Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Mål för friluftslivet

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. Det regionala arbetet med friluftsliv samordnas av Länsstyrelsen utifrån de tio nationella målen för friluftsliv. Om aktörer vill genomföra satsningar utifrån friluftsmålen finns det möjlighet att ansöka om flera olika stöd.

Varför är friluftsliv viktigt?

Friluftsliv ger oss hälsa, förståelse för naturen och regional utveckling. Kontakt med naturen är bra för både den fysiska och psykiska hälsan. Tillgången till friluftsliv är därför värdefull både för den enskilda människan och för samhället i stort.

Friluftslivet stärker den svenska ekonomin och skapar arbetstillfällen i hela landet, framförallt inom naturturism.

Vad är friluftsliv för Länsstyrelsen?

Med friluftsliv menar vi vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.

Tio nationella mål för friluftslivet

Sverige har tio nationella mål för friluftslivet. Kommuner, myndigheter och andra aktörer kan ta stöd i de nationella målen för att planera och arbeta för friluftsliv. Naturvårdsverket står för nationell samordning av arbetet med friluftslivsmålen.

Sveriges friluftsmål, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Landshövdingestafett – aktiviteter i länets kommuner

Landshövding Maria Larsson kommer under året besöka spännande utflyktsmål i alla länets tolv kommuner för att slå ett slag för friluftslivets möjligheter. Det är en del i en nationell landshövdingestafett som genomförs under Friluftslivets år 2021.

Datum för landshövdingestafetten och mer information.

Länsstyrelsen samordnar arbetet regionalt

Länsstyrelsens uppdrag är att leda och samordna arbetet i länet. De nationella målen för friluftsliv vägleder oss i arbetet.

Friluftslivet är variationsrikt och har beröringspunkter med arbetet med samhällsplanering, folkhälsa, skola, vård och omsorg, kultur, naturvård och miljö samt regional och lokal utveckling. Många myndigheter behöver därför samverka om friluftslivet.

Friluftsliv bedrivs till stora delar oorganiserat men det finns också många föreningar, skolor och företag som organiserar friluftslivsaktiviteter. Ofta sker friluftslivet på annans mark med stöd av allemansrätten.

Länsstyrelsen samarbetar och har dialog med regionen, kommunerna, Skogsstyrelsen, föreningar, företag, markägare och andra aktörer i länet som arbetar med och berörs av friluftsliv.

Så arbetar vi i Örebro län

I Örebro län arbetar vi enligt de nationella friluftsmålen. Det är framför allt Länsstyrelsen, Region Örebro län, Skogsstyrelsen och kommunerna som arbetar övergripande med friluftsliv i länet. Vi har en strategi som går ut på att stötta aktiviteter som innebär att barn och ungdomar kommer ut i naturen. Vi vill också gärna utveckla samarbetet mellan aktörer inom länet som är verksamma inom områdena friluftsliv och naturturism.

Länsstyrelsen ansvarar för ett samverkansforum för friluftsliv i länet, för att samordna arbetet och verksamheterna inom områdena friluftsliv och naturturism. I samverkansforum för friluftsliv ingår:

  • Ingrid Andrén, Samhällsbyggnad Bergslagen
  • Daniel Gustafson, Länsstyrelsen (samordnare)
  • Johan Karlström, Region Örebro
  • Ankie Rauséus, Hopajola
  • Erik Trostek, Skogsstyrelsen
  • Åsa Wistrand, Örebro kommun

Länsstyrelsen håller med jämna mellanrum seminarier för att utveckla arbetet med friluftsliv i länet. Syftet med seminarierna är att främst att främja aktörernas samverkan, ge möjlighet till erfarenhetsutbyte, inspirera och höja kunskapen.

Information för dig som är verksam inom friluftsliv och naturturism

Länsstyrelsen har flera olika uppdrag som knyter an till friluftsliv. För att underlätta för dig som är verksam inom friluftsliv eller naturturism finns här länkar till andra områden med koppling till ämnet.

För dig som arbetar med samhällsplanering och friluftsliv

Planeringsunderlag, riksintressen för friluftsliv, sammanfattande redogörelse med mera.

Planering och byggande

För dig som arbetar med naturturism

Friluftsliv i länet, informationsmaterial om besöksmål

Naturturism

Allemansrätten och informationsmaterial om allemansrätten hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Föreskrifter för allmänheten i skyddade områden finns under varje reservat och fullständiga föreskrifter finns i beslutet. I föreskrifterna kan finnas inskränkningar för organiserad verksamhet.

Sök naturreservat på sidan Besöksmål

Om du behöver söka dispens eller tillstånd för aktiviteter och ingrepp i natur:

Dispens eller tillstånd för aktiviteter och ingrepp i natur

Om din verksamhet är i vattenområden kan du behöva tillstånd eller anmäla vattenverksamhet:

Anmälan om vattenverksamhet

För dig som söker information om fiske

Fiske

Fiskevatten

För dig som söker information om jakt

Jakt och vilt

Bidrag och stöd för arbete med friluftsliv

Det finns olika möjligheter att finansiera satsningar inom friluftsliv. Det finns till exempel statliga bidrag, EU-stöd och utlysningar från myndigheter, kommuner, organisationer, stiftelser, företag med flera. Länsstyrelsen hanterar flera typer av stöd som olika aktörer kan söka för att genomföra satsningar som bidrar till friluftslivsmålen.

Lokala naturvårdsinsatser (LONA)

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, och i förlängningen föreningar och privatpersoner, att få statligt bidrag på 50 procent, för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Det går att få stöd för att till exempel ta fram friluftsplaner, kartlägga friluftsvärden, anläggningar som spänger, stigar eller fågeltorn eller för kunskapsspridning, till exempel guidningar, broschyrer och informationstavlor.

Integration

Friluftsliv kan bidra till att skapa mötesplatser, bidra till kunskaper om natur och hållbar utveckling. Naturbruk och besöksnäring kan också vara ett första steg in på arbetsmarknaden för nyanlända.

Kulturhistoriska miljöer

Du kan söka bidrag från Länsstyrelsen om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla. Detta kan kopplas ihop med friluftslivsintressen då många uppskattar att besöka kulturhistoriskt intressanta miljöer.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss