Jaktområden

Älgjakt kan utövas inom tre olika typer av områden, älgskötselområden, licensområden och oregistrerat område. Läs mer om de olika områdena och hitta ansökningsblanketter för att registrera, ändra eller ansluta till områden.

Kartor över områden i Örebro län

Oregistrerat område

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtt jaga årskalv av älg under de fem första dagarna av jakten (8–12 oktober). Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter.

Licensområde

Ett licensområde ska vara så stort att det medger en avskjutning av minst en älgkalv per år. Förvaltningsgrupperna lämnar förslag på arealgränser och tilldelning i sin förvaltningsplan. Dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens beslut om registrering av licensområden och för tilldelning av älg inom licensområden.

Registrera eller ändra ett licensområde

Ansök om registrering av ett licensområde eller ändra ett befintligt licensområde. För att ändra ett licensområde behöver du göra en ansökan och intyga att du har rätt att föra övriga markägares/jakträttshavares talan.

Registrera eller ändra ett licensområde

Älgskötselområde

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare frivilligt gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten. Att vara med i området är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen utan hinder. Ett älgskötselområde måste klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år för att få vara registrerat.

Skötselplan för området reglerar jakten

Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området genom en skötselplan som de själva tar fram i samråd med berörd älgförvaltningsgrupp. Planen granskas sedan av förvaltningsgruppen och fastställs av Länsstyrelsen. Planen ska leda till att älgförvaltningsplanens mål inom älgförvaltningsområdet nås.

Årlig uppföljning av älgskötselplan

Företrädare för älgskötselområdet ska varje år följa upp älgskötselplanen och vid behov justera den så att planens mål uppnås. Samarbete inom älgskötselområdet är grunden för en god älgförvaltning, och det är därför viktigt att man varje år genomför ett samråd med berörda fastighetsägare, jakträttshavare och viltvårdsområdesföreningar. Mer information hittar du på älgdata.se, bland annat:

Statistik och information om planerad avskjutning, älgdata.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mall för älgskötselplan, älgdata.se Länk till annan webbplats.

Registrera eller ändra ett älgskötselområde

Ansök om registrering av ett älgskötselområde som är lämpligt för älgjakt och kan hålla en avskjutning på minst tio vuxna älgar. Om du vill ändra ett älgskötselområde behöver du göra en ansökan om ändring av älgskötselområde.

Registrera eller ändra ett älgskötselområde

Avregistrering av fastighet från jaktområde

Om du inte är företrädare för ett jaktområde kan du anmäla om att avregistrera din fastighet från jakt efter älg. En anmälan om ändringar av ett jaktområde ska lämnas till Läns­styrelsen senast den 31 januari för att kunna prövas inför kommande jaktår. Senare anmälningar prövas om du till exempel tecknat ett nytt jakträttsavtal eller är ny fastighetsägare efter den 31 januari.

Fyll i formuläret för att göra en anmälan.

Uppgifter om anmälaren * (obligatorisk)
Uppgifter om anmälarenÄr du markägare? * (obligatorisk)
Är du markägare?


Är du jakträttshavare? * (obligatorisk)
Är du jakträttshavare?


Vill du avregistrera fastigheten/fastigheterna från älgjaktområde? * (obligatorisk)
Vill du avregistrera fastigheten/fastigheterna från älgjaktområde?


Vill du avregistrera fastigheten/fastigheterna från kronhjortsskötselområde? * (obligatorisk)
Vill du avregistrera fastigheten/fastigheterna från kronhjortsskötselområde?Om det är flera fastigheter som berörs, ange samtliga.Anmäl ny företrädare för ett älgjaktsområde

Fyll i, skriv under och skicka in blanketten för att ändra företrädare för ett licensområde eller älgskötselområde.

Gör så här för att anmäla ny företrädare

  1. Fyll i blankett:
    Anmälan om byte av företrädare för älgjaktsområde (pdf) Pdf, 198.9 kB, öppnas i nytt fönster.
  2. Skriv under och skicka blanketten till orebro@lansstyrelsen.se eller

    Länsstyrelsen i Örebro län
    Art och Vilt
    701 86 ÖREBRO

Kontakt

Handläggare inom vilt

Telefon till Länsstyrelsens växel 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss