Tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Länsstyrelsen ger stöd, råd, samordnar, följer upp och utvärderar kommunernas tillsyn. Detta kallas för tillsynsvägledning.

Länsstyrelsen vägleder kommunerna i den tillsyn de gör enligt miljöbalken. Tillsynsvägledningen finns till för att tillsynen ska vara lika i hela landet, för att den ska vara effektiv och för att uppfylla miljöbalkens syfte.

Länsstyrelsen har en plan för tillsynsvägledningen. Planen gäller i tre år och ses över vid behov, men minst en gång varje år.

Tillsynsvägledningsplan för Miljö- och hälsoskydd Pdf, 372.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillsynsvägledningsplan för Vattenskydd Pdf, 69.9 kB, öppnas i nytt fönster.

För dig som arbetar med tillsyn

Länsstyrelsen arbetar med tillsynsvägledning. Detta görs bland annat genom  Miljösamverkan Västra Götaland och Tillsynsportalen Väst.

Miljösamverkan Västra Götaland

Miljösamverkan Västra Götaland har i uppgift att ge stöd och vägledning. Syftet är att skapa ett effektivt tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskydd och livsmedel. Kommunerna och Länsstyrelsens handläggare arbetar tillsammans. De olika projekten tar fram stödmaterial för tillsynen. Dessutom ordnas seminarier och gemensamma tillsynskampanjer.

Du hittar stöd och vägledning på miljösamverkans webbplats.

Miljösamverkan Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Tillsynsportalen Väst

I Tillsynsportalen Väst hittar du bland annat en kalender för seminarier. Här kan du ställa frågor eller dela med dig av dokument så att vi tillsammans underlättar arbetet med tillsyn. Tillsynsportalen är till för dig och mig, använd den gärna.

Tillsynsportalen Väst kräver att du är registrerad användare. Portalen ägs av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Den är till för dig som arbetar med tillsyn inom miljöbalkens område på länets miljökontor. Den är också till för Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Hallands län.

Tillsynsportalen Väst Länk till annan webbplats.

Kom med i Tillsynsportalen Väst! Har du inte åtkomst till portalen kan du höra av dig till: tillsynsportalenvast@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsens tillsynsvägledning

Länsstyrelsens tillsynsvägledning består av tre delar:

 • stöd och rådgivning
 • samordning
 • uppföljning och utvärdering.

Stöd och rådgivning

Stöd och rådgivning ger vi genom att besvara frågor, skapa nätverk för olika tillsynsfrågor, ordna utbildningar och samverkansträffar för att utbyta erfarenheter.

Samordning

Det finns samverkansgrupper för att diskuteras aktuella frågor och bedömningsgrunder. Tillsammans med kommunerna genomför vi gemensamma projekt inom tillsyn. Vi arbetar också för att förebygga miljöbrott tillsammans med polis, åklagare och kommuner.

Uppföljning och utvärdering

Länsstyrelsen följer upp och utvärderar kommunernas arbete med tillsyn. Vi granskar om kommunerna uppfyller de lagkrav som finns. Vi kan till exempel skicka ut enkäter och göra besök hos miljö- och hälsoskyddskontoren.

Inom vilka områden ger Länsstyrelsen tillsynsvägledning till kommunerna?

Länsstyrelsen ger tillsynsvägledning enligt miljöbalken inom bland annat följande områden:

 • områdesskydd
 • strandskydd
 • vattenskydd
 • miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 • enskilda avlopp
 • förorenade områden
 • kemikalier
 • avfall
 • buller
 • energi.

Relaterad information 

Andra myndigheter som ger tillsynsvägledning

 • Naturvårdsverket
 • Svenska kraftnät
 • Boverket
 • Folkhälsomyndigheten
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Kemikalieinspektionen
 • Läkemedelsverket
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Riksantikvarieämbetet
 • Skogsstyrelsen
 • Socialstyrelsen
 • Statens energimyndighet
 • Statens jordbruksverk
 • Strålsäkerhetsmyndigheten.

Tillsyns- och föreskriftsrådet (TOFR) samordnar de myndigheter som bedriver tillsyn. På Naturvårdsverkets webbplats kan du hitta mer information om rådet.

Tillsyns- och föreskriftrådet på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt