Älgförvaltningsområden i Örebro län

Länet är indelat i sju älgförvaltningsområden. Ett älgförvaltningsområde leds av en älgförvaltningsgrupp som bland annat tar fram och följer upp förvaltningsplaner och skötselplaner.

Inom varje område ansvarar en älgförvaltningsgrupp för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen. Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att:

 • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde
 • granska älgskötselområdenas skötselplaner
 • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde
 • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

I Örebro län består förvaltningsgrupperna av tre ledamöter som ska representera markägarna och tre ledamöter för jägarna. Ledamöterna är föreslagna av intresseorganisationerna och utses för tre år i taget. Nuvarande grupper utsågs den 19 januari 2021 till och med den 18 januari år 2024.

Förvaltningsplaner och protokoll

Nedan kan du ta del av förvaltningsplaner och mötesprotokoll för respektive område. Texterna har hämtats utan redigering från orginalprotokoll från förvaltningsgrupperna. Protokoll för föregående år och framåt läggs ut på webben. Vill man ta del av äldre protokoll eller orginalhandlingar så är man välkommen att höra av sig till oss.

Du kan ta del av älgförvaltningsplanen för Hökhöjdens älgförvaltningsområde för åren 2018-2020/2021 genom att kontakta Länsstyrelsen, se kontaktuppgifter nedan. Ange att du vill ta del av beslutet i ärende 3598-2018.

Protokoll Hökhöjdens ÄFG 2021-06-14

1. Mötet öppnas

2. Val av mötessekreterare:
Rickard Sandström väljs för mötet.

3. Val av justeringsman:
Håkan Fransson väljs som justeringsman.

4. Planer att granska:

- Hökhöjdens förvaltningsplan
Per Forsman och Rickard Sandström reserverar sig mot beslutet att ha minst 50 % avskjutning på kalv. Även predationen anser de ovan nämnde är för hög och reserverar sig även mot det beslutet. Övriga i ÄFO anser att 120 älgar/revir skall bibehållas.

- Björnjägarns äso
ÄFG underkänner planen pga att kalvandelen i avskjutningen ligger på 40 %. ÄFG med undantag för RS och PF anser att avskjutningen ska ligga på minst 50 % .

- Stadra-Nora äso
ÄFG godkänner planen efter att vi under sittande möte korrigerat tjurandelen i avskjutningen efter att ha laborerat i älgfrode och diskuterat saken ytterligare.

- Hammarbackens äso
Godkänns av ÄFG

- Järnoboås äso
Ofullständig plan som saknar Frode och andra uppgifter som är av vikt. Gamla vargrevir är angivna tex. ÄFG underkänner planen.

- Nora-Linde äso
Planen som lämnats in var ofullständig, men ÄFG hjälpte till att fylla på med uppgifter så att planen fick in rätt uppgifter vid sittande möte.
Nora-Linde Vill öka älgstammen från 8,9 – 10 älgar/ 1000 ha under nästa planperiod. Ska vara godkänt enligt markägarsamråd för året.
Planen godkänns av ÄFG.

- Genomgång och kommentarer av kso-plan 2021-23. Gruppen beslöt att tillstyrka planen.

5. Förslag till licenstilldelning 2021-22:
- Genomgång av förslag till licenstilldelning inom Hökhöjdens äfo. Äfg:s förslag enligt bifogad fil.

6. Övriga frågor:
- Inga övriga frågor förelåg.

7. Ordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Justeras av:
Håkan Fransson och Per Forsman

Älgförvaltningsplan, Möte med Hökhöjdens ÄFG

2021-04-19, Microsoft Teams

 • Fem skötselområden och inte sex som det står i planen nu.
 • Antalet älgar/1000 ha ajourneras till datan från ÄBIN och spillningsinventeringen kommit.
 • Andelen kalv i avskjutningen är förslagen till 45 %, vilket jägarföreträdarna samt ABK inte håller med om. Föreslagen avskjutning blir 50 % med röstetalen 4-2 i förmån för 50 %- målet. Per Forsman och Rickard Sandström reserverar sig mot det beslutet.
 • Målet med 5 % som maximal årsskada diskuterades. Det är inget mål vi kan påverka utan är av skogsbruket på nationell nivå som beslutat och är inte förhandlingsbart. En viss frustration uppstår kring att målet känns ouppnåeligt med dagens andel tall i skogslandskapet.
 • Antalen predation föreslås räknas med 100 älgar per revir och år. Däremot röstas detta förslag ned med röstetalen 4-2 till förslaget med 120 älgar per år. Bilden visar Håkan Sands forsning kring andelen rådjur i predationen. Per Forsman och Rickard Sandström reserverar sig mot det beslutet.
 • Förslag för avskjutning 2021-2023. Inga större förändringar föreslås utan att vi är överens om en preliminär plan som kan korrigeras när resultaten från ÄBIN och spillningsinventering kommer. Spillningsinventeringen förväntas komma första halvan i maj och ÄBIN 3 juni.

  Per återkommer inom någon dag med datum när ÄBIN inkommer innan vi bestämmer datum till när ÄFP ska vara färdig.

  / Rickard Sandström

  Justerat digitalt av: Roger Nordström och Per Forsman

Hökhöjdens ÄFG samrådsmöte

2021-03-29 kl 18:30

Val av sekreterare:
Rickard Sandström föreslogs och valdes

Val av justeringsman jämt ordföranden:
Håkan Fransson föreslogs och valdes

Kallelsen var godkänd och utsänd i tid

Uppföljning av jaktåret 20/21:
Totalt i T-län fällt 1747 älgar (2/1000 ha) och för Hökhöjden är motsvarande siffra 516 älgar (2,1/1000 ha). 102 % avskjutning totalt i ÄJO och motsvarande siffra för ÄFO är 98 %. Älgobsen 20/21- mantimmarna har ökat (33 000 timmar vilket är 3000 mer än ifjol). 0,072 älgobs/h blev resultatet. Kalvvikterna ligger stabilt, 64 kg. Ca 1/3 av kalvarna är inte vägda, vilket behöver förbättras. Äbin ligger på 10 % årliga skador i snitt över de tre senaste mätningarna. Andelen ungtallar utan betesskador ökar, vilket är mycket positivt. Ny inventering sker under våren. Rovdjurssituationen i ÄFG är relativt ojämn och Per Ahlqvist från LST kommer vid en senare punkt utveckla det.

Ny förvaltningsplan ska tas fram under våren. En preliminär plan görs den 13/4 och sedan kompletteras förvaltningsplanen i takt med att resultat från spillningsinventeringen och ÄBIN kommer in senare under våren.

Per Ahlqvist rapporterar om vargsituationen:
Generellt kan man säga om länet att många av de vargrevir är gränsrevir, vilket innebär att vi delar revir med andra län. Länet är mättad av revir, dvs det får inte plats fler men vi delar ändå siffrorna med våra grannlän. Örebro och Västmanlands län är vargtätast om man ser på antalet revir på vår yta.

Charlotte Hansson, Mera tall:
Charlotte pratade om Mera tallprojektet och arbetet med att få till en bättre balans mellan skog och vilt. Det finns flera informativa filmer om projektet och tips gällande ämnet tillgängliga på youtube. Enligt säkra källor ska dessa filmer vara välgjorda och informativa och passa bra att se tillsammans på ÄSO-möten och liknande tillställningar. Beroende på coronaläget framöver så kommer det eventuellt att bli exkursioner i höst. Annars blir det digitala träffar för den intresserade att deltaga på.

Övriga frågor:
Rase-arterna borde kunna utvecklas, framförallt aspdungar där det finns en stor foderpotential om man sköter den rätt. Arinbjörn frågade hur man kan driva vidare med Mera tall. Ett förslag är att visa filmerna under ÄSO samrådsmöten. Charlotte ska ta fram diskussionsunderlag framöver.

Mötet avslutades.

Justerats digitalt av Per Forsman, Håkan Fransson

Protokoll möte i Hökhöjdens ÄFG

2021-03-29 klockan 17:00. Teamsmöte.

 • Val av sekreterare:
  Rickard Sandström, Sveaskog, blev föreslagen och vald.
 • Val av justeringsman jämte ordföranden:
  Håkan Fransson föreslogs till och han blev vald.
 • Frågan om kallelse, blev godkänd.
 • Fastställande av dagordning
 • Protokollets tillgänglighet, sekreteraren ombesörjer att det skickas till LST T-Län.
 • Närvaro
  Hela ÄFG förutom Arinbjörn Kindströmer
 • Föregående protokoll gicks igenom, UA.
 • Uppföljning av jakt
  Totalt i T-län fällt 2/1000 ha och för Hökhöjden 2,1/1000 ha. 102 % avskjutning totalt i ÄJO och motsvarande siffra för ÄFO är 98 %. Älgobsen 20/21- mantimmarna har ökat (33 000 timmar vilket är 3000 mer än ifjol). 0,072 älgobs/h blev resultatet. Kalvvikterna ligger stabilt, 64 kg. Ca 1/3 av kalvarna är inte vägda, vilket behöver förbättras. Äbin ligger på 10 % årliga skador i snitt över de tre senaste mätningarna. Ny inventering sker under våren.
 • Inventeringar
  Äbin körs under våren och resultatet presenteras under maj. Spillningsinventering ska genomföras 16-26 april.
 • Förvaltningsplan
  Gällande plan utgår och en ny plan ska skapas under våren.
 • Samråd med ÄSO
  Sker senare idag
 • Nästa möte
  Tisdag 13/4 klockan 17:30
 • Övriga frågor
  Håkan Fransson lyfte frågan om stammens upp eller nedgång, hans känsla var att stammen sjunker i Nora-Stadra pga predation.

  Justerats digitalt av Per Forsman, Håkan Fransson

Uppföljningsmöte Hökhöjdens Älgförvaltningsgrupp

2020-12-07 Teams-möte

 • Ordförande Per hälsade alla välkomna
 • Val av sekreterare: Erik
 • Närvaro: Samtliga

 • Dagordning gicks igenom och godkändes.
 • Avskjutning, älgobs, vikter, trender osv samt frågeformuläret som alla ingående skötselområden svarat på gicks igenom. Tittade på utfallet utav avskjutningen för alla skötselområden hittills och kunde konstatera måluppfyllnad på 88% inom ÄFO:t. Vad gäller obs-siffrorna så ser man en mindre ökning det senaste året, glädjande att antalet mantimmar stigit. Tjurandelen har också svagt ökat likaså kalv per hondjur, vi tittade även på flerårsöversikt och trender. Slaktvikterna för kalv ligger stabilt på ca:64 kg de senaste tre åren.
 • Jakten bedöms ligga relativt lika som 2019 års jakt för samtliga skötselområden. Vi bedömer att man klarar av de uppsatta målen.
 • Övriga frågor: Bo tog upp lite kring att skötselområdena kan överskrida sin plan med 10% men att avvikelser från bestämt mål ska rapporteras till älgförvaltningsgruppen innan.
 • Nästa möte: Måndag 18 mars 2021 kl:17.00, Per återkommer med inbjudan och dagordning.
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Hökhöjden 2020-06-03.pdf Pdf, 134.6 kB. 134.6 kB 2020-06-11 08.57
Protokoll Hökhöjden 2020-05-07.pdf Pdf, 58.5 kB. 58.5 kB 2020-05-19 14.55
Protokoll Hökhöjden 2020-03-31.pdf Pdf, 341 kB. 341 kB 2020-04-16 11.05

Du kan ta del av älgförvaltningsplanen för Malingsbo älgförvaltningsområde för åren 2020-2022/2023 genom att kontakta Länsstyrelsen, se kontaktuppgifter nedan. Ange att du vill ta del av beslutet i ärende 2921-2020.

Protokoll, Malingsbo ÄFG 2021-06-07, Möte med älgförvaltningsgruppen

Närvarande: Per, Göran, Börje, Bo samt Torbjörn
Monica har anmält förhinder att delta i mötet.

Mötet har skett via Teams.

 1. Ordförande (Börje) öppnar mötet.
 2. Val av sekreterare och justerare:
  Sekreterare: Göran, justerare: Börje
 3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt:
  Ja.
 4. Fastställande av dagordning:
  Godkände dagordningen
 5. Översiktlig uppföljning av inventeringar:
  Spillningsräkning: Jägarna genomförde, liksom föregående år, en spillningsräkning. En viss avmattning i ambitionen att genomföra inventeringarna kunde märkas i vissa ÄSOn. Efter påtryckningar har samtliga ÄSOn utom Ladbacken lämnat in data. På vissa områden är dock underlaget svagt med bortfall av data från flera provytor. Gruppen avser att ha en genomgång med alla områden kommande vinter för att höja kvalitén på indata (om Corona tillåter fysiska möten). Sammanfattningsvis blev medelvärdet för hela Malingsbo motsvarande 10,7 älgar/1000ha. Det bör noga poängteras att värdet ska betraktas som ett index och inte ett direkt mätvärde. Betraktar man tidsserien bakåt i tiden så förefaller stammen ha en relativt stabil nivå.

  En analys av älgstammens utveckling har utförts av Svensk Naturförvaltning med Sveaskog som beställare. Baserat på en statistisk beräkning av sammanvägda data från flera år av avskjutningsdata, älgobs och spillningsdata föreligger en rapport som tydligt visar att stammen är tämligen konstant över tid. Alltså stärker denna beräkning vad som visas i
  spillningsrapporten.

  ÄBIN för Malingsbo är slutförd och visar på ca 4% färska skador, alltså på ungefär samma nivå som åren före inventeringen 2019. 2019 års inventering (mer än 20% färska skador) avviker på ett sådant sätt att gruppen värderar
  ner betydelsen av den. Slutsatsen blir att skadebilden sett över flera år är tämligen konstant. Man ska också beakta att arealen ungskog de närmaste åren kommer att öka något, vilket är positivt för fodertillgång och fördelning av ungskogsskador.

  Av vad som sagts i ovanstående punkt finner gruppen ingen mening i att göra om några förvaltningsplaner. I skrivande stund har endast Finngruvans ÄSO inkommit med önskemål om eventuella förändringar i sina ÄSOplaner. Gruppen ser inga hinder att man inom ramen för lagda planer kan justera årets avskjutning 10% uppåt eller neråt.
 6. Nästa möte. 1 november.

  Sekreterare: Göran Cederlund
  Justerare: Börje Eriksson

Protokoll Malingsbo ÄFG 2021-04-13

Del 1. Möte med älgförvaltningsgruppen

Närvarande: Per, Göran, Börje, Monika Bo samt Torbjörn för gruppen samt Per Ahlqvist och Johanna Månsson-Wikland från länsstyrelsen i Örebro.

Bo Edstam är nyinvald f o m detta år och har ersatt Bo Jonasson som representant för markägarna.

Mötet har skett via Teams.

1. Ordförande (Börje) öppnar mötet.

2. Val av sekreterare och justerare.
Sekreterare: Göran, justerare: Börje

3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
Ja.

4. Fastställande av dagordning.
Godkändes dagordningen

5. Översiktlig uppföljning av älgjakten jaktåret 2020/21 för ÄFOt 1 stort.

 • Måluppfyllelsen har varit god sett över hela ytan (91% av tilldelade älgar) och vissa ÄSOn hat klarat att helt fylla sin tilldelning (se särskilt protokoll för Samrådsmöte med ÄSOn). De älgar som fattas i avskjutningen är som vanligt kalvar.
 • En analys av älgstammens utveckling har utförts av Svensk Naturförvaltning med Sveaskog som beställare. Baserat på en statistisk beräkning av sammanvägda data från flera år av avskjutningsdata, älgobs och spillningsdata föreligger en rapport som tydligt visar att stammen är tämligen konstant över tid. Övrig information som skattad täthet, köns och ålderssammansättning m.m. ska diskuteras vid en sammanvägd analys av stammen efter det att vårens spillningsräkning är utförd.
 • Av vad som sagts i ovanstående punkt finner gruppen ingen mening i att göra några förvaltningsplaner före nämnda indata finns tillgängliga.
 • Till den övergripande förvaltningsdiskussionen skall också adderas resultaten från den ÄBIN-inventering som skall utföras i vår.

6. Gruppen fick aktuell information om vargläget i området. Man kan konstatera att tidigare kända revir består. Dessutom är det sannolikt att ett revir är under bildning i Stråssatrakten.

7. Nästa möte. Datum bestäms senare och kommer att läggas snarast efter avslutade inventeringar.

Del 2. Sam rådsmöte med företrädare för områdets ÄSOn

Mötet har skett via Teams.

1. Ordförande (Börje) öppnar mötet.

2. Val av sekreterare och justerare.
Sekreterare: Göran, justerare: Börje

3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
Ja.

4. Fastställande av dagordning.
Godkändes dagordningen

5. Översiktlig uppföljning av älgjakten jaktåret 2020/21 för respektive ÄSO.

 • Bergsmännen. 79% fyllnadsgrad. Samtliga vuxna fällda.
 • BMB. 90% fyllnadsgrad. Ojämn fördelning av älg.
 • Finngruvan. 83% fyllnadsgrad. Svårt att skjuta kalvar. Sannolikt behövs en revidering av avskjutningsplanen.
 • Grönbo. 102% fyllnadsgrad. Möjligen revideras kvoteringen mellan tjur, kor och kalvar.
 • Ladbacken. Ingen representant närvarande. 79% fyllnadsgrad. Låg fyllnadsgrad kräver kontakt med ansvariga för uppföljning.
 • Ludvika. 105% fyllnadsgrad. Ojämn fördelning av älgar under jakten. Behåller sin plan.
 • Norrbärke. 100% fyllnadsgrad. Inga ändringar i planen.
 • Ramsberg. Ingen representant närvarande. Fyllnadsgrad 61%. Låg fyllnadsgrad kräver kontakt med ansvariga.
 • Skinnskatteberg. 98% fyllnadsgrad. Viss nedgång av stammen. Avlysningsjakten har varit framgångsrik.
 • Söderbärke. 92% fyllnadsgrad. Några kalvar oskjutna.
 • Linde Östra. Ingen representant närvarande. 105% fyllnadsgrad.

6. ÄFOgruppen poängterar behovet av att samtliga ÄSOn gör en årlig spillningsinventering. Länsstyrelsen ställer sig bakom detta beslut och kommer att trycka på de områden som inte genomför sina inventeringar enligt plan.

7. Nästa möte. Datum bestäms senare och kommer att läggas snarast efter avslutade inventeringar.

Sekreterare Göran Cederlund
Justerare Börje Eriksson

Protokoll Malingsbo ÄFG 2020-11-18

Närvarande: Per, Göran, Börje, Monika; Bo samt Torbjörn
Mötet har skett via Teams.

1. Ordförande (Börje) öppnar mötet.
2. Val av sekreterare och justerare.
• Sekreterare: Göran, justerare: Börje
3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
• Ja.
4. Fastställande av dagordning.
• Godkändes dagordningen
5. Uppföljning av jakten hösten 2020 i olika ÄSOn genom avstämning per den 18
november.
• Ladbackens ÄSO. Endast någon vuxen kvar att fälla. Flera kalvar oskjutna och
kommer sannolikt inte att fällas då ansvarig i ÄSOt bedömer att det inte är
meningsfullt.
• Finngruvans ÄSO. Bedömer att man kommer att klara avskjutningsmålet.
• Ramsbergs ÄSO. Statistiken haltar eftersom flera jaktlag inte registrerat fällda
älgar. Enligt a nsvarig ska till den officiella statistiken i Älgdata adderas 4 vuxna
och minst 3 kalvar. Kalvjakten på eftersäsongen bedrivs delvis som
gemensamhetsjakt för att uppnå uppsatta mål.
• Grönbo ÄSO. De vuxna älgarna kommer att fällas. Möjligen kan det bli svårt
att nå uppsatta mål för kalv, delvis beroende på konstant fysisk närvaro av
vargar samt predation. Ambitionen är dock att alla djur ska fällas.
• Bergsmännens ÄSO. De flesta vuxna är redan fällda trots relativt hög
tilldelning, vilket antyder att det är gott om älg. Möjligen blir det svårt att
fylla kalvkvoten.
• Linde Östra ÄSO. Har inte svarat på enkät. Muntlig kontakt med ansvarig
antyder att man kommer att fylla målet trots ganska hög tilldelning.
• Skinnskattebergs Riddarhyttans ÄSO. Tilldelningen av vuxna älgar nästan
fylld. Jägarna i området anser att man fått för låg tilldelning i förhållande till
stammens numerär. Kvar är dock en hel del kalvar att fälla. Oklart hur man ser
på sin måluppfyllelse när det gäller kalvar. Börje tar kontakt för diskutera
detta.
• Norrbärke ÄSO. Anser att man har gott om älg och räknar med att fylla
kvoten trots relativt hög tilldelning. God kalvförekomst kan delvis förklaras av
litet predationstryck från varg.
• Ludvika Södra ÄSO. Ojämn fördelning av älgar inom området. Kvoten bör
fyllas.
• Björsjö Malingsbo Billsjön ÄSO. Ojämn fördelning av älgar. De ordinarie
jaktlagen anser att de har gott om älg och skjutit bra i relation tilldelning.
Kungamarkerna har ett relativt lågt uttag och har och ojämn fördelning av
älgar. Eftersom organiserade storjakter är inställda p g a pandemin så blir
jakttrycket mindre i centrala området. Jaktlag i angränsande marker samt
småviltlag kommer att tilldelas extra älgar. Jakten kommer vid behov att
drivas hela säsongen.
6. Gruppen uppmuntrar till samjakter över större områden och införande av s k
pottsystem där det är möjligt. Flera områden har också infört detta.
7. Gruppen gör ingen bedömning av förekomst av varg inom ÄFOt eftersom det saknas underlag och avvaktar därför inventeringsresultaten kommande vår. Vi kan dock konstatera att samtliga områden anser att de har påverkan av varg, både genom
fysisk närvaro av djur under jakten och predation.
8. Älgtillgången är svårbedömd men sammanfattningsvis förefaller stammen vara
ungefär som föregående år vad gäller numerär, tjurandel samt kalvförekomst.
9. Nästa möte. Datum bestäms senare och kommer att läggas snarast efter avslutad
jaktsäsong.
Mötet avslutades.

Protokoll Malingsbo ÄFG 2020-05-26


Närvarande: Per, Göran, Börje, Monika; Bo samt Torbjörn
Mötet har skett via Skype.

1. Ordförande (Börje) öppnar mötet.

2. Val av sekreterare och justerare.
• Sekreterare: Göran, justerare: Börje

3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
• Ja.

4. Fastställande av dagordning.
• Revidering av förvaltningsplan för Malingsbo ÄFO samt samtliga
Älgskötselområden

5. Bedömning av revision av avskjutningsplaner
• Med beaktande av föregående års ÄBIN, spillningsräkning, Älgobs samt senaste data om vargförekomst granskar gruppen samtliga planer.
• Den övergripande målsättningen är att minska stammen i ett treårsperspektiv mot ca 10 älgar /1000ha.
• Nedan följer i samtliga ÄSOn med åtföljande korta kommentarer där så varit befogat.
• Bergsmännen. Planen diffar något i avskjutning från beräkningarna i
Älgfrode, dock så lite att det inte behöver korrigeras. OK från gruppen.
• BMB. Från att ha varit helt utan vargrevir finns där nu minst två (ca 70% täckning), vilket lett till omfattande revision av planen. Målet ska hållas på ca 11 älgar. Sveaskog har hela markinnehavet och tar ansvaret för avskjutningen och hanteringen av skogen. OK från gruppen.
• Finngruvan. Hög kalvfrekvens samt frånvaro av vargrevir ger en relativt hög avskjutning. Efter mindre korrigeringar i Frode och planen ger gruppen OK.
• Grönbo. Planen går mot målet. Hebyreviret påverkar området kraftigt, vilket ger en måttlig avskjutning. En diskussion med representanter för Sveaskog ska ske den 27 maj. Därefter lämnas den slutliga planen till gruppen. Gruppen har inga invändningar mot den plan som redovisades under mötet. Efter nämnda möte beslutades om oförändrad numerär i avskjutningen men med ökad andel kor bland de vuxna för att styra upp könskvoten och förstärka minskningen av stammen.
• Ladbacken har inte inkommit med plan före mötet. Börje gör ett planförslag och ger support till företrädare för området. Planen innebär en måttlig ökning. Området är också utsatt för vargpredation.
• Ludvika . Området har varaktigt haft låg reproduktion. I samverkan med vargsrevir sänks tilldelningen men med bibehållande av sänkning av antalet älgar mot målet. Gruppen anser att det är OK med poängterar att det finns frihet att höja avskjutningen om det visar sig finnas mer älg än beräknat.
• Norrbärke. Anser att det inte finns något vargrevir i området. Vill aktivt ta ner stammen t o m under måltalet. OK från gruppen. Området bör dock vara öppna för att det Kan etableras vargrevir och handla därefter.
• Ramsberg. Relativt lite vargpåverkan vilket kan hålla uppe avskjutningen. Ganska få tjurar kvar i vinterstam. Göran tar en kontakt och påpekar riskerna med detta. Planen OK för gruppen.
• Skinnskattebrg - Riddarhyttan. Könskvoten är skev och riskerar att förstärkas. . Könskvoten är skev och riskerar att förstärkas. Planen återremitteras till området. Skall också kompletteras med korrekta ÄBIN-värden. Börje sköter kontakten och support.
• Söderbärke. Vissa mindre justeringar görs i Älgfrode och förvaltningsplanen. Vissa mindre justeringar görs i Älgfrode och förvaltningsplanen. Pelle kontaktar ansvarig om detta. Gruppen ger OK.

6. Gruppen diskuterade problem med en otymplig process för att få fram planer och att dels kommunicera detta med länsstyrelsen, dels kommunicera med många ÄSOn. Arbetet är tidskrävande och inte optimalt upplagt vad gäller planering i tid. Gruppen efterlyser en dialog med länsstyrelsen för att ändra/förbättra gruppens arbete med att ta fram planer. Gruppen diskuterade också en möjlighet att bilda ett ÄSO av hela Malingsbo ÄFO.

7. Efter savskutad summering av godkända ÄSOplaner framgår att den tidigare ÄFOplanen behöver revideras. Det bör också påpekas att den bedömda täckningsgraden av vargrevir för hela ÄFOt är större än summan av den föreslagna täckningsgraden för samtliga ÄFOn. Osäkerheten kring gränser för reviren gör dock att svårt att göra korrigeringar för detta i år. att svårt att göra korrigeringar för detta i år.

8. Nästa möte. Ännu ej bestämt. Beror på Corona samt behov av revideringar av planer.

Mötet avslutades.

Protokoll Malingsbo ÄFG 2020-04-03

Närvarande: Per, Göran, Monika, Börje samt Torbjörn

Bo kunde inte medverka på grund av tekniska problem vid uppkoppling inför mötet.
Börje hade dock direkt kontakt med Bo inför mötet. Några av Bos synpunkter finns redovisade nedan.

1. Ordförande (Börje) öppnar mötet.

2. Val av sekreterare och justerare.
• Sekreterare: Göran, justerare: Monica

3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
• Ja. Dock hålls mötet via Skype på grund av Coronaepidemin.

4. Fastställande av dagordning.
• Revidering av förvaltningsplan för Malingsbo ÄFO.

5. Bedömning av revision av avskjutningsplan
• Med beaktande av föregående års ÄBIN, spillningsräkning, Älgobs samt senaste data om vargförekomst beslutar gruppen att revidera planen.
• Detta innebär en minskning av stammen i ett treårsperspektiv mot ca 10 älgar/1000ha. För detaljer kring planen hänvisas till det underlag som skickats in till länsstyrelsen för godkännande.
• Det bör påpekas att Bo (i egenskap av markägarrepresentant) haft önskemål om en kraftigare sänkning av älgstammens numerär. Övriga gruppen anser dock inte att det är realistiskt att genomföra en kraftigare sänkning eftersom det praktiskt inte skulle fungera.
• Gruppen är öppen för att revidera planen mellan år om det sker förändringar i de ovan nämnda parametrarna.

6. Nästa möte. Ännu ej bestämt. Beror på Corona samt behov av revideringar av planer.

Mötet avslutades.

Protokoll Malingsbo ÄFG 2020-03-31

Närvarande: Per, Göran, Bo, Börje samt Torbjörn
Monica Petré är nyinvald och ersätter Lars Karlsson.

1. Ordförande (Börje) öppnar mötet.

2. Val av sekreterare och justerare.
• Sekreterare: Göran, justerare: Monica

3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
• Ja. Dock hålls mötet via Skype på grund av Coronaepidemin.

4. Fastställande av dagordning.
• Enligt förslag

5. Bedömning av revision av avskjutningsplaner
• Länsstyrelsen vill att vi reviderar den övergripande ÄFO planen för
kommande jaktår. För att komma igång med en snabb process håller gruppen ett möte redan 3 april för att arbeta fram ett förslag till länsstyrelsen.
• Ny plan ska bygga på de data som insamlats från fjolårets ÄBIN, avskjutning, älgobs samt uppdaterade kunskaper om vargrevir i området.
• Det blir sannolikt aktuellt att revidera avskjutningsplaner för några ÄSOn.
Detta får ske efter det att vi fått ett godkännande av ÄSOts plan. Börje
kontaktar också länsstyrelsen för att diskutera hur vi ska hantera nya planer för olika ÄSOn.

6. Inventeringar
• Spillningsinventeringen har visat på en relativt stabil nivå på älgstammen (index motsvarande 11 12 älgar/1000ha). Inventering kommer att ske även denna vår. Ambitionen är att spillningsräkning ska ske varje vår för att öka det statistiska underlaget.
• ÄBIN kommer inte att genomföras denna vår. Sveaskog genomför
ungskogsinventeringar med bl a mätning av toppbete inom ramen för sin skogliga verksamhet.

7. Rovdjur
• Föregående års två vargrevir inom ÄFOt (Aspafallet och Klotenreviret
/Snösjön) har utökats med ytterligare ett (Haraldssjön) samt berörs också av Kesbergets revir. Därtill kommer revirlösa vargar som kontinuerligt rör sig inom området men vars numerär vi inte vet så mycket om.
• Björn finns regelbundet i området men det är sannolikt mestadels unga hanar. Finns ingen anledning att se björnpredation på älg som så stor att den ska tas med i förvaltningsberäkningarna.

8. Övriga frågor.
• Det finns önskemål om att vi etablerar ett kronskötselområde som har önskemål som har samma gränser som Malingsbo ÄFO. Grönbo ÄSO har ansökt om registrering. Denna torde godkännas till kommande jaktår. Ramsbergs ÄSO (där det är rikligt med kron) har beslutat att vänta med registrering.
• Det bör påpekas att den tekniska utrustningen inte fungerade fullt ut för vissa deltagare vilket resulterade i att delar av diskussionerna ”försvann”. Till kommande möte ska den tekniska processen om möjligt förbättras för kommunikationen mellan ledamöterna.

9. Nästa möte.
Fredag 3 april. Hålls som telefonmöte.

Mötet avslutades.

Du kan ta del av älgförvaltningsplanen för Kilsbergens älgförvaltningsområde för åren 2020-2022/2023 genom att kontakta Länsstyrelsen, se kontaktuppgifter nedan. Ange att du vill ta del av beslutet i ärende 4494-2020.

Protokoll fört vid samrådsmöte med Kilsbergens älgförvaltningsgrupp den 11/5 2021

 1. Val av sekreterare: Mötet öppnades av Rickard Sandström och till sekreterare valdes Helena Vilhelmsson.
 2. Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet: Till justeringsperson valdes Nils-Olof Eriksson.
 3. Frågan om kallelse: Fastslogs att kallelsen till detta samrådsmöte har gått ut enligt stadgeenlig ordning.
 4. Fastställande av dagordning: Dagordning för mötet fastställdes.
 5. Närvaro: Rickard Sandström, Anders Lundkvist, Helena Vilhelmsson, Magnus Möll, Magnus Oskarsson, Stig Karlsson, Nils-Olof Eriksson samt Richard Wahlström närvarade på mötet.
 6. Uppföljning av jakten- områdesvis genomgång utfall jakt 2020-21: Konstaterade god måluppfyllelse generellt i hela området. De avvikelser som inrapporterats är inte nämnvärt stora och har en naturlig förklaring som inte påverkar över tid.
 7. Inventeringar: Rapporter från årets spillningsinventering inkommer, snart färdigt för sammanställning och resultat. Den spontana känslan är att antalet älg minskar. Överlag bra kvalitet på inventeringarna, dock kommer ett område norr om skjutfältet troligen strykas pga låg trovärdighet. Diskussion fördes om att ha en särskild träff/utbildning angående metoden vi använder för spillningsinventering.
 8. Rovdjursläget med Per Ahlqvist, Länsstyrelsen: Intressant information gavs om rovdjursläget i landet i allmänhet och i länet i synnerhet. Finns numera stationära vargar både i Östergötland, Jönköping och Skåne (!). Kärnområdet är dock S, T, U, X-län. I länet finns 13 revir varav 9 med föryngring. Vid föryngring kan antalet räknas upp med 10 individer. Predation på älg i Kilsbergens ÄFO är stort och det är svår att beräkna korrekta jaktuttag på älg. Vi vet för lite om alternativa bytesdjur för vargen och den går troligen inte på vildsvinssuggor. Länsstyrelsen får resurser enligt en fördelningsnyckel för att inventera, och både länsstyrelsen och jägarförbundet får extramedel för extrainventeringar enligt plan. Sammanställning efter vinterns rovdjursinventering kommer.
 9. Förvaltningsplan: Ska inte revideras inför kommande jaktår. Då måluppfyllelsen är god finns ingen anledning till revidering. Om inte spillnings- eller rovdjursinventeringen visar på några större avvikelser är grunden att det inte behövs en revidering. Dock kan noteras att tidigare år har det funnits en inriktning på att öka andelen tjur och öka avskjutningen på kor. Detta bör särskilt kommuniceras till ÄSO inför kommande jaktår.
 10. Nästa möte: Nästa möte kallas till i särskild ordning när de olika inventeringsresultaten finns tillgängliga.
 11. Övriga frågor: Frågan om vildsvinens utbredning och jakt diskuterades. Önskvärt att initialt föra statistik och rapportera till ÄFG hur mycket vildsvin som skjuts. Vi behöver ha beredskap för att systematisk hålla vildsvinen på en acceptabel nivå.
  Likaså lyftes frågan om att föra in kronhjort i förvaltningsgruppen. Finns fasta stammar i närområden samt enskilda grupper även inom ÄFG och stammen ökar. Även här behöver vi ha beredskap för att hantera stammen och kanske bilda särskilda förvaltningsgrupper.
 12. Mötet avslutas: Ordföranden avslutade mötet.

Protokoll fört vid möte med Kilsbergens älgförvaltningsgrupp 20/4 via Teams.

 1. Rickard Sandström hälsade välkommen och utsågs till ordförande för mötet, Helena Vilhelmsson till protokollssekreterare.
 2. Nils-Olof Eriksson utsågs till protokollsjusterare
 3. Kallelse till mötet godkändes
 4. Dagordningen fastställdes
 5. Protokollet ska finnas tillgängligt inom en vecka på länsstyrelsens hemsida
 6. Närvarande på mötet är Rickard Sandström, Helena Vilhelmsson, Nils-Olof Eriksson, Lennart Eklund, Axel Bergman
 7. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna
 8. Uppföljning av jakten. Enligt inrapporterade data har det fällts 135 älgar inom ÄFO mot 130 enligt plan. Närkes Kils ÄSO har störst avvikelse gentemot förvaltningsplanen. Vi uppmanar samtliga ÄSO att om det förekommer mer – eller mindre – älg mot planen så bör planen revideras.
 9. Rovdjursförekomst. Vi diskuterade läget inom ÄFO utifrån gjorda erfarenheter under jaktåret. Beslutades att bjuda med representant från länsstyrelsen på kommande samrådsmöte för att redogöra för årets rovdjursinventering, som i dagsläget inte är sammanställd än.
 10. Inventeringar. Viktigt att alla jaktlag gör spillningsinventering och rapportering av älgobs, och följer de råd och riktlinjer som finns för genomförandet. Påminnelse har gått ut till alla lag om att det ska göras före 1/5. ÄBIN gjordes senast 2019 så det är dags i år igen. Gruppen diskuterade befintlig inventering av skadeläget på tall samt andel, och röjning av, tallföryngring i området.
 11. Förvaltningsplan. Gruppen gick igenom befintlig förvaltningsplan och fan att den håller än, inget behov av revidering i år.
 12. Samråd med ÄSO. Gruppen gick igenom tidplanen och planerade in ett preliminärt samråd till den 11/5.
 13. Nästa möte. Nästa möte planers till den 11/5.
 14. Övriga frågor. Inga övriga frågor fanns, mötet avslutades.

Vid protokollet, Helena Vilhelmsson

Justeras, Nils. Olof Eriksson

Kilsbergens ÄFO möte 9/11-20

ÄFOgruppen konstaterade att avskjutningen i området var 50 % av planen, dock var en del älgar inte rapporterade, gissningsvis är avskjutningen 65 % av plan.

God tillgång på älg i alla områden utom i BJFF och Kringelhult, där det är lite sämre med älg.

Kronviltsavskjutningen är 50 % av plan.

Närvarande: Nils-Olof Eriksson, Lars Carlsson, Tomas Hammarlund, Erik Björnlund

Lars Carlsson, sekreterare
Nils-Olof Eriksson, justeringsman

Samrådsmöte 2020-09-28

 1. Tomas Hammarlund öppnar mötet och hälsar välkomna.
 2. Axel Bergman väljs till sekreterare.
 3. Stig Karlsson väljs till justeringsman
 4. Tomas går igenom föregående års avskjutning inom dom olika områdena. Diskussion om förra årets jakt inleds, dom flesta områden upplever en relativt låg tjurstam
 5. Vi går gemensamt igenom fastställda skötselplaner för respektive område. Förvaltningsområdets plan visas även upp.
 6. Nils-Olof redovisar spillningsinventerings resultaten för området. Inventeringsresultaten pekar nedåt. Intressant att följa kommande inventering ifall det fortsätter.
 7. Övriga frågor: Allmänna diskussioner angående kronviltstammen i området, dom flesta områden tycker stammen sakta men säkert går uppåt. Det finns även områden som innan inte har haft kronvilt men nu regelbundet observerar djur.
 8. Tomas avslutar mötet.

  Närvarolista: Lars Carlsson Örebro nord västra. Magnus Gustavsson Snöbergshult.Ander Lundqvist Nora Örebro. Jerry Tauberman BJFF.

  Justeringsman: Stig Karlsson

Styrgruppsmöte Kilsbergens ÄFG

Datum: 2020-08-31

Möte via Teams

Närvaro: Tomas Hammarlund, Erik Björnlund, Lars Carlsson, N-O Eriksson

 1. Val av ordförande, sekreterare, justerare för mötet.

 2. Ordförande: Tomas Hammarlund Sekreterare: Erik Björnlund Justerare: N-O Eriksson
 1. Kallelse: Kallelse till mötet har skett på tillfredställande sätt
 1. Dagordningen gicks igenom och godkändes, därefter gicks föregående protokoll igenom.
 1. Äso-planer
 • Wikers = Planen godkändes utav gruppen förutom att man ska dra bort ett hondjur samt två kalvar som går över till Bergslagskanalens ÄFO då gränsjusteringar skett med ca:1000ha. Då harmoniserar äso-planen med förvaltningsplan och gruppen kan godkänna planen.
 • Nora/Örebro = Oförändrad avskjutning mot tidigare år man följer planen som skickades in 2019. Gruppen har inga synpunkter och godkänner att man följer sin plan.

 • Nerikes kil = Gruppen godkänner den nya planen och har inga synpunkter.

 • Höstmöte: Förslag på att kalla en representant från respektive skötselområde med tanke på covid-19. Förslag måndag den 28/9 kl:18:30 Nerikes kils bygdegård.

 • Inga övriga frågor.
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kilsbergen Protokoll 2020-06-15.pdf Pdf, 325.3 kB. 325.3 kB 2020-06-23 07.31
Kilsbergen Protokoll 2020-05-18.pdf Pdf, 59.6 kB. 59.6 kB 2020-05-26 14.45
Kilsbergen Protokoll 2020-04-02 (fel datum i protokollet).pdf Pdf, 76.4 kB. 76.4 kB 2020-04-16 11.04

Du kan ta del av älgförvaltningsplanen för Frövi älgförvaltningsområde för åren 2019-2021/2022 genom att kontakta Länsstyrelsen, se kontaktuppgifter nedan. Ange att du vill ta del av beslutet i ärende 4056-2019.

Protokoll Frövi älgförvaltningsgrupp 2021-06-17

Närvarande: Per Sandberg, Leif Bergman, Anders Lundkvist, Tommy Frejd. Saknas Axel Roos.

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av sekreterare Rickard Axdorff och justerare Leif Bergman
 3. Dagordningen fastställdes.
 4. Genomgång av ÄBIN:
  Årsskadad tall var en svag ökning. Ligger på 9 procent treårsvärde. Oskadade tallar har tre års medelvärde på 66 procent. Årsskadade granar under 1 procent. Målet för RASE är uppfyllt. Karta med betesskador diskuterades.
 5. Övriga frågor:
  Kronskötselplaner var inga beslut fattade av Länsstyrelsen vad vi vet ännu.
 6. Nästa möte bestämdes till 2/12 klockan 17:00. Ordföranden kallat till möte.

Protokoll för samrådsmöte Frövi ÄFO

Närvarande: Alf Oskarsson, Axel Roos, Tommy Freijd, Magnus Hedkvist,
Per Ahlqvist (gäst från Länsstyrelsen), Rickard Axdorff, Anders Lundkvist. Frånvarande, del av möte: Leif Bergman.
 • Val av sekreterare: Rickard
 • Val av justerare: Tommy
 • Kallelsen godkändes
 • Dagordningen godkändes
 • Per Ahlqvist från Länsstyrelsen började med en dragning om rovdjursläget. Bland annat finns det tre vargar från Ryssland i Norrbotten samt att det finns ett vargpar i Skåne. För länet är det bara den sydöstra delen som det saknas vargar. För vårat ÄFO
  är det bara en liten del i norr (Aspafallet) där det finns vargrevir. Vidalenreviret (Medåker) i östra delen är inte kvar längre. Strövargar kommer att dyka upp överallt. Ordföranden konstaterar att vi i nuläget är ganska förskonade från varg.
 • Vi ska inom ÄFO skjuta 154 älgar enligt planen. Det är skjutet 149 st. Vi ligger således bra till enligt plan.
 • Uppföljning älgjakten mellan olika områden. Käglan ligger på plan och Ervalla och Fellingsbro/Näsby ligger lite mer under plan. De oregistrerade ligger över plan. För Ervallas del är det kalvavskjutningen som drar iväg och för Fellingsbro/Näsby är det
  koandelen som felar. Fällda älgar per 1000 ha: Fellingsbro/Näsby 1,9 st, Ervalla 2,8 st, Käglan 2,5 st. Underområdena 3,1 i Grönbo och Nora/Linde 3,3. Möten har hållits men ingen revidering av planerna kommer att ske. Styrelsen anser att det inte är
  nödvändigt att revidera plan med anledningen det som sades.
  Uppföljning kronhjort. Käglan skjutit 80 st vara av 20 på skyddsjakt. Planen var 60 varför planen kommer att revideras. Fellingsbro/Näsby skjutit 26 st vilket är en ökning från 11 st. Det har varit en del skyddsjakt. I Ervalla har det prel. skjutits ett par stycken vilket är betydligt färre än planen på 12 st. Sammanfattningsvis skjuts det fler hjortar än plan med undantag av Ervalla.
 • Älginventeringar. Vi vet inget om ÄBIN. Utifrån OBS inverteringen (Käglan) ligger vi på i stort sätt samma nivå nu som för tre år sedan. Det finns en del lokala avvikelser. För tjurandelen så har den vikt nedåt senaste året. Vad gäller kalvar så ökar det något.
  Avvikelserna är små. Övriga områden hade inget att rapportera.
 • Skaderapporter kommer senare från Allmänningen men den är inte sammanställd. Det är betydligt lindrigare här än i Sörmland på Allmänningens marker. Skogsstyrelsen håller på med en inventering av skogsskador på Käglan. Viktigt att vi håller i huvudet att skadenivån gäller alla klövvilt. Ervalla har spillningsinventerat
  vinterstam på cirka 10,5 älgar vilket ger ungefär lika mycket älg som tidigare. Fellingsbro/Näsby har spillningsinventerat. Vinterstam på 6,2.
 • Diskussion om eventuella justeringar. Fellingsbro/Näsby ingen revidering. Käglan har en reviderad plan på gång för kronhjort. Bedömningen är att vi nu har 255 stycken i sommarstam och att ökad avskjutning kommer leda till 110 stycken efter fyra år. Kontakter sker mellan olika kronskötselområden för att ordna med samordningen. Beslut fattades om att godkänna Käglans nya plan.
 • Övriga frågor.
  Protokoll från Fellingsbro/Näsby tar upp ett jaktlag som byter ÄSO och på så vis slipper bestraffning från det ÄSO de lämnar. Vi föreslår att respektive ordförande talar med varandra.
 • Nästa möte är 17/6 klockan 17:00.

  Mötet avslutas.

Protokoll för samråd mellan Frövi älgförvaltningsgrupp och berörda älgskötselsområden

Närvarande: Rickard Axdorff, Per Sandberg, Alf Oskarson, Leif Bergman, Tommy Frejd, Anders Lundkvist, Axel Roos. Representation från Ervalla saknades.

 1. Mötet öppnas av ordförande Per Sandberg.
 2. Val av sekreterare och justerare gjordes och föll på Axdorff som sekreterare samt Lundkvist som justerare.
 3. Kallelsen beslutades skett på rätt sätt.
 4. Fastställande av dagordning. Lägger till två nya punkter som blir punkt 10 och 5 enligt nedan.
 5. Mötet beslutade att efter uppläsning justera protokollet digitalt.
 6. Genomgång av älgförvaltningsgruppens älgförvaltningsplan. Vi fortsätter med den vi har oförändrat. Ger en avskjutning om 154 älgar per år. Ger en årlig 2,6 älgar per 1000 ha. I dagsläget har vi skjutit 101 älgar. I Käglan kommer avskjutningen nå upp till målet. I älgdata framgår det inte att det är 11 hondjur och 11 tjurar. Fellingsbro kommer också nå målet även om det flaggas för få skjutna kalvar i delar av området. Troligen en vargproblematik. Eventuellt kommer det ske någon form av avlysningsjakt om målen inte nås fullt ut. Ervalla har i stort skjutit sina vuxna. Det har skjutits 5 av 14 kalvar. Det verkar vara ojämt fördelat.
 7. Uppföljning av jakten i jämförelse med uppsatta mål i älgskötselplaner och älgförvaltningsplan. Sammanfattningen är att 2/3 av tilldelade älgar är skjutna vilket bedöms göra att planerna kommer att fyllas. Vi har ett uppseglande problem på flera håll vad gäller skador på grödor vilket vi föreslår att det beaktas. Samtidigt har förvaltningen problem på grund av vargförekomsten.
 8. Älgobsen, rovdjursläget m.m. Åbin ökar men älgarna minskar. Det går inte ihop. Är det möjligt att få kunskap om var inventeringsrutorna är någon stans? Äbin kanske borde heta (viltbete) Vbin. Vad gäller älgobs så var det i systemet inga överraskningar. Det är dock mycket älg på raps från tid till annan. Samtidigt gör vargförekomsten att stora områden blir tomma där de är. Det planeras för jakt på varg inom de norra delarna av området.
 9. Diskussion kring eventuella justeringar av skötselplaner för att korrigera avvikelser från uppsatta mål. Mötet finner inte någon anledning till justeringar.
 10. Remiss om ändrad plan för kronskötsel i Fellingsbro Näsby. Förutsättningarna redovisades och mötet beslutade att tillstyrka förändringen samt föreslå för länsstyrelsen att göra det samma.
 11. Inga övriga frågor.
 12. Nästa möte torsdag 4 mars 2021 kockan 17:00.

Protokoll fört vid styrelsemöte med Frövi ÄFG i Torphälla 2020-05-18

Närvarande : Per Sandberg,Leif Bergman,Anders Lundkvist,Tommy Freijd, Rickard Axdorff på tel,Alf oskarsson på tel, Axel Roos på telefon.

$1 Ordförande hälsade välkomna och öppnade mötet.

$2 Val av sekreterare Tommy Freijd och justerare Leif Bergman.

$3 Kallelse har skett på rätt sätt.

$4 Dagordning fastställes och föregående protokoll gikts igenom och godkändes.

$5 Genomgång av älgforvaltningsplanen. Gruppen giorde efter långa diskussioner bedömning att inte ändra planen inför jaktåret 2020.(år 2 i planen )

$6 Uppföljning av uppsatta mål i fövaltningsplan och älgskötselplaner: Förvaltningsplan 96% av uppsatta mål är fällda vilket är 71 vuxna och 84 kalvar. Någon sned avskjutning av vuxna förekom.
(43 tjurar och 28 hondjur.) Älgskötselplaner: Fellingsbro/ Näsby vux 97%, kalv 94%.
Ervalla vux 93%, kalv 88%. Käglan vux 97%, kalv 117%. Fellingsbro/ Näsby ÄSO rekommenderas att i sin plan på avskjutning kommande jaktår undantar en "pott" på ett antal vuxna och kalvar som inte delas ut vi tilldelningen inför jaktstarten utan tilldelas vid behov på ett beslut av styrelsen i ett senare skede, detta p.g.a. osäkerheten i älgstammen.

$7 Resultat av spillningsinventeringen 2020:
Resultaten är något preliminära, Fellingsbro/Näsby 5,4 Ervalla 9,5 och Käglan 7,5.

$8 Något resultat från skadeinventeringar från 2020 har ej erhållits. ÄBIN 2019 visar på att vi ligger i överkant på skogsskador. Lokalt mycket stora skador på odlade grödor.
Meddelades att Häradskog kommer att inventera betesskador på Glanshammars Häradsallmänning under juni månad. Resultatet kommer att kommuniceras med berörda jaktlag.
Leif Bergman meddelade att Tomas Bergman, Hagalund bjudit in närliggande älgskötselområden till en fältvandring den 26 maj for att visa på betesskador av kronvilt.

$9 Kommande behov av inventeringar är spillningsinventering 2021, har i nuläget ingen plan på skadeinventering.

$10 Beslöts att godkänna ny kronskötselplan för Fellingsbro - Näsby.
Älgförvaltningsgruppen påpekar att kronskötselområdet i Felllingsbro - Näsby måste vara generösa med skyddsjakt om det blir problem med skador.

$11 Nästa möte vid behov under hösten 2020.

$12 Mötet avslutat.

Du kan ta del av älgförvaltningsplanen för Örebro läns västra älgförvaltningsområde för åren 2020-2022/2023 genom att kontakta Länsstyrelsen, se kontaktuppgifter nedan. Ange att du vill ta del av beslutet i ärende 4478-2020.

PROTOKOLL FRÅN DIGITALT MÖTE I ÖREBRO LÄNS VÄSTRA ÄLGFÖRVALTNINGSGRUPP.

Datum 2021-07-06

Närvarande: Markägare: David Hedlund, Anders Carlsson
Jägare: Henrik Widlund, Ingemar Ziljat.
Meddelat förhinder: Gustaf Eriksson och Bengt Rönnqvist


Mötets öppnande. David hälsade alla närvarande välkomna och öppnade mötet.

Dagordningen godkändes.

 1. Gustaf lämnat fullmakt på punkt 2-5 på dagordningen till David.
  Bengt lämnat fullmakt på punkt 2-5 på dagordningen till Ingemar.
 2. Till sekreterare valdes Ingemar.
  Protokollet justeras med elektroniska namnteckningar och skickas ut till samtliga ÄSO samt Länsstyrelsen när Ingemar fått ok på mail från samtliga justerare.
 3. Tidplan för ÄSO-planer till ÄFG
  Framtagande av tidplan enlig Länsstyrelsens uppmaning när alla ÄSO och KSO ska ha lämnat sina skötselplaner till ÄFG och när ÄFG ska skicka planer och yttranden vidare till Länsstyrelsen är inte aktuellt. Samtliga ÄSO-planer som granskades innan Länsstyrelsens beslut om Hasselfors ÄSO överklagades är redan behandlade och godkända av ÄFG-gruppen
  se protokoll 2021-05-19 och 2021-05-26. David skickar dessa omgående till Länsstyrelsen. Vi har även granskat KSO-planer och godkänt dessa.
 4. Övriga frågor
  Inga övriga frågor kom upp.
 5. Nästa möte. Inga datum bestämdes, David återkommer

  Mötet avslutas. David avslutade mötet och tackade för i kväll.

  Vid protokollet. Ingemar Ziljat

  Justeras. David Hedlund, Anders Carlsson, Henrik Widlund

PROTOKOLL FRÅN DIGITALT MÖTE I ÖREBRO LÄNS VÄSTRA ÄLGFÖRVALTNINGSGRUPP.

Datum 2021-05-26

Närvarande: Markägare: David Hedlund, Anders Carlsson, Gustaf Eriksson Jägare: Henrik Widlund, Bengt Rönnqvist, Ingemar Ziljat.

Mötets öppnande. David hälsade alla närvarande välkomna och öppnade mötet.

Dagordningen godkändes.
 1. Val av sekreterare och justerare. Till sekreterare valdes Ingemar. Protokollet justeras med elektroniska namnteckningar och skickas ut till samtliga ÄSO samt Länsstyrelsen när Ingemar fått ok på mail från samtliga justerare.
 2. Föregående protokoll. Föregående protokoll lades till handlingarna.
 3. Genomgång älgskötselplaner.
  Kvistbro: Älgskötselplan lämnad. Beräknad areal 8500 ha. Deras mål är 8,0 i vinterstam, senaste spillningsinventering gav 4,7. Avskjutningsmål är satt till 5 kalvar vilket överensstämmer med vår rekommendation enligt föregående protokoll. Uppmaningen blir att hålla koll på avskjutning och älg-obs och eventuellt justera planen uppåt eller nedåt. Planen godkändes.
  Hidinge: Ny plan lämnad. I föregående protokoll antog vi att föregående års plan med avskjutning 5 tjur, 5 hondjur och 10 kalv gällde även för 2021. I den nya planen är avskjutningen satt till 7 tjur, 7 hondjur och 14 kalv vilket betyder en ökning med 8 älgar. Planen godkändes.
 4. Svar från Länsstyrelsen angående vargläget. Svar från Johanna via mail på frågan om predation/revir inom Örebro läns västra Äfo.
  ”Vi deltog från Länsstyrelsen vid mötet i mars och vi kan inte bidra med mer kunskap än vad vi då förmedlade, se protokollet från det mötet. ÄFG och äso måste med sin lokalkännedom gemensamt försöka komma överens om en lämplig bedömning. Som vi minns har vi inte utlovat hjälp med ytterligare beräkningar av predation. Däremot berättade Per om en studie som Grimsö ev. kommer göra för att ge oss mer övergripande kunskap om hur predationen kan se ut vid höga alternativa bytestätheter.
  Polygonerna är revirens absoluta minsta utbredning, med stor sannolikhet är reviren större och det förmedlade vi vid mötet. Per sa också att ni nog kan räkna med utbredning av vargrevir över hela området utom den öppna jordbruksmarken i öster. I övrigt har vi inte mer bedömningar om predation än de vi förmedlat. Ni måste här försöka komma överens”
  Hälsningar
  Johanna Månsson Wikland
  Vilt- och artskyddshandläggare Telefon: 010-224 86 36
 5. Övriga frågor. Inget
 6. Nästa möte. Teams-möte 2021-11-10 kl 19:00-20:00
  Detta blir ett avstämningsmöte med alla ingående ÄSO för uppföljning av lagda skötselplaner.

  Mötet avslutas. David avslutade mötet och tackade för i kväll.

  Vid protokollet. Ingemar Ziljat

  Justeras. David Hedlund, Anders Carlsson, Gustaf Eriksson, Henrik Widlund och Bengt Rönnqvist.

PROTOKOLL FRÅN DIGITALT MÖTE I ÖREBRO LÄNS VÄSTRA ÄLGFÖRVALTNINGSGRUPP, Datum 2021-05-19

Närvarande: Markägare: David Hedlund, Anders Carlsson, Gustaf Eriksson Jägare: Henrik Widlund, Bengt Rönnqvist, Ingemar Ziljat.
Mötets öppnande. David hälsade alla närvarande välkomna och öppnade mötet.

Dagordningen godkändes.
 1. Val av sekreterare och justerare: Till sekreterare valdes Ingemar.
  Protokollet justeras med elektroniska namnteckningar och skickas ut till samtliga ÄSO samt Länsstyrelsen när Ingemar fått ok på mail från samtliga justerare.
 2. Föregående protokoll: Föregående protokoll lades till handlingarna.
 3. Genomgång älgskötselplaner:
  Hidinge: Ingen ny plan eller frode lämnad. Vi gick igenom föregående års plan inga siffror för 2021 var ifyllda så vi antog att samma avskjutningsmål som 2020 gäller. Avskjutning 5 tjur, 5 hondjur och 10 kalv, 1,2 älg/1000 ha. Rickard Södergren brukar ha full kontroll så planen godkändes och lämnades utan kommentar.
  Tångeråsa: Plan och frode för 2021-23 lämnad med mål 6,0 älg/1000ha. Avskjutningsmål 9 tjur, 6 hondjur och 14 kalv. Två arealsuppgifter förekommer i deras beräkningar 15717ha och 14183ha, vilken areal skall vi räkna med? Vi antog att 14183ha är rätt. Svar till David. David skeptisk på deras vargpåverkan. För att hålla en älgstam på 6,0 vill Anders att man lägger ett större tryck på avskjutning av Kron. Planen godkändes.
  Kvistbro: Ingen plan eller frode lämnad. Däremot har förklaring via brev till David lämnats (bifogas protokollet). De uppmanas att komma in med en plan senast 2021-05-24 till David. Areal på skötselområdet räknas efter gamla arealen minus de jaktlag som begärt utträde. Uppmaning är att tilldela några älgar så vi får in Älg-obs rapport.
  Våtsjön-Ölen: Lämnat skötselplan och älgfrode med mål 7,8 älg/1000ha. Avskjutning 2021 blir 9 tjur, 9 hondjur och 23 kalv 1,6 älg/1000 ha. Vargpredationen diskuterades. Plan lagd med påverkan av fyra vargrevir, Ölen Vargavidderna, Vismen och Vilingsberg. Frågan skickas vidare till Länsstyrelsen för klarläggande. Henrik tar kontakt och begär skriftligt svar. Vi inväntar svar om planen behöver justeras.
  Skagershult: Lämnat skötselplan för 2021-23 med mål 6,8 älg/1000ha. Avskjutning 15 tjur, 15 hondjur och 30 kalv 1,6 älg/1000ha. Planen godkändes och lämnades utan kommentar.
  Hasselfors: Sveaskogs tänkta område på 41 000ha. Lämnat skötselplan för 2021-23 med mål
  6,5 älg/1000ha. Avskjutning 20 tjur, 25 hondjur och 37 kalv 2,0 älg/1000ha. Endast teoretiska siffror redovisades i lämnad plan. Vi får invänta svar om området blir registrerat eller inte innan vi kan diskutera planen.
  Summering: Vår ÄFO-plan ligger kvar men kompenseras med att vi har högre vargpredation. Räknar vi med nytt revir inom området och Kvistbro tilldelar fem kalv så stämmer siffrorna 155 i lagda ÄSO-planer mot 211 i ursprungsplan, diff på 56 älgar. Anders påtalade att lämnade älgskötselplaner har något högre täthetsmål än de rekommendationer som lämnades från mötet 10 maj.
 4. Övriga frågor: Inget
 5. Nästa möte: Onsdag 2021-05-26 Tid: 16:30

  Mötet avslutas: David avslutade mötet och tackade för i kväll.

  Vid protokollet
  Ingemar Ziljat

  Justeras
  David Hedlund, Anders Carlsson, Gustaf Eriksson,
  Henrik Widlund, och Bengt Rönnqvist

Protokoll från digitalt möte i Örebro läns västra älgförvaltningsgrupp

Datum 2021-05-05 och 2021-05-10


Närvarande 21-05-05: Markägare: David Hedlund, Anders Carlsson, Gustaf Eriksson (delvis) Jägare: Henrik Widlund, Bengt Rönnqvist, Ingemar Ziljat.
Närvarande 21-05-10: Markägare: David Hedlund, Anders Carlsson, Gustaf Eriksson (meddelat förhinder) Jägare: Henrik Widlund, Bengt Rönnqvist, Ingemar Ziljat.


Mötets öppnande. David hälsade alla närvarande välkomna och öppnade mötet.

 1. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ingemar.
 2. Justering av protokoll. Mötet beslutade att protokollet justeras med elektroniska namnteckningar och skickas ut till samtliga ÄSO samt Länsstyrelsen när Ingemar fått ok på mail från samtliga justerare.
 3. ÄFO plan – fastställa täthetsmål och predation
  Befintlig ÄFO-plan 2021-22 diskuterades om den skulle behållas eller revideras. ÄFO-planen ligger kvar, samt att vi räknar med översyn och eventuell revidering. Anders och Henriks räknesnurror för att beräkna avskjutningsmål jämfördes och diskuterades. Henrik fick till uppgift att justera sin snurra i enlighet med Anders ”25% regel”. Det innebär att slätt definieras om till övrig mark och täthetsmålet 25% av skog utan varg, samt att använda Skogsstyrelsens underlag på olika marktyper för beräkning av markareal.

  Mötet avbröts och nytt datum bestämdes till 20-05-19.

  Nytt möte och fortsättning på punkt 3.

  Henrik redogjorde för resultatet efter överenskomna justeringar från förra mötet.
  Nya måltal:
  Täthetsmål skog utan varg: 8
  Täthetsmål skog med varg: 9
  Täthetsmål övrig mark: 2

  Det betyder att rekommendationen till skötselområdena är att sikta på nedanstående måltal i deras nya 3-års planer.
  Hidinge: 4
  Tångeråsa: 5,5
  Kvistbro: 6
  Våtsjön-Ölen 7,3
  Skagershult: 6,5
  Snittet på hela ÄFO hamnar på 6,41
 4. Älgskötselplaner. Samtliga älgskötselområden lämnar sina nya planer till David senast 21-05-17.

  Mötet avslutas.
  David avslutade mötet och tackade för i kväll.

  Vid protokollet: Ingemar Ziljat

  Justeras: David Hedlund, Anders Carlsson, Gustaf Eriksson, Henrik Widlund, Bengt Rönnqvist

Protokoll från Örebro läns västra ÄFO-ÄSO planeringsmöte

Datum: 2021-05-04, Plats: Teams

 1. Val av sekreterare och justering: Till sekreterare valdes Bengt Rönnqvist. Justering görs digitalt med godkännande efter genomläsning av ÄFO gruppen.
 2. Närvarande:
  Från ÄFO: David Hedlund, Anders Carlsson, Gustav Ericsson(delvis), Ingemar Ziljat, Henrik Widlund, Bengt Rönnqvist.
  ÄSO: Gustav Beck-Friis Skagershult, Rickard Södergren Hidinge, Johan Wiberg, Felix Wallin Tångeråsa, Linus Håkansson, Ulf Nettelbo Kvistbro. Ingemar Ziljat företrädde även Våtsjön-Ölen.
 3. Resultat inventeringar inför nya ÄFO/ÄSO planer 2021: Henrik Widlund presenterade resultatet från årets spillningsinventering. Se bifogad fil.
  Ingen ÄBIN utfördes detta år. Men David H visade 2020 års resultat, med höga betesskador, framförallt i södra Skagershult.
  I områden med kronhjortsbestånd påtalades det svårigheten med att skilja på spillning mellan älg och kronhjort. Farhågan i framförallt Tångeråsa, med den ökning av älg i inventeringen, finns risk att en del kan vara kronhjort. Skagershult och Hidinge har också en del kronhjort, där samma risk finns.
  Rådjursinventering ingick också i presentationen.
 4. Predation: Örebro läns västra ÄFO berörs i dag av två egna vargrevir. Ölenreviret och Vargavidderna i Skagershult. I väster finns även Vismenreviret och Norr om E18 Villingsbergsreviret, båda kan ha en viss inverkan.
  Det är också bekräftat både från LS och med bilder från åtelkameror att det finns minst en familjegrupp lodjur. Bild med hona och tre ungar, samt en med ett ensamt lo, visades.
  Det visades både bilder och film från åtelkameror. Bl.a. film med minst sex vuxna vargarvid ett kadaver. Bild på en vuxen varg med en bäver i käften. Modell ”katt med en mus”.
 5. Utarbetande av ny skötselplan: Vid denna punkt uppstod oenighet ehuru det ”gamla” täthetstalen, som tidigare använts,kunde användas. För att uppnå målet minskade beteskador”. Eller om nya tal skulle användas.
  Från jägarsidan anfördes att de gott kunde kvarstå. Och med tanke på ökat rovdjurstryck absolut inte sänkas. Marksidan var av annan åsikt.
  Det gick inte att komma framåt i frågan för kvällen.

  Mötet ajounerades och nytt ÄFO möte beslutades. Ordförande kommer med nytt datum. Ny plan från Äso områdena skall vara LS tillhanda den 17/5. Det brådskar.

PS: Nytt möte den 7/5 kl. 1600 kallelse från David Hedlund. DS

Justeras: David Hedlund, Anders Carlsson, Gustav Eriksson, Henrik Widlund och Ingemar Ziljat

PROTOKOLL ÖREBRO LÄNS VÄSTRA ÄLGFÖRVALTNINGSGRUPP.

Datum: 2021-03-10 Plats: Teams, digitalt samråd.

Närvarande: David Hedlund, Gustaf Ericsson, Anders Carlsson, Henrik Widlund, Bengt Rönnqvist, Johanna Månsson-Wikland Lst, PerAhlqvist Lst, Rikard Södergren Hidinge, Ulf Nettelbo Kvistbro, Mats Jonsson Skagershult, Johan Wiberg Tångeråsa, Carl-Johan Jerlström Tångeråsa.
Ej närvarande: Ingemar Ziljat

- Info från länsstyrelsen, Johanna meddelade att hon precis innan mötet skickat ut tidplan och nuvarande förvaltningsplan. Länsstyrsel önskar att få in ev reviderad förvaltningsplan senast 6 juni -21 Övriga tider bör anges i bifogad Excellark. Försök att sätta tidplanen så snart som möjligt.

- Rovdjursläget
Per Ahlqvist meddelade att mycket har och är på gång inom området för vargpredation. Vårt område räknas som hög bytestäthet vilket påverkar predationen på älg. Per meddelade att predationen på älg troligen bara är ca hälften (60st/revir istället för 120) beroende på bytestätheten inom området. Framöver kommer man försöka hjälpa till med beräkning av predationen inom området. Inom området finns för tillfället två vargrevir, Ölen och Vargavidderna. Även nya Vissmen 3 kan vara över Letälven då och då, troligen väldigt låg predation från Vissmenreviret inom området. Bengt Rönnqvist påtalade att inom kärnområdet för vargreviret Ölen så finns i stort sett inga älgar, rådjur eller vildsvin kvar. Dov och Kron finns inte i kärnområdena för något av vargreviren.

- Slutavstämning jakten 20/21
Höstens avstämning efter jakt 218 älgar i plan, 231 älgar fälldes vilket ger 109% fyllnadsgrad för förvaltningsområdet.
Våtsjön-ölen, hög kalvavskjutning inom Våtsjön-Ölen totalt 112% fyllnadsgrad,
Hidinge, 100% rakt igenom både vuxna och kalv.
Kvistbro, 9 av de 10 kalvarna fällda, ingen kalv skjuten på skogsdelen.
Skagershult, 98% vuxen, 114% kalv och 108% på totalen. Älgobsen går stadigt nedåt. Tångeråsa, 100% rakt igenom både vuxna och kalv.

- Spillningsinventering
Alla skötselområden inventerar som vanligt. Försök att genomföra spillningsinventeringen under påskhelgen.
Senast 25 april måste Henrik Widlund få in de sista blanketterna för att kunna presentera ett resultat i slutet av april. Spillningsresultatet redovisas på samrådsmöte den 4 maj.

- Planer
Förvaltningsområdet och samtliga skötselområden startar ny planperiod kommande jaktår. Nya skötselplaner in till Äfo-gruppen senast 17 maj, även Sveaskog lämnar in en tänkt plan för sitt ev nya skötselområde. Ambitionen är att ha alla planerna framme till månadsskiftet maj-juni för att sedan skickas vidare till länsstyrelsen. Blir det beslut på att Sveaskog får bilda eget skötselområde så måste vi få ytterligare tid fram tills 15 juni att få klart alla planer.

- Tidplan
Tidplan med noterade datum bifogas protokollet.

- Övriga frågor
Inga övriga frågor att behandla.

Vid pennan Henrik Widlund

Justeras David Hedlund, Anders Carlsson, Gustaf Ericsson och Bengt Rönnqvist

PROTOKOLL FRÅN DIGITALT MÖTE I ÖREBRO LÄNS VÄSTRA ÄLGFÖRVALTNINGSGRUPP.

Datum.
2021-01-18

Närvarande: Markägare: David Hedlund, Anders Carlsson, Jägare: Henrik Widlund, Bengt Rönnqvist, Ingemar Ziljat.

Mötets öppnande. David hälsade alla närvarande välkomna och öppnade mötet.

1. Val av sekreterare.
Till sekreterare valdes Ingemar.

2. Justering av protokoll.
Mötet beslutade att protokollet justeras med elektroniska namnteckningar och skickas ut till samtliga ÄSO samt Länsstyrelsen när Ingemar fått ok på mail från samtliga justerare.

3. Redovisning av älgjakten fram till 2020-01-18 per skötselområde

Plan

Avskjutning

Nyttjandegrad

Tjur

Ko

Kalv

Tjur

Ko

Kalv

Våtsjön-Ölen

13

15

29

13

12

38

111 %

Hidinge

5

5

10

5

5

10

100 %

Kvistbro

0

0

10

0

0

9

90 %

Skagershult

21

28

49

20

22

45

88 %

Tångeråsa

8

9

16

8

9

16

100

4. Redovisning av älgjakten fram till 2020-01-18 för ÄFO Örebro Läns Västra


Plan


Avskjutning


Nyttjandegrad


Tjur


Ko


Kalv


Tjur


Ko


Kalv


ÄFO ÖLV


42


63


106


46


48


118


101 %

Efter genomgången kunde vi konstatera att vi uppnått lagd plan för hela området.
Samtliga parter var nöjda med resultatet.

5. Älgolyckor med tåg
Enligt Henrik bör vi räkna med 20 olyckor mellan älg och tåg inom området.

6. Redovisning av vargläget
David redovisade vad som rapporterats i Rovbase och det jämfördes mot Skandobs. Henrik rapporterade att det varit många vargobservationer inom Skagershults Äso under höstens jakt. Den 12 jan hittades spår vid Svartkulla öster om sjön Gryten, dna-prover togs och Per Ahlqvist från länsstyrelsen bekräftade ännu ett nytt vargrevir med minst två valpar. De vuxna vargarna är gamla Vissmen hanen och en tik från Tiveden. Henrik har varit i kontakt med Gillis Persson, spårare åt Lst, och vi kan nu konstatera att vi har två revir inom Örebro Läns Västra ÄFO. Hur vargen påverkat Våtsjön-Ölen diskuterades med tanke på den höga kalvavskjutningen på den norra delen av området. Älgarna har vandrat norrut från sina tidigare hemområden där vargpåverkan är större. Hur Tångeråsa är påverkat av varg är oklart.

7. Nästa möte
Nästa möte blir 10 mars kl 19:00-20:00 David skickar kallelse till samtliga skötselområden och bifogar även kvällens protokoll.

8. Övriga frågor
Ingen deltagare hade något övrigt att tillägga.

Mötet avslutas
David avslutade mötet och tackade för i kväll.

Vid protokollet: Ingemar Ziljat

Justeras: David Hedlund, Anders Carlsson, Henrik Widlund och Bengt Rönnqvist

PROTOKOLL FRÅN TEAMSMÖTE I ÖREBRO LÄNS VÄSTRA ÄLGFÖRVALTNINGSGRUPP.

Datum.

2020-11-23 innefattar även uppgifter från kompletteringsmöte den 30 -11-21

Närvarande: Markägare: Anders Carlsson, David Hedlund den 30/11 Jägare: Henrik Widlund, Bengt Rönnqvist, Ingemar Ziljat, ej den 30/11

Mötets öppnande.
Anders Carlsson företräder ensam markägarna. Och därmed också mötesordförande.

1. Val av sekreterare.
Till sekreterare valdes Bengt Rönnqvist

2. Justering av protokoll.
Mötet beslutade att protokollet justeras med elektroniska namnteckningar och skickas ut till samtliga ÄSO samt Länsstyrelsen när Bengt fått ok på mail från samtliga justerare.

3. Inledning
Syftet med mötet var dels att få en uppfattning om hur höstens jakt gått, i ÄFO:t och respektive ÄSO.
Efter avslutat ÄFO: möte, kommer ett nytt teamsmöte med representanter från ingående ÄSO.
OBS! Tångeråsa hade inte någon representant med på mötet.

4. OBS genomgång
Observationerna enligt SJF framtagna system.

Våtsjön-Ölen 0,0615 obs/timme, 6080 timmar

Hidinge 0,1189 obs/timme, 1077 timmar

Kvistbro 0,1195 obs/timme, 837 timmar

Skagershult 0,0533 obs/timme, 6501 timmar

Tångeråsa 0,0533 obs/timme, 1791 timmar

Snitt för ÄFO 0,0635 obs/timme, 1228 timmar

Det kan konstateras att det är endast Våtsjön-Ölen och Skagershult som enskilda områden kommer upp i det timmantal som rekommenderas. Men för ÄFO som helhet ett användbart resultat. Kan också konstateras att årets obs är ca 12% lägre än snittet av föregående 10 års medel.

5. Uppföljning av jakten/ÄSO

Resultat speglar inrapporterat fram till den 20 november 2020.

Våtsjön-Ölen 1,9 (avskjutning/1000 ha), 2,2 (plan)

Hidinge 0,9 (avskjutning/1000 ha), 1,2 (plan)

Kvistbro 0,7 (avskjutning/1000 ha), 1 (plan)

Skagershult 1,9 (avskjutning/1000 ha), 2,8 (plan

Tångeråsa 1,3 (avskjutning/1000 ha), 2,1 (plan)

Antal älgar/kronhjortar:

Våtsjön-Ölen 12 tjur, 10 ko/kviga, 12/18 kalv (tjur/hon)

Hidinge 5 tjur, 5 ko/kviga, 5/5 kalv (tjur/hon)

Kvistbro älg: 0 tjur, 0 ko/kviga, 4/4 kalv (tjur/hon)

Kvistbro kron: 1 tjur, 0/1 kalv (tjur/hon)

Skagershult älg: 17 tjur, 15 ko/kviga, 18/22 kalv (tjur/hon)

Skagershult kron: 1 tjur, 3 ko/kviga, 0/1 kalv (tjur/hon)

Tångeråsa älg: 8 tjur, 5 ko/kviga, 5/3 kalv (tjur/hon)

Tångeråsa kron: 4 tjur, 5 ko/kviga, 1/5 kalv (tjur/hon) kronsköttselomr.

Tångeråsa älg tot: 42 tjur, 30 ko/kviga, 106 kalv (tjur/hon)

Utnyttjande av plan (%):

Våtsjön-Ölen 86

Hidinge 100

Kvistbro 80

Skagershult älg 69

Tångeråsa älg 66

Tångeråsa kron 100

ÄFO 80

.OBS! EFTERFÖLJANDE PUNKTER JÄLLER OCKS SOM PUNKTER FRÅN MÖTE MED ÄSO.

6. Jaktens utformning framåt.

Våtsjön-Ölen - Fortsätta jakten enligt plan

Hidinge - Avsluta jakten (ev. någon kalv till)

Kvistbro - Fortsätta jakten enligt plan״

Skagershult - Fortsätta jakten enligt plan

Tångeråsa . Ingen närvaro vid äso mötet den 23;e eller 30/11. Men via mail/telefon blev mötet informerat om hur jakten var tänkt att fortskrida. Inriktning är att fullfölja plan med avseende på kor och kalv.

 • Ordförande ville också trycka på det faktum att antal skjutna kor är för låg, i förhållande till plan. Därför bör avskjutningen inriktas på hondjur i första hand.
 • Från V-Ö, Kvistbro och Skagershult påtalades att vargpredation har ökat väsentligt. I form av obs av rivet vilt, syn och spillningsobs, kameraregistrering vid åtlar m.m.
 • Tyvärr finns det en ovilja att anmäla iakttagelser och observationer. Det gynnar inte arbetet med jaktplanering och utförande.

7. Övriga frågor

 • Henrik Widlund hade synpunkter om ”den sena åtkomsten av underlag till avskjutningsplaner m.m.” De måste vara tillgängliga tidigare än vad som var fallet senaste år(en). Som exempel fick inte Skagershult sin plan förrän tre dagar innan älgjaktstarten innevarande år
 • Svar från Tångeråsa skall vara ÄFO tillhand inför uppföljningsmötet den 18/1-21. Angående hur/om planen kommer att följas.
 • Anders Carlsson vill även belysa vikten av att samplanera klövviltets totala påverkan på betestillgången, Se bifogade ur Robert Spizer utredning.

8. Nästa teamsmöte i älgförvaltningsgruppen är 2021-01-18. Ordförande kallar!

9 Mötet avslutas

Ander Carlsson/David Hedlund avslutade mötena och tackade för kvällen.

Vid protokollet: Bengt Rönnqvist

Justeras; Anders Carlsson, David Hedlund, Henrik Widlund, Ingemar Ziljat

PROTOKOLL ÖREBRO LÄNS VÄSTRA ÄLGFÖRVALTNINGSGRUPP.

Datum: 2020-09-29

Närvarande: David Hedlund, Anders Carlsson, Bengt Rönnqvist, Henrik Widlund. Frånvarande: Lars-Göran Larsson, Ingemar Ziljat.
Fullmakt: Lars-Göran Larsson, lämnat fullmakt till David Hedlund för punkt 2 och 3. Ingemar Ziljat, lämnat fullmakt till Henrik Widlund för punkt 2 och 3.

1. Mötets öppnande.
David öppnade mötet.

2. Val av sekreterare och justerare.
Till sekreterare valdes Henrik Widlund, justerare Anders Carlsson.

3. ÄSOplaner, frågor från LST mm.
Tångeråsa äso inlämnade skötselplan stämde inte den älgfrode som inlämnades den 23 juli.
Tångeråsa har redan skickat ut tilldelningen inför kommande älgjakt. Henrik Widlund har haft kontakt med nya ordförande för Tångeråsa äso Johan Viberg.
Johan meddelade att han kan tänka sig att lägga till de fyra älgar som saknades i den inskickade skötselplanen till den pott som tilldelas senare på älgjaktsäsongen.
Äfo-gruppen anmodar Tångeråsa att de fyra älgarna bör vara två kor, en tjur och en kalv som läggs till potten.
Äfo-gruppen godkänner därmed Tångeråsa äso skötselplan med ovanstående anmodan vilket då överensstämmer med tidigare inlämnade älgfrode vilket ger en överskjutning med 12% mot inlämnad skötselplan.
Karsbo Jaktlag har inkommit med en skrivelse till Äfo-gruppen och länsstyrelsen att de inte accepterar Kvistbro äso styrelse inlämnade reviderade plan.
Vi anser oss ha fått skrivelsen för information.

4. Ev. revidering ÄFOplan.
Inget behov av ytterligare revidering av övergripande ÄFOplan.

5. Övriga frågor.
Ingen övrig fråga.

6. Nästa möte.
Avstämningsmöte efter älgobstiden, måndag den 23 november.
Plats: Hasselfors.
Förmöte kl.17:00 – 17:45.
Äso samråd med avstämning från kl.18:00

7. Mötet avslutas.
David avslutade mötet.

Vid protokollet: Henrik Widlund

Justeras: Anders Carlsson

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Örebro västra 2020-09-29 (pdf) 893.8 kB 2020-11-20 13.20

PROTOKOLL FRÅN MÖTE I ÖREBRO LÄNS VÄSTRA ÄLGFÖRVALTNINGSGRUPP.

Datum.
2020-07-23

Närvarande: Markägare: David Hedlund, Anders Carlsson, Jägare: Henrik Widlund, Bengt Rönnqvist, Ingemar Ziljat.

Saknas: Markägare Lars-Göran Larsson meddelat förhinder, samt lämnat fullmakt till David för kvällens möte på punkt 3, 4 och 5.

Mötets öppnande. David hälsade alla närvarande välkomna och öppnade mötet. Dagordningen godkändes.

1. Val av sekreterare.
Till sekreterare valdes Ingemar.

2. Justering av protokoll.
Mötet beslutade att protokollet justeras med elektroniska namnteckningar och skickas ut till samtliga ÄSO samt Länsstyrelsen när Ingemar fått ok på mail från samtliga justerare.

3. Genomgång av inkomna älgskötselplaner från skötselområdena.

Tångeråsa: Har inte lämnat någon älgskötselplan utan endast skickat in älgfrode. Enligt frode blir avskjutningen 10 tjur, 7 hondjur och 16 kalv. Skickar de in en skötselplan som stämmer överens med lämnad frode så stämmer det även med den övergripande ÄFO-planen.

Skagershult: Reviderar ej lagd 3-årsplan. Avskjutning 23 tjur, 26 hondjur och 49 kalv. För att uppfylla ÄFO-planen vad gällande tjurandel bör man ändra fördelningen och skjuta några mer hondjur och spara tjur.

Våtsjön-Ölen: Lämnat skötselplan och älgfrode. Avskjutning 13 tjur, 16 hondjur och 29 kalv. 2,3 älg/1000 ha. Planen godkändes och lämnades utan kommentar.

Hidinge: Lämnat skötselplan. Avskjutning 5 tjur, 5 hondjur och 10 kalv, 1,2 älg/1000 ha. Planen godkändes och lämnades utan kommentar.

Kvistbro: Lämnat skötselplan och älgfrode. Avskjutning endast kalv 10 st. Planen godkändes tills vidare men mer information från länsstyrelsen behövs angående eventuellt nytt vargrevir inom området. Blir det inget nytt revir måste man gå tillbaka till gamla planen och även skjuta vuxna. Frågan bordlades tills mer info kommer från länsstyrelsen.

Sammanfattning: Efter att ha granskat lämnade planer och konstaterat att de stämmer överens med den övergripande ÄFO-planen så godkändes samtliga planer. Vi uppmanar samtliga skötselområden att skjuta 100% av lagda planer. För att kunna planera eventuella justeringar måste samtliga jaktlag rapportera in Älg-OBSen omgående efter avslutad jaktdag.

4. Fastställande av ÄFO-plan 2020-2022
ÄFO-planen daterad 2020-06-29 med beräknad avskjutning för år 20/21 på 42 tjur 63 hondjur och 106 kalv fastställdes. Vi behöver mer information om eventuellt nytt vargrevir, efter detta får vi diskutera on ÄFO och ÄSO-planerna måste revideras.

5. ÄSO-möte
Olika mötesformer diskuterades med tanke på coronaläget. Vår bedömning är att ett fysiskt möte kan hållas i en stor lokal med max 2-3 man från varje skötselområde. Henrik bokar lokal, Hasselfors eller Mullhyttan. Vi återkommer med plats. Dag bestämdes till 23/11 klockan 18:00.

6. ÄFO-möte
Nästa möte 23/11 klockan 17:00 till 17:45 på samma plats som ÄSO-mötet.

7. Övriga frågor
Kronhjortsförvaltning: Synpunkter på lämnad plan från Tångeråsa kronskötselområde. De har som mål att öka kronstammen från bedömda 70 till 100 djur på 3 år. Samtidigt vill de öka älgstammen, detta trots att viltskadorna är stora. Könsfördelningen i planens avskjutning är större på handjur än hondjur, alltså ökar hondjursandelen som redan är sned. Bedömt nuläge endast 30% hjort och 50% hind av total stam. Man vill även endast skjuta 10 kalvar mot 14 vuxna, riktlinjerna säger minst 50% kalv i avskjutning. Planen har ingen kommentar om ev predation, om det skulle bli ett vargrevir. Planen bör revideras innan godkännande.

Mötet avslutas
David avslutade mötet och tackade för i kväll.

PROTOKOLL FRÅN MÖTE I ÖREBRO LÄNS VÄSTRA ÄLGFÖRVALTNINGSGRUPP.

Datum.
2020-06-29

Närvarande: Markägare: David Hedlund, Anders Carlsson, Jägare: Henrik Widlund, Bengt Rönnqvist, Ingemar Ziljat.

Saknas: Markägare Lars-Göran Larsson meddelat förhinder, samt lämnat fullmakt till David för kvällens möte på punkt 4 och 5.

Mötets öppnande.
David hälsade alla närvarande välkomna och öppnade mötet.
Dagordningen godkändes.

1. Val av sekreterare.
Till sekreterare valdes Ingemar.

2. Justering av protokoll.
Mötet beslutade att protokollet justeras med elektroniska namnteckningar och skickas ut till samtliga ÄSO samt Länsstyrelsen när Ingemar fått ok på mail från samtliga justerare.

3. Inkomna svar från ingående skötselområden.
Henrik redovisade de inkomna svaren.

Hidinge: Lämnat skötselplan. Avskjutning 5 tjur, 5 hondjur och 10 kalv, 1,2 älg/1000 ha. Inte räknat med påverkan av vargrevir.

Kvistbro: Lämnat skötselplan och älgfrode. Avskjutning endast kalv 10 st. Räknat med "nytt" vargrevir som de kallar Trygveboda.

Våtsjön-Ölen: Lämnat skötselplan och älgfrode. Avskjutning 13 tjur, 16 hondjur och 29 kalv. 2,3 älg/1000 ha. Räknar med påverkan av varg.

Skagershult: Reviderar ej lagd 3-årsplan. Avskjutning 25 tjur, 24 hondjur och 49 kalv.

Tångeråsa: Ej lämnat svar men Henrik räknar med att de kör vidare på gamla planen.

Vi var överens om att hela skogsdelen av ÄFO är påverkat av varg. Vi räknade ihop vad de olika skötselområdena hade räknat med i vargpredation. Summan blev 21 vuxna och 102 kalv. David ansåg att skötselområdena hade tagit för stor höjd i vargpredation.

4. Fastställande av ny ÄFO-plan 2020-2022
Räknar man ihop de ingående skötselområdenas lagda planer blir resultatet 47 tjur, 51 hondjur och 112 kalv = 210 i avskjutning. Vi gjorde en älgfrode och reviderad skötselplan för hela ÄFO. ÄFO-planen slutade på 42 tjur, 63 hondjur och 106 kalv = 211 i avskjutning. Fördelningen av vuxenavskjutningen blir 40% tjur och 60% hondjur. En förändring av älgstammens sammansättning är nödvändig för att nå god kvalitet mätt på ökat reproduktionstal och ökande kalvvikter. Foderprognosen visar minskad areal foder framåt och för att nå en balans behövs älgstammen sänkas något. Även annat klövvilt bör anpassas för att gynna älgen. Fortsatt ökad återbeskogning med tall är nödvändig. Samtliga ÄSOn ombedes att senast 20/7 inkomma med reviderade planer med justerad könsfördelning i avskjutningen för att uppfylla ÄFO-planen.

5. ÄSO-möte
Olika mötesformer diskuterades med tanke på coronaläget. Vi återkommer med tid och mötesform. Älgskötselområdenas planer skall dock lämnas till David senast 20/7.

6. ÄFO-möte
Nästa möte blir ett fysiskt möte den 23/7 kl 14:00 hos Ingemar på Vassviksvägen 17. David håller med fikabröd, Ingemar med kaffe.

7. Övriga frågor
Älgförvaltningsgruppen har fått en motion via en markägare riktad till Tångeråsa Äso. Vi överlåter till Tångeråsa att behandla motionen och eventuellt justera sina avskjutningsprinciper. Anders tog upp frågan om man kan omfördela avskjutningen som ett alternativ mellan de olika skötselområdena vid avstämningen en bit in på jakten, efter älgobsen etc. för att nå det gemensamma ÄFO-målet.

Mötet avslutas
David avslutade mötet och tackade för i kväll.

PROTOKOLL FRÅN TEAMS-MÖTE I ÖREBRO LÄNS VÄSTRA ÄLGFÖRVALTNINGSGRUPP.

Datum.
2020-06-11

Närvarande: Markägare: David Hedlund, Anders Carlsson, Jägare: Henrik Widlund, Bengt Rönnqvist, Ingemar Ziljat.

Saknas: Markägare Lars-Göran Larsson meddelat förhinder, samt lämnat fullmakt till David för kvällens möte.

Mötets öppnande. David hälsade alla närvarande välkomna och öppnade mötet.
Dagordningen godkändes.

1. Val av sekreterare.
Till sekreterare valdes Ingemar.

2. Justering av protokoll.
Mötet beslutade att protokollet justeras med elektroniska namnteckningar.

3. Genomgång Äbin och Spillningsinventering
David presenterade äbin för 2020 och vi konstaterade att det är en nedåtgående trend. Årsskadad tall för 2020 är 6% men flerårsmedeltalet ligger på 14%. Tallstammar utan viltskador 2020 är 62%, målet är 85%. "Amöbakartan" visar högre skadebild i det södra området, Hasselfors och del av Tångeråsa. Ståndortsanpassning visar en ökande trend med återbeskogning av tall. Återbeskogning med på magra marker 2020 är 76% flerårsmedeltal 56% och på mellanmarker 41% flerårsmedeltal 23%. Ungskogens trädslagssammanfattning ger följande: 69% Björk, 11% Tall och 17% Gran. David visade en graf med foderareal 2020-2022 som visade en nedåtgående kurva. Henrik presenterade spillningsinventeringen för 2020 se bilaga 1 som visar en nedåtgående trend. Hela området 6,3 ± 0,5 Hidinge Äso 2,2 ± 0,8 Tångeråsa Äso 6,6 ± 1,7 Kvistbro Äso 7,0 ± 0,9 Våtsjön-Ölen Äso 9,5 ± 1,2 Skagershult Äso 6,2 ± 0,9

4. Ny ÄFO-plan
Olika beräkningsmetoder diskuterades. Troligt nytt vargrevir norr om sjön Multen, lägger vi till Vismenreviret så är hela skogsdelen av ÄFO påverkat av varg. Henrik redovisade hur de ingående skötselområdena tänker angående kommande plan. Hidinge: Reviderar plan till 5 tjur, 5 hondjur 10 kalv. Tångeråsa: Remiss ute till jaktlagen, förslag öka vinterstammen till 7,1 älg/1000ha. Kvistbro: Kanske ställer in jakten på vuxen, Funderar på hur eventuellt nytt vargrevir påverkar. Våtsjön-Ölen: Återgår till ursprung treårsplan från 2018-06-16. 15 tjur 17 hondjur 39 kalv. Skagershult: Reviderar ej plan, avskjutning 98 älg. 50% tjur 50% hondjur. När man tittar på skadebilden måste man även ta hänsyn till andra viltarter och inte lägga hela skulden på älg. 7 rådjur = 1 älg, 2 kron = 1 älg, 4 dov = 1 älg. Räknar vi med att avskjutningen är 2,4 älg/1000ha blir det 250 djur för hela ÄFO. 45 tjur, 55 hondjur 150 kalv = 250 Mål är att öka tjurandelen till 40% i vinterstam. Tidig avskjutning eftersträvas.

5. Nästa möte
Nästa möte blir ett fysiskt möte den 29/6 kl 15:00 hos Ingemar på Vassviksvägen 17. David håller med fikabröd.

6. ÄSO-möte
Inget datum blev bestämt.

7. Övriga frågor
Inget Vid protokollet

PROTOKOLL FRÅN TELEFONMÖTE I ÖREBRO LÄNS VÄSTRA ÄLGFÖRVALTNINGSGRUPP.

Datum.
2020-01-13

Närvarande: Markägare: Lars-Göran Larsson, Anders Carlsson, David Hedlund Jägare: Henrik Widlund, Bengt Rönnqvist, Ingemar Ziljat.

Mötets öppnande. Lars-Göran hälsade alla närvarande välkomna och öppnade mötet.

1. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ingemar.

2. Justering av protokoll.
Mötet beslutade att protokollet justeras med elektroniska namnteckningar och skickas ut till samtliga ÄSO samt Länsstyrelsen när Ingemar fått ok på mail från samtliga justerare.

3. Inledning
Anledningen till mötet är oro från markägarsidan att vi ligger efter tänkt avskjutningsplan främst när det gäller hondjur. Henrik påtalade att vi redan på mötet i Viby krog dit samtliga skötselområden var kallade meddelade att vi kommer att få svårt att uppnå utsatta mål.

4. Fyllnadsgrad
Henrik presenterade fyllnadsgrad mot avskjutningsmål som han sammanställt 2020-01-13. Våtsjön-Ölen 76 %. Hidinge 62 %, men har fått 12 älgar påkörda i trafiken. Kvistbro 68 %, flera jaktlag har meddelat att de inte har för avsikt att skjuta fler älgar, sämre med älg inom området. Skagershult 74 %, området indelat i fem områden, inget område har fyllt avskjutningen än. Tångeråsa 100 %. Hela äfo, 72 % mot förvaltningsplanen. Inget skötselområde har avbrutit jakten. Älg/timme är 93,6 % av förra årets älgobs, dvs -6,4 %. Reproduktionen är 80 % av förra året, dvs -21 %. Antalet 2-kalvskor är 52 % lägre än förra året, 30 st. Antalet 1-kalvskor är 19 % lägre än förra året, 187st. Tjurandelen 35 %.

5. Hur går vi vidare
Både David och Anders påtalade att skadenivån är hög och vi ligger efter tänkt avskjutningsplan. Bengt påtalade att vi kanske har fel i planen. Vi vet inte vad vargen har för påverkan när planen lades för ett år sedan. Lars-Göran menar att målet måste vara att fylla planen. Olika jaktmetoder diskuterades, David framförde möjligheten att tillämpa avlysningsjakt för att nå målen i de olika skötselområdena. Henrik hävdar att vi bör acceptera -10 % av plan och inte enbart +10 % som tidigare framförts.

6. Rekommendationer till skötselområdena
Fortsatt jakt och försök uppnå tänkt plan om möjligt. Hjälp varandra och jaga över större områden.

7. Övriga frågor
David informerade om den turbulens som varit i markägarfrågan i Tångeråsa Äso med överklagande till Förvaltningsdomstolen.

8. Nästa Möte
Nästa möte i älgförvaltningsgruppen är 2020-03-09.

9. Mötet avslutas
Lars-Göran Larsson avslutade mötet och tackade för i kväll.

Du kan ta del av älgförvaltningsplanen för Örebro läns sydöstra älgförvaltningsområde för åren 2019-2021/2022 genom att kontakta Länsstyrelsen, se kontaktuppgifter nedan. Ange att du vill ta del av beslutet i ärende 4249-2019.

PROTOKOLL Samrådsmöte Örebro Läns Sydöstra Älgförvaltningsgrupp – ÄSOn

Teamsmöte 31e Mars kl 19.00

Närvarande:
David Hedlund
Jonas Pettersson
Magnus Jansson
Per Thelin
Jacob Gustavsson
David Jansson
Lennart Eklund
Göran Eriksson
Jimmy Sultan
Björn Löfgren
Karl Fredrik Leijonhufvud

1. Val av sekreterare.
Karl Fredrik Leijonhufvud

2. Presentationsrunda

3. Val av Justerare.
Jonas Pettersson

4. Fastställande av dagordning
Fastställs utan ändring..

5. Tidplan LST – fylla i och skicka in till LST
Alla har fått utskicket.
Alla ÄSO har ännu inte haft samråd 2021.
Genomgång av aktuella samt kommande punkter i Lst tidplan.
- revidering/ny förvaltningsplan inlämnas senast 20 maj.

6. Uppföljning av jakten 20-21.
Genomgång av mål resp fällda älgar

Kvismardalen - en liten överskjutning pga 1 otjänlig älg

Lerbäck – överskjutning. Får justeras under kommande och sista år.

Skogaholm – viss överskjutning. Inväntar inventering innan ev justering plan.

Doversjödalen – ingen representant närvarande. Tveksamhet kring rapporterade siffror pga "delat ÄSO".

Hammar -undvikit vuxna älgar år 1-2 pga minskande stam, nästa år 5 vuxna. De 10 kalvarna tog tid att fälla, få obs:ar ko/kalv.

Brevens bruk - viss underskjutning. Dock bra med obs:ar, 100% borde gått.

Sköllersta – 100% men rapporteringen har fallerat.

Boo – viss underskjutning. Medvetet val att släppa lite kalv.

Rapportering avskjutning måste bli bättre inom vissa ÄSO:n!

Viltolyckor – nedgående trend. Covideffekt? Nya viltstängsel. Färre älgar.

OBS:ar – en viss uppgående trend sedan 2019

7. Nya / revidering ÄSO planer. ÄFO planen ligger tom. 2021-22
Ordf repeterar målsättning för nuvarande plan 2019-2022 Planen vuxna 154 st, blev fällt 121. Hur hantera differensen?
Nya planer:
Boo – svag stam, planerar fortsatt låg avskjutning, ca 1/1000 ha kommande säsong.

Revideringar
Inga kända.

8. Kronvilt
Lägeskoll

Hammar/Magnus – Vårinventerat 2 år i rad, 150-160 st/obs tillfälle. Mest hind & kalv. Avskjutning tot 77 kronvilt. Planen håller, men ev mörkertal i "skyddsjakt". Upplever behov av att öka jakttrycket.

Kvismaren/Jimmy - 15 kron+15 hind +11, viss underskjutning enl plan(kalv).

Skogaholm/Göran - skjutit 26 (plan 29). Upplever en ökande kronstam, behov av ökat jakttryck. OBS:ar under 1a jaktveckan ger en starkt ökande trend.

Lerbäck/David -15+22+33. 100% +1. Ökat avskjutningen årligen. Aktuella OBS:ar på hind och kalv, upplever ökande stam.

Brevens/Jonas – 3+4+6; 13 skjutna 100% +1 Handjur. Upplever ökande stam, ska revidera upp avskjutningen.

Boo/Jacob – 11+12+25 100% utan ansträngning. Ökar något kommande 2 år enligt plan.

9. Övriga frågor

Magnus J/ frågar om skyddsjakt. Hur fungerar det i andra ÄSO:n? Problem med svåra meningsskiljaktigheter jägare – jordbrukare kring Hammar

Fråga om Sveaskogs ombildning av ÄSO. David H berättar om dagsläget, nya ÄSOt Askersund Öst blir ca 34 000 ha varav 14 000 privat mark resterande Sveaskogs mark. Ännu oklart om det påverkar kommande jaktår.

10. Nästa möte
Avstämningsmöte under jakten. Ordf/David sammankallar.

Mötet avslutas

Justerare
Jonas Pettersson (via mail)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Örebro läns sydöstra 2020-06-22.pdf Pdf, 623.5 kB. 623.5 kB 2020-11-20 13.26

Protokoll möte Örebro SÖ Älgförvaltningsgrupp, 2020-03-17

Skype närvaro: Sandra, Edvard, David och Lennart. På telefon: Björn och Per.

Protokoll: David.

 1. Vi går igenom Älgdata Nyttjandegrad ÄFO. Sköllersta sticker ut, David kollar med Robert Henriksson. Hammars endast 3 kalvar mot planens 5, i övrigt inga stora avvikelser på något ÄSO mot lagda planer.
 2. Diskussion om hur stammen utvecklats under året och hur jakten gått. Känslan är att stammen ökar försiktigt, vilket är logiskt med de lågt lagda planerna på flera ÄSO.
 3. Spillningsinventering görs på hela ÄFOt, Per dubbelkollar med Gunnar Glöersen så att alla ÄSO blir med.
 4. ÄBIN kommer troligen början på Juni för ÄFOt.
 5. Samrådsmöte med ÄSOn bokat den 15e April – Covid19 läget ställer till det. Alternativ 1: kan man köra ett väl förberett skype / telefonmöte? Alt 2: skicka ut skriftligt fomulär till varje ÄSO som sammanställs av ÄFG och återrapporteras? David kollar med Länsstyrelsen.
 6. Övriga frågor: Info: Sveaskog tänker from jaktåret 21/22 registrera sin areal i större ÄSOn.
 7. Mötet avslutas.

Du kan ta del av älgförvaltningsplanen för Tivedens älgförvaltningsområde för åren 2019-2021/2022 genom att kontakta Länsstyrelsen, se kontaktuppgifter nedan. Ange att du vill ta del av beslutet i ärende 3926-2019.

Styrelsemöte Tivedens ÅFO 30 mars 2021

Närvarande:från äfo gruppen David Hedlund, Lars-Åke Letskog, Samuel Svanberg, och Christoffer Carlander. Frånvarande. Robert Oskarsson och Billy Gilbertsson

1.Val av sekreterare. Lars-Åke Letskog.

2.Dagordningen fastställdes

3.Val av justerare. Samuel Svanberg. Använda PDF för digital justering.

4.Uppföljning av jakten. Genomgång av älgdata. Karamossen har gått mycket bra. Gårdsjö-Finnerödja mycket sned avskjutning på vuxna, 12 tjurar, och 5 kor. Det får de redogöra för på samrådsmötet. Aspa nådde 90%, det är betydligt bättre än deras uppskattning på samrådsmötet. Laxsjöarna 4 tjurar, 3 kor, och 23 kalvar. Vi får fråga dom hur de tänkt. De har höjt tilldelningen på kalv minst 2 gånger under jakten. ÄFO planen var 186 djur,och det blev 185. Vår tanke är att ligga kvar med vår plan 5. Vi gick igenom Länsstyrelsens tidsplan.

6.Det diskuterades om övrig avgång. Rovdjur och trafik. Trafiken är inte lätt att få rätt uppgift. Rovvilt får vi vänta på, tills Länssyrelsen meddelar vad vi skall räkna på.

Nästa möte är planerat till 17 maj, även ett samrådsmöte. Vi avvaktar hur samrådsmötet går.Ev ställer vi in det mötet. ÄFO gruppen planerar möte den 7 juni kl 18.

Sekreterare Lars-Åke Letskog

Justerare Samuel Svanberg

Tivedens Älgförvaltnings möte 2020-11-30

Efter möte med äson

Närvarande: David Hedlund, Henrik Widlund, Lars-Åke Letskog, Christofer Carlander, Lars Johansson och Samuel Svanberg

 1. Stämmer ÄFO planen med ÄSOnas beräknade måluppfyllnad?
  Aspa saknar ca 20 vuxna älgar för att kunna nå planen. Eventuellt dela ut en del älgar till dom andra äsona för att vi i äfot för att kunna nå upp till 90%. Eventuellt justera planen. Mejla till länsstyrelsen.
  Äson har svårt att komma upp i antalet obs timmar vilket gör det svårt att ha rätt statistik.
  Viktigt att alla jaktlag rapporterar in övrig dödlighet under hela året.
  Viktigt att även använda sig av skandobs vid observationer av rovdjur.
 2. Övriga frågor.
  Utöka Tiveds Äfo söderut med Granviks äso. Vi kommer lättare att hitta naturliga barriärer. Alla i styrelsen godkände ett fortsatt arbete med en flytt av gränserna.

Tivedens Älgförvaltnings möte 2020-11-24

För möte med äson

Närvarande: David Hedlund, Henrik Widlund, Lars-Åke Letskog, Christofer Carlander, Lars Johansson och Samuel Svanberg

 1. Mötets sekreterare - Christofer Carlander.
  Justerare - Samuel Svanberg
 2. Älgobs.
  Mantimmarna har ökat mot föregående år med 1400 timmar inom äfot, vilket är positivt. Vilket även gjort att en liten ökning med Älgobs per mantimma har skett.
 3. Uppföljning av jakten 2020 per äso.
  Gårdsjö-Finnerödja 70 % mot målet
  Laxsjöarna 96% mot målet
  Dovrasjödalen 117% mot målet
  Aspabruks 45% mot målet
  Karamossen 74 % mot målet
 4. Jaktens utformning framåt.
  Kolla till mötet hur Aspa ser framåt för att kunna fylla sin plan.
  Eventuellt kolla om det går att fördela ut älgarna mellan dom andra äsona för att kunna fylla äfo planen.
 5. Övriga frågor.
  Kolla vilka uppgifter som Per missat då vi använt fel mejl adress till honom.
 6. Nästa möte 30/11-20 kl 18:30
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Tiveden Protokoll 2020-09-22.pdf Pdf, 437 kB. 437 kB 2020-09-28 09.13
Tiveden Protokoll 2020-06-10.pdf Pdf, 674 kB. 674 kB 2020-08-19 08.03

Kontakt