Vatten- och avloppsförsörjning

Kommunen ansvarar för vatten och avlopp i de fall som det kommunala vattnet utgör det bästa skyddet för människors hälsa och miljö. Länsstyrelsen stöttar kommuner i det strategiska arbetet med VA-planering och vägleder i arbetet med enskilda avlopp.

Vägledning i arbetet med enskilda avlopp

Som miljöinspektör bör du känna till att det inte alltid är fastighetsägarens ansvar att ordna med vatten och/eller avlopp. Det kan vara kommunen som har eller borde ha ansvaret för VA-försörjningen beroende på om det är det kommunala vattnet som utgör det bästa skyddet för människors hälsa och miljö.

Du som arbetar som miljöinspektör kan få vägledning i frågor som rör enskilda avlopp av Länsstyrelsen. Du kan också få vägledning i frågor som rör små avlopp av Havs- och vattenmyndigheten.

Vägledning och kunskap om små avlopp, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Stöd inom vatten- och avloppsplanering

I det strategiska arbetet med VA-planering är det viktigt att kommunen har rutiner för att bedöma var allmänna vattentjänster behöver ordnas och besluta om verksamhetsområdenas omfattning. Det är också viktigt att kommunen har en handlingsplan för utbyggnad av allmänna VA-anläggningar, en så kallad VA-utbyggnadsplan.

Länsstyrelsen kan erbjuda stöd till kommuner som behöver hjälp i det strategiska arbetet med rutiner och handlingsplaner. Stödet utformas utifrån kommunens behov.

Kemikalier för dricksvattenproduktion och vattenrening

Länsstyrelsen har i uppdrag att förebygga störningar och minska sårbarheten gällande tillgång till kemikalier för dricksvattenproduktion och avloppsrening. Kommuner och vatten- och avloppsreningsverk ska arbeta för att stärka beredskapen på regional och lokal nivå. Arbetet sker i samverkan med Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Om Livsmedelsverket konstaterar att det föreligger en bristsituation kommer berörda myndigheter och aktörer att informeras.

Rapport: Uppdrag om kemikalier för vattenrening Länk till annan webbplats.

Kemikalier för dricksvattenrening, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Stöd för tillsyn av avloppsreningsverk vid eventuell kemikaliebrist, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Vid eventuell brist på kemikalier, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Tillsyn utifrån lagen om allmänna vattentjänster

Länsstyrelsen utför tillsyn för att säkerställa att kommunerna uppfyller sina skyldigheter enligt lagen om allmänna vattentjänster. Det innebär bland annat att vi arbetar för att kommunerna uppmärksammar och prioriterar områden med VA-problem i sina VA-planer.

Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten

Den regionala vattenförsörjningsplanen för dricksvatten i Västra Götaland är ett planeringsunderlag som kan användas av alla som arbetar med en robust vattenförsörjning i länet. Robust vattenförsörjning innebär att vattenkvaliteten är god och att det finns balans mellan vattentillgång och vattenbehov.

Vattenförsörjningsplanens syfte är att säkerställa långsiktig tillgång till råvatten för att täcka dricksvattenbehovet till och med år 2100. I vattenförsörjningsplanen beskrivs vilka vattenresurser som är viktiga för länets framtida dricksvattenförsörjning samt åtgärder för att öka eller bibehålla robustheten i vattenförsörjningen.

Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götaland (publikation) Länk till annan webbplats.

Vattentjänstplan – Länsstyrelsens roll

Senast 1 januari 2024 ska varje kommun ha en så kallad vattentjänstplan, som beskriver hur behovet av vattenförsörjning och avlopp ska tillgodoses på lång sikt. Den ska även beskriva vad som behövs för att det ska fungera vid skyfall.

Länsstyrelsen har ingen roll i processen att ta fram vattentjänstplaner förutom att vi ska medverka i kommunens samråd och ge våra synpunkter på förslaget.

Syftet är att få långsiktigt hållbara vatten- och avloppslösningar och att öka allmänhetens insyn och möjlighet att påverka. Kravet på vattentjänstplan infördes i och med den ändring av lagen om allmänna vattentjänster (LAV), som trädde i kraft i januari 2023.

Senast den 31 december 2023 ska kommunens vattentjänstplan vara beslutad av kommunfullmäktige.

Kommuner som sedan tidigare har VA-planer behöver se över dem och säkerställa att de uppfyller kraven i den nya lagstiftningen.

Information skickad till kommuner i Västra Götaland

Vi har skickat information till kommunerna i Västra Götaland hur vi kommer att gå till väga när vi lämnar synpunkter på deras förslag till vattentjänstplaner. Vi har anpassat upplägget för att få en snabb process som möjligt.

PM Kommuners samråd med Länsstyrelsen om vattentjänstplan (pdf-fil) Pdf, 123.8 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss