Tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Länsstyrelsen ger stöd, råd, samordnar, följer upp och utvärderar kommunernas tillsyn. Detta kallas för tillsynsvägledning.

Länsstyrelsen vägleder kommunerna i den tillsyn de gör enligt miljöbalken. Tillsynsvägledningen finns till för att tillsynen ska vara lika i hela landet, för att den ska vara effektiv och för att uppfylla miljöbalkens syfte.

Länsstyrelsen har en plan för tillsynsvägledningen. Planen gäller i två år och ses över vid behov, men minst en gång varje år.

För dig som arbetar med tillsyn

Länsstyrelsens tillsynsvägledning görs bland annat genom Miljösamverkan Västra Götaland och Tillsynsportalen Väst.

Miljösamverkan Väst

Miljösamverkan Väst består av Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland. Miljösamverkan Väst har i uppgift att samordna samt ge stöd och vägledning. Syftet är att skapa ett effektivt tillsynsarbete inom områdena miljö- och hälsoskydd och livsmedel. Kommunernas och länsstyrelsernas handläggare arbetar tillsammans.

Miljösamverkan Västs olika projekt tar fram stödmaterial för tillsynen. Dessutom ordnas utbildningar, seminarier och gemensamma tillsynskampanjer. Allt framtaget material finns på Tillsynsportalen Väst.

Här kan du hitta mer om organisationen och samarbetet Miljösamverkan Väst:

Miljösamverkan Västs webbplats (miljosamverkan.se) Länk till annan webbplats.

Tillsynsportalen Väst

Tillsynsportalen Väst är till för dig som arbetar med tillsyn inom miljöbalkens område på länens miljökontor. Där hittar du bland annat aktuell information, en kalender för seminarier, aktiviteter och utbildningar samt miljösamverkans material. Här kan du ställa frågor eller dela med dig av dokument så att vi tillsammans underlättar arbetet med tillsyn. Länsstyrelsen lägger ut information och vägledning på Tillsynsportalen Väst.

Tillsynsportalen Väst Länk till annan webbplats.

Bli användare på Tillsynsportalen Väst! Har du inte åtkomst till portalen och tillhör målgruppen kan du höra av dig till tillsynsportalenvast@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen ger stöd och råd

Länsstyrelsens stöd och råd ska ge kommunen stöd i sin handläggning. Ansvaret för att göra bedömningar och fatta beslut i ärenden ligger helt och fullt på den kommunala nämnden.

När du som arbetar med tillsyn och har en fråga, sök i första hand svaret på Tillsynsportalen Väst. Där finns material från tidigare projekt, utbildningar och träffar samt möjlighet att diskutera med tillsynskollegor i länet. Använd sökfunktionen för att hitta det du söker bland de olika undersidorna. Länsstyrelsen lägger löpande ut generella svar på tillsynsfrågor som inkommit för att fler ska få del av svaren.

Om du inte hittar det stöd du behöver har du som arbetar på tillsynsmyndighet möjlighet att kontakta Länsstyrelsen i nedanstående kontaktformulär.

Länsstyrelsen har ansvar för tillsynsvägledning inom en rad områden. Möjligheten att besvara frågor beror ofta på fördelningen mellan den centrala tillsynsvägledande myndigheten och i vilken mån vi har egen kompetens.

Här kan du ställa en tillsynsfråga som rör miljöbalken

 


Välj det som stämmer bäst

Redogör så kortfattat du kan för frågeställningen. Bifoga eventuell bilaga. Ange inga personuppgifter i frågan eller i bifogade dokument.

(max 10 MB)

Länsstyrelsens tillsynsvägledning

Länsstyrelsens tillsynsvägledning består av tre delar:

 • stöd och rådgivning
 • samordning
 • uppföljning och utvärdering.

Stöd och rådgivning

Stöd och rådgivning ger vi genom att besvara frågor, skapa nätverk för olika tillsynsfrågor, ordna utbildningar och samverkansträffar för att utbyta erfarenheter.

Samordning

Det finns samverkansgrupper för att diskutera aktuella frågor och bedömningsgrunder. Tillsammans med kommunerna genomför vi gemensamma projekt inom tillsyn. Vi arbetar också för att förebygga miljöbrott tillsammans med polis, åklagare och kommuner.

Uppföljning och utvärdering

Länsstyrelsen följer upp och utvärderar kommunernas arbete med tillsyn. Vi granskar om kommunerna uppfyller de lagkrav som finns. Vi kan till exempel skicka ut enkäter och göra besök hos miljö- och hälsoskyddskontoren.

Inom vilka områden ger Länsstyrelsen tillsynsvägledning till kommunerna?

Länsstyrelsen ger tillsynsvägledning enligt miljöbalken inom bland annat följande områden:

 • områdesskydd
 • strandskydd
 • vattenskydd
 • miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 • enskilda avlopp
 • förorenade områden
 • kemikalier
 • avfall
 • buller
 • energi.

Miljösamverkan Sverige

Inom Miljösamverkan Sverige samverkar länsstyrelserna med statliga myndigheter och kommuner kring tillsyn och vägledning inom miljöbalkens område. Samverkansorganet finns till för att utveckla arbetet med olika miljöfrågor.

På Miljösamverkan Sveriges webbplats kan du bland annat hitta

 • olika kunskapsunderlag
 • tolkningsstöd av lagstiftning
 • tillsynskampanjer
 • stöd i ärendeprocesser.

Webbplatsen Miljösamverkan Sverige Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss