Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön. Regler för miljöfarlig verksamhet finns i miljöbalken.

Beredskap och hantering av coronaviruset eller annan samhällskris

Uppdaterad februari 2022.

Det är viktigt att ni ser över er kontinuitetsplanering och har god beredskap för att hanterera störningar i samhället som kan påverka er verksamhet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram information till Sevesoverksamheter om stöd i kontinuitetshanteringen som också är användbar för andra verksamheter.

Om det har skett eller kommer att ske förändringar i er verksamhet när det gäller till exempel produktion, kontroll, underhåll, bemanning, korttidspermitteringar, hög sjukfrånvaro eller liknande, är det viktigt att säkerställa att förändringarna inte ger en negativ påverkan på miljö och säkerhet.

Vid aktuella förändringar bör tillsynsmyndigheten underrättas så snart som möjligt.

Planeringsstöd för bortfall av personal, varor och tjänster (msb.se) Länk till annan webbplats.

Information om coronaviruset

Krisinformation.se - Information från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner Länk till annan webbplats.

Kontinuitetshantering (msb.se) Länk till annan webbplats.

Om du vill starta, driva eller ändra vissa miljöfarliga verksamheter behöver du söka tillstånd eller göra en anmälan. Frågor av mindre omfattning kan hanteras av tillsynsmyndigheten. Större frågor som regleras i tillstånden behöver ansökas om hos prövningsmyndigheten. 

Miljöfarlig verksamhet delas in i olika typer av anläggningar

C-anläggningar

C-anläggningar är verksamheter som oftast har relativt liten miljöpåverkan. Exempel på C-anläggningar är lantbruk utan djur, bensinstationer och sjukhus. C-anläggningar ska anmälas till kommunen.

B-anläggningar

B-anläggningar är till exempel avloppsreningsverk, täkter, vindkraftsanläggningar, lantbruk med djurhållning och många industrianläggningar. De tillståndsprövas av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

A-anläggningar

A-anläggningar är verksamheter som oftast har omfattande miljöpåverkan, till exempelpappersindustrier, stora energianläggningar och oljeraffinaderier. A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen.

I miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) kan du läsa om din anläggning är en A, B- eller C-anläggning.

Exempel på tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet kan till exempel vara:

  • avfallsanläggningar, till exempel deponier
  • avloppsreningsverk
  • berg-, grus- och torvtäkter
  • biogasanläggningar
  • depåer
  • djurhållande lantbruk
  • hamnar
  • industrier, till exempel livsmedelsindustrier
  • medelstora förbränningsanläggningar
  • vindkraftsanläggningar.

Prövning av miljöfarlig verksamhet

Länsstyrelsen hanterar ansökningar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Det är sedan Miljöprövningsdelegationen som fattar beslut i ärendena.

Tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Driver du en miljöfarlig verksamhet? Det är Länsstyrelsen som gör tillsyn av verksamheten. Vi kan ta ut en miljösanktionsavgift om du bryter mot vissa bestämmelser i miljöbalken.

Skicka kopia på anmälan om miljöfarlig verksamhet

Om du som arbetar på kommunen får en anmälan om miljöfarlig verksamhet ska du skicka kopior av handlingarna till Länsstyrelsen. Du kan skicka in handlingarna via vår e-tjänst.

Avfall

Länsstyrelsen hanterar ärenden som gäller transport och dumpning av avfall och handlägger ansökningar om tillståndspliktig avfallsverksamhet. Vi ansvarar även för tillsyn av avfallshantering tillsammans med kommunerna.

Kemikalier och kemiska produkter

Ska du yrkesmässigt överlåta farliga kemiska produkter? Eller vill du hantera farliga kemiska produkter privat? Då kan du behöva ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Sevesolagen

Driver du en verksamhet som hanterar eller lagrar stora mängder av kemikalier? Verksamheten kan då omfattas av Sevesolagen, som syftar till att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet vänder sig i första hand till verksamhetsutövare där Länsstyrelsen har tillsyn, samt för kännedom till länets kommunala miljökontor. Det kommer ut ett par gånger per år och kommer bland annat innehålla nyheter inom miljölagstiftningen, goda exempel från verksamheter och allmänt om Länsstyrelsens roll och planer inom miljöområdet, samt förmedla viktig information från andra myndigheter. Miljöskyddsavdelningen på Länsstyrelsen i Västra Götaland är ansvarig utgivare av nyhetsbrevet.

Saknar du något? Kontakta oss om du har idéer om vad nyhetsbrevet ska innehålla, karin.kannesten@lansstyrelsen.se

Prenumerera på nyhetsbrevet Miljöskydd Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Kontakt