Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vatten- och avloppsförsörjning

Kommunen ansvarar för vatten och avlopp i de fall som det kommunala vattnet utgör det bästa skyddet för människors hälsa och miljö. Länsstyrelsen stöttar kommuner i det strategiska arbetet med VA-planering och vägleder i arbetet med enskilda avlopp.

Vägledning i arbetet med enskilda avlopp

Som miljöinspektör bör du känna till att det inte alltid är fastighetsägarens ansvar att ordna med vatten och/eller avlopp. Det kan vara kommunen som har eller borde ha ansvaret för VA-försörjningen beroende på om det är det kommunala vattnet som utgör det bästa skyddet för människors hälsa och miljö.

Du som arbetar som miljöinspektör kan få vägledning i frågor som rör enskilda avlopp av Länsstyrelsen. Du kan också få vägledning i frågor som rör små avlopp av Havs- och vattenmyndigheten.

Vägledning och kunskap om små avlopp på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd inom vatten- och avloppsplanering

I det strategiska arbetet med VA-planering är det viktigt att kommunen har rutiner för att bedöma var allmänna vattentjänster behöver ordnas (6 § LAV) och besluta om verksamhetsområdenas omfattning. Det är också viktigt att kommunen har en handlingsplan för utbyggnad av allmänna VA-anläggningar, en så kallad VA-utbyggnadsplan.

Länsstyrelsen kan erbjuda stöd till kommuner som behöver hjälp i det strategiska arbetet med rutiner och handlingsplaner. Stödet utformas utifrån kommunens behov.

Kemikalier för dricksvattenproduktion och vattenrening

Länsstyrelsen har i uppdrag att förebygga störningar och minska sårbarheten gällande tillgång till kemikalier för dricksvattenproduktion och avloppsrening. Kommuner och vatten- och avloppsreningsverk ska arbeta för att stärka beredskapen på regional och lokal nivå. Arbetet sker i samverkan med Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Om Livsmedelsverket konstaterar att det föreligger en bristsituation kommer berörda myndigheter och aktörer att informeras.

Kemikalier för dricksvattenrening på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd för tillsyn av avloppsreningsverk vid eventuell kemikaliebrist på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vid eventuell brist på kemikalier på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Tillsyn utifrån lagen om allmänna vattentjänster

Länsstyrelsen utför tillsyn för att säkerställa att kommunerna uppfyller sina skyldigheter enligt 6 § LAV. Det innebär bland annat att vi arbetar för att kommunerna uppmärksammar och prioriterar områden med VA-problem i sina VA-planer.

Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten

Den regionala vattenförsörjningsplanen för dricksvatten i Västra Götaland är ett planeringsunderlag som kan användas av alla som arbetar med en robust vattenförsörjning i länet. Robust vattenförsörjning innebär att vattenkvaliteten är god och att det finns balans mellan vattentillgång och vattenbehov.

Vattenförsörjningsplanens syfte är att säkerställa långsiktig tillgång till råvatten för att täcka dricksvattenbehovet till och med år 2100. I vattenförsörjningsplanen beskrivs vilka vattenresurser som är viktiga för länets framtida dricksvattenförsörjning samt åtgärder för att öka eller bibehålla robustheten i vattenförsörjningen.

Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Kontakt