Tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Länsstyrelsen ger stöd, råd, samordnar, följer upp och utvärderar kommunernas tillsyn. Detta kallas för tillsynsvägledning.

Länsstyrelsen vägleder kommunerna i den tillsyn de gör enligt miljöbalken. Tillsynsvägledningen finns till för att tillsynen ska vara lika i hela landet, för att den ska vara effektiv och för att uppfylla miljöbalkens syfte.

Länsstyrelsen har en plan för tillsynsvägledningen. Planen gäller i två år och ses över vid behov, men minst en gång varje år.

Tillsynsvägledningsplan för Miljö- och hälsoskydd (pdf-fil) Pdf, 372.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillsynsvägledningsplan för Vattenskydd (pdf-fil) Pdf, 69.9 kB, öppnas i nytt fönster.

För dig som arbetar med tillsyn

Länsstyrelsen arbetar med tillsynsvägledning. Detta görs bland annat genom Miljösamverkan Västra Götaland och Tillsynsportalen Väst.

Miljösamverkan Västra Götaland

Miljösamverkan Västra Götaland har i uppgift att ge stöd och vägledning. Syftet är att skapa ett effektivt tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskydd och livsmedel. Kommunerna och Länsstyrelsens handläggare arbetar tillsammans. Miljösamverkan Västra Götaland arbetar också nära Miljösamverkan Halland. Tillsammans är de Miljösamverkan Väst.

De olika projekten inom miljösamverkan tar fram stödmaterial för tillsynen. Dessutom ordnas seminarier och gemensamma tillsynskampanjer. Allt framtaget material finns på Tillsynsportalen Väst.

Här kan du hitta mer om organisationen och samarbetet gällande Miljösamverkan Västra Götaland.

Miljösamverkan Västs webbplats (miljosamverkan.se) Länk till annan webbplats.

Tillsynsportalen Väst

På Tillsynsportalen Väst hittar du bland annat aktuellt och en kalender för seminarier, aktiviteter och utbildningar och miljösamverkans material. Här kan du ställa frågor eller dela med dig av dokument så att vi tillsammans underlättar arbetet med tillsyn.

Tillsynsportalen Väst kräver att du är registrerad användare. Portalen ägs av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och administreras tillsammans med Länsstyrelsen i Hallands län. Den är till för dig som arbetar med tillsyn inom miljöbalkens område på länens miljökontor. Den är också till för Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Hallands län.

Tillsynsportalen Väst Länk till annan webbplats.

Bli användare på Tillsynsportalen Väst! Har du inte åtkomst till portalen och tillhör målgruppen kan du höra av dig till tillsynsportalenvast@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsens tillsynsvägledning

Länsstyrelsens tillsynsvägledning består av tre delar:

 • stöd och rådgivning
 • samordning
 • uppföljning och utvärdering.

Stöd och rådgivning

Stöd och rådgivning ger vi genom att besvara frågor, skapa nätverk för olika tillsynsfrågor, ordna utbildningar och samverkansträffar för att utbyta erfarenheter.

Samordning

Det finns samverkansgrupper för att diskutera aktuella frågor och bedömningsgrunder. Tillsammans med kommunerna genomför vi gemensamma projekt inom tillsyn. Vi arbetar också för att förebygga miljöbrott tillsammans med polis, åklagare och kommuner.

Uppföljning och utvärdering

Länsstyrelsen följer upp och utvärderar kommunernas arbete med tillsyn. Vi granskar om kommunerna uppfyller de lagkrav som finns. Vi kan till exempel skicka ut enkäter och göra besök hos miljö- och hälsoskyddskontoren.

Inom vilka områden ger Länsstyrelsen tillsynsvägledning till kommunerna?

Länsstyrelsen ger tillsynsvägledning enligt miljöbalken inom bland annat följande områden:

 • områdesskydd
 • strandskydd
 • vattenskydd
 • miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 • enskilda avlopp
 • förorenade områden
 • kemikalier
 • avfall
 • buller
 • energi.

Miljösamverkan Sverige

Inom Miljösamverkan Sverige samverkar länsstyrelserna med statliga myndigheter och kommuner kring tillsyn och vägledning inom miljöbalkens område. Samverkansorganet finns till för att utveckla arbetet med olika miljöfrågor.

På Miljösamverkan Sveriges webbplats kan du bland annat hitta

 • olika kunskapsunderlag
 • tolkningsstöd av lagstiftning
 • tillsynskampanjer
 • stöd i ärendeprocesser.

Webbplatsen Miljösamverkan Sverige Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss