Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Du kan ansöka om LOVA-bidrag för att genomföra lokala åtgärder för att förbättra havs- och vattenmiljön. Bidraget kan användas för olika insatser, som att bekämpa övergödning, minska spridningen av miljögifter från fritidsbåtar, restaurera vattenmiljöer, samordna åtgärder och ta hand om förlorade fiskeredskap.

Ansök om LOVA-bidrag

Vi rekommenderar att du läser igenom dokumentet ”Hur ansöker jag om LOVA-bidrag?” innan du ansöker. Du kan vända dig direkt till Länsstyrelsen för råd och tips om din ansökan.

Hur ansöker jag om LOVA-bidrag? Pdf, 221.6 kB.

Kompletteringar, förfrågningar om ändring, del- och slutrapporter ska skickas in till Länsstyrelsens e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se

När kan du söka?

Länsstyrelsen Västra Götaland tar emot ansökningar om LOVA-bidrag löpande under året och så länge det finns medel kvar att dela ut. Skicka in din ansökan i god tid innan du tänker starta projektet. Under perioden 1 december till 28 februari tar vi inga nya beslut om stöd, men det går fortfarande att skicka in en ansökan. Fyll i ansökan och skicka in den i e-tjänsten för LOVA, se rutan ansökan om LOVA-bidrag

Vem kan söka bidrag?

Kommuner, ideella sammanslutningar eller en kombination av dessa kan söka LOVA-bidrag. Den som söker kan samarbeta med andra aktörer när det gäller finansiering och genomförande.

LOVA-bidrag kan inte ges till vinstdrivande företag eller enskilda privatpersoner. Ett lantbruksföretag kan till exempel inte söka LOVA-bidrag. Däremot kan till exempel en LRF-avdelning eller en vattenvårdsförening söka.

Är du en privatperson eller fastighetsägare som vill genomföra en åtgärd? Hör av dig till din kommun eller en lokal intresseförening och hör om de är intresserade av ett samarbete.

Vilka åtgärder kan du få bidrag för?

Åtgärder som bidrar till:

 • minskat läckage av fosfor från bottensediment i sjöar och kustvatten, så kallad internbelastning
 • minskat utsläpp av näringsämnen till vattenmiljön
 • upptag och återcirkulering av näringsämnen, genom odling av musslor eller blå fånggrödor eller genom andra metoder för återcirkulering, eller på annat sätt bidrar till minskad övergödning av vattenmiljön
 • minskad spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön
 • att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

Andra åtgärder som kan få bidrag:

 • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn).
 • Stärkande av lokalt åtgärdsarbete genom samordning, med fokus på övergödning.

Saker att tänka på

Det finns några saker att tänka på om du ska ansöka om LOVA-bidrag:

 • Projektet ska vara genomtänkt och ni ska kunna visa upp kostnadsunderlag.
 • För att öka möjligheten att få bidrag för hela ansökan uppmanar vi till att inte söka för förstudie och genomförande samtidigt.
 • Vissa åtgärder kräver anmälan om vattenverksamhet och/eller dispens från strand- eller biotopskydd. För dessa bör anmälan/ansökan skickas in senast i samband med bidragsansökan.
 • Tillståndspliktiga verksamheter ska ha erhållit tillstånd innan ansökan för genomförande kan beviljas.
 • Slutdatum får vara senast 1 november, även tidigare på året går bra.

Bidraget ges i första hand till praktiska åtgärder. Även kartläggning, utredning, uppföljning, utvärdering, kommunikation och informationsspridning som är kopplat till en åtgärd kan få bidrag. Även skötselkostnader kan ingå i ett LOVA-projekt, så länge det ryms inom projekttiden.

Om du har några andra idéer som du tror skulle kunna få LOVA-bidrag, hör av dig till Länsstyrelsen.

Ta hjälp av åtgärdssamordnare

Åtgärdssamordnarnas roll är att tillsammans med markägare, kommun och myndigheter minska övergödningen genom åtgärder i landskapet. Det är en statlig satsning för ett levande åtgärdsarbete genom LOVA (stöd till lokala vattenvårdsprojekt).

Kontakten med åtgärdssamordnarna är gratis. Tillsammans tittar ni på hur du som markägare kan bidra till att minska övergödningen. De kan även hjälpa till att hitta finansiering för åtgärder samt stötta på vägen fram till utförd åtgärd.

Det finns åtgärdssamordnare på många ställen i länet, kolla i kontaktlistan och kartan för att se vem som finns närmast dig.

Vattenrådet - Vänerns sydöstra tillflöden
Lennart Sundh
0709-66 79 59

Vänern
Amanda Dahl
010-224 42 38

Göta älvs avrinningsområde
Diego Velasquez
076-853 57 30

Vara Kommun
Albin Jönsson
0512-310 68

Ätrans avrinningsområde
Johan Andersson
070-650 39 53

Säveåns avrinningsområde
Diego Velasquez
076-853 57 30

Valboåns och Örekilsälvens avrinningsområde
Henrik Ekstrand
0530-93 94 53

Dalboslätten
Lena Andersson
0530-394 59

Orusts kommun
Andreas Höglind
0304-33 40 22

Tjörns kommun
Emma Johansson, 8+fjordar
0304-60 12 63

Stenungsunds kommun, Kungälvs kommun, Uddevalla kommun
Maria Alm
0303-73 25 82

Kristian Littke
0304-33 41 49

Karta med områden
med åtgärdssamordnare i Västra Götalands län.Förstora bilden

Karta med områden med åtgärdssamordnare i Västra Götalands län.

Vad kan du inte få bidrag för?

Du kan inte få bidrag för:

 • åtgärder som redan har påbörjats
 • åtgärder som din verksamhet eller organisation är skyldig att genomföra enligt lag eller annan författning
 • ni har fått bidrag för åtgärden i med stöd av annan författning
 • utbildning av kommunal personal. Du kan endast få bidrag om utbildningen är en del av ett projekt och är nödvändigt för att uppnå projektets syfte.

Hur mycket bidrag kan du få?

Projekt som handlar om internbelastning i sjöar och kustvatten kan få upp till 90 procent i bidrag. Övriga projekt kan få upp till 80 procent i bidrag.

Medfinansiering av projektet ska ske med pengar eller ideell tid. Värdet av den ideella tiden värderas till 200 kronor per timme och person, eller 500 kronor per timme för maskin inklusive förare och bränsle.

Medfinansiering kan inte ske med bidrag som beviljats från Havs- och vattenmyndighetens havsmiljöanslag, 1:11. Bidraget kan kombineras med andra bidrag under förutsättning att det tydligt redovisas vilka kostnader som finansierats med vilket bidrag.

Tänk på att det inte är säkert att andra bidrag går att kombinera med LOVA.

Behövs det tillstånd?

Tänk på att ni kan behöva söka tillstånd eller göra en anmälan enligt annan lagstiftning innan ni påbörjar de planerade åtgärderna. Det kan till exempel vara anmälan om vattenverksamhet, strandskyddsdispens, terrängkörningsdispens, tillstånd inom naturreservat, bygglov, marklov, servitut med mera.

Förändringar kring förlängning och prioritering av nya LOVA-projekt i Västra Götaland

Länsstyrelsen kommer göra en del förändringar i förlängningar och prioritering av projekt som söker LOVA-stöd framöver. Detta beror på att Länsstyrelsen fått indikationer på neddragningar av nationella LOVA-budgeten för kommande år. Vi vet i dagsläget inte hur stora neddragningarna blir men eftersom ett projekt som är flerårigt kan få ut max 75 procent av stödet året det startar innebär det att vi behöver kunna garantera projekten sin resterande del av stödet (25 procent) det år det ska avslutas. Eftersom framtiden ser osäker ut bedömer Länsstyrelsen att vi inte längre kan ge garantier för fleråriga projekt. De enda förhållanden vi med säkerhet kommer att känna till är hur LOVA-budget för innevarande kalenderår ser ut. Det innebär följande behov av förändringar inom LOVA:

Förlängningar blir mer restriktiva

Länsstyrelsen blir framöver restriktiva med att godkänna förlängning av LOVA-projekt som passerar över årsskiften. Sådana förlängningar kommer endast kunna ske i undantagsfall.

Exempel ett: om du har ett projekt som slutar juli 2025 och vill förlänga det till januari 2026 så kommer du troligtvis få ett avslag. Det beror på att vi inte vet om det kommer att finnas LOVA-medel för kommande kalenderår.

Exempel två: Om du har ett projekt som slutar juli 2025 och du vill förlänga det till som längst 1 november 2025 så kan det i de flesta fall godkännas. Om du däremot vill förlänga inom samma kalenderår men senare än 1 november, exempelvis 1 december samma kalenderår, blir det sannolikt ett avslag. Det beror på att pengarna troligtvis inte hinner betalas ut innan det nya kalenderåret infaller.

Nya ettåriga projekt prioriteras

Länsstyrelsen kommer ha störst möjlighet att besluta om LOVA-stöd till ettåriga projekt som kan slutredovisas senast 1 november samma kalenderår som det påbörjas. Om du har ett projekt som är längre och vill söka stöd så är vår rekommendation att se över om projektet kan delas upp i mindre delar där respektive del går att genomföra, avsluta och slutredovisa inom samma kalenderår.

Ett projekt skulle kunna delas upp enligt följande:

 • Förstudie
 • Projektering
 • Prövning
 • Utförande av åtgärd

Om utförandet av en åtgärd kräver flera år kanske även den går att dela upp i mindre delar, där du söker ett nytt stöd när den första delen av utförandet är klart.

Obs! Länsstyrelsen inte kan ge några garantier för medel till nästa del i projektet om du har valt att dela upp projektet i flera delar.

Delrapportera LOVA-bidrag

Du ska delrapportera enligt de datum som står i beslutet om LOVA-bidrag.

Information om genomförda LOVA-projekt

I Havs- och vattenmyndighetens projektkatalog kan du hitta lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) som fått finansiering från Havs- och vattenmiljöanslaget. Katalogen uppdateras löpande. Använd sorteringsfunktionen eller sök i fritextrutan.

Projektkatalog LOVA, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

LOVA-bidraget finansieras av havs- och vattenmiljöanslaget som syftar till att förbättra, bevara och skydda havs- och vattenmiljöer. Anslaget är ett viktigt verktyg för genomförandet av regeringens satsning på åtgärder för en förbättrad miljö i sjöar, vattendrag och hav. LOVA-bidraget är den del av anslaget som är avsedd för att stödja åtgärdsarbeten på lokal nivå.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss