Risk för gräsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skogsprogram för Örebro län

Örebro läns skogsprogram ska utveckla länets hållbara brukande av skog genom att främja dialog och samarbete mellan skogsnäringen, naturvården, besöksnäring och andra skogliga intressenter. Programmet lanserades i september 2021. Arbetet inom programmet fortsätter, bland annat ska en handlingsplan tas fram.

Skogsprogrammet utgår från att skogen är länets viktigaste naturresurs och att denna resurs ska tas tillvara ännu mera. Det ska bland annat byggas mer i trä, fossila bränslen ska ersättas med förnybara skogsbränslen och nya hållbara produkter och tjänster med skogen som bas ska tas fram. Och fler människor ska lära känna och upptäcka skogen i Örebro län.

Skogsprogrammet ska ses som ett underlag för en framtida samverkan och dialog
om frågor som rör skogen. Programmet ska fungera vägledande och inspirerande för
deltagande aktörer i sina respektive verksamheter med koppling till skogarna i Örebro
län. Skogsprogrammet är ett frivilligt åtagande för länets skogliga aktörer. 

Örebro läns skogsprogram är framtaget av Länsstyrelsen i Örebro län, i samarbete med Region Örebro län och Skogsstyrelsen. Det finns också en arbetsgrupp och en referensgrupp med parter från skogs- och träindustri, skogsägare, ideella naturvårdsorganisationer, jägare, företrädare för turismen samt kommuner.

Tar avstamp i det nationella skogsprogrammet

År 2018 beslutade regeringen om ett nationellt skogsprogram med en vision, fem fokusområden och mål som ska bidra till att uppnå visionen. Örebro läns skogsprogram tar avstamp i det nationella programmets vision och fokusområden, utifrån regionala förutsättningar, intressen och behov.

Inriktning och val av fokusområden

I Örebro län har vi valt fyra av de fem fokusområden som återfinns i det nationella skogsprogrammet:

 • Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta.
 • Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.
 • Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass.
 • Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen.

I Örebro län har vi också valt att särskilt fokusera på fokusområdet Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta. En avgränsning är att det regionala programmet inte omfattar det nationella fokusområdet Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete, eftersom det hanteras på nationell nivå.

Region Örebro län ansvarar för fokusområde Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass och har tagit fram Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass - regional handlingsplan (regionorebrolan.se)  Länk till annan webbplats.

Skogsprogram för Örebro län

Läs hela Örebro läns skogsprogram (pdf, 28 sidor). Programmet finns också i tryckt format hos Länsstyrelsen.

Skogsprogram för Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jämställdhet inom skogssektorn

Ett av målen i länets skogsprogram är att skogsnäringen erbjuder en attraktiv sysselsättning för både kvinnor och män. År 2011 visade en nationell underskning på en tydlig könssegregering av den skogliga arbetsmarknaden och att skogligt utbildade kvinnor i högre utsträckning än män valde att lämna sektorn. År 2022 gjordes en uppföljande undersökning för att se hur den skogliga arbetsmarknaden utvecklats under de senaste tio åren.

Tio år med jämställdhet på agendan: Nationell uppföljning av skogligt utbildades villkor på arbetsmarknaden, SLU Länk till annan webbplats.

Tio år med jämställdhet på agendan - Nationell uppföljning av skogligt utbildades villkor på arbetsmarknaden (pdf) Länk till annan webbplats.

Örebro läns skogar ur ett klimatperspektiv

Risken för global uppvärmning, med svåra följder, är starkt sammankopplad med hur vi handskas med grundämnet kol. Växande skog tar genom fotosyntes upp koldioxid från luften och binder kolet i sina vävnader. Skogen är en potent kolfälla.

För att få ett underlag till arbetet med att öka klimatnyttan från Örebro läns skogar beställdes rapporten Örebro läns skogar ur ett klimatperspektiv. Rapporten är framtagen av Skogforsk, Skogsbrukets forskningsinstitut, som också ansvarar för innehållet.

Örebro läns skogar ur ett klimatperspektiv Länk till annan webbplats.

Lansering av skogsprogrammet

Skogsprogrammet lanserades i skogarna utanför Nora den 30 september 2021. Landshövding Maria Larsson, regionråd Irén Lejegren och alla som deltagit i framtagandet av programmet var inbjudna. Mat från skogen serverades i form av vildsvinsgulasch.

Kolbjörn Kindströmer, Mellanskog, Maria Larsson och Irén Lejegren utomhus.

En av talarna var Kolbjörn Kindströmer, Mellanskog, som också är med i referensgruppen. Här tillsammans med dåvarande landshövding Maria Larsson och regionråd Irén Lejegren. Foto: Länsstyrelsen

Klimatsmarta trähus – studiebesök i Lindesberg

Eftersom klimatfrågan är särskilt prioriterad gjorde deltagarna inom skogsprogrammet ett studiebesök till Lindesberg för att lära sig mer om att bygga i trä. En fördel med trä är att det binder koldioxid och därmed kan ses som ett mer klimatsmart val. Det kommunala fastighetsbolaget Lindesbergsbostäder, LIBO, och entreprenörer visade oss kvarteret Gåsen, brandstationen och Bergsparken i januari 2020 . 

Framtagandet av programmet – delaktighet och dialog

Startskottet för ett regionalt skogsprogram gick 2018. Statistikunderlag togs fram och en behovsanalys med länets intressenter gjordes. Länsstyrelserna i Sörmland, Västmanland och Örebro län genomförde också ett gemensamt seminarium om skogen.

Under 2019 bildades en extern referensgrupp med bred representation av intressenter. Därtill bildades en arbetsgrupp med deltagare från Länsstyrelsen, Region Örebro län, Skogsstyrelsen och LRF samt en extern referensgrupp med bred representation av skogliga intressen. Arbetet fortsatte under 2020 men påverkade också av coronapandemin. I september 2021 kunde skogsprogrammet antas.

Skogsprogrammet och tillhörande fokusområden hålls samman av Länsstyrelsen i Örebro län. Region Örebro län ansvarar för fokusområdet Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass. Skogsstyrelsen sitter med i styrgruppen och har i uppdrag att stötta Länsstyrelsen i det regionala arbetet med programmet.

I arbetsgruppen ingår representanter från:

 • Lantbrukarnas riksförbund, LRF
 • Länsstyrelsen i Örebro län
 • Region Örebro län
 • Skogsstyrelsen.

I referensgruppen ingår representanter från:

 • Billerudkorsnäs
 • Business region Örebro, BRO (kommunalt näringsliv)
 • Mellanskog
 • Moelven
 • Naturskyddsföreningen
 • Sveaskog
 • Svenska jägareförbundet
 • Svenska lövträdföreningen, Småsågarnas riksförbund
 • Sveriges jordägareförbund
 • Örebro kommun (kommunal skogsförvaltning)
 • Ösjönäs, Tiveden (turismföretag).

Bakgrund och uppdrag

År 2015 antog EU:s jordbruksutskott en ny skogsstrategi. Huvuddragen i strategin är att förvalta skogen hållbart, främja effektivt användande av skogens råvaror och stärka skogsnäringens konkurrenskraft för att skapa mer jobb. 2018 beslutade regering om ett nationellt skogsprogram med visionen: "Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi".

Länsstyrelsen har sedan 2018 arbetat med ett regionalt skogsprogram. Finansieringen har kommit från medel beviljade av Skogsstyrelsen samt medel från Länsstyrelsen. Skogsprogrammet är prioriterat i Länsstyrelsens verksamhet och ingår som en del i den strategiska plan som antagits för perioden 2019–2022.

Skogsstyrelsen har i uppdrag att under åren 2020–2022 bistå regeringskansliet i det fortsätta genomförandet av det nationella skogsprogrammet. Det innebär bland annat att Skogsstyrelsen fördelar medel till regionala åtgärder, till exempel till regionala skogsprogram. I uppdraget ingår också att stötta länsstyrelsen i deras arbete.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss