Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skyddad natur

Länsstyrelsen ansvarar vanligtvis för att sköta skyddad natur som till exempel naturreservat och nationalparker. Här kan du läsa om olika typer av skyddad natur.

Det finns flera sätt att skydda värdefull natur. Under varje skyddstyp får du mer information om var de finns, vad de innebär och hur de förvaltas. Det är vanligtvis Länsstyrelsen som ansvarar för att sköta skyddad natur.

Kartor över skyddad natur

I Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur finns kartor över områden med skyddad natur. Där hittar du även beslut, skötselplaner och bevarandeplaner för skyddade områden.

Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Hjälp med att använda kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Naturreservat

Naturreservat bildas för att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av friluftsområden.

Beslut om naturminne på fastigheten Flen Mölntorp 1:9 i Flens kommun

Länsstyrelsen har den 25 mars 2024 fattat beslut om naturminnesförklaring av en ask på fastigheten Flen Mölntorp 1:9 i Flens kommun.

Kungörelse av beslutet införs i ortstidning den 26 mars.

Ett eventuellt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag beslutet kungjorts i ortstidning.

Beslut naturminne Mölntorp (pdf) Pdf, 821.1 kB.

Hur man överklagar beslutet (pdf) Pdf, 56.4 kB.

Naturvårdsområde

Skyddsformen naturvårdsområde, som infördes i naturvårdslagen 1974, upphörde i och med införandet av miljöbalken 1999. De områden som inrättats ska vid tillämpningen av miljöbalken anses som naturreservat, men det finns skillnader. Föreskrifterna får inte vara så ingripande att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastighet. Skyddsformen förekommer främst i marina miljöer och skogsområden avsedda för friluftsliv.

Nationalparker

Nationalpark är det starkaste skydd ett område kan få. Det ges bara till de finaste och mest värdefulla områdena i det svenska landskapet. Skyddet behövs både för naturens egen skull och för människans. Genom att skydda värdefulla områden från att förstöras eller försvinna kan vi bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv.

Webbplatsen Sveriges nationalparker Länk till annan webbplats.

Nationalparker, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden. Naturvårdsverket samordnar arbetet med Natura 2000 i Sverige. Länsstyrelserna utför stora delar av arbetet, men viktiga aktörer är också Skogsstyrelsen, kommuner, markägare och jordbrukare.

För de områden som omfattas av Natura 2000 har Länsstyrelsen tagit fram bevarandeplaner som bland annat beskriver områdets värden, vad som kan utgöra ett hot samt vilka bevarandemål som finns för de olika arterna och livsmiljöerna. Bevarandeplanen revideras när ny kunskap tillkommer eller när förutsättningar för området ändras. Du kan också se förslag till förändringar och nya Natura 2000-områden och aktuella remisser.

Nya natura 2000-områden för fåglar

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att föreslå nya marina fågelområden till Natura 2000-nätverket. I Södermanlands län är det områden i Strandstuguviken och vid Hävringe samt in mot Bråviken som kan beröras.

Nya natura 2000-områden för fåglar

Vad innebär Natura 2000 för mig som markägare och brukare?

Natura 2000 innebär inte något generellt stopp för pågående markanvändning eller utveckling av samhället. Du behöver tillstånd för intrång som "på ett betydande sätt påverkar miljön" i ett Natura 2000-område.

Exempel på intrång som kan kräva tillstånd:

 • skogsbruksåtgärder i eller i anslutning till ett Natura 2000-område
 • väsentlig ändring av skötsel i en utpekad ängsmark
 • åtgärder som kan påverka vattenmiljön inom ett område.

Det kan vara svårt att bedöma när ett tillstånd krävs. Samråd därför med din länsstyrelse om du är osäker.

Vissa områden behöver skötsel - andra inte

Alla Natura 2000-områden bevaras inte på samma sätt. En del behöver aktiv skötsel eller restaurering. Andra områden behöver mindre förändringar eller lämnas helt orörda. Varje Natura 2000-område har därför en unik bevarandeplan som beskriver hur området ska skötas och vad det är som ska skyddas. Behovet av åtgärder bestäms av:

 • vad som ska skyddas
 • hur känsligt området är
 • vilket skydd som redan finns.

Vem ansvarar för vad?

Naturvårdsverket samordnar arbetet med Natura 2000. Länsstyrelserna ansvarar för skötsel, skydd och tillsyn. Länsstyrelserna tar även fram förslag på nya områden. Det ska vara de områden som har de högsta naturvärdena och som på bästa sätt bidrar till nätverket. Under processen har länsstyrelsen samråd med markägare och berörda myndigheter. Därefter granskar Naturvårdsverket urvalet och föreslår områden till regeringen. Tillsyn gällande skogliga åtgärder svarar Skogsstyrelsen för medan kommunerna ansvarar för sina reservat och Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) för åtgärder som berör försvaret.

Bevarandeplaner Natura 2000

För varje Natura 2000-område har länsstyrelsen upprättat en bevarandeplan. Planen beskriver vad syftet är med varje enskilt Natura 2000-område. Bevarandeplanen är inte juridiskt bindande utan bör ses som ett rådgivande dokument.

Syfte och mål i en bevarandeplan utgår från områdets naturvärden. I bevarandeplanen beskrivs även vilka åtgärder som planeras och hur uppföljningen av målen skall ske. Det är länsstyrelsen som fastställer bevarandeplanen. Det är möjligt att revidera en bevarandeplan när ny kunskap tillkommer eller om omständigheterna i eller utanför området ändras.


Bevarandeplaner kommunvis

Här finns de fastställda bevarandeplanerna uppdelade efter kommun i pdf-format.

Askholmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 171219) SE0220343

Berga-Lista Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 171219) SE0220401

Duvtorp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220519

Ekorneberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220211

Fiholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220226

Grindstugan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220059

Hedensö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 151215) SE0220247

Karlslundsskogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220402

Kila Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220317

Källarhalsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220328

Lerböle Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220236

Lilla tjärbruket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220156

Lövön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220344

Ridö-Sundbyholmsarkipelagen-södra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220077

Rinkesta såg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(uppdaterad 190619) SE0220513

Råby-Myrhem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220403

Skiren-Kvicken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190130) SE0220368

Skogstorpshagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ​SE0220318

Sofiebergsåsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220078

Stenby äng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190130) SE0220601

Söderfjärden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190130) SE0220087

Torparskogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220405

Tovhulta stormosse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220176

Varglyan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220505

Vilsta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220602

Örmossen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220332

Båven Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220303

Harpsund-Ön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220322

Henaredalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220194

Holmtorp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220232

Hornskogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220360

Hyltingeravinen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220346

Jaktstuguskogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.SE0220193

Malmaåsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190619) SE0220604

Marsjön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220329

Mora hage Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220168

Rosmossen  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(uppdaterad 190619) SE0220517

Skedevi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220219

Sparreholms ekhagar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220063

Stavåsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(uppdaterad 190130) SE0220227

Stenhammars kohage Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220345

Tuna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220089

Veckla äng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220239

Åtorpsskogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220207

Båven Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220303

Djupdalshagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220349

Djupvikssjöskogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220251

Fräkenvassen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220311

Haga hage Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(uppdaterad 190619) SE0220408

Herröknanäs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220088

Hällesta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190619) SE0220411

Igelsjöskogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220252

Likstammen-Torpesta kvarn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220357

Lomsjöskogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220208

Marvikarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220174

Misätters ekhagar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 141215) SE0220339

Nytorpsravinen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220413

Näsberget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220224

Putbergen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220069

Stora Brandsbol Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220414

Stora Åsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220233

Stortrön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220212

Tussmötet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220253

Utnäset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220214

Ånhammarsnäset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(uppdaterad 161221) SE0220228

Barrsjömossen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220152

Brebol Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220309

Bråtamossen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220137

Bränntorp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220160

Dagöholmsbackarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220338

Djupviksnäs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220202

Eknäset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220243

Evighetsbacken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220201

Fjellskäfte Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220503

Floda-kyrksjön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190130) SE0220305

Floden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190130) SE0220206

Gölet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(uppdaterad 161221) SE0220516

Harpebolnäset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220336

Himlingeskogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220334

Himlingeåsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190130) SE0220191

Hvalsta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 141215) SE0220506

Hålvetten-Näsnaren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220204

Hällvik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(uppdaterad 161221) SE0220314

Kokärret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220327

Kårtorp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220240

Lisstorp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220241

Lögarbäcken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220362

Melån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220237

Näsnaren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190130) SE0220306

Nästorp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220606

Ormsjöbergen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220504

Pilgöljan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220103

Rosenlund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220216

Rösätter - Viksätter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220417

Simonsbol Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220420

Stentorps hagkärr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220245

Stora Munkebo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220205

Svinnäset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220341

Tornskogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220421

Tåkenön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220150

Valdemarsön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220425

Väsby ängar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220364

Västra Kolberga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220310

Öknaby Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220154

Örmossen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220332

Berga Kulle Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220427

Båven Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220303

Båvenreservaten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220145

Bärstakärret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(uppdaterad 161221) SE0220011

Davik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220148

Djurgården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190130) SE0220351

Fjällmossen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190130) SE0220106

Fräkenkärret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190619) SE0220213

Fågelboskogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220255

Horsvik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220124

Jungfruvassen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220603

Kilaån-Vretaån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 211221) SE0220304

Koholmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220229

Labro ängar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190130) SE0220118

Lervik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220353

Lidakärret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220340

Likstammen-Torpesta kvarn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220357

Linudden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220119

Ljuvalund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220350

Lundäng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220507

Marsviken-Marsäng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220115

Masugnsskogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220356

Nyckelmossen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220220

Nynäs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220126

Nävsjöskogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220012

Rågö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220231

Sibro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220703

Sjösakärren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220021

Skyle Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220312

Skåraviken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190130) SE0220110

Skärgårdsreservaten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220129

Stendörren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220218

Stora Bötet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190130) SE0220009

Storhultet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(uppdaterad 190619) SE0220337

Strandstuviken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220020

Svanviken-Lindbacke Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220017

Svärtaån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190130) SE0220702

Sågartorpskärret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220104

Timmermon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190619) SE0220429

Tore grav Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220217

Utnorsskogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220335

Vedaån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220701

Vreten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220315

Vurstubacken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220352

Västra Djupvik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220122

Åboravinen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220373

Ånga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190130) SE0220372

Ängbacken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220013

Björnvad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(uppdaterad 161221) SE0220238

Bredsjönäs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220434

Bråtön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190130) SE0220166

Gesta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220435

Gorsingeholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220199

Gorsingeholmskullarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220443

Gorsingelund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220515

Gripsholms Hjorthage Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220085

Hasta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220514

Kalkbro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220197

Lenellstorpskärret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190130) SE0220210

Lindön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190130) SE0220363

Magsjötorp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190619) SE0220369

Norrby kyrkskog Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220250

Nybbleholme Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220083

Nykärr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220347

Segersön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220182

Skolmästarhagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220358

Stampmossen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220072

Svartsjömyren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190619) SE0220223

Säbyviken-Bädarn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 161221) SE0220354

Södra Kärrlången Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190130) SE0220175

Tynnelsö Djurgård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220348

Tynnelsö-Prästholmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 190619) SE0220370

Tynäs ekhagar  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(uppdaterad 190619) SE0220320

Åsa gravfält Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SE0220438

Biotopskydd

Biotopskyddsområden är mindre mark- och vattenområden som utgör livsmiljöer för:

 • hotade djur- och växtarter
 • särskilt skyddsvärda djur- och växtarter.

Inom ett biotopskyddsområde får det inte förekomma verksamheter eller åtgärder som kan skada naturmiljön.

Många småbiotoper i odlingslandskapet har höga natur- och kulturvärden. De utgör livsmiljöer för många arter och underlättar spridningen av växter och djur mellan större naturområden. Många av dessa arter var förr vanliga, men har genom jordbrukets rationalisering allt svårare att klara sig ute i odlingslandskapet. Det finns två olika former av biotopskydd:

 • generellt biotopskydd 
 • biotopskydd beslutat i det enskilda fallet.

Generellt biotopskydd

Regeringen har beslutat att vissa typer av biotoper är så värdefulla att de ska ha ett generellt biotopskydd. Det betyder att de har ett skydd per automatik och får inte skadas.

Exempel på biotoper som skyddas av det generella biotopskyddet:

 • alléer
 • källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
 • odlingsrösen i jordbruksmark
 • pilevallar
 • småvatten och våtmarker i jordbruksmark
 • stenmurar i jordbruksmark
 • åkerholmar.

Med jordbruksmark menas här mark som används som åker, äng eller betesmark. Länsstyrelsen får medge dispens om det finns särskilda skäl.

Särskilt biotopskydd

Förutom de biotoper som är generellt skyddade kan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller kommunen fatta beslut om biotopskydd i det enskilda fallet. Exempel på naturmiljöer som kan få skydd genom ett enskilt beslut är små skogsmarksområden, rikkärr, naturbetesmarker eller naturliga bäckfåror. Biotopskyddsområden bildade på detta sätt är alltid markerade i terrängen.

Tillträdesförbud för skydd av djur och växter

Tillträdesförbud används för att skydda djur- eller växtarter i ett avgränsat område under en viss tid på året. Detta innebär oftast att allmänheten inte får gå in i området under den här perioden. Det är framförallt häckningsplatser för störningskänsliga fågelarter som vi försöker skydda med tillträdesförbud.

Landskapsbildsskydd

Landskapsbildsskydd finns till för att skydda värdet av framförallt den visuella upplevelsen av ett landskap. Skyddet reglerar till exempel bebyggelse och vägar. Det krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att utföra åtgärder som kan ha negativ effekt på landskapsbilden i dessa områden.

Landskapsbildsskydd är en äldre skyddsform som inte finns i miljöbalken. Den håller successivt på att ersättas med andra skyddsformer.

Naturminne

Särpräglade naturföremål såsom träd, flyttblock och liknande kan skyddas som naturminne. Naturminnen är antingen punktobjekt eller har en yta mindre än ett hektar. Men det finns även större områden, vissa på tiotals hektar, som berörs av äldre beslut före 1965.

Naturvårdsavtal

Naturvårdsavtal är frivilliga avtal som kan tecknas mellan Länsstyrelse och markägare. Ambitionen ska vara att områdets naturvärden ska bevaras och utvecklas på lång sikt. Markägaren kan själv bestämma hur lång avtalstiden ska vara. Den får vara som mest 50 år. Även Skogsstyrelsen kan teckna naturvårdsavtal med markägare.

Naturvårdsavtal kan tecknas för olika miljöer, som till exempel skog, limniska och marina miljöer, odlingslandskap och våtmarker. Dessutom kan naturvårdsavtal användas för att bevara hotade arter.

Naturvårdsavtal är ett flexibelt skyddsinstrument som syftar till ökad delaktighet och engagemang. Den huvudsakliga inriktningen och prioriteringen för naturvårdsavtal ska syfta till att bevara biologisk mångfald. Kulturmiljövärden och värden för rekreation är också av vikt.

Grunderna till naturvårdsavtalet finns främst i jordabalken. Ett avtal innebär att fastighetsägaren avstår från viss användning av ett område för att bevara de naturvärden som finns.

Det finns en stor möjlighet till flexibilitet i användandet av naturvårdsavtal vad gäller bland annat syfte och tid. Både kortare och längre avtal kan förekomma beroende på fastighetsägarens och myndighetens önskemål, men som längst kan ett avtal tecknas för 50 år. Avtalet kan ses som ett komplement till övriga befintliga skyddsinstrument.

Naturvårdsavtal ska användas så att myndigheten tillsammans med fastighetsägaren verkar för att ett områdes naturvärden utvecklas och bevaras långsiktigt.

Ersättningen för naturvårdsavtal i skogsmark beräknas på områdets virkesvärde, minus avverkningskostnader (det så kallade rotnettot) och tiden som avtalet tecknas för (1,2 procent av rotnettot per år).

Det innebär till exempel att för ett 50-årigt avtal får du som markägare ungefär 60 procent av rotnettot i ersättning. Dessutom tillkommer en engångsersättning på 8000 kr vid tecknandet av avtalet. Det finns också möjlighet att ingå skötselavtal för åtgärder som ska utföras för att nå syftet med skyddet.

Ramsarområde

Skydd av värdefulla våtmarker enligt Ramsarkonventionen (The Ramsar Convention on Wetlands). Målet är att bevara de speciella biologiska värden som finns i grunda vegetationsrika områden.

Konventionen omfattar hållbart nyttjande och bevarande av våtmarker, sjöar, vattendrag och grunda havsområden, Världens naturliga våtmarker och vattenmiljöer är mycket värdefulla och har även många funktioner till nytta för människan.

Våtmarkskonventionen (Ramsarområden), Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Riksintresse för naturvård

Riksintressen är ett verktyg i samhällsplaneringen för hur olika områden ska bevaras eller användas. Ett område av riksintresse för naturvård, friluftsliv och kulturmiljö har ett skydd mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.

Strandskydd

Strandskydd gäller vid havet, vid insjöar och vattendrag i hela landet. Strandskyddet finns till för att allmänheten ska ha tillgång till strandområden och för att bevara goda livsvillkor för djur och växter.

Det skyddade området är i vanliga fall 100 meter från strandkanten, både in på land och ut i vattnet. Länsstyrelsen kan ändra gränsen för strandskyddet, både genom att utöka eller minska det.

Om du vill bygga eller ändra något inom strandskyddat område, behöver du söka dispens. I de flesta fall gör du det hos kommunen.

Inom ett strandskyddsområde får du inte:

 1. uppföra nya byggnader
 2. ändra byggnader eller ändra byggnaders användning eller utföra anläggningar och anordningar om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt
 3. utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i första och andra punkten
 4. vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Exempel på förbjudna åtgärder är att:

 • uppföra nya byggnader eller tillbyggnader
 • ändra byggnaders användning från till exempel förråd till gäststuga
 • sätta ut trädgårdsmöbler, anordna grillplatser eller uteplatser utanför tomtplats/hemfridszon
 • anlägga bryggor eller trädäck
 • anlägga till exempel gräsmatta och plantera trädgårdsväxter utanför tomtplats/hemfridszon
 • schakta eller fylla ut inför byggande.

Tomtplats och hemfridszon

Tomtplats eller hemfridszon är det område där markägaren kan hävda en privat zon/trädgård, där allmänheten inte har rätt att vistas. Vanligtvis utgörs den av området närmast bostadshuset. Utanför tomtplatsen eller hemfridszonen gäller allemansrätten, även om området ingår i fastigheten.

På platser med höga värden är strandskyddet utvidgat till maximalt 300 meter. På andra platser är strandskyddet borttaget, till exempel inom planlagda områden i tätorter eller vid små sjöar och vattendrag.

Länsstyrelsen kan i vissa enskilda fall upphäva strandskyddet. Då krävs att specifika förutsättningar är uppfyllda. Exempelvis kan strandskyddet upphävas vid en liten sjö eller ett litet vattendrag. Då krävs att sjöns storlek uppgår till omkring en hektar eller mindre eller att vattendragets bredd är omkring två meter eller smalare. Det krävs också att områdets betydelse för att tillgodose strandskyddets syften är liten.

Jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske - särskilda regler

Under vissa förutsättningar är jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske undantagna från förbuden inom strandskyddat område. Fyra villkor ska då vara uppfyllda:

 • byggnaden eller åtgärden behövs för näringen 
 • byggnaden eller åtgärden behöver ligga inom strandskyddszonen
 • byggnaden är inte utformad för boende
 • din verksamhet ger ett betydande tillskott till din försörjning - hobbyverksamhet ger inget undantag från förbudet.

Kontakta kommunen eller Länsstyrelsen för att vara säker på om undantaget gäller för dig.

Kommunen och länsstyrelsen kontrollerar att reglerna om strandskydd följs. Det kallas tillsyn. Det är viktigt med tillsyn för att lagen ska bli lika för alla. Dessutom rättas skador och fel till.

Vad händer om någon bryter mot reglerna?

 • Kommunen eller länsstyrelsen startar en utredning när vi får reda på att någon brutit mot reglerna för strandskydd. Den personen blir kontaktad, och kan ansöka om dispens i efterhand. I vissa fall kan kommunen eller länsstyrelsen ge dispens, men inte alltid.

Rätta till felet annars krävs du på pengar

 • Om myndigheten inte kan ge dispens i efterhand, beslutar vi vad som ska rättas till. Det kallas att vi förelägger om rättelse.
 • När myndigheten förelägger om rättelse kombinerar vi det ofta med ett vite. Ett vite är ett bestämt pengabelopp, som böter. Vitet är normalt lite högre än kostnaden för att rätta till felet. Du slipper betala vite om du följer myndighetens beslut och rättar till det som är fel.
 • Myndigheten kan begära att flera viten tas ut, tills du har rättat till det som är fel.

Du kan bli straffad om du bryter mot reglerna

 • Myndigheten är skyldig att anmäla överträdelser till åklagarmyndigheten.
 • Åklagarmyndigheten kan gå vidare och åtala den ansvarige. Åklagaren avgör om regelbrottet är tillräckligt allvarligt för att möjligen vara straffbart.
 • I slutänden är det en domstol som avgör om åtgärden är ett brott.
 • Kommunen eller länsstyrelsen kan alltid begära att du rättar till felet, oavsett om åtal väcks eller inte. 

Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområden finns till för att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar. De kan skydda både ytvatten och grundvatten och är ett viktigt verktyg för att bevara dricksvatten med bra kvalitet till framtiden.

Varje vattenskyddsområde har sina egna skyddsföreskrifter som reglerar vad du får och inte får göra inom områdets gränser. Alla Sveriges vattenskyddsområden och deras föreskrifter finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Så inrättas ett vattenskyddsområde

Vattenskyddsområden bildas oftast genom att en ansökan skickas in till Länsstyrelsen eller kommunen som efter handläggning fattar beslut om att bilda vattenskyddsområdet. Det är möjligt att inrätta ett vattenskyddsområde för en vattentillgång som kan komma att nyttjas som vattentäkt i framtiden.

Plan för marint skydd i Egentliga Östersjön

I Egentliga Östersjön och Bottniska viken finns unika brackvattensmiljöer som inte finns någon annanstans. Samtidigt är tillståndet för flera miljöer och arter kritiskt. En omfattande påverkan på havets ekosystem fortsätter, och det är därför idag ännu viktigare att analysera och formulera vad som behöver skyddas, varför och hur.

Planen för marint områdesskydd i Egentliga Östersjön har tagits fram gemensamt av kustlänsstyrelserna i Stockholm, Södermanland, Östergötland, Kalmar, Gotland, Blekinge och Skåne. Arbetet har genomförts under 2017–2021, som en del av implementering av det nationella ramverket för marint områdesskydd inom satsningen på Rent Hav.

Vi har gjort analyser av det befintliga nätverket av skyddade områden utifrån bästa tillgängliga kunskap. Länsstyrelserna har tillsammans tagit fram prioriteringar för hur Sverige ska kunna nå de uppsatta målen om att skapa ett representativt, sammanhängande och funktionellt nätverk. Planen är en gemensam vägledning för hur vi, olika aktörer, tillsammans behöver jobba vidare för att stärka skyddet av den marina miljön.

Regional plan för marint områdesskydd i Egentliga Östersjön Länk till annan webbplats.

Det nationella ramverket för marint områdesskydd på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss