Fiskevatten i Örebro län

Det finns många sjöar och vattendrag att fiska i inom Örebro län. De största sjöarna att fiska i är Hjälmaren och Vättern. När du fiskar är det viktigt att känna till vilka fiskeregler som gäller.

Regler för fritidsfiske

På svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i bland annat Vättern och Hjälmaren.

Kräftfiske i Vättern 2024

Fredagen den 23 augusti klockan 17 startar årets kräftfiske för allmänheten på Vättern.

Kräftfiske utan tillstånd på allmänt vatten i Vättern är tillåtet från fredag till söndag, under tre helger med start den sista fredagen i augusti.

En person får fiska upp till 60 godkända kräftor (10 centimeter eller större) per dygn. Kräftor på allmänt vatten får bara fångas med kräftbur, fångst i andra redskap eller vid dykning är förbjudet.

Helger när du får fiska kräftor i Vättern

  • 23 augusti kl. 17 – 25 augusti kl. 17
  • 30 augusti kl. 17 – 1 september kl. 17
  • 6 september kl. 17 – 8 september kl. 17

Mer information om kräftfisket

Information om kräftfisket i Vättern och vilka regler som gäller får du via Vätternvårdsförbundets webbplats: 

Kräftfiske i Vättern, Vätternvårdsförbundet Länk till annan webbplats.

Signalkräfta är en invasiv art

Signalkräfta (Pacifastacu leniusculus) är en invasiv främmande art. Signalkräftan kan prida sjukdomen kräftpest vidare till vår inhemska flodkräfta, som är akut hotad.

Det är tillåtet att fiska signalkräfta, men det är förbjudet att importera, odla och sätta ut signakräfta i naturen. Tänk på att tvätta båt och redskap mellan sjöar och vattendrag för att minimera spridningen av kräftpest.

Signalkräfta - Arter och livsmiljöer, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Invasiva främmande arter Länk till annan webbplats.

Fiska i Vättern

Du är välkommen att från strand eller båt meta, pimpla, spinn-, haspelfiska eller flugfiska i Vättern. Detta handredskapsfiske får fritt bedrivas över hela Vättern.

Trollingfiske och dragrodd är tillåtet på allmänt vatten samt på enskilt vatten utanför så kallad öppen strand. Svensk medborgare samt utländsk medborgare stadigvarande bosatt i Sverige får dessutom på allmänt vatten, utan stöd av enskild fiskerätt, fritt fiska för husbehov med sammantaget 6 rörliga redskap per person. Rörliga redskap är exempelvis nät, mjärdar, ryssjor och burar.

Tänk på att du har en skyldighet som fritidsfiskare att ta reda på och följa gällande fiskeregler.

Fiskeregler som gäller för fritidsfiske, svenskafiskeregler.se Länk till annan webbplats.

Information om Vättern webbplatsen Vätternvårdsförbundet Länk till annan webbplats.

Fiska i Hjälmaren

Hjälmaren erbjuder mycket goda fiskemöjligheter. Både fritidsfisket och yrkesfisket är omfattande. För att vårda fiskebestånden är det viktigt att vi följer fiskereglerna.

Här beskriver vi de viktigaste reglerna som du måste känna till när du fiskar i Hjälmaren. Du kan också läsa mer om vilka fiskeregler som gäller i broschyren om fritidsfiske i Hjälmaren.

Hjälmarens vatten delas in i allmänt och enskilt vatten. I allmänt vatten tillhör fiskerätten staten, vilket innebär att fisket i stor utsträckning är fritt för alla, I enskilt vatten tillhör fiskerätten fastighetsägaren.

Karta över Hjälmaren som visar vilka delar av Hjälmaren som är enskilt vatten och allmänt vatten.

Karta från Lantmäteriet

Fiskemetoder i allmänt vatten

I allmänt vatten och i del av Mellanfjärden, där fisket är fritt för var och en får följande redskap användas:

  • Handredskap (spö, pilk och liknande som är utrustade med lina och högst tio krokar).
  • Högst 100 meter bottensatta nät. Nätets tillåtna största djup är tre meter.
  • Högst en långrev med högst 100 krokar, ej uppflötade.
  • Högst sex ryssjor eller burar. Vid fiske med ryssjor får högst sex strutar användas samtidigt.

Vid dörj-, utter- och trollingfiske får högst tio beten per båt användas. Redskapsbestämmelserna gäller per person och varje fiskare får, förutom vid handredskapsfiske, använda högst sex redskap vid ett och samma tillfälle.

Fiskemetoder i enskilt vatten

I enskilt vatten är handredskapsfiske (spö, pilk och liknande som är utrustade med lina och högst tio krokar) tillåtet för var och en med stöd av så kallad frifiskerätt.

Fiskemetoden får dock inte kräva användning av båt, vilket innebär att utter-, trolling-, dörj- och dragroddsfiske är förbjudet. Fisket får inte heller ske med ståndkrok, angeldon eller sax.

Förbjudna fiskemetoder

Fiske med nät är förbjudet där maskstorleken är mellan 40 och 120 millimeter. De maskstorlekar som anges i bestämmelserna avser sträckt maska, det vill säga diagonallängd.

Det är förbjudet att använda krokredskap för att hugga eller rycka fast krok i fisken.

I den del av Mellanfjärden där fisket är fritt för var och en, är fiske med nät förbjudet från 1 maj till och med 31 augusti. Det är även förbjudet att fiska närmare än 100 meter från fasta redskap eller vattenbruksanläggningar.

För vissa fiskarter finns ett minimimått angivet för hur stor fisken måste vara för att du ska få fånga den. Minimimåtten avser avståndet från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets. I Hjälmaren är minimimåttet för

  • ål 65 cm
  • gös 45 cm
  • kräfta 10 cm.

Fisk och kräftor som är mindre än minimimåttet ska omedelbart sättas tillbaka i sjön.

Ålfiske är förbjudet i Hjälmaren. Yrkesfiskare som uppfyller vissa villkor kan erhålla dispens från förbudet av Fiskeriverket.

För att få fiska kräftor i Hjälmarens allmänna vatten krävs särskilt tillstånd av Länsstyrelsen. Sådant tillstånd ges bara till licensierade yrkesfiskare.

Vid fiske med handredskap gäller samma regler för utländska som för svenska medborgare. Övrigt fritidsfiske som sker utan stöd av enskild fiskerätt kräver stadigvarande bosättning i landet eller särskilt tillstånd.

Kartor över fiskevårdsområden

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta och här kan du se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden. I samtliga vatten som visas i kartan krävs fiskekort. Här finns också mycket annan information, exempelvis vilka fiskarter som finns, länkar till fiskekortsförsäljare och föreningarnas webbplatser.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss