Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet regleras enligt lagen i miljöbalken. Om du ska starta och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan.

Information med anledning av coronaviruset

Uppdaterad april 2020.

Om det har skett eller kommer att ske förändringar i er verksamhet när det gäller till exempel produktion, kontroll, underhåll, bemanning, korttidspermitteringar eller liknande, är det viktigt att säkerställa att förändringarna inte ger en negativ påverkan på miljö och säkerhet.

Vid aktuella förändringar bör tillsynsmyndigheten underrättas så snart som möjligt.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram information till Sevesoverksamheter om stöd i kontinuitetshanteringen, det vill säga planeringsstöd för bortfall av personal, med anledning av coronaviruset.

Coronarelaterat stöd till Sevesoverksamheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Västra Götaland: Information om coronaviruset

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön.

Miljöfarlig verksamhet delas in i tre typer av anläggningar

A-anläggningar

A-anläggningar är till exempel flygplatser, avfallsdeponier och oljeraffinaderier. A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen.

B-anläggningar

B-anläggningar är till exempel avloppsreningsverk, energianläggningar och täkter. B-anläggningar tillståndsprövas av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

C-anläggningar

C-anläggningar är till exempel bensinstationer och sjukhus. C-anläggningar anmäls till kommunen.

Kontakt