Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vattenuttag för bevattning

Information för dig som vill ta ytvatten eller grundvatten för bevattning och andra ändamål.

Vad är vattenuttag för bevattning?

Vanliga exempel är när lantbrukare, idrottsföreningar och fastighetsägare tar vatten från åar och sjöar för att vattna sina odlingar, idrottsplaner, golfbanor och trädgårdar. När vattnet tas från brunnar eller källor är det ett grundvattenuttag.

När det är torrt i naturen och brist på vatten kan det uppstå problem. För sjöar och vattendrag:

 • Vattendrag sinar
 • Våtmarker och sjöar får sänkta vattennivåer och bottnar friläggs
 • Försämrade levnadsförhållanden för djur och växter
 • Om dämning sker för att skapa en vattenreserv hindras vattenlevande organismer, exempelvis fisk, i sina naturliga förflyttningar
 • Andra som gör uttag nedströms får mindre vatten
 • Vattenkraftverk kan påverkas när de får mindre vatten

Och för brunnar/ grundvatten:

 • Närliggande brunnar sinar
 • Våtmarker som försörjs med grundvatten torkar ut
 • Vattendrag som försörjs med utläckande grundvatten sinar
 • Sättningar i byggnader vid speciella jordlagerförhållanden

Jag vill ta ytvatten eller grundvatten för att bevattna grödor. Får jag det?

Huvudregeln i miljöbalken säger att det behövs tillstånd för uttag av ytvatten eller grundvatten för bevattning. För mindre uttag kan det räcka att du anmäler till Länsstyrelsen.

Uttag som uppenbart inte skadar allmänna eller enskilda intressen är undantagna från denna huvudregel. Då behöver du varken söka tillstånd eller anmäla.

Det är du som gör uttaget som ska kunna visa vilken påverkan uttaget har på omgivningen.

 • Ett minimikrav är att föra journal över hur stora uttag man gör varje månad (eller varje vecka eller varje dag), avsänkningen i uttagsbrunnen och några närliggande brunnar, flödet i vattendraget före respektive efter uttagspunkten samt vattennivån i magasinet/sjön där uttaget sker.
 • Observationerna bör göras regelbundet och journalen sparas eftersom uppgifterna kan behövas flera år efter det att observationen har utförts.

Vatten till djur och människor

Vattenuttag för husbehovsförbrukning vid enskilda fastigheter eller jordbruksfastigheter med egen vattentäkt behöver inte tillstånd eller anmälan. Till husbehovsförbrukning räknas vattenuttag för djurhållning, men inte bevattning av grödor eller gräsmatta.

Hur ska jag visa vilken påverkan uttaget har? Vilket underlag behöver jag ta fram?

 • Inventering av biologiska värden i vattendraget och kvalificerad bedömning av hur dessa värden kan påverkas av uttaget. Bedömningen bör göras av en sakkunnig person med särskild kompetens inom växt- och djurliv i vattenmiljöer.
 • Information om vid vilka vattennivåer och flöden det finns utrymme att ta vatten utan att riskera skador.
 • Du kan behöva installera en pegel (nivåmätare) eller flödesmätare för att kunna säkerställa att du inte tar för mycket vatten. Det kan behövas en fackman för en korrekt installation. Ett alternativ kan ibland vara att utgå från SMHI:s flödesberäkningar.
 • Om du tänker ta grundvatten, från till exempel en brunn, kan du behöva ta fram en vattenbalansberäkning samt en dokumenterad provpumpning och beräknad avsänkningstratt.

Mer information om ekologiskt flöde och riktlinjer på Havs- och vattenmyndighetens webb (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.

Vad händer om jag tar för mycket vatten, eller inte följer mitt tillstånd?

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenverksamheter och kan kontrollera vattenuttag oavsett om du har tillstånd för uttaget eller inte.

Det händer att vi får in klagomål på att någon tagit ut ytvatten eller grundvatten så att brunnar eller vattendrag har sinat. Om den som gör uttaget inte kan redogöra för att uttaget inte skadar omgivningen kan Länsstyrelsen besluta om förbud mot vattenuttag.

Den som tar ut vatten utan anmälan eller särskilt tillstånd eller i strid med lämnat tillstånd riskerar åtal och straffansvar.

Fördel att anmäla eller ha tillstånd

 • Den som har en vattendom eller en miljödom för sitt vattenuttag har säkerställt sin investering i bevattningsanläggningen och tryggat sin vattenförsörjning.
 • Ett tillstånd för vattenuttag innebär en rätt att ta vatten i enlighet med de villkor som kopplas till tillståndet. Vid torka med låga flöden och låga grundvattennivåer kan detta få stor betydelse.
 • I tillståndsprocessen regleras även alla förutsebara skador för närboende.

Det är Mark- och miljödomstolen som lämnar tillstånd

Tillstånd kan bara lämnas av Mark- och miljödomstolen. Det motsvarar vad vattendomstolen förr lämnade i så kallade vattendomar. Har man en vattendom för sitt vattenuttag gäller den fortfarande under de förutsättningar som står i domen.

I stället för att gå till domstol för att söka tillstånd finns det även en begränsad möjlighet att anmäla ett vattenuttag till länsstyrelsen. Men det gäller bara för ytvatten och bara upp till en viss volym. Även i samband med en anmälan måste du kunna visa vilka effekter som uttaget ger upphov till i vattendraget eller sjön. Det kan alltså behövas mycket underlag även i en anmälan. Samtidigt ger en anmälan inte alls den rättstrygghet som ett tillstånd ger.

Förarbete för att få tillstånd

Kostnaden för ett tillstånd kan uppfattas som en hindrande faktor. För att domstolen ska kunna ge tillstånd krävs bland annat att man gör undersökningar för att visa på vattentillgången i området, tar fram en beskrivning av effekterna i miljön och visar på vattenbehovet.

Ofta behöver man anlita konsult och juridiskt ombud. Därför är det bra att gå samman med grannar och söka tillstånd tillsammans eftersom man då kan dela på kostnaderna. Att ha en dialog med sina grannar om eventuella planer som rör vattenresurser är alltid att rekommendera.

Nackdelar med att inte ha tillstånd

 • Den som inte har tillstånd för sitt vattenuttag måste kunna visa vilken påverkan uttaget har på omgivningen.
 • Den som inte kan påvisa att inga allmänna eller enskilda intressen skadas kan föreläggas att omedelbart upphöra med vattenuttaget.
 • Den som gör uttaget har alltid bevisbördan om någon påtalar skada till följd av uttaget. Bland annat kan man behöva visa vilka förhållanden som rådde i vattnet innan uttagen startade, till exempel avseende vattennivå i brunnar eller hur vattenflödet i ett vattendrag minskar.
 • Den som vattnat kan även drabbas av straff, då det kan vara fråga om en otillåten vattenverksamhet, och skadeståndskrav från närboende. Därför är det mycket viktigt att alla som gör någon typ av vattenuttag följer upp uttagets effekter.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss