Älgförvaltningsområden i Örebro län

Länet är indelat i sju älgförvaltningsområden. Ett älgförvaltningsområde leds av en älgförvaltningsgrupp som bland annat tar fram och följer upp förvaltningsplaner och skötselplaner.

Inom varje område ansvarar en älgförvaltningsgrupp för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen. Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att:

 • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde
 • granska älgskötselområdenas skötselplaner
 • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde
 • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

I Örebro län består förvaltningsgrupperna av tre ledamöter som ska representera markägarna och tre ledamöter för jägarna. Ledamöterna är föreslagna av intresseorganisationerna och utses för tre år i taget. Nuvarande grupper utsågs den 19 januari 2021 till och med den 18 januari år 2024.

Beslut om inrättande av älgförvaltningsgrupper i Örebro län år 2021-2023 (pdf)PDF

Förvaltningsplaner och protokoll

Nedan kan du ta del av förvaltningsplaner och mötesprotokoll för respektive område. Texterna har hämtats utan redigering från orginalprotokoll från förvaltningsgrupperna. Protokoll för föregående år och framåt läggs ut på webben. Vill man ta del av äldre protokoll eller orginalhandlingar så är man välkommen att höra av sig till oss.

Du kan ta del av älgförvaltningsplanen för Hökhöjdens älgförvaltningsområde för åren 2018-2020/2021 genom att kontakta Länsstyrelsen, se kontaktuppgifter nedan. Ange att du vill ta del av beslutet i ärende 3598-2018.

Uppföljningsmöte Hökhöjdens Älgförvaltningsgrupp

2020-12-07 Teams-möte

 • Ordförande Per hälsade alla välkomna
 • Val av sekreterare: Erik
 • Närvaro: Samtliga

 • Dagordning gicks igenom och godkändes.
 • Avskjutning, älgobs, vikter, trender osv samt frågeformuläret som alla ingående skötselområden svarat på gicks igenom. Tittade på utfallet utav avskjutningen för alla skötselområden hittills och kunde konstatera måluppfyllnad på 88% inom ÄFO:t. Vad gäller obs-siffrorna så ser man en mindre ökning det senaste året, glädjande att antalet mantimmar stigit. Tjurandelen har också svagt ökat likaså kalv per hondjur, vi tittade även på flerårsöversikt och trender. Slaktvikterna för kalv ligger stabilt på ca:64 kg de senaste tre åren.
 • Jakten bedöms ligga relativt lika som 2019 års jakt för samtliga skötselområden. Vi bedömer att man klarar av de uppsatta målen.
 • Övriga frågor: Bo tog upp lite kring att skötselområdena kan överskrida sin plan med 10% men att avvikelser från bestämt mål ska rapporteras till älgförvaltningsgruppen innan.
 • Nästa möte: Måndag 18 mars 2021 kl:17.00, Per återkommer med inbjudan och dagordning.
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Hökhöjden 2020-06-03.pdf 134.6 kB 2020-06-11 08.57
Protokoll Hökhöjden 2020-05-07.pdf 58.5 kB 2020-05-19 14.55
Protokoll Hökhöjden 2020-03-31.pdf 341 kB 2020-04-16 11.05

Du kan ta del av älgförvaltningsplanen för Malingsbo älgförvaltningsområde för åren 2020-2022/2023 genom att kontakta Länsstyrelsen, se kontaktuppgifter nedan. Ange att du vill ta del av beslutet i ärende 2921-2020.

Protokoll Malingsbo ÄFG 2020-11-18

Närvarande: Per, Göran, Börje, Monika; Bo samt Torbjörn
Mötet har skett via Teams.

1. Ordförande (Börje) öppnar mötet.
2. Val av sekreterare och justerare.
• Sekreterare: Göran, justerare: Börje
3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
• Ja.
4. Fastställande av dagordning.
• Godkändes dagordningen
5. Uppföljning av jakten hösten 2020 i olika ÄSOn genom avstämning per den 18
november.
• Ladbackens ÄSO. Endast någon vuxen kvar att fälla. Flera kalvar oskjutna och
kommer sannolikt inte att fällas då ansvarig i ÄSOt bedömer att det inte är
meningsfullt.
• Finngruvans ÄSO. Bedömer att man kommer att klara avskjutningsmålet.
• Ramsbergs ÄSO. Statistiken haltar eftersom flera jaktlag inte registrerat fällda
älgar. Enligt a nsvarig ska till den officiella statistiken i Älgdata adderas 4 vuxna
och minst 3 kalvar. Kalvjakten på eftersäsongen bedrivs delvis som
gemensamhetsjakt för att uppnå uppsatta mål.
• Grönbo ÄSO. De vuxna älgarna kommer att fällas. Möjligen kan det bli svårt
att nå uppsatta mål för kalv, delvis beroende på konstant fysisk närvaro av
vargar samt predation. Ambitionen är dock att alla djur ska fällas.
• Bergsmännens ÄSO. De flesta vuxna är redan fällda trots relativt hög
tilldelning, vilket antyder att det är gott om älg. Möjligen blir det svårt att
fylla kalvkvoten.
• Linde Östra ÄSO. Har inte svarat på enkät. Muntlig kontakt med ansvarig
antyder att man kommer att fylla målet trots ganska hög tilldelning.
• Skinnskattebergs Riddarhyttans ÄSO. Tilldelningen av vuxna älgar nästan
fylld. Jägarna i området anser att man fått för låg tilldelning i förhållande till
stammens numerär. Kvar är dock en hel del kalvar att fälla. Oklart hur man ser
på sin måluppfyllelse när det gäller kalvar. Börje tar kontakt för diskutera
detta.
• Norrbärke ÄSO. Anser att man har gott om älg och räknar med att fylla
kvoten trots relativt hög tilldelning. God kalvförekomst kan delvis förklaras av
litet predationstryck från varg.
• Ludvika Södra ÄSO. Ojämn fördelning av älgar inom området. Kvoten bör
fyllas.
• Björsjö Malingsbo Billsjön ÄSO. Ojämn fördelning av älgar. De ordinarie
jaktlagen anser att de har gott om älg och skjutit bra i relation tilldelning.
Kungamarkerna har ett relativt lågt uttag och har och ojämn fördelning av
älgar. Eftersom organiserade storjakter är inställda p g a pandemin så blir
jakttrycket mindre i centrala området. Jaktlag i angränsande marker samt
småviltlag kommer att tilldelas extra älgar. Jakten kommer vid behov att
drivas hela säsongen.
6. Gruppen uppmuntrar till samjakter över större områden och införande av s k
pottsystem där det är möjligt. Flera områden har också infört detta.
7. Gruppen gör ingen bedömning av förekomst av varg inom ÄFOt eftersom det saknas underlag och avvaktar därför inventeringsresultaten kommande vår. Vi kan dock konstatera att samtliga områden anser att de har påverkan av varg, både genom
fysisk närvaro av djur under jakten och predation.
8. Älgtillgången är svårbedömd men sammanfattningsvis förefaller stammen vara
ungefär som föregående år vad gäller numerär, tjurandel samt kalvförekomst.
9. Nästa möte. Datum bestäms senare och kommer att läggas snarast efter avslutad
jaktsäsong.
Mötet avslutades.

Protokoll Malingsbo ÄFG 2020-05-26


Närvarande: Per, Göran, Börje, Monika; Bo samt Torbjörn
Mötet har skett via Skype.

1. Ordförande (Börje) öppnar mötet.

2. Val av sekreterare och justerare.
• Sekreterare: Göran, justerare: Börje

3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
• Ja.

4. Fastställande av dagordning.
• Revidering av förvaltningsplan för Malingsbo ÄFO samt samtliga
Älgskötselområden

5. Bedömning av revision av avskjutningsplaner
• Med beaktande av föregående års ÄBIN, spillningsräkning, Älgobs samt senaste data om vargförekomst granskar gruppen samtliga planer.
• Den övergripande målsättningen är att minska stammen i ett treårsperspektiv mot ca 10 älgar /1000ha.
• Nedan följer i samtliga ÄSOn med åtföljande korta kommentarer där så varit befogat.
• Bergsmännen. Planen diffar något i avskjutning från beräkningarna i
Älgfrode, dock så lite att det inte behöver korrigeras. OK från gruppen.
• BMB. Från att ha varit helt utan vargrevir finns där nu minst två (ca 70% täckning), vilket lett till omfattande revision av planen. Målet ska hållas på ca 11 älgar. Sveaskog har hela markinnehavet och tar ansvaret för avskjutningen och hanteringen av skogen. OK från gruppen.
• Finngruvan. Hög kalvfrekvens samt frånvaro av vargrevir ger en relativt hög avskjutning. Efter mindre korrigeringar i Frode och planen ger gruppen OK.
• Grönbo. Planen går mot målet. Hebyreviret påverkar området kraftigt, vilket ger en måttlig avskjutning. En diskussion med representanter för Sveaskog ska ske den 27 maj. Därefter lämnas den slutliga planen till gruppen. Gruppen har inga invändningar mot den plan som redovisades under mötet. Efter nämnda möte beslutades om oförändrad numerär i avskjutningen men med ökad andel kor bland de vuxna för att styra upp könskvoten och förstärka minskningen av stammen.
• Ladbacken har inte inkommit med plan före mötet. Börje gör ett planförslag och ger support till företrädare för området. Planen innebär en måttlig ökning. Området är också utsatt för vargpredation.
• Ludvika . Området har varaktigt haft låg reproduktion. I samverkan med vargsrevir sänks tilldelningen men med bibehållande av sänkning av antalet älgar mot målet. Gruppen anser att det är OK med poängterar att det finns frihet att höja avskjutningen om det visar sig finnas mer älg än beräknat.
• Norrbärke. Anser att det inte finns något vargrevir i området. Vill aktivt ta ner stammen t o m under måltalet. OK från gruppen. Området bör dock vara öppna för att det Kan etableras vargrevir och handla därefter.
• Ramsberg. Relativt lite vargpåverkan vilket kan hålla uppe avskjutningen. Ganska få tjurar kvar i vinterstam. Göran tar en kontakt och påpekar riskerna med detta. Planen OK för gruppen.
• Skinnskattebrg - Riddarhyttan. Könskvoten är skev och riskerar att förstärkas. . Könskvoten är skev och riskerar att förstärkas. Planen återremitteras till området. Skall också kompletteras med korrekta ÄBIN-värden. Börje sköter kontakten och support.
• Söderbärke. Vissa mindre justeringar görs i Älgfrode och förvaltningsplanen. Vissa mindre justeringar görs i Älgfrode och förvaltningsplanen. Pelle kontaktar ansvarig om detta. Gruppen ger OK.

6. Gruppen diskuterade problem med en otymplig process för att få fram planer och att dels kommunicera detta med länsstyrelsen, dels kommunicera med många ÄSOn. Arbetet är tidskrävande och inte optimalt upplagt vad gäller planering i tid. Gruppen efterlyser en dialog med länsstyrelsen för att ändra/förbättra gruppens arbete med att ta fram planer. Gruppen diskuterade också en möjlighet att bilda ett ÄSO av hela Malingsbo ÄFO.

7. Efter savskutad summering av godkända ÄSOplaner framgår att den tidigare ÄFOplanen behöver revideras. Det bör också påpekas att den bedömda täckningsgraden av vargrevir för hela ÄFOt är större än summan av den föreslagna täckningsgraden för samtliga ÄFOn. Osäkerheten kring gränser för reviren gör dock att svårt att göra korrigeringar för detta i år. att svårt att göra korrigeringar för detta i år.

8. Nästa möte. Ännu ej bestämt. Beror på Corona samt behov av revideringar av planer.

Mötet avslutades.

Protokoll Malingsbo ÄFG 2020-04-03

Närvarande: Per, Göran, Monika, Börje samt Torbjörn

Bo kunde inte medverka på grund av tekniska problem vid uppkoppling inför mötet.
Börje hade dock direkt kontakt med Bo inför mötet. Några av Bos synpunkter finns redovisade nedan.

1. Ordförande (Börje) öppnar mötet.

2. Val av sekreterare och justerare.
• Sekreterare: Göran, justerare: Monica

3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
• Ja. Dock hålls mötet via Skype på grund av Coronaepidemin.

4. Fastställande av dagordning.
• Revidering av förvaltningsplan för Malingsbo ÄFO.

5. Bedömning av revision av avskjutningsplan
• Med beaktande av föregående års ÄBIN, spillningsräkning, Älgobs samt senaste data om vargförekomst beslutar gruppen att revidera planen.
• Detta innebär en minskning av stammen i ett treårsperspektiv mot ca 10 älgar/1000ha. För detaljer kring planen hänvisas till det underlag som skickats in till länsstyrelsen för godkännande.
• Det bör påpekas att Bo (i egenskap av markägarrepresentant) haft önskemål om en kraftigare sänkning av älgstammens numerär. Övriga gruppen anser dock inte att det är realistiskt att genomföra en kraftigare sänkning eftersom det praktiskt inte skulle fungera.
• Gruppen är öppen för att revidera planen mellan år om det sker förändringar i de ovan nämnda parametrarna.

6. Nästa möte. Ännu ej bestämt. Beror på Corona samt behov av revideringar av planer.

Mötet avslutades.

Protokoll Malingsbo ÄFG 2020-03-31

Närvarande: Per, Göran, Bo, Börje samt Torbjörn
Monica Petré är nyinvald och ersätter Lars Karlsson.

1. Ordförande (Börje) öppnar mötet.

2. Val av sekreterare och justerare.
• Sekreterare: Göran, justerare: Monica

3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
• Ja. Dock hålls mötet via Skype på grund av Coronaepidemin.

4. Fastställande av dagordning.
• Enligt förslag

5. Bedömning av revision av avskjutningsplaner
• Länsstyrelsen vill att vi reviderar den övergripande ÄFO planen för
kommande jaktår. För att komma igång med en snabb process håller gruppen ett möte redan 3 april för att arbeta fram ett förslag till länsstyrelsen.
• Ny plan ska bygga på de data som insamlats från fjolårets ÄBIN, avskjutning, älgobs samt uppdaterade kunskaper om vargrevir i området.
• Det blir sannolikt aktuellt att revidera avskjutningsplaner för några ÄSOn.
Detta får ske efter det att vi fått ett godkännande av ÄSOts plan. Börje
kontaktar också länsstyrelsen för att diskutera hur vi ska hantera nya planer för olika ÄSOn.

6. Inventeringar
• Spillningsinventeringen har visat på en relativt stabil nivå på älgstammen (index motsvarande 11 12 älgar/1000ha). Inventering kommer att ske även denna vår. Ambitionen är att spillningsräkning ska ske varje vår för att öka det statistiska underlaget.
• ÄBIN kommer inte att genomföras denna vår. Sveaskog genomför
ungskogsinventeringar med bl a mätning av toppbete inom ramen för sin skogliga verksamhet.

7. Rovdjur
• Föregående års två vargrevir inom ÄFOt (Aspafallet och Klotenreviret
/Snösjön) har utökats med ytterligare ett (Haraldssjön) samt berörs också av Kesbergets revir. Därtill kommer revirlösa vargar som kontinuerligt rör sig inom området men vars numerär vi inte vet så mycket om.
• Björn finns regelbundet i området men det är sannolikt mestadels unga hanar. Finns ingen anledning att se björnpredation på älg som så stor att den ska tas med i förvaltningsberäkningarna.

8. Övriga frågor.
• Det finns önskemål om att vi etablerar ett kronskötselområde som har önskemål som har samma gränser som Malingsbo ÄFO. Grönbo ÄSO har ansökt om registrering. Denna torde godkännas till kommande jaktår. Ramsbergs ÄSO (där det är rikligt med kron) har beslutat att vänta med registrering.
• Det bör påpekas att den tekniska utrustningen inte fungerade fullt ut för vissa deltagare vilket resulterade i att delar av diskussionerna ”försvann”. Till kommande möte ska den tekniska processen om möjligt förbättras för kommunikationen mellan ledamöterna.

9. Nästa möte.
Fredag 3 april. Hålls som telefonmöte.

Mötet avslutades.

Du kan ta del av älgförvaltningsplanen för Kilsbergens älgförvaltningsområde för åren 2020-2022/2023 genom att kontakta Länsstyrelsen, se kontaktuppgifter nedan. Ange att du vill ta del av beslutet i ärende 4494-2020.

Kilsbergens ÄFO möte 9/11-20

ÄFOgruppen konstaterade att avskjutningen i området var 50 % av planen, dock var en del älgar inte rapporterade, gissningsvis är avskjutningen 65 % av plan.

God tillgång på älg i alla områden utom i BJFF och Kringelhult, där det är lite sämre med älg.

Kronviltsavskjutningen är 50 % av plan.

Närvarande: Nils-Olof Eriksson, Lars Carlsson, Tomas Hammarlund, Erik Björnlund

Lars Carlsson, sekreterare
Nils-Olof Eriksson, justeringsman

Samrådsmöte 2020-09-28

 1. Tomas Hammarlund öppnar mötet och hälsar välkomna.
 2. Axel Bergman väljs till sekreterare.
 3. Stig Karlsson väljs till justeringsman
 4. Tomas går igenom föregående års avskjutning inom dom olika områdena. Diskussion om förra årets jakt inleds, dom flesta områden upplever en relativt låg tjurstam
 5. Vi går gemensamt igenom fastställda skötselplaner för respektive område. Förvaltningsområdets plan visas även upp.
 6. Nils-Olof redovisar spillningsinventerings resultaten för området. Inventeringsresultaten pekar nedåt. Intressant att följa kommande inventering ifall det fortsätter.
 7. Övriga frågor: Allmänna diskussioner angående kronviltstammen i området, dom flesta områden tycker stammen sakta men säkert går uppåt. Det finns även områden som innan inte har haft kronvilt men nu regelbundet observerar djur.
 8. Tomas avslutar mötet.

  Närvarolista: Lars Carlsson Örebro nord västra. Magnus Gustavsson Snöbergshult.Ander Lundqvist Nora Örebro. Jerry Tauberman BJFF.

  Justeringsman: Stig Karlsson

Styrgruppsmöte Kilsbergens ÄFG

Datum: 2020-08-31

Möte via Teams

Närvaro: Tomas Hammarlund, Erik Björnlund, Lars Carlsson, N-O Eriksson

 1. Val av ordförande, sekreterare, justerare för mötet.

 2. Ordförande: Tomas Hammarlund Sekreterare: Erik Björnlund Justerare: N-O Eriksson
 1. Kallelse: Kallelse till mötet har skett på tillfredställande sätt
 1. Dagordningen gicks igenom och godkändes, därefter gicks föregående protokoll igenom.
 1. Äso-planer
 • Wikers = Planen godkändes utav gruppen förutom att man ska dra bort ett hondjur samt två kalvar som går över till Bergslagskanalens ÄFO då gränsjusteringar skett med ca:1000ha. Då harmoniserar äso-planen med förvaltningsplan och gruppen kan godkänna planen.
 • Nora/Örebro = Oförändrad avskjutning mot tidigare år man följer planen som skickades in 2019. Gruppen har inga synpunkter och godkänner att man följer sin plan.

 • Nerikes kil = Gruppen godkänner den nya planen och har inga synpunkter.

 • Höstmöte: Förslag på att kalla en representant från respektive skötselområde med tanke på covid-19. Förslag måndag den 28/9 kl:18:30 Nerikes kils bygdegård.

 • Inga övriga frågor.
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kilsbergen Protokoll 2020-06-15.pdf 325.3 kB 2020-06-23 07.31
Kilsbergen Protokoll 2020-05-18.pdf 59.6 kB 2020-05-26 14.45
Kilsbergen Protokoll 2020-04-02 (fel datum i protokollet).pdf 76.4 kB 2020-04-16 11.04

Du kan ta del av älgförvaltningsplanen för Frövi älgförvaltningsområde för åren 2019-2021/2022 genom att kontakta Länsstyrelsen, se kontaktuppgifter nedan. Ange att du vill ta del av beslutet i ärende 4056-2019.

Protokoll för samråd mellan Frövi älgförvaltningsgrupp och berörda älgskötselsområden

Närvarande: Rickard Axdorff, Per Sandberg, Alf Oskarson, Leif Bergman, Tommy Frejd, Anders Lundkvist, Axel Roos. Representation från Ervalla saknades.

 1. Mötet öppnas av ordförande Per Sandberg.
 2. Val av sekreterare och justerare gjordes och föll på Axdorff som sekreterare samt Lundkvist som justerare.
 3. Kallelsen beslutades skett på rätt sätt.
 4. Fastställande av dagordning. Lägger till två nya punkter som blir punkt 10 och 5 enligt nedan.
 5. Mötet beslutade att efter uppläsning justera protokollet digitalt.
 6. Genomgång av älgförvaltningsgruppens älgförvaltningsplan. Vi fortsätter med den vi har oförändrat. Ger en avskjutning om 154 älgar per år. Ger en årlig 2,6 älgar per 1000 ha. I dagsläget har vi skjutit 101 älgar. I Käglan kommer avskjutningen nå upp till målet. I älgdata framgår det inte att det är 11 hondjur och 11 tjurar. Fellingsbro kommer också nå målet även om det flaggas för få skjutna kalvar i delar av området. Troligen en vargproblematik. Eventuellt kommer det ske någon form av avlysningsjakt om målen inte nås fullt ut. Ervalla har i stort skjutit sina vuxna. Det har skjutits 5 av 14 kalvar. Det verkar vara ojämt fördelat.
 7. Uppföljning av jakten i jämförelse med uppsatta mål i älgskötselplaner och älgförvaltningsplan. Sammanfattningen är att 2/3 av tilldelade älgar är skjutna vilket bedöms göra att planerna kommer att fyllas. Vi har ett uppseglande problem på flera håll vad gäller skador på grödor vilket vi föreslår att det beaktas. Samtidigt har förvaltningen problem på grund av vargförekomsten.
 8. Älgobsen, rovdjursläget m.m. Åbin ökar men älgarna minskar. Det går inte ihop. Är det möjligt att få kunskap om var inventeringsrutorna är någon stans? Äbin kanske borde heta (viltbete) Vbin. Vad gäller älgobs så var det i systemet inga överraskningar. Det är dock mycket älg på raps från tid till annan. Samtidigt gör vargförekomsten att stora områden blir tomma där de är. Det planeras för jakt på varg inom de norra delarna av området.
 9. Diskussion kring eventuella justeringar av skötselplaner för att korrigera avvikelser från uppsatta mål. Mötet finner inte någon anledning till justeringar.
 10. Remiss om ändrad plan för kronskötsel i Fellingsbro Näsby. Förutsättningarna redovisades och mötet beslutade att tillstyrka förändringen samt föreslå för länsstyrelsen att göra det samma.
 11. Inga övriga frågor.
 12. Nästa möte torsdag 4 mars 2021 kockan 17:00.

Protokoll fört vid styrelsemöte med Frövi ÄFG i Torphälla 2020-05-18

Närvarande : Per Sandberg,Leif Bergman,Anders Lundkvist,Tommy Freijd, Rickard Axdorff på tel,Alf oskarsson på tel, Axel Roos på telefon.

$1 Ordförande hälsade välkomna och öppnade mötet.

$2 Val av sekreterare Tommy Freijd och justerare Leif Bergman.

$3 Kallelse har skett på rätt sätt.

$4 Dagordning fastställes och föregående protokoll gikts igenom och godkändes.

$5 Genomgång av älgforvaltningsplanen. Gruppen giorde efter långa diskussioner bedömning att inte ändra planen inför jaktåret 2020.(år 2 i planen )

$6 Uppföljning av uppsatta mål i fövaltningsplan och älgskötselplaner: Förvaltningsplan 96% av uppsatta mål är fällda vilket är 71 vuxna och 84 kalvar. Någon sned avskjutning av vuxna förekom.
(43 tjurar och 28 hondjur.) Älgskötselplaner: Fellingsbro/ Näsby vux 97%, kalv 94%.
Ervalla vux 93%, kalv 88%. Käglan vux 97%, kalv 117%. Fellingsbro/ Näsby ÄSO rekommenderas att i sin plan på avskjutning kommande jaktår undantar en "pott" på ett antal vuxna och kalvar som inte delas ut vi tilldelningen inför jaktstarten utan tilldelas vid behov på ett beslut av styrelsen i ett senare skede, detta p.g.a. osäkerheten i älgstammen.

$7 Resultat av spillningsinventeringen 2020:
Resultaten är något preliminära, Fellingsbro/Näsby 5,4 Ervalla 9,5 och Käglan 7,5.

$8 Något resultat från skadeinventeringar från 2020 har ej erhållits. ÄBIN 2019 visar på att vi ligger i överkant på skogsskador. Lokalt mycket stora skador på odlade grödor.
Meddelades att Häradskog kommer att inventera betesskador på Glanshammars Häradsallmänning under juni månad. Resultatet kommer att kommuniceras med berörda jaktlag.
Leif Bergman meddelade att Tomas Bergman, Hagalund bjudit in närliggande älgskötselområden till en fältvandring den 26 maj for att visa på betesskador av kronvilt.

$9 Kommande behov av inventeringar är spillningsinventering 2021, har i nuläget ingen plan på skadeinventering.

$10 Beslöts att godkänna ny kronskötselplan för Fellingsbro - Näsby.
Älgförvaltningsgruppen påpekar att kronskötselområdet i Felllingsbro - Näsby måste vara generösa med skyddsjakt om det blir problem med skador.

$11 Nästa möte vid behov under hösten 2020.

$12 Mötet avslutat.

Du kan ta del av älgförvaltningsplanen för Örebro läns västra älgförvaltningsområde för åren 2020-2022/2023 genom att kontakta Länsstyrelsen, se kontaktuppgifter nedan. Ange att du vill ta del av beslutet i ärende 4478-2020.

PROTOKOLL FRÅN TEAMSMÖTE I ÖREBRO LÄNS VÄSTRA ÄLGFÖRVALTNINGSGRUPP.

Datum.

2020-11-23 innefattar även uppgifter från kompletteringsmöte den 30 -11-21

Närvarande: Markägare: Anders Carlsson, David Hedlund den 30/11 Jägare: Henrik Widlund, Bengt Rönnqvist, Ingemar Ziljat, ej den 30/11

Mötets öppnande.
Anders Carlsson företräder ensam markägarna. Och därmed också mötesordförande.

1. Val av sekreterare.
Till sekreterare valdes Bengt Rönnqvist

2. Justering av protokoll.
Mötet beslutade att protokollet justeras med elektroniska namnteckningar och skickas ut till samtliga ÄSO samt Länsstyrelsen när Bengt fått ok på mail från samtliga justerare.

3. Inledning
Syftet med mötet var dels att få en uppfattning om hur höstens jakt gått, i ÄFO:t och respektive ÄSO.
Efter avslutat ÄFO: möte, kommer ett nytt teamsmöte med representanter från ingående ÄSO.
OBS! Tångeråsa hade inte någon representant med på mötet.

4. OBS genomgång
Observationerna enligt SJF framtagna system.

Våtsjön-Ölen 0,0615 obs/timme, 6080 timmar

Hidinge 0,1189 obs/timme, 1077 timmar

Kvistbro 0,1195 obs/timme, 837 timmar

Skagershult 0,0533 obs/timme, 6501 timmar

Tångeråsa 0,0533 obs/timme, 1791 timmar

Snitt för ÄFO 0,0635 obs/timme, 1228 timmar

Det kan konstateras att det är endast Våtsjön-Ölen och Skagershult som enskilda områden kommer upp i det timmantal som rekommenderas. Men för ÄFO som helhet ett användbart resultat. Kan också konstateras att årets obs är ca 12% lägre än snittet av föregående 10 års medel.

5. Uppföljning av jakten/ÄSO

Resultat speglar inrapporterat fram till den 20 november 2020.

Våtsjön-Ölen 1,9 (avskjutning/1000 ha), 2,2 (plan)

Hidinge 0,9 (avskjutning/1000 ha), 1,2 (plan)

Kvistbro 0,7 (avskjutning/1000 ha), 1 (plan)

Skagershult 1,9 (avskjutning/1000 ha), 2,8 (plan

Tångeråsa 1,3 (avskjutning/1000 ha), 2,1 (plan)

Antal älgar/kronhjortar:

Våtsjön-Ölen 12 tjur, 10 ko/kviga, 12/18 kalv (tjur/hon)

Hidinge 5 tjur, 5 ko/kviga, 5/5 kalv (tjur/hon)

Kvistbro älg: 0 tjur, 0 ko/kviga, 4/4 kalv (tjur/hon)

Kvistbro kron: 1 tjur, 0/1 kalv (tjur/hon)

Skagershult älg: 17 tjur, 15 ko/kviga, 18/22 kalv (tjur/hon)

Skagershult kron: 1 tjur, 3 ko/kviga, 0/1 kalv (tjur/hon)

Tångeråsa älg: 8 tjur, 5 ko/kviga, 5/3 kalv (tjur/hon)

Tångeråsa kron: 4 tjur, 5 ko/kviga, 1/5 kalv (tjur/hon) kronsköttselomr.

Tångeråsa älg tot: 42 tjur, 30 ko/kviga, 106 kalv (tjur/hon)

Utnyttjande av plan (%):

Våtsjön-Ölen 86

Hidinge 100

Kvistbro 80

Skagershult älg 69

Tångeråsa älg 66

Tångeråsa kron 100

ÄFO 80

.OBS! EFTERFÖLJANDE PUNKTER JÄLLER OCKS SOM PUNKTER FRÅN MÖTE MED ÄSO.

6. Jaktens utformning framåt.

Våtsjön-Ölen - Fortsätta jakten enligt plan

Hidinge - Avsluta jakten (ev. någon kalv till)

Kvistbro - Fortsätta jakten enligt plan״

Skagershult - Fortsätta jakten enligt plan

Tångeråsa . Ingen närvaro vid äso mötet den 23;e eller 30/11. Men via mail/telefon blev mötet informerat om hur jakten var tänkt att fortskrida. Inriktning är att fullfölja plan med avseende på kor och kalv.

 • Ordförande ville också trycka på det faktum att antal skjutna kor är för låg, i förhållande till plan. Därför bör avskjutningen inriktas på hondjur i första hand.
 • Från V-Ö, Kvistbro och Skagershult påtalades att vargpredation har ökat väsentligt. I form av obs av rivet vilt, syn och spillningsobs, kameraregistrering vid åtlar m.m.
 • Tyvärr finns det en ovilja att anmäla iakttagelser och observationer. Det gynnar inte arbetet med jaktplanering och utförande.

7. Övriga frågor

 • Henrik Widlund hade synpunkter om ”den sena åtkomsten av underlag till avskjutningsplaner m.m.” De måste vara tillgängliga tidigare än vad som var fallet senaste år(en). Som exempel fick inte Skagershult sin plan förrän tre dagar innan älgjaktstarten innevarande år
 • Svar från Tångeråsa skall vara ÄFO tillhand inför uppföljningsmötet den 18/1-21. Angående hur/om planen kommer att följas.
 • Anders Carlsson vill även belysa vikten av att samplanera klövviltets totala påverkan på betestillgången, Se bifogade ur Robert Spizer utredning.

8. Nästa teamsmöte i älgförvaltningsgruppen är 2021-01-18. Ordförande kallar!

9 Mötet avslutas

Ander Carlsson/David Hedlund avslutade mötena och tackade för kvällen.

Vid protokollet: Bengt Rönnqvist

Justeras; Anders Carlsson, David Hedlund, Henrik Widlund, Ingemar Ziljat

PROTOKOLL ÖREBRO LÄNS VÄSTRA ÄLGFÖRVALTNINGSGRUPP.

Datum: 2020-09-29

Närvarande: David Hedlund, Anders Carlsson, Bengt Rönnqvist, Henrik Widlund. Frånvarande: Lars-Göran Larsson, Ingemar Ziljat.
Fullmakt: Lars-Göran Larsson, lämnat fullmakt till David Hedlund för punkt 2 och 3. Ingemar Ziljat, lämnat fullmakt till Henrik Widlund för punkt 2 och 3.

1. Mötets öppnande.
David öppnade mötet.

2. Val av sekreterare och justerare.
Till sekreterare valdes Henrik Widlund, justerare Anders Carlsson.

3. ÄSOplaner, frågor från LST mm.
Tångeråsa äso inlämnade skötselplan stämde inte den älgfrode som inlämnades den 23 juli.
Tångeråsa har redan skickat ut tilldelningen inför kommande älgjakt. Henrik Widlund har haft kontakt med nya ordförande för Tångeråsa äso Johan Viberg.
Johan meddelade att han kan tänka sig att lägga till de fyra älgar som saknades i den inskickade skötselplanen till den pott som tilldelas senare på älgjaktsäsongen.
Äfo-gruppen anmodar Tångeråsa att de fyra älgarna bör vara två kor, en tjur och en kalv som läggs till potten.
Äfo-gruppen godkänner därmed Tångeråsa äso skötselplan med ovanstående anmodan vilket då överensstämmer med tidigare inlämnade älgfrode vilket ger en överskjutning med 12% mot inlämnad skötselplan.
Karsbo Jaktlag har inkommit med en skrivelse till Äfo-gruppen och länsstyrelsen att de inte accepterar Kvistbro äso styrelse inlämnade reviderade plan.
Vi anser oss ha fått skrivelsen för information.

4. Ev. revidering ÄFOplan.
Inget behov av ytterligare revidering av övergripande ÄFOplan.

5. Övriga frågor.
Ingen övrig fråga.

6. Nästa möte.
Avstämningsmöte efter älgobstiden, måndag den 23 november.
Plats: Hasselfors.
Förmöte kl.17:00 – 17:45.
Äso samråd med avstämning från kl.18:00

7. Mötet avslutas.
David avslutade mötet.

Vid protokollet: Henrik Widlund

Justeras: Anders Carlsson

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Örebro västra 2020-09-29 (pdf) 893.8 kB 2020-11-20 13.20

PROTOKOLL FRÅN MÖTE I ÖREBRO LÄNS VÄSTRA ÄLGFÖRVALTNINGSGRUPP.

Datum.
2020-07-23

Närvarande: Markägare: David Hedlund, Anders Carlsson, Jägare: Henrik Widlund, Bengt Rönnqvist, Ingemar Ziljat.

Saknas: Markägare Lars-Göran Larsson meddelat förhinder, samt lämnat fullmakt till David för kvällens möte på punkt 3, 4 och 5.

Mötets öppnande. David hälsade alla närvarande välkomna och öppnade mötet. Dagordningen godkändes.

1. Val av sekreterare.
Till sekreterare valdes Ingemar.

2. Justering av protokoll.
Mötet beslutade att protokollet justeras med elektroniska namnteckningar och skickas ut till samtliga ÄSO samt Länsstyrelsen när Ingemar fått ok på mail från samtliga justerare.

3. Genomgång av inkomna älgskötselplaner från skötselområdena.

Tångeråsa: Har inte lämnat någon älgskötselplan utan endast skickat in älgfrode. Enligt frode blir avskjutningen 10 tjur, 7 hondjur och 16 kalv. Skickar de in en skötselplan som stämmer överens med lämnad frode så stämmer det även med den övergripande ÄFO-planen.

Skagershult: Reviderar ej lagd 3-årsplan. Avskjutning 23 tjur, 26 hondjur och 49 kalv. För att uppfylla ÄFO-planen vad gällande tjurandel bör man ändra fördelningen och skjuta några mer hondjur och spara tjur.

Våtsjön-Ölen: Lämnat skötselplan och älgfrode. Avskjutning 13 tjur, 16 hondjur och 29 kalv. 2,3 älg/1000 ha. Planen godkändes och lämnades utan kommentar.

Hidinge: Lämnat skötselplan. Avskjutning 5 tjur, 5 hondjur och 10 kalv, 1,2 älg/1000 ha. Planen godkändes och lämnades utan kommentar.

Kvistbro: Lämnat skötselplan och älgfrode. Avskjutning endast kalv 10 st. Planen godkändes tills vidare men mer information från länsstyrelsen behövs angående eventuellt nytt vargrevir inom området. Blir det inget nytt revir måste man gå tillbaka till gamla planen och även skjuta vuxna. Frågan bordlades tills mer info kommer från länsstyrelsen.

Sammanfattning: Efter att ha granskat lämnade planer och konstaterat att de stämmer överens med den övergripande ÄFO-planen så godkändes samtliga planer. Vi uppmanar samtliga skötselområden att skjuta 100% av lagda planer. För att kunna planera eventuella justeringar måste samtliga jaktlag rapportera in Älg-OBSen omgående efter avslutad jaktdag.

4. Fastställande av ÄFO-plan 2020-2022
ÄFO-planen daterad 2020-06-29 med beräknad avskjutning för år 20/21 på 42 tjur 63 hondjur och 106 kalv fastställdes. Vi behöver mer information om eventuellt nytt vargrevir, efter detta får vi diskutera on ÄFO och ÄSO-planerna måste revideras.

5. ÄSO-möte
Olika mötesformer diskuterades med tanke på coronaläget. Vår bedömning är att ett fysiskt möte kan hållas i en stor lokal med max 2-3 man från varje skötselområde. Henrik bokar lokal, Hasselfors eller Mullhyttan. Vi återkommer med plats. Dag bestämdes till 23/11 klockan 18:00.

6. ÄFO-möte
Nästa möte 23/11 klockan 17:00 till 17:45 på samma plats som ÄSO-mötet.

7. Övriga frågor
Kronhjortsförvaltning: Synpunkter på lämnad plan från Tångeråsa kronskötselområde. De har som mål att öka kronstammen från bedömda 70 till 100 djur på 3 år. Samtidigt vill de öka älgstammen, detta trots att viltskadorna är stora. Könsfördelningen i planens avskjutning är större på handjur än hondjur, alltså ökar hondjursandelen som redan är sned. Bedömt nuläge endast 30% hjort och 50% hind av total stam. Man vill även endast skjuta 10 kalvar mot 14 vuxna, riktlinjerna säger minst 50% kalv i avskjutning. Planen har ingen kommentar om ev predation, om det skulle bli ett vargrevir. Planen bör revideras innan godkännande.

Mötet avslutas
David avslutade mötet och tackade för i kväll.

PROTOKOLL FRÅN MÖTE I ÖREBRO LÄNS VÄSTRA ÄLGFÖRVALTNINGSGRUPP.

Datum.
2020-06-29

Närvarande: Markägare: David Hedlund, Anders Carlsson, Jägare: Henrik Widlund, Bengt Rönnqvist, Ingemar Ziljat.

Saknas: Markägare Lars-Göran Larsson meddelat förhinder, samt lämnat fullmakt till David för kvällens möte på punkt 4 och 5.

Mötets öppnande.
David hälsade alla närvarande välkomna och öppnade mötet.
Dagordningen godkändes.

1. Val av sekreterare.
Till sekreterare valdes Ingemar.

2. Justering av protokoll.
Mötet beslutade att protokollet justeras med elektroniska namnteckningar och skickas ut till samtliga ÄSO samt Länsstyrelsen när Ingemar fått ok på mail från samtliga justerare.

3. Inkomna svar från ingående skötselområden.
Henrik redovisade de inkomna svaren.

Hidinge: Lämnat skötselplan. Avskjutning 5 tjur, 5 hondjur och 10 kalv, 1,2 älg/1000 ha. Inte räknat med påverkan av vargrevir.

Kvistbro: Lämnat skötselplan och älgfrode. Avskjutning endast kalv 10 st. Räknat med "nytt" vargrevir som de kallar Trygveboda.

Våtsjön-Ölen: Lämnat skötselplan och älgfrode. Avskjutning 13 tjur, 16 hondjur och 29 kalv. 2,3 älg/1000 ha. Räknar med påverkan av varg.

Skagershult: Reviderar ej lagd 3-årsplan. Avskjutning 25 tjur, 24 hondjur och 49 kalv.

Tångeråsa: Ej lämnat svar men Henrik räknar med att de kör vidare på gamla planen.

Vi var överens om att hela skogsdelen av ÄFO är påverkat av varg. Vi räknade ihop vad de olika skötselområdena hade räknat med i vargpredation. Summan blev 21 vuxna och 102 kalv. David ansåg att skötselområdena hade tagit för stor höjd i vargpredation.

4. Fastställande av ny ÄFO-plan 2020-2022
Räknar man ihop de ingående skötselområdenas lagda planer blir resultatet 47 tjur, 51 hondjur och 112 kalv = 210 i avskjutning. Vi gjorde en älgfrode och reviderad skötselplan för hela ÄFO. ÄFO-planen slutade på 42 tjur, 63 hondjur och 106 kalv = 211 i avskjutning. Fördelningen av vuxenavskjutningen blir 40% tjur och 60% hondjur. En förändring av älgstammens sammansättning är nödvändig för att nå god kvalitet mätt på ökat reproduktionstal och ökande kalvvikter. Foderprognosen visar minskad areal foder framåt och för att nå en balans behövs älgstammen sänkas något. Även annat klövvilt bör anpassas för att gynna älgen. Fortsatt ökad återbeskogning med tall är nödvändig. Samtliga ÄSOn ombedes att senast 20/7 inkomma med reviderade planer med justerad könsfördelning i avskjutningen för att uppfylla ÄFO-planen.

5. ÄSO-möte
Olika mötesformer diskuterades med tanke på coronaläget. Vi återkommer med tid och mötesform. Älgskötselområdenas planer skall dock lämnas till David senast 20/7.

6. ÄFO-möte
Nästa möte blir ett fysiskt möte den 23/7 kl 14:00 hos Ingemar på Vassviksvägen 17. David håller med fikabröd, Ingemar med kaffe.

7. Övriga frågor
Älgförvaltningsgruppen har fått en motion via en markägare riktad till Tångeråsa Äso. Vi överlåter till Tångeråsa att behandla motionen och eventuellt justera sina avskjutningsprinciper. Anders tog upp frågan om man kan omfördela avskjutningen som ett alternativ mellan de olika skötselområdena vid avstämningen en bit in på jakten, efter älgobsen etc. för att nå det gemensamma ÄFO-målet.

Mötet avslutas
David avslutade mötet och tackade för i kväll.

PROTOKOLL FRÅN TEAMS-MÖTE I ÖREBRO LÄNS VÄSTRA ÄLGFÖRVALTNINGSGRUPP.

Datum.
2020-06-11

Närvarande: Markägare: David Hedlund, Anders Carlsson, Jägare: Henrik Widlund, Bengt Rönnqvist, Ingemar Ziljat.

Saknas: Markägare Lars-Göran Larsson meddelat förhinder, samt lämnat fullmakt till David för kvällens möte.

Mötets öppnande. David hälsade alla närvarande välkomna och öppnade mötet.
Dagordningen godkändes.

1. Val av sekreterare.
Till sekreterare valdes Ingemar.

2. Justering av protokoll.
Mötet beslutade att protokollet justeras med elektroniska namnteckningar.

3. Genomgång Äbin och Spillningsinventering
David presenterade äbin för 2020 och vi konstaterade att det är en nedåtgående trend. Årsskadad tall för 2020 är 6% men flerårsmedeltalet ligger på 14%. Tallstammar utan viltskador 2020 är 62%, målet är 85%. "Amöbakartan" visar högre skadebild i det södra området, Hasselfors och del av Tångeråsa. Ståndortsanpassning visar en ökande trend med återbeskogning av tall. Återbeskogning med på magra marker 2020 är 76% flerårsmedeltal 56% och på mellanmarker 41% flerårsmedeltal 23%. Ungskogens trädslagssammanfattning ger följande: 69% Björk, 11% Tall och 17% Gran. David visade en graf med foderareal 2020-2022 som visade en nedåtgående kurva. Henrik presenterade spillningsinventeringen för 2020 se bilaga 1 som visar en nedåtgående trend. Hela området 6,3 ± 0,5 Hidinge Äso 2,2 ± 0,8 Tångeråsa Äso 6,6 ± 1,7 Kvistbro Äso 7,0 ± 0,9 Våtsjön-Ölen Äso 9,5 ± 1,2 Skagershult Äso 6,2 ± 0,9

4. Ny ÄFO-plan
Olika beräkningsmetoder diskuterades. Troligt nytt vargrevir norr om sjön Multen, lägger vi till Vismenreviret så är hela skogsdelen av ÄFO påverkat av varg. Henrik redovisade hur de ingående skötselområdena tänker angående kommande plan. Hidinge: Reviderar plan till 5 tjur, 5 hondjur 10 kalv. Tångeråsa: Remiss ute till jaktlagen, förslag öka vinterstammen till 7,1 älg/1000ha. Kvistbro: Kanske ställer in jakten på vuxen, Funderar på hur eventuellt nytt vargrevir påverkar. Våtsjön-Ölen: Återgår till ursprung treårsplan från 2018-06-16. 15 tjur 17 hondjur 39 kalv. Skagershult: Reviderar ej plan, avskjutning 98 älg. 50% tjur 50% hondjur. När man tittar på skadebilden måste man även ta hänsyn till andra viltarter och inte lägga hela skulden på älg. 7 rådjur = 1 älg, 2 kron = 1 älg, 4 dov = 1 älg. Räknar vi med att avskjutningen är 2,4 älg/1000ha blir det 250 djur för hela ÄFO. 45 tjur, 55 hondjur 150 kalv = 250 Mål är att öka tjurandelen till 40% i vinterstam. Tidig avskjutning eftersträvas.

5. Nästa möte
Nästa möte blir ett fysiskt möte den 29/6 kl 15:00 hos Ingemar på Vassviksvägen 17. David håller med fikabröd.

6. ÄSO-möte
Inget datum blev bestämt.

7. Övriga frågor
Inget Vid protokollet

PROTOKOLL FRÅN TELEFONMÖTE I ÖREBRO LÄNS VÄSTRA ÄLGFÖRVALTNINGSGRUPP.

Datum.
2020-01-13

Närvarande: Markägare: Lars-Göran Larsson, Anders Carlsson, David Hedlund Jägare: Henrik Widlund, Bengt Rönnqvist, Ingemar Ziljat.

Mötets öppnande. Lars-Göran hälsade alla närvarande välkomna och öppnade mötet.

1. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ingemar.

2. Justering av protokoll.
Mötet beslutade att protokollet justeras med elektroniska namnteckningar och skickas ut till samtliga ÄSO samt Länsstyrelsen när Ingemar fått ok på mail från samtliga justerare.

3. Inledning
Anledningen till mötet är oro från markägarsidan att vi ligger efter tänkt avskjutningsplan främst när det gäller hondjur. Henrik påtalade att vi redan på mötet i Viby krog dit samtliga skötselområden var kallade meddelade att vi kommer att få svårt att uppnå utsatta mål.

4. Fyllnadsgrad
Henrik presenterade fyllnadsgrad mot avskjutningsmål som han sammanställt 2020-01-13. Våtsjön-Ölen 76 %. Hidinge 62 %, men har fått 12 älgar påkörda i trafiken. Kvistbro 68 %, flera jaktlag har meddelat att de inte har för avsikt att skjuta fler älgar, sämre med älg inom området. Skagershult 74 %, området indelat i fem områden, inget område har fyllt avskjutningen än. Tångeråsa 100 %. Hela äfo, 72 % mot förvaltningsplanen. Inget skötselområde har avbrutit jakten. Älg/timme är 93,6 % av förra årets älgobs, dvs -6,4 %. Reproduktionen är 80 % av förra året, dvs -21 %. Antalet 2-kalvskor är 52 % lägre än förra året, 30 st. Antalet 1-kalvskor är 19 % lägre än förra året, 187st. Tjurandelen 35 %.

5. Hur går vi vidare
Både David och Anders påtalade att skadenivån är hög och vi ligger efter tänkt avskjutningsplan. Bengt påtalade att vi kanske har fel i planen. Vi vet inte vad vargen har för påverkan när planen lades för ett år sedan. Lars-Göran menar att målet måste vara att fylla planen. Olika jaktmetoder diskuterades, David framförde möjligheten att tillämpa avlysningsjakt för att nå målen i de olika skötselområdena. Henrik hävdar att vi bör acceptera -10 % av plan och inte enbart +10 % som tidigare framförts.

6. Rekommendationer till skötselområdena
Fortsatt jakt och försök uppnå tänkt plan om möjligt. Hjälp varandra och jaga över större områden.

7. Övriga frågor
David informerade om den turbulens som varit i markägarfrågan i Tångeråsa Äso med överklagande till Förvaltningsdomstolen.

8. Nästa Möte
Nästa möte i älgförvaltningsgruppen är 2020-03-09.

9. Mötet avslutas
Lars-Göran Larsson avslutade mötet och tackade för i kväll.

Du kan ta del av älgförvaltningsplanen för Örebro läns sydöstra älgförvaltningsområde för åren 2019-2021/2022 genom att kontakta Länsstyrelsen, se kontaktuppgifter nedan. Ange att du vill ta del av beslutet i ärende 4249-2019.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Örebro läns sydöstra 2020-06-22.pdf 623.5 kB 2020-11-20 13.26

Protokoll möte Örebro SÖ Älgförvaltningsgrupp, 2020-03-17

Skype närvaro: Sandra, Edvard, David och Lennart. På telefon: Björn och Per.

Protokoll: David.

 1. Vi går igenom Älgdata Nyttjandegrad ÄFO. Sköllersta sticker ut, David kollar med Robert Henriksson. Hammars endast 3 kalvar mot planens 5, i övrigt inga stora avvikelser på något ÄSO mot lagda planer.
 2. Diskussion om hur stammen utvecklats under året och hur jakten gått. Känslan är att stammen ökar försiktigt, vilket är logiskt med de lågt lagda planerna på flera ÄSO.
 3. Spillningsinventering görs på hela ÄFOt, Per dubbelkollar med Gunnar Glöersen så att alla ÄSO blir med.
 4. ÄBIN kommer troligen början på Juni för ÄFOt.
 5. Samrådsmöte med ÄSOn bokat den 15e April – Covid19 läget ställer till det. Alternativ 1: kan man köra ett väl förberett skype / telefonmöte? Alt 2: skicka ut skriftligt fomulär till varje ÄSO som sammanställs av ÄFG och återrapporteras? David kollar med Länsstyrelsen.
 6. Övriga frågor: Info: Sveaskog tänker from jaktåret 21/22 registrera sin areal i större ÄSOn.
 7. Mötet avslutas.

Du kan ta del av älgförvaltningsplanen för Tivedens älgförvaltningsområde för åren 2019-2021/2022 genom att kontakta Länsstyrelsen, se kontaktuppgifter nedan. Ange att du vill ta del av beslutet i ärende 3926-2019.

Tivedens Älgförvaltnings möte 2020-11-30

Efter möte med äson

Närvarande: David Hedlund, Henrik Widlund, Lars-Åke Letskog, Christofer Carlander, Lars Johansson och Samuel Svanberg

 1. Stämmer ÄFO planen med ÄSOnas beräknade måluppfyllnad?
  Aspa saknar ca 20 vuxna älgar för att kunna nå planen. Eventuellt dela ut en del älgar till dom andra äsona för att vi i äfot för att kunna nå upp till 90%. Eventuellt justera planen. Mejla till länsstyrelsen.
  Äson har svårt att komma upp i antalet obs timmar vilket gör det svårt att ha rätt statistik.
  Viktigt att alla jaktlag rapporterar in övrig dödlighet under hela året.
  Viktigt att även använda sig av skandobs vid observationer av rovdjur.
 2. Övriga frågor.
  Utöka Tiveds Äfo söderut med Granviks äso. Vi kommer lättare att hitta naturliga barriärer. Alla i styrelsen godkände ett fortsatt arbete med en flytt av gränserna.

Tivedens Älgförvaltnings möte 2020-11-24

För möte med äson

Närvarande: David Hedlund, Henrik Widlund, Lars-Åke Letskog, Christofer Carlander, Lars Johansson och Samuel Svanberg

 1. Mötets sekreterare - Christofer Carlander.
  Justerare - Samuel Svanberg
 2. Älgobs.
  Mantimmarna har ökat mot föregående år med 1400 timmar inom äfot, vilket är positivt. Vilket även gjort att en liten ökning med Älgobs per mantimma har skett.
 3. Uppföljning av jakten 2020 per äso.
  Gårdsjö-Finnerödja 70 % mot målet
  Laxsjöarna 96% mot målet
  Dovrasjödalen 117% mot målet
  Aspabruks 45% mot målet
  Karamossen 74 % mot målet
 4. Jaktens utformning framåt.
  Kolla till mötet hur Aspa ser framåt för att kunna fylla sin plan.
  Eventuellt kolla om det går att fördela ut älgarna mellan dom andra äsona för att kunna fylla äfo planen.
 5. Övriga frågor.
  Kolla vilka uppgifter som Per missat då vi använt fel mejl adress till honom.
 6. Nästa möte 30/11-20 kl 18:30
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Tiveden Protokoll 2020-09-22.pdf 437 kB 2020-09-28 09.13
Tiveden Protokoll 2020-06-10.pdf 674 kB 2020-08-19 08.03

Karta över älgförvaltningsområden i Örebro län

Karta över länets älgförvaltningsområden. Från norr till söder: Malingsbo, Hökhöjden, Frövi, Kilsbergen, Örebro läns västra, Örebro läns östra och Tiveden.

Karta över länets älgförvaltningsområden.

Kontakt