar som ej dugt till föda.

Askersund öst: Kommer att beakta flerartsförvaltningen och se till samtliga klövvilt, samt att verka för att öka tallandelen. Vara försiktig med älgstammen som verkar vara av dålig kvalitet. Kraftigt vikande svinstam i så gott som hela området.

Boo Egendom informerar om att de upplöser älgskötselområdet och söker licens från och med 2022-2023.

8. Nästa möte. Inget mer möte innan jakten, avstämning efter OBSperioden blir nästa möte, kallelse kommer.
Viktigt att älgskötselområden är snabba i mailhanteringen med planer under våren för att korta ledtiderna.

9. Avslut. David tackar för ett bra möte och för deltagarnas tid.

Möte i Sydöstra Örebro älgförvaltningsområde inför samrådsmöte med ÄSO, 2022-04-05, Teams

1. Öppning av mötet.

2. Sekreterare och justerare – David skriver löpande under mötet så alla ser och justerar.

3. Genomgång resultat jakten 2021-2022 mot lagd plan.
En bra måluppfyllnad. Någon fråga om Dovrasjödalens statistik, stämmer rapporteringen– fråga på mötet? Vilka är de oregistrerade områdena? David kollar med Länsstyrelsen. Borde även vara 2 kasserade totalt, fattas en i Askersund Öst.

4. Genomgång planarbete, nya planer våren 2022 i älgförvaltningsområdet och älgskötselområden. Alla älgförvaltningsområden/älgskötselplaner ska göras nya 3-åriga.
Vi tycker det är svårt att göra ett bra planarbete innan inventeringsresultat kommit. Vi kommer rekommendera älgskötselområdena att förarbeta så mycket som går, och vara på hugget med att slutföra planerna när vi ser resultaten.

5. Kommande inventeringar. Spillningsinventering – Kvismardalen tänker köra pappersvarianten, men vi tror Jägareförbundet måste ha det digitalt. Älgskötselområdet får ta det med Jägareförbundet. ÄBIN kommer början juni.

6. Övriga frågor. Boo Egendom älgskötselområde upplöses från och med 2022-2023 och bildar licensområde.

7. Nästa möte. Älgförvaltningsgruppen onsdag 8e juni, då vi fastställer älgförvaltningsområdesplanen.

8. Avslut.

Du kan ta del av älgförvaltningsplanen för Tivedens älgförvaltningsområde för åren 2022-2024 genom att kontakta Länsstyrelsen, se kontaktuppgifter nedan. Ange att du vill ta del av beslutet i ärende 5123-2022.

Tid: 2023-02-13, 17:00
Plats: Snavlunda Hembygdsförening

Närvarande:
Christoffer Carlander (medverkar via telefon)

Markus Grenestam

Lars-Åke Letskog

Samuel Svahnberg

Förhinder:
Billy Gilbertsson

Roberth Oskarsson

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av sekreterare och justerare

  Markus Grenestam väljs till sekreterare och protokollet justeras via e-post av samtliga deltagare vid mötet.

 4. Älgjakten 22/23

  Vi gick igenom säsongen 22/23. Enligt älgförvaltningsplanen skulle 117 vuxna och 127 kalvar, totalt 244 älgar skjutas inom älgförvaltningsområdet. Enligt älgdata.se har 191 älgar, fördelat på 99 vuxna och 92 kalvar skjutits. Detta ger en måluppfyllnad på ca 78 procent.

  Konstateras att avvikelsen är störst på älgkalvar, konstaterades även att reproduktionen i ÄlgObs är låg.

  Vargarna är frekventa vid Finnerödja-kanten, tre-fyra vargar fotas ofta.

  Enligt uppgift har nio älgar i Snavlunda-området avlivats på grund av att de varit utmärglade, diskuterades även övrig dödlighet på exempelvis på järnväg med mera.

 5. Planering 23/24
  Med tanke på måluppfyllnaden planeras för en översyn av älgförvaltningsplanen och eventuellt revidera planen.

  Översynen av planen kommer att ske när vi har så mycket information som möjligt. Detta innebär att översyn kommer att ske efter att spillningsinventering, rovdjursinventering med mera är inkommet och tillgängligt.

  älgförvaltningsgruppen kommer att uppmana älgskötselområden att inkomma med planer snarast möjligt för att hinna revidera älgförvaltningsplanen. Älgförvaltningsgruppen kommer ha kontinuerlig kontakt med älgskötselområden under våren.

  Förordas att älgförvaltningsgruppen gör en analys av vart inom området som älgarna skjuts.

  Planen för året är att ha ett fysiskt möte under november 2023 där älgskötselområdena inbjuds och har möjlighet att utvärdera älgjakten.

  - Älgskötselområdesförändringar

  Information: Kommer att bildas ett ”nytt” älgskötselområde genom sammanslagning. Sker mindre förändringar inom fler älgskötselområden. Kommer bli aktuellt med nya skötselplaner att ta ställning till för älgförvaltningsgruppen.

 6. Kronhjort

  Bedömer att stammen inom området är relativt konstant men att stammen varierar över området. älgförvaltningsgruppen påminner om att hålla det samlade viltbetet på en rimlig nivå och uppmanar till att beskatta kronhjort och övrigt klövvilt.

 7. Övriga frågor

  Mötet anser att spillningsrapporter via viltdata-appen bör leda till bättre kvalitet och är nöjda med förändringen.

  Undran över vad som gäller och hur beräkningsverktyget skall användas framgent i arbetet.

 8. Nästa möte

  Planeras den 22 maj 2023 klockan 17:00 i Snavlunda Hembygdsförening. Mötet kan dock flyttas till annat datum om vi inte har fått in tillräckligt med information för att kunna göra en tillfredställande översyn av älgförvaltningsplanen

 9. Mötet avslutas

Älgförvaltningsområde 7 Tiveden

Tid 2022-06-22, 18:00

Plats: Sveaskog, Askersund

Närvarande:
Billy Gilbertsson
Markus Grenestam
Lars-Åke Letskog
Roberth Oskarsson
Samuel Svanberg

Förhinder: Christofer Carlander

 1. Mötets öppnande inklusive kort presentationsrunda
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av ordförande Markus Grenestam
 4. Val av sekreterare Lars-Åke Letskog och justerare alla
 5. Älgförvaltningsplan. Älgförvaltningsplan godkänns av deltagarna på mötet och sänds underskrivet in till Länsstryelsen. Älgförvaltningsgruppen följer upp planen årligen och reviderar vid behov främst kopplat till förekomst av varg.
 6. Älgskötselplaner
  - Askersund Väst. Planen ser bra ut.
  - Aspabruk. Kraftig ökning på avskjutningen. Finns det älgar?
  - Dovrasjödalen. Bra plan.
  - Gårdsjö-Finnerödja. Helt ok. Helt utan varg?
  - Laxsjöarna. Kraftig ökning på avskjutningen.
  Älgförvaltningsgruppen tillstyrker samltiga planer.
 7. Licenstilldelning. Älgförvaltningsgruppen föreslår 900 hektar för vuxen och 500 hektar för kalv.
 8. Övriga frågor. Kronvilt. Vi tittade på inkomna kronplaner. Santliga ser bra ut. Det gäller att fylla planerna. Det är säkert bra om man kan överträffa planerna.

  Samtliga närvarande godkänner protokollet.

Samråd Tivedens älgförvaltningsgrupp och ingående älgskötselområden, Teams 2022-04-12
1. Öppning av mötet.

2. Sekreterare och justerare: David skriver och Johan Larsson, Aspa justerar.

3. Närvaro, älgförvaltningsgruppen: Lars-Åke, Samuel, Robert och David. Aspabruk älgskötselområde: Anders G med flera, Gårdsjö-Finnerödja älgskötselområde Ingela och Henrik, Laxsjöarna älgskötselområde: Karl-Johan Bäckgren med flera, Askersund Väst älgskötselområde: David Hedlund

4. Genomgång resultat jakten 2021-2022 mot lagd plan. David visar statistik om avskjutning, älgobs, slaktvikter och trafikdödade från Älgdata. Varje älgskötselområde får redogöra för jakten 2021-2022 och hur man med nu kända data avser lägga plan kommande år.

Finnerödja: Nöjda med resultatet. Ojämnt med älg, dåligt med kalv. Känns som att nya planen kommer ligger lika. Sporadiskt med kronvilt. Lyckades inte fälla någon av tre i plan.

Aspabruk: Kalvar saknas. Södra delarna sämre, norra OK. Ökar troligen avskjutning något till 2,5. Kronvilt ökar i området.

Laxsjöarna: En pinntjur fälld istället för hondjur. Mål om 2,5-3 älgar per 1000 hektar avskjutning kommande plan. Ökande stam av kronvilt lokalt runt åkermark, fällt 4 hjort, 5 hind, 5 kalv. Svårt komma åt kalvarna.

Dovrasjödalen frånvarande. Verkar som att det är fel i statistiken och det påverkar i viss mån älgförvaltningsområdets resultat. Troligen ett antal älgar rapporterade i Tivedens älgförvaltningsområde som är fällda i Örebro läns Sydöstra älgförvaltningsområde, där det var låg nyttjandegrad. Kan Dovrasjödalens älgskötselområde rätta hos Länsstyrelsen så statistiken stämmer?

Askersund Väst: Ett vuxet djur för mycket och en kalv för lite fällt, men totalen 100 procent. Jakten gick bra. Något ojämnt med älg i området. Ny plan lika nivå. Kronviltet ojämnt fördelat och svårjagat.
Statistiken – saknas troligen olyckor vid järnväg, borde komma med i Älgdata, medskick till Länsstyrelsen att lösa.

5. Genomgång planarbete, nya planer våren 2022 i älgförvaltningsområdet och ÄSO. Preliminär älgförvaltningsplan skickas ut till älgskötselområden i maj. Viktigt att planerna är kompletta när de i god tid början juni skickas till älgförvaltningsgruppen för granskning – inklusive alla data som ska finnas. Älgförvaltningsgruppen skickar sedan planen till Länsstyrelsen. Planmall kan laddas ner från Älgdata webbsida med viss data förifyllt. https://www.algdata.se/algforvaltningen/planmallar/ Länk till annan webbplats.

6. Kommande inventeringar. Spillningsinventering (Maj), ÄBIN (Juni), Rovdjur (Juni). Vi kollar preliminära rovdjurskartan, kommer skarp i juni. Spillningsinventering, vilka datum gäller? Samuel kollar med Jägareförbundet, förtydligar och återkommer med svar.

7. Övriga frågor. Inga övriga frågor fanns.

8. Nästa möte: älgförvaltningsgruppen och älgskötselområden, efter obsperioden, november. Kallelse kommer.

9. Avslut. David tackade och önskade deltagarna trevlig kväll.

Nedan: bilaga Avskjutning (kontakta Länsstyrelsen om du vill ta del av protokollet med bilaga, ange diarienummer 218-2592-2022)

Möte Tivedens älgförvaltningsgrupp 2022-04-12, inför samrådsmöte med älgskötselområden

1. Öppning av mötet.

2. Sekreterare och justerare: David skriver, Samuel justerar.

3. Närvaro älgförvaltningsgruppen: Lars-Åke, Samuel och David. Teams.

4. Genomgång resultat jakten 2021-2022 mot lagd plan. David visar statistik från Älgdata och varje älgskötselområde får redogöra för jakten 2021-2022 och hur man med nu kända data avser lägga plan kommande år.

5. Genomgång planarbete, nya planer våren 2022 i älgförvaltningsområdet och älgskötselområden. Viktigt att planerna är kompletta när de i god tid skickas till älgförvaltningsgruppen – inklusive alla data som ska finnas. Planmall kan laddas ner från Älgdatas webbsida med viss data förifyllt. https://www.algdata.se/algforvaltningen/planmallar/ Länk till annan webbplats.

6. Kommande inventeringar. Spillningsinventering (April), ÄBIN (Juni), Rovdjur (Juni).

7. Övriga frågor.
Dovrasjödalens underområde – verkar som att det är fel i statistiken och det påverkar i viss mån älgförvaltningsområdets resultat. Troligen ett antal älgar rapporterade i Tivedens älgförvaltningsområde som är fällda i Örebro läns sydöstra älgförvaltningsområde, där det var låg nyttjandegrad. Kan Dovra rätta så statistiken stämmer?

8. Nästa möte älgförvaltningsgruppen: 17e Maj kl 18.00 Teams, planarbete, samt kommande möte juni snarast efter inventeringsresultat.

9. Avslut.

Tivedens älgförvaltningsområde samrådsmöte 17 november 2021

Närvarande från älgförvaltningsgruppen: David Hedlund, Lars-Åke Letskog, Samuel Svanberg, Robert Oskarsson och Christoffer Carlander. Frånvarande: Billy Gilbertsson.

 1. David öppnade mötet, och hälsade välkomna
 2. Val av sekreterare. Lars-Åke Letskog valdes.
 3. Hur har jakten gått.

  Skötselområde Gårdsjö-Finnerödja: Henrik Selin. Plan 11 vuxna, 11 kalvar. 9 vuxna skjutna, och 6 kalvar. 56 procent tjur av vuxna. Även förra året var det mer tjur. Styrelsen tror det slutar på flera tjurar, än kor. Någon kalv blir nog kvar. Älgförvaltningsgruppen påtalar vikten av jämn könsfördelning (även förra året var det övervikt på tjur).

  Kronhjort: Området med mycket kronhjort, ingår numera i Sveaskogs skötselområde. Planen på kronhjort känns väldigt osäker, vi får lära oss med tiden. Även förekomsten av vildsvin är ojämn.

  Skötselområde Laxsjöarna: Jan Moberg. Tilldelning 4 tjurar, 1 ko och 8 kalvar. 2 kalvar kvar. Förmodligen har älgstammen ökat lite. Kronhjort har minskat.

  Skötselområde Aspa: Anders Gustafsson. Tilldelning 3 tjurar, 5 kor, och 8 kalv. Räknar med att nå planen. Kronhjort, 1 hjort, 1 hind och några kalvar kvar. Vildsvin, kontroll på läget.

  Skötselområde Askersund Väst: David Hedlund. 79 procent skjutet på älg, ligger efter på kalv. Kron, dålig koll, får bygga upp kunskap på sikt.

  Skötselområde Dovrasjödalen: Insänd rapport från Gustaf Svensson. Lika mycket älg som förra året. Älg, och vuxna kronhjortar är klart. Tjur andel ökat till 37 procent, kalv/ko minskat något.

 4. Det ser bra ut på älgförvaltningsområdesnivå mot plan.

  Sekreterare Lars-Åke Letskog
  Ordförande David Hedlund

Inventering av älgstammen

Älgobs är en inventeringsmetod som bygger på de noteringar jägarna gör över alla älgar de ser under de sju första dagarna då jakt bedrivs.

Älgobs rapporteras i Viltdata eller Jaktrapport. Oavsett vilket system du rapporterar i ansvarar Jägareförbundet för insamling, kvalitetsgranskning och vidarebefordring av datan till Älgdata.

Rapportera älgobs i Viltdata Länk till annan webbplats.

Rapportera älgobs i Jaktrapport Länk till annan webbplats.

Information och instruktion till älgobs Länk till annan webbplats.

Genomförande av inventeringar

I Örebro län stöttar Jägareförbundet med planering, upplägg och analys av spillningsinventeringar. Älgjaktområden får årligen ut instruktioner via älgförvaltningsgruppen. Från och med år 2022 kan resultat rapporteras via en app från Jägareförbundet. Mer information om appen finns i Jägareförbundets instruktionsfilm Länk till annan webbplats..

Information och instruktion av spillningsinventering Länk till annan webbplats.

Rapporter om resultat

Länsstyrelsen har tillgång till Svenska Jägareförbundets årliga rapporter sedan flera år tillbaka. Om du vill ta del av rapporterna kan du höra av dig till Länsstyrelsen. Du hittar kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Sedan år 2022 skattar SLU älgstammens storlek i landets älgförvaltningsområden. Skattningsmetoden kallas "Lst Moose". Skattningarna baseras på tidigare avskjutning och älgobs inom förvaltningsområdet. Resultat från älgspillningsinventeringar och förekomsten av varg finns också som grund till skattningarna. Skattningarna ska vara ett underlag för beslut inom älgförvaltningen. De görs på uppdrag av Naturvårdsverket.

Om du vill ta del av resultaten från skattningarna kan du höra av dig till Länsstyrelsen. Du hittar kontaktuppgifter längst ned på sidan.

På Skogsstyrelsens webbplats kan du hitta resultaten av älgbetesinventeringar (ÄBIN) samt foderprognoser.

Älgbetesinventeringar och andra skogliga betesinventeringar (Skogsstyrelsen) Länk till annan webbplats.

Riktlinjer för skötsel av älgstammen

Länets viltförvaltningsdelegation beslutar om övergripande riktlinjer för älgförvaltningen. I riktlinjerna finns mål för älgstammen och riktlinjer för hantering av skador, bidrag från älgvårdsfonden och registrering av jaktområden samt tilldelning.

De övergripande allmänna målen är att

 • Älgstammen ska vara livskraftig och hålla en hög kvalitet.
 • Förvaltningen ska anpassas till fodertillgång, förekomst av rovdjur, samt älgens påverkan på den biologiska mångfalden.
 • Älgstammens storlek ska anpassas så att skador på skogs- och jordbruk kan anses acceptabla av markägarnas företrädare.
 • Trafikolyckor med älg ska förebyggas och begränsas.

Övergripande riktlinjer för skötseln av älgstammen i Örebro län (pdf, rev. 2016) Pdf, 69.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt