Vatten- och avloppsförsörjning

Kommunen ansvarar för vatten och avlopp i de fall som det kommunala vattnet utgör det bästa skyddet för människors hälsa och miljö. Länsstyrelsen stöttar kommuner i det strategiska arbetet med VA-planering och vägleder i arbetet med enskilda avlopp.

Vägledning i arbetet med enskilda avlopp

Som miljöinspektör bör du känna till att det inte alltid är fastighetsägarens ansvar att ordna med vatten och/eller avlopp. Det kan vara kommunen som har eller borde ha ansvaret för VA-försörjningen beroende på om det är det kommunala vattnet som utgör det bästa skyddet för människors hälsa och miljö.

Du som arbetar som miljöinspektör kan få vägledning i frågor som rör enskilda avlopp av Länsstyrelsen. Du kan också få vägledning i frågor som rör små avlopp av Havs- och vattenmyndigheten:

Vägledning och kunskap om små avlopp (Havs- och vattenmyndigheten) Länk till annan webbplats.

Stöd inom vatten- och avloppsplanering

I det strategiska arbetet med VA-planering är det viktigt att kommunen har rutiner för att bedöma var allmänna vattentjänster behöver ordnas (6 § LAV) och besluta om verksamhetsområdenas omfattning. Det är också viktigt att kommunen har en handlingsplan för utbyggnad av allmänna VA-anläggningar, en så kallad VA-utbyggnadsplan.

Länsstyrelsen kan erbjuda stöd till kommuner som behöver hjälp i det strategiska arbetet med rutiner och handlingsplaner. Stödet utformas utifrån kommunens behov.

Tillsyn utifrån lagen om allmänna vattentjänster

Länsstyrelsen utför tillsyn för att säkerställa att kommunerna uppfyller sina skyldigheter enligt 6 § LAV. Det innebär bland annat att vi arbetar för att kommunerna uppmärksammar och prioriterar områden med VA-problem i sina VA-planer.

Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten

Den regionala vattenförsörjningsplanen för Västra Götalands län är ett planeringsunderlag som kan användas av alla som arbetar med en robust vattenförsörjning i länet. Robust vattenförsörjning innebär att vattenkvaliteten är god och att det finns balans mellan vattentillgång och vattenbehov.

Planens syfte är att säkerställa långsiktig tillgång till råvatten för att täcka dricksvattenbehovet till och med år 2100. I planen beskrivs vilka vattenresurser som är viktiga för länets framtida dricksvattenförsörjning samt åtgärder för att öka eller bibehålla robustheten i vattenförsörjningen.

Den regionala vattenförsörjningsplanen har varit på remiss under våren 2021 och kommer att publiceras på Länsstyrelsens webbplats under hösten.

Kontakt