Energi- och klimatomställning

Länsstyrelsen leder det regionala arbetet med energiomställningen och minskad klimatpåverkan. Vi samordnar arbetet och ger stöd till näringsliv, kommuner och myndigheter i dessa frågor. Det handlar till exempel om regional energi- och klimatstrategi, ekonomiska stöd och arenor för samverkan och kunskap.

För att vi ska uppnå uppsatta energi- och klimatmål behöver näringsliv, kommuner och myndigheter samarbeta. Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, öka takten för energieffektivisering och öka andelen förnybar energi.

Vad gör Länsstyrelsen?

  • Ansvarar för att tillsammans med andra aktörer ta fram regionala energi- och klimatstrategier med utgångspunkt i riksdagens energi- och klimatmål.
  • Arbetar med att förmedla kunskap, ge inspiration och fördela ekonomiska stöd för att bidra till målen.
  • Arbetar för att energi och klimat ska bli en integrerad del i alla verksamhets- och politikområden.

Statistik för planering och uppföljning

Länsstyrelsen tar fram energi- och klimatstatistik som kan användas för planering och uppföljning. Bland annat tar vi fram energistatistik över tillförsel, omvandling och användning av energi. Hos SMHI, i den nationella emissionsdatabasen, hittar du nationell och regional statistik för utsläpp av växthusgaser.

Nationella emissionsdatabasen, SMHI Länk till annan webbplats.

Energistatistik, LEKS (länsstyrelsernas Energi- och klimatsamordning) Länk till annan webbplats.

Energi- och klimatarbetet i länet

Vår utgångspunkt är att vi ser länets energiomställning som ett lagarbete. Många aktörer samarbetar för att minska länets och Sveriges klimatpåverkan. Länsstyrelsens roll är att:­

  • Främja, samordna och leda det regionala energi- och klimatarbetet för aktörer i regionen bland annat genom kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om
  • Se till att klimat- och energimålen genomsyrar vår verksamhet, som till exempel miljöprövning och tillsyn, den lokala och regionala samhällsplaneringen och tillväxt- och infrastrukturarbetet
  • Verka för att öka produktionen av förnybar energi i länet

Länsstyrelsen arbetar med samverkan, kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte genom projekt och nätverk. Vi arbetar också med att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Klimatanpassning

Energi och klimatmål

Vårt övergripande mål är att Västra Götaland ska vara en fossiloberoende region
senast 2030. År 2015 preciserades det övergripande målet genom regionala tilläggsmål som beslutats för Västra Götaland.

  • Utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska minska med 80 procent till år 2030 från 1990-års nivå.
  • Utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, ska minska med 30 procent jämfört med 2010.

De regionala tilläggsmålen har tagits fram av Länsstyrelsen i samverkan med Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen.

Våra regionala tilläggsmål

De nationella målen på Naturvårdsverkets webbplats, naturvardsverket.se Länk till annan webbplats.

Vad orsakar problemen?

Klimatförändringarna beror på människans utsläpp av gaser som reflekterar
tillbaka jordens värmestrålning. Dessa värmereflekterande gaser i atmosfären
kallas växthusgaser. En stor del av gaserna är koldioxid som bildas vid
förbränning av fossila bränslen som kol, olja, torv och naturgas. Andra
växthusgaser kommer från markanvändning, djurhållning, avfallshantering och från vissa industriprocesser.

Faktaunderlag med klimatutmaningar för Västra Götaland, klimat2030.s Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

"Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling för att Västra Götaland ska nå målet om att vara en fossiloberoende region 2030.

Klimat 2030 är resultatet av en omfattande dialog med aktörer från näringsliv, kommuner, kommunalförbund, högskola, universitet med flera. Den 19 september 2017 antogs Klimat 2030 av Länsstyrelsen i Västra Götaland och regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. Den fortsatta kraftsamlingen för att genomföra klimatstrategin går under namnet "Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om".

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om (klimat2030.se) Länk till annan webbplats.

Strategiska vägval för Klimat 2030 (klimat2030.se) Länk till annan webbplats.

Organisationer i länet kan underteckna Klimat 2030 och bjuds in att samverka och få stöd. Exempel på pågående initiativ:

Kommunernas klimatlöften, klimat2030.se Länk till annan webbplats.

Rådet för industriomställning, klimat2030.se Länk till annan webbplats.

Samordnare som ger experthjälp inom fyra fokusområden, klimat2030.se Länk till annan webbplats.

Klimatlöftet företag, vastsvenskahadelskammaren.se Länk till annan webbplats.

Vägledning för kommunala energiplaner

Denna vägledning vänder sig i första hand till er på kommunen som ska arbeta med att ta fram eller förnya er kommunala energiplan.

Vägledning för kommunala energiplaner, lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Vägledning för kommunala energiplaner

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss