Vattnet i Västerhavet - informationscentralen

Har du sett något ovanligt eller har det skett något akut vid havet eller kusten? Länsstyrelsernas informationscentraler vid kustområdena Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet tar emot observationer och informerar om det aktuella läget i Sveriges kustvatten.

Informationscentralens uppgift är att snabbt nå ut med rätt information om större ovanliga händelser och akuta situationer i kust- och havsmiljön.

Rapportera något du sett

Du kan rapportera in ovanliga händelser vid kusten till oss. Det kan till exempel vara:

  • Stora mängder alger i vattnet, så kallade algblomningar.
  • Stort antal döda fåglar, fiskar eller sälar.
  • Utsläpp i vattnet.

Du kan maila vad du sett till infovasterhavet@lansstyrelsen.se. Du kan också kontakta oss via vår Facebook-sida Informationscentralen Västerhavetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gifter i musslor

Du kan ta del av information om aktuella halter av alggifter i vatten och musslor här på webbsidan under Aktuellt.

Vi presenterar regelbundet provsvar från musselodlingar. Resultaten visar artsammansättning samt halter av alggifter i musslor och i vattnet. Du får också resultat från regional och nationell miljöövervakning längs västkusten. De visar till exempel halter av syre, näringsämnen och temperaturer i Bohuskusten.

Vår röstbrevlåda Blåmusslan är numera stängd.

Berätta om blåmusslorna ökat eller minskat

Tycker du att blåmusslorna har ökat eller minskat i ditt område? Vi tar gärna emot dina observationer. Maila infovasterhavet@lansstyrelsen.se och ta med följande information:

  • Var observation gjordes. Lägg gärna med koordinat eller om det finns en känd vik eller tätort nära.
  • När observationen gjordes. Under vilken tid anser du blåmusslorna har minskat? Hur ofta har du letat?
  • Kontaktuppgifter. Namn, e-post och/eller telefonnummer.       

Vissa alger kan vara giftiga. Vid större mängder samlas de i musslor som blir oätliga. Informationcentralen för Västerhavet uppdaterar kontinuerligt läget till allmänheten.

På svenska västkusten driver Livsmedelsverket sedan 2001 ett övervakningsprogram för alggifter i musslor.

Råd från Livsmedelsverket om förtäring av musslor och ostronlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Algblomningar på västkusten

På västkusten förekommer giftiga blomningar främst av så kallade dinoflagellater. Gifterna skadar inte musslorna men kan vara giftiga för människor.

Mareld

På sensommaren och hösten sker algblomning av mareld. Det är kanske den mest spektakulära algblomningen eftersom de frigör ljus vid rörelser i vattnet. Ljusblixtarna orsakas av algernas bioluminiscens (produktion av ljus) och är sannolikt ett sätt att undvika att bli uppäten. I Västerhavet, där fenomenet är vanligast, är det för det mesta dinoflagellaten Noctiluca scintillans som orsakar ljusblixtarna.

Under sensommaren eller hösten kan vattnet ibland färgas tegelrött när den samlas nära ytan. Detta är encelliga plankton som lever av att äta andra organismer, och är med andra ord ett djurplankton. Arten är inte känd som giftig, men kan – liksom flera andra arter – orsaka fiskdöd, genom att syrebrist uppstår vid en kraftig blomning.

Blommande gulbrun Noctiluca-plankton vid strandkant.

Blommande Noctiluca-plankton.

Det sker kontinuerligt provtagningar längs Västkusten för att studera förekomst, artsammansättning samt halter av eventuella alggifter. Övergödningen av haven har resulterat i ökad algtillväxt, vilket medfört till exempel mindre siktdjup, ökad utbredning av syrefria bottnar och fler skadliga algblomningar.

Om du ser ett större antal döda fiskar, fåglar eller sälar vid kusten bör du rapportera detta till oss. Vi samlar in information och vidarebefordrar till ansvariga myndigheter och organisationer för eventuella åtgärder samt informerar allmänheten. Prover på djuren kan behöva tas för att skickas till Naturhistoriska riksmuseet (NRM) eller Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) för analys. Vi vill gärna ha bilder samt position för upptäckten.

Hittar du döda djur i naturen bör du alltid undvika direktkontakt med djuret av hygieniska skäl och för att minimera risken för överföring av olika typer av smittoämnen. Om du ska hantera döda djur är det lämpligt att skydda dig genom att använda plasthandskar och eventuellt ”stänkskydd” om det döda djuret har gått långt i förruttnelseprocessen och kan spricka upp.

Den vanligaste orsaken till att man hittar döda djur är att de har dött naturligt av svält eller sjukdomar. Det kan också bero på mänsklig påverkan i form av utsläpp av organiskt material, kemikalier, gifter eller olja.

Döda sälar

Om du hittar en död säl ska du först och främst vända dig till din kommun som har ansvaret för att hantera sälar på allmänna platser. Ligger sälen på privat mark är det markägarens ansvar att ta hand om sälen. Informationscentralen kan visvara på frågor om hanteringen av den döda sälen och samordna eventuella insatser. Det är också bra om du rapporterar fyndet till Naturhistoriska riksmuseet (NRM) som utför forskning och övervakning på sälar. Om sälen är i gott skick kan NRM vilja ha in den för obduktion. 

Rapportera in död säl till Naturhistoriska riksmuseetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Döda fiskar

Om du ser döda fiskar som inte ser ut att ha dött naturligt bör du kontakta oss. Det är bra om du tar ett foto på eventuella skador eller mängden fisk. Informationscentralen samordnar sedan eventuella insatser, som till exempel att fiskarna skickas till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) för analys.

Det är inte ovanligt att man hittar en större mängd död spigg längs stränder under sommar och sensommar. Efter fiskarnas lek blir många försvagade och kan då dö. Många blir också infekterade av en parasit, bandmasken Schistoephalus. Den här parasiten växer till sig när det börjar bli varmt i vattnet och den kan då döda spiggen.

Information och rapportera död fisk på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)länk till annan webbplats

Rapportera död vildfisklänk till annan webbplats

Döda fåglar

Hittar du en större ansamlingar av döda fåglar bör du kontakta oss. Vi samordnar eventuella insatser, som till exempel att fåglarna skickas till Statens Veterinärmedicinska anstalt för analys. Rör inte vid fåglarna utan att ha på dig handskar.

Information om fåglar på Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA)länk till annan webbplats

Avstämningar varje månad

Minst tolv gånger om året görs avstämningar om tillståndet i havet. Under avstämningarna deltar personal från Informationscentralen, representanter från Göteborgs universitet, SMHI och Toxicon AB. Toxicon AB är utförare av delar av kustvattenkontrollens provtagningar och analyser.

Huvudmän

Länsstyrelsen i Västra Götalands län är huvudman för Informationscentralen Västerhavet tillsammans med Länsstyrelserna i Halland och Skåne. De som ansvarar för kustvattenkontrollerna är Nordvästskånes kustvattenkontroll, Hallands kustvattenkontroll samt Bohuskustens vattenårdsförbund.

Aktuellt

Prenumerera via e-post

Fyll i din e-postadress om du vill prenumerera på denna sidan och därmed få uppdateringar via e-post.

Hantera prenumeration

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet