Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Stöd för samarbeten inom livsmedel

Vill du starta ett samarbetsprojekt som bidrar till att uppfylla målen i den nationella livsmedelsstrategin? Då kan du söka det här projektstödet.

Aktuella utlysningar

Länsstyrelsen i Örebro län utlyser, inom ramen för den strategiska planen för EU:s jordbrukspolitik stöd till samarbetsprojekt inom området livsmedel.

Nu kan du ansöka om stöd till samarbetsprojekt inom området livsmedel. Utlysningen är öppen för ansökningar 1 mars–30 april 2024. Ansökningar som kommer in efter ansökningsperioden kommer inte att beviljas stöd.

Totalt finns 1 250 000 kr att fördela under utlysningen.

För mer information om utlysningen, kontakta Patrik Pettersson, 010-22 484 37 eller patrik.pettersson@lansstyrelsen.se

Syfte för projektet

Genom att samverka ska parterna i projektet främja insatser såsom

  • erfarenhetsutbyten
  • nya processer som kopplar samman företag och stärker hela livsmedelskedjan (till exempel gemensam marknadsföring, logistiklösningar)
  • utveckling av produkter och/eller nya förpackningar och lokala marknader, varumärkes- och konceptutveckling
  • ökad lokal livsmedelsförsörjning (också ur ett beredskapsperspektiv) eller ökad direktförsäljning mellan producenter, konsumenter, förädlare och restaurangnäringen.

Projektet ska kunna bidra till att uppfylla målen i den nationella livsmedelsstrategin.

Samarbetsprojekt

Med samarbetsprojekt avses att den som söker stöd ska ha minst en partner som sökanden ingått en skriftlig samarbetsöverenskommelse med. Det ska finnas en gemensam nytta för båda parter att medverka i projektet. Samarbetsparten ska aktivt och tillsammans med projektägaren arbeta för att målen i projektet kan uppnås.

Allmän information om stödet, villkor som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket. Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Samarbeten - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Målgrupp för projektet

Målgrupp för samarbetsprojekten är livsmedelsproducenter och företag som bedriver småskalig livsmedelsförädling i regionens landsbygder. Även företag som ligger utanför landsbygdsstödsområdet kan vara föremål för projektets aktiviteter om verksamheten tillför ett mervärde till landsbygden.

Projektaktiviteterna ska primärt leda till att företagen i högre grad ska kunna utvecklas affärsmässigt och marknadsanpassa sig för att svara upp mot kundernas behov (även mot en exportmarknad för att öka exporten om så är möjligt), att nya arbetstillfällen växer fram samt att landsbygdens resurser exempelvis i form av råvaror ska kunna tas tillvara på ett mera fördelaktigt sätt. Vid bedömningen av en ansökan är det av vikt vilka långsiktiga effekter projektet kan få på företagens ekonomiska tillväxt i form av ökad omsättning och förbättrad lönsamhet. En faktor vid bedömningen av projekten är att resultaten kan få långsiktiga effekter även efter projektets slut.

Hur ansöker jag?

Ansökan lämnas in i e-tjänsten på Jordbruksverkets webbplats. Utlysningen är öppen för ansökningar från 2024-03-01 fram till 2024-04-30 då utlysningen stänger.

E-tjänst där du ansöker om stödet, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

  • Logga in med BankID, gå till ”E-tjänster inom Mina sidor”
  • välj Projekt, investerings- och företagsstöd”
  • under punkt 3 ”Välj stöd” ska du välja ”Samarbete”
  • under punkt 4 ”Komplettera med rätt inriktning” ska du välja ”Samarbete” och därefter ”Livsmedel och besöksnäring".

Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar, behöver du en fullmakt.

Fullmakt för e-tjänster hos Jordbruksverket - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss