Skogsprogram för Örebro län

I Örebro län pågår arbetet med att ta fram ett regionalt skogsprogram. Programmet och tillhörande handlingsplan förväntas bli klart under 2021. Arbetet sker i dialog med skogens olika intressenter, däribland skogsnäringen, myndigheter, intresseorganisationer och företagare.

Utgångspunkt i arbetet är det nationella skogsprogram som antogs av regeringen 2018, med visionen ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”

I Örebro län har vi valt fyra av de fem fokusområden som återfinns i det nationella skogsprogrammet:

 • Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta.
 • Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.
 • Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass.
 • Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen.

Målet är att under 2020–2021 ta fram ett program med mål, delmål och åtgärder för de olika fokusområdena. Parallellt med att ta fram programmet har vi valt att börja med fokusområdet Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta. I januari 2020 gjorde vi därför ett studiebesök på temat trähusbyggande. Eventuellt kommer vi att göra ett fältbesök för att titta på återvätning av torvmarker.

Klimatsmarta trähus – studiebesök i Lindesberg

Skogsprogrammets arbetsgrupp och referensgrupp besökte i januari 2020 Lindesberg för att lära sig mer om att bygga i trä. En fördel med trä är att det binder koldioxid och därmed kan ses som ett mer klimatsmart val. Det kommunala fastighetsbolaget Lindesbergsbostäder, LIBO, och entreprenörer visade oss kvarteret Gåsen, brandstationen och Bergsparken. 

Örebro läns skogar ur ett klimatperspektiv

Länk till publikationen Örebro läns skogar ur ett klimatperspektiv

Risken för global uppvärmning, med svåra följder, är starkt sammankopplad med hur vi handskas med grundämnet kol. Växande skog tar genom fotosyntes upp koldioxid från luften och binder kolet i sina vävnader. Skogen är en potent kolfälla.

För att få ett underlag till arbetet med att öka klimatnyttan från Örebro läns skogar beställdes rapporten Örebro läns skogar ur ett klimatperspektiv. Rapporten är framtagen av Skogforsk, Skogsbrukets forskningsinstitut, som också ansvarar för innehållet.

Örebro läns skogar ur ett klimatperspektiv

Framtagandet av programmet – delaktighet och dialog

Startskottet för ett regionalt skogsprogram gick 2018. Statistikunderlag togs fram och vi genomförde en behovsanalys med länets intressenter. Länsstyrelserna i Sörmland, Västmanland och Örebro län genomförde också ett gemensamt seminarium om skogen.

Under 2019 fokuserade vi på att förankra arbetet i länet. En arbetsgrupp med deltagare från Länsstyrelsen, Region Örebro län, Skogsstyrelsen och LRF bildades samt en extern referensgrupp med bred representation av skogliga intressen. Under 2020 formulerades mål och delmål gemensamt inom programmet. Förhoppningen är att programmet kan antas 2021.

Skogsprogrammet och tillhörande fokusområden hålls samman av Länsstyrelsen i Örebro län. Region Örebro län ansvarar för att ta fram en handlingsplan för fokusområdet Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass. Skogsstyrelsen sitter med i styrgruppen och har i uppdrag att stötta Länsstyrelsen i det regionala arbetet med programmet.

I arbetsgruppen ingår representanter från:

 • LRF
 • Länsstyrelsen i Örebro län
 • Region Örebro län
 • Skogsstyrelsen.

I referensgruppen ingår representanter från:

 • Billerud Korsnäs
 • Jordägarförbundet
 • Kommunalt näringsliv (Business Region Örebro, BRO)
 • Mellanskog
 • Moelven
 • Naturskyddsföreningen
 • Småskalig trä- och lövträdförädling
 • Sveaskog
 • Svenska Jägareförbundet
 • Turismföretag (Ösjönäs, Tiveden)
 • Örebro kommuns skogsförvaltning.

Bakgrund och uppdrag

År 2015 antog EU:s jordbruksutskott en ny skogsstrategi. Huvuddragen i strategin är att förvalta skogen hållbart, främja effektivt användande av skogens råvaror och stärka skogsnäringens konkurrenskraft för att skapa mer jobb. 2018 beslutade regering om ett nationellt skogsprogram med visionen: "Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi".

Länsstyrelsen har sedan 2018 arbetat med ett regionalt skogsprogram. Finansieringen har kommit från medel beviljade av Skogsstyrelsen samt egna medel. Skogsprogrammet är prioriterat i Länsstyrelsens verksamhet och ingår som en del i den strategiska plan som antagits för perioden 2019–2022.

Skogsstyrelsen har i uppdrag att under åren 2020–2022 bistå regeringskansliet i det fortsätta genomförandet av det nationella skogsprogrammet. Det innebär bland annat att Skogsstyrelsen fördelar medel till regionala åtgärder, till exempel till regionala skogsprogram. I uppdraget ingår också att stötta länsstyrelsen i deras arbete.

Kontakt