Fiskevatten i Örebro län

Det finns många sjöar och vattendrag att fiska i i Örebro län. De största sjöarna att fiska i är Hjälmaren och Vättern.

Fiska kräftor i Vättern

Kräftfiske utan tillstånd på allmänt vatten i Vättern är tillåtet från fredag till söndag, under tre på varandra följande helger med start den sista fredagen i augusti. Under dessa helger får fiske bedrivas från fredag klockan 17 till söndag klockan 17.

Det innebär att 2021 är följande datum och tider tillåtna att fiska utan tillstånd på allmänt vatten:

 • 27 augusti kl. 17 – 29 augusti kl. 17
 • 3 september kl. 17 – 5 september kl. 17
 • 10 september kl. 17 – 12 september kl. 17

Här beskriver vi de viktigaste reglerna som du måste känna till när du fiskar kräftor i Vättern. Mer information om fiske i Vättern får du via Vätternvårdsförbundets webbplats. 

Kräftfiske i Vättern 2021 (Vätternvårdsförbundet) Länk till annan webbplats.

Flyktöppningar ska finnas i kräftburar som används i Vättern. Detta gäller även vid fiske på enskilt vatten.

Kräftburar vars maskstorlek understiger 50 millimeter skall vara försedda med minst två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 28 millimeter placerade i den nedre kanten av redskapets sida i sådant läge att flyktvägarna ut ur redskapet inte blockeras. I de fall redskapet saknar en plan bottenyta skall flyktöppningarna placeras mitt emot varandra (diametralt i redskapet) så att minst en flyktväg förblir oblockerad oavsett vilket läge redskapet intar på bottnen.

Se vidare (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena, 2 kap. 28 b §. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För kräftor gäller minimimått på 10 cm mätt från pannspets till stjärtspets.

kräfta

Kräftor under 10 cm skall omedelbart återutsättas.

Fiske på allmänt vatten får ske med högst 6 burar per person. Maximalt får en person fånga och behålla 60 kräftor per dygn.

Om burarna läggs på lina så får dom inte kopplas samman med annan fiskares redskap. Fångst av kräfta får inte ske vid dykning.

Se vidare förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fisket får endast bedrivas på allmänt vatten som enkelt uttryckt kan sägas vara allt vatten som inte är enskilt. Strandvattenregeln innebär att till enskilt vatten räknas allt vatten inom 300 meter från fastland eller ö som är minst 100 meter lång. I de fall då tre meters djupkurva går längre ut än 300 meter är allt vatten innanför denna djupkurva enskilt vatten.

För vikar och sund gäller dessutom kilometerregeln vilket förenklat innebär att vatten i vikar och sund blir enskilt om bredden på mynningen mot egentliga Vättern understiger 1 kilometer räknat från stranden av fastlandet eller från ö som är minst 100 meter lång.

För att förhindra uppkomst av mindre enklaver med allmänt vatten omgärdat av enskilt vatten gäller enklavregel som innebär att allt vatten som har förbindelse med egentliga Vätterns allmänna vatten räknas som enskilt.

Se vidare lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt översiktskarta nedan:

Översiktskarta enskilt och allmänt vatten i Örebro läns del av Vättern Öppnas i nytt fönster.

Strandlinjer och vattendjup ska vid tillämpningen av denna lag bestämmas efter förhållanden vid ett vattenstånd av 2,97 meter över västra slusströskeln vid Motala.

Länsstyrelsen har som vägledning upprättat översiktskartan över enskilt och allmänt vatten i Örebro län.

Gränsdragningen är översiktlig och har ingen rättsverkan. Det är alltid upp till den enskilde fiskaren att förvissa sig om vad som är enskilt och allmänt vatten.

Kräftburen ska vara utmärkt med fiskekula med en diameter av minst 15 centimeter, alternativt en cylinder som är minst 20 cm lång och minst 6 cm diameter. Färgen på kulan eller cylindern skall vara röd, orange, gul eller vit och vara försedd med bokstaven F, vilket står för fritidsfiskare. På kulan eller cylindern ska det även framgå fiskarens namn och adress eller namn och telefonnummer.

Se vidare Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap och vattenbruksanläggningar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att ytterligare minska risken för spridning av kräftpest är det endast tillåtet att transportera levande kräftor direkt från sjön till platsen där de ska kokas. Det är inte längre tillåtet att sälja levande kräftor från fritidsfiske på allmänt vatten. Däremot är det tillåtet att sälja levande kräftor om fiske sker med stöd av enskild rätt och kräftfisket bedrivs inom näringsverksamhet. Då får också kräftor transporteras okokta mellan den som bedrivit fisket, återförsäljare och köpare.

Fiska i Hjälmaren

Hjälmaren erbjuder mycket goda fiskemöjligheter. Både fritidsfisket och yrkesfisket är omfattande. Därför är det viktigt att vi vårdar fiskebestånden och det gör vi bland annat genom att följa fiskebestämmelserna. ​​​​​​

Här beskriver vi de viktigaste reglerna som du måste känna till när du fiskar i Hjälmaren.

Hjälmarens vatten delas in i allmänt och enskilt vatten. I allmänt vatten tillhör fiskerätten staten, vilket innebär att fisket i stor utsträckning är fritt för alla, medan fiskerätten i enskilt vatten tillhör fastighetsägaren.

Vad som utgör allmänt respektive enskilt vatten regleras i Vattengränslagen (1950:595). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fiske kan delas upp i två grupper, fritidsfiske och yrkesfiske. Som fritidsfiske räknas sportfiske och fiske till husbehov. För att få yrkesfiska krävs yrkesfiskelicens.

I allmänt vatten och i del av Mellanfjärden, där fisket är fritt för var och en får följande redskap användas:

 • Handredskap (spö, pilk och liknande som är utrustade med lina och högst tio krokar).
 • Högst 100 meter bottensatta nät. Nätets tillåtna största djup är tre meter.
 • Högst en långrev med högst 100 krokar, ej uppflötade.
 • Högst sex ryssjor eller burar. Vid fiske med ryssjor får högst sex strutar användas samtidigt.

Vid dörj-, utter- och trollingfiske får högst tio beten per båt användas. Redskapsbestämmelserna gäller per person och varje fiskare får, förutom vid handredskapsfiske, använda högst sex redskap vid ett och samma tillfälle.

I enskilt vatten är handredskapsfiske (spö, pilk och liknande som är utrustade med lina och högst tio krokar) tillåtet för var och en med stöd av så kallad frifiskerätt.

Fiskemetoden får dock inte kräva användning av båt, vilket innebär att utter-, trolling-, dörj- och dragroddsfiske är förbjudet. Fisket får inte heller ske med ståndkrok, angeldon eller sax.

Fiske med nät är förbjudet där maskstorleken är mellan 40 och 120 millimeter. De maskstorlekar som anges i bestämmelserna avser sträckt maska, det vill säga diagonallängd.

Det är förbjudet att använda krokredskap för att hugga eller rycka fast krok i fisken.

Särskilda fiskeförbud

I den del av Mellanfjärden där fisket är fritt för var och en, är fiske med nät förbjudet från 1 maj till och med 31 augusti. Det är även förbjudet att fiska närmare än 100 meter från fasta redskap eller vattenbruksanläggningar.

För vissa fiskarter finns ett minimimått angivet för hur stor fisken måste vara för att du ska få fånga den. Minimimåtten avser avståndet från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets. I Hjälmaren är minimimåttet för

 • ål 65 cm
 • gös 45 cm
 • kräfta 10 cm.

Fisk och kräftor som är mindre än minimimåttet ska omedelbart sättas tillbaka i sjön.

Ålfiske är förbjudet i Hjälmaren. Yrkesfiskare som uppfyller vissa villkor kan erhålla dispens från förbudet av Fiskeriverket.

För att få fiska kräftor i Hjälmarens allmänna vatten krävs särskilt tillstånd av Länsstyrelsen. Sådant tillstånd ges bara till licensierade yrkesfiskare.

Vid fiske med handredskap gäller samma regler för utländska som för svenska medborgare. Övrigt fritidsfiske som sker utan stöd av enskild fiskerätt kräver stadigvarande bosättning i landet eller särskilt tillstånd.

Film om att fiska i Hjälmaren

Fiskar du på Hjälmaren? Fiskerikonsulent Martin Engström berättar om vad som gäller för fisket på Hjälmaren.

Övriga fiskevatten i Örebro län

Utöver Hjälmaren och Vättern finns det flera andra sjöar och vattendrag i Örebro län som går att fiska i. Här får du information om vad du kan fiska i länets fiskevatten, vem som har hand om vattnet och hur servicen ser ut.

Förvaltning

Askersunds fiskevårdsförening

Fiskarter

Abborre, gädda och gös.

Fiskeservice

 • Båtar finns att hyra vid Gästhamnen i Askersund och Husabergsudde Camping.
 • Stugor finns att hyra vid Husabergsudde Camping.

Fiskekort

Förvaltning

Sveaskog, Svea fiskevatten.

Fiskarter

Abborre och gädda.

Fiskevatten

Askersundsområdet.

För karta, kontakta Svea fiske i Mörrum: 0454-501 23 eller besök:

Sveaskog.se Länk till annan webbplats.

Fiskekort

BeGe:s Sport, 0583-104 63

Förvaltning

Munksjö fiskeklubbs vatten

Fiskarter

Abborre, gädda, lake och ål.

Fiskeservice

Båtramp i Olshammar.

Fiskekort

För dragrodd och trollning krävs fiskekort i Vätterns skärgård.

Övrig information

För övriga vatten informeras om fiskeregler vid lösandet av fiskekort.

Fritt fiske med handredskap men för dragrodd och trollning krävs fiskekort.

Förvaltning

Hammars fiskevårdsförenings vatten.

Fiskarter

Abborre, gädda, gös och ål (sparsamt).

Båtuthyrning

Hargebadet, Husabergsudde, Stora Hammarsundet och Gästhamnen i Askersund.

Båtramper

Gästhamnen Askersund och bakom glasbruket i Hammar.

Fiskekort för trollning

BeGe:s Sport, 0583-104 63

Serviceinformation

 • Låg brygga finns på Björkholmen.
 • Grillplats finns på Björkholmen och krokholmen.
 • Brygga för funktionsnedsatta finns i Norra Vätterns skärgård.
 • Vindskydd finns på Björkholmen.

Förvaltning

Leif och Magnus Danielsson

Fiskarter

regnbåge och öring

Fiskekort

Förvaltning

Hjärtasjöns fiskevårdsområde

Fiskarter

Abborre och gädda.

Fiskekort

Förvaltning

Storsjöns FVOF

Fiskarter

abborre, gädda och gös.

Fiskeservice

Båtramp - Storsjön, Länsväg 611 vid Emme.

Fiskekort

Allmänt vatten i Vättern

Fritt fiske med handredskap (met-, haspel-, och spinnspö, pilk o dylikt och har max 10 krokar) inklusive trollning och dragrodd.

Alsen och Kärrfjädern

I Alsen och Kärrafjärden (enskilt vatten) fritt fiske med handredskap (met-, haspel- och spinnspö, pilk o dylikt och har max 10 krokar). För dragrodd och trollning krävs fiskekort.

Fiskarter

Abborre, gädda, gös, harr, lax, sik, röding och öring.

Fiskeservice

 • Båtuthyrning
  Hargebadet, Husabergsudde, Stora Hammarsundet och gästhamnen i Askersund.
 • Båtramper
  Gästhamnen i Askersund och bakom glasbruket i Hammar.
 • Övrigt
  Brygga för funktionsnedsatta finns i Norra Vätterns Skärgård.
  Stugor finns att hyra vid Husabergsudde Camping.

Fiskekort trollning

Förvaltning

Åmmelången-Kärrafjärdens fiskevårdsområde.

Fiskekort

Förvaltning

Kilsbergens sportfiske

Fiskarter

Abborre och gädda.

Fiskekort Fjugesta

Fiskekort Karlskoga

Fiskekort Kristinehamn

Fiskekort Nora

Fiskekort Örebro

Övrig information

Serviceinformation

Brygga för funktionsnedsatta finns vid Grytsjön.

Förvaltning

Västersjöns fiskevårdsområde.

Fiskarter

Abborre, gädda och gös (sparsamt).

Fiskekort

Lennart Peterson, 0586-441 03

Övrig information

Erik Nicklasson, 0586-427 39

Serviceinformation

Grillplats på Hästudden.

Förvaltning

Ölen-Storbjörkens fiskevårdsområde

Fiskarter

Abborre, gädda, gös, öring, lake samt vitfisk.

Fiskeservice

Båtramper finns vis Bagge sjöarna.

Fiskekort Degerfors

Fiskekort Svartå

Fiskekort Karlskoga

Övrig information

Fiskeinformation finns hos Torbjörn Carlsson 070-775 02 61,
0585-502 61

Förvaltning

Skagerns fiskevårdsområde

Fiskarter

Abborre, gädda, sik, Gullspångsöring och Gullspångslax (sparsamt).

Fiskeservice

 • Båtuthyrning - Otterbergets Camping
 • Båtramp - Otterbergets Camping och Vårbogrind
 • Djupkarta finns att köpa hos kortförsäljarna.

Fiskekort

Skagern Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

 • Brygga Vid Vårbogrind
 • Raststuga Stugor finns vid Otterbergets Camping, 0506-331 27

Förvaltning

Tisarens fiskevårdsområde

Fiskarter

Abborre, gädda, gös, öring och regnbåge.

Fiskeservice

Båtuthyrning och båtramp finns i Åsbro (kajen).

Fiskekort Hallsberg

Fiskekort Kumla

Fiskekort Åsbro

Fiskekort Örebro

Serviceinformation

Brygga för funktionsnedsatta finns vid Tisarstrand.

Förvaltning

Boo Egendom AB

Fiskarter

Abborre, gädda, gös och vit fisk. Regnbåge (Lilla Kringsjön och Ledstigen) - Särskilt fiskekort.

Fiskeservice

Uthyrning av båtar och båtplats.

Fiskekort Hjortkvarn

Fiskekort Pålsboda

Övrig information

Boo Egendom AB Länk till annan webbplats.

Förvaltning

Svennevads fiskevattenägare

Fiskarter

Abborre, gädda och gös.

Fiskekort Pålsboda

Fiskekort Svennevad

Övrig information

Östra delen tillhör Brevens Bruk AB.

Förvaltning

Hällefors fiskevårdsförening

Fiskarter

Abborre, gädda, lake, sik, ål och öring.

Båtuthyrning

Vid sjön Flaxen: Mickes Skog och Trädgård, 0591-100 29

Båtramper

Norrälgen, Sör-Älgen, Torrvarpen och Halvarsnorren.

Fiskekort Hällefors

Fiskekort Grythyttan

Statoil, 0591-140 75, även fiskekortsautomat

Fiskekort Lesjöfors

Arne Eriksson, 0590-330 34

Fiskekort Sikfors

Sörälgens Camping, 0591-151 50

Fiskekort Sävsjön

Bergslagsgården, 0581-180 49, fiskekortsautomat finns

Övrig information

För boende och övrig information se Hällefors fiskevårdsförening Länk till annan webbplats.

Förvaltning

Hällefors fiskevårdsförening

Fiskarter

Regnbåge, öring i Mettjärn, även harr och röding. Röding finns även i Högbornstjärn.

Fiskeservice

För boende och övrig information se Hällefors fiskevårdsförening. Länk till annan webbplats.

Fiskekort Hällefors

Fiskekort Grythyttan

Statoil, 0591-140 75, även fiskekortsautomat

Fiskekort Lesjöfors

Arne Eriksson, 0590-330 34

Fiskekort Sikfors

Sörälgens Camping, 0591-151 50

Fiskekort Sävsjön

Bergslagsgården, 0581-180 49, fiskekortsautomat finns

Serviceinformation

Brygga för funktionsnedsatta finns vid Lilla Sandsjön.

Förvaltning

Hällefors fiskevårdsförening

Fiskarter

Regnbåge och öring

Fiskeservice

Hänglandstjärn: put and take

För boende och övrig information se Hällefors fiskevårdsförening Länk till annan webbplats.

Fiskekort Hällefors

Fiskekort Grythyttan

Statoil, 0591-140 75, även fiskekortsautomat

Fiskekort Lesjöfors

Arne Eriksson, 0590-330 34

Fiskekort Sikfors

Sörälgens Camping, 0591-151 50

Fiskekort Sävsjön

Bergslagsgården, 0581-180 49, fiskekortsautomat finns

Förvaltning

Bergslagsgården

Fiskarter

Regnbåge

Fiskekort

Bergslagsgården, 0591-180 49

Serviceinformation

Brygga för funktionsnedsatta finns.

Förvaltning

Wikers AB

Fiskarter

Abborre och gädda.

Fiskekort Karlskoga

Wikers AB 0586-816 16

Förvaltning

Kilsbergen Sportfiske Länk till annan webbplats., ädelvatten

Fiskarter

Regnbåge, röding och öring.

Information om sjöar

 • Flugfiskesjöar Karlsdal: Bastkulltjärn och Kviddtjärn
 • Familjesjöar Karlsdal: Stenbotjärn och Lobergs Abborrtjärn
 • Äventyrssjöar Karlsdal: Trehörningen
 • Flytringsfiske med flugspö: Lobergstjärn

Fiskekort Degerfors

Fiskekort Fjugesta

Fiskekort Karlskoga

Fiskekort Kolsva

Måltavlan 0221-507 84

Fiskekort Kumla

Ferms Fiske & Fritid 019-57 81 90

Fiskekort Köping

OKQ8 12:an Mack AB 0221-147 47

Fiskekort Lindesberg
Jakto AB 0581-836 95

Fiskekort Hällefors

Mickes skog och trädgård 0591-100 29

Fiskekort Västerås

Fiskekort Nora

Statoil 0587-126 35

Fiskekort Örebro

Fiskekort Vintrosa

Lekhyttan Kök & Kiosk 019-29 20 20

Fiskekort Skinnskatteberg

Rune Cykel & Sport 0222-101 62

Serviceinformation

Fiskeinfo: 070-525 66 76

Förvaltning

Kilsbergen Sportfiske Länk till annan webbplats., naturvatten.

Fiskarter

Abborre och gädda.

Fiskekort Fjugesta

Fiskekort Karlskoga

Fiskekort Kristinehamn

Fiskekort Nora

Statoil 0587-126 35

Fiskekort Örebro

Fritt handredskapsfiske i kommunens del av Alkvettern.

Förvaltning

Karlskoga kommuns fria fiske

Fiskarter

Abborre, gädda och gös.

Serviceinformation

Två bryggor för funktionsnedsatta finns.

Förvaltning

Möckelns fiskevårdsområde Länk till annan webbplats.

Fiskarter

Abborre, gädda, gös, ål, Gullspångsöring, nors och siklöja.

Fiskekort Degerfors

Fiskekort Karlskoga

Serviceinformation

Brygga för funktionsnedsatta finns vid Sandviksbadet och Näset.

Förvaltning

Kilsbergen Sportfiske Länk till annan webbplats., ädelfiskvatten

Fiskarter

Regnbåge, röding och öring.

Information om sjöar

 • Flugfiskesjöar Villingsberg: Svarttjärn och Trehörningen
 • Familjesjöar Villingsberg: Mellanämten, Sör-Ämten och Sävsjön
 • Hyrsjö: Norrämten

Fiskekort Degerfors

Fiskekort Fjugesta

Fiskekort Karlskoga

Fiskekort Kumla

Ferms Fiske & Fritid 019-57 81 90

Fiskekort Hällefors

Mickes skog och trädgård 0591-100 29

Fiskekort Västerås

Fiskekort Nora

Statoil 0587-126 35

Fiskekort Örebro

Fiskekort Vintrosa

Lekhyttan Kök & Kiosk 019-29 20 20

Fiskekort Lindesberg
Jakto AB 0581-836 95

Fiskekort Kolsva
Måltavlan 0221-507 84

Fiskekort Köping
OK Q8 12:an Mack AB 0221-147 47

Fiskekort Skinnskatteberg

Rune Cykel & Sport 0222-101 62

Serviceinformation

Fiskeinfo: 070-525 66 76

Förvaltning

Kilsbergen sportfiske Länk till annan webbplats., naturvatten

Fiskekort Fjugesta

Fiskekort Karlskoga

Fiskekort Kristinehamn

Fiskekort Nora

Statoil, 0587-126 35

Fiskekort Örebro

Förvaltning

Kumla amatörfiskeklubb

Fiskarter

Regnbåge

Fiskekort Kumla

Fiskekort Örebro

Förvaltning:

Ekosafaris fiskevatten

Fiskarter

Abborre, gädda och gös.

Fiskeservice

Båtiläggningsplats finns vid Timmerudden.

Fiskekort Fjugesta

Puurtinen (f.d Hydro) 0585-10 016

Fiskekort Hasselfors

Värdshuset 0585-440 44

Fiskekort Laxå

Spelbutiken 0584-100 69

Fiskekort Svartå

Svartå handel 0585-500 19

Fiskekort Mullhyttan

Mullhyttan Cykel och Såg 0585-403 38

Fiskekort Degerfors:

Förvaltning

Hökensås Tiveden Sportfiske

Fiskarter

Regnbåge, öring, gädda och abborre.

Fiskeservice

Kortautomat finns i Granvik.

Fiskekort online på Hökensås Sportfiske Länk till annan webbplats., välj sedan "Tiveden".

Kontaktperson: Claes Roslund 0505-610 08

Fiskekort Askersund

Be-Ge's Järnhandel 0583-104 63

Fiskekort Karlsborg

Fiskekort Laxå

Camping Tiveden 0584-47 40 83, 0584-47 40 44

Fiskekort Töreboda

Time 0506-104 96

Förvaltning

Skagerns fiskevårdsområde

Fiskarter

Abborre, Gädda, Sik, Lake, Gullspångsöring och Gullspångslax (sparsamt).

Fiskeservice

Stug- och båtuthyrning: Camp Skagern, 0506-330 40

Båtramp: Otterbergets Camping och Vårbogrind

Fiskekort

Djupkarta finns att köpa hos kortförsäljarna.

På Skagern.com kan du köpa fiskekort Länk till annan webbplats..

Serviceinformation

Brygga vid Vårbogrind.

Förvaltning

Laxåsjöarnas Fiskevårdsförening

Fiskarter

Abborre, gädda, gös (Västra Laxsjön) och utsättning av öring (Östra Laxsjön).

Fiskeservice

Båtuthyrning vid Revelnbadet.

Fiskekort

ifiske: www.ifiske.se Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

Brygga för funktionsnedsatta finns vid Revelnbadet.

Förvaltning

Undens fiskevårdsområde

Fiskarter

Gädda, lake, abborre, sik, röding och öring.

Fiskeservice

Båtuthyrning och sjösättningsramp finns vid Tivedens Camping:
0584-47 40 83

Fiskekort Laxå

Turistbyrån 0584-109 20, 0584-47 33 37

Fiskekort Tiveden

Fiskekort Undenäs

Pump Bensin 0505-202 21

Fiskekort Finnerödja

Fiskeinformation

Skaraborgs fiskevattenägarförbund - Unden Länk till annan webbplats.

Förvaltning

Logsjön och Velandasjöns fiskevårdsområde

Fiskarter

Abborre och gädda

Fiskekort Lekhyttan

Lekhyttans Kök och Kiosk, 019-29 20 20

Fiskekort Fjugesta

Sholbergs, 0585-10021

Förvaltning

Kvistbro fiskevårdsområde

Fiskarter

Abborre, gädda och regnbåge.

Fiskekort Fjugesta

Fiskekort Mullhyttan

Mullhyttans cykel och sågservice AB, 0585-403 38

Förvaltning

Stora och Lilla Hemsjöns fiskevårdsområde

Fiskarter

Abborre, gädda och gös (sparsamt).

Hyrstuga och båtuthyrning: Anders Hjerpe 0585-430 83 / 0585-430 87 / 070-483 10 92

Fiskekort Lekhyttan

Lekhyttans Kök och Kiosk, 019-29 20 20

Fiskekort Mullhyttan

Serviceinformation

 • Grillplats finns.
 • Vindskydd finns.

Förvaltning

Multens fiskevårdsområde

Fiskarter

Abborre, gädda och öring (sparsamt).

Fiskekort Multen

ICA Träffen, 0585-400 42

Mullhyttan cykel och sågservice, 0585-403 38

Förvaltning

Sveaskog

Fiskarter

Abborre, gädda, gös och laxartad fisk.

Fiskekort

Fiskekort köper du på Sveaskogs webbplats Länk till annan webbplats.

Förvaltning

Fellingsbro sportfiskeklubb

Fiskarter

Abborre, gädda och gös.

Fiskekort

Fellingsbro: 070-553 47 65

Förvaltning

Oppäsen-Spadens fiskevårdsområde

Fiskarter

Abborre och gädda.

Fiskekort

Finnåkers kursgård, 0581-62 60 00

Förvaltning

Väringens fiskevårdsförening

Fiskarter

Abborre, gädda, gös, lake och öring.

Fiskeservice

 • Båtramp vid Frövi båtklubb och vid Väringsbricka.
 • Djupkarta på fiskekortet.
 • För fiske krävs egen båt.
 • Fiskekort

Fiskekort Frövi

Fiskekort Örebro

Sporting, 019-32 14 15

Fiskekort Opphammar

Nils-Åke Winnblad, 070-607 46 00

Förvaltning

Sveaskog, Fiskekort Malingsbo-Kloten

Fiskarter

Abborre, gädda, regnbåge och öring.

Fiskeservice

Båtuthyrning finns vid Kloten fritidsbyn.

Fiskekort

Fiskekort köper du på Sveaskogs webbplats Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

Bryggor för funktionsnedsatta finns vid Klotens fritidsby.

Förvaltning

Lindesjöns fiskevårdsområde

Fiskarter

Abborre och gädda.

Fiskekort

Fritt fiske med spö.

Övrig information

Kommunens kultur och fritid, 0581-811 66

Serviceinformation

Bryggor för funktionsnedsatta finns.

Förvaltning

Dammens fiskevårdsförening

Fiskarter

Abborre och gädda. I Bredsjön utsätts öring. I Rällsjön är gös utsatt.

Information om sjöar

Djupkarta för Bredsjön finns.

Fiskekort

Förvaltning

Löa fiskevårdsområde

Fiskarter

Abborre, gädda, gös och lake.

Fiskekort

Djupkarta upprättad år 2002 finns, inkluderas vid köp av årskort.
Information om Löa fiskevårdsområde på Fiskevattenägareförbundets webbplats. Länk till annan webbplats.

Fiskekort Kopparberg

Karmans jakt och fiske, 0580-107 45

Fiskekort Löa

Serviceinformation

Brygga för personer med funktionsnedsättning finns vid Annas Café.

Förvaltning

Ramsbergs fiskevårdsområde

Fiskarter

Abborre och gädda. Även gös i Glien. Öring i Ölsjön och Getryggsån.

Fiskeservice

Båt att hyra i Glien.

Fiskekort Ramsberg

Serviceinformation

 • Grillplats vid Ösaren.
 • Vindskydd vid Ösaren.

Förvaltning

Norrmogens Sportfiskeklubb

Fiskarter

Abborre, gädda, gös, sik (sparsamt), ål (sparsamt) och öring (sparsamt).

Fiskekort Ramsberg

Eriks Livs Eft, 0581-66 00 17

Förvaltning

Råsvalens fiskevårdsområde

Fiskarter

Abborre, gädda, gös (sparsamt) och öring (sparsamt).

Fiskeservice

Båtramp nedanför kyrkan i Guldsmedshyttan.

Fiskekort Guldsmedshyttan

Statoil, 0581-415 55

Fiskekort Lindesberg

Serviceinformation

Brygga för funktionsnedsatta finns.

​Förvaltning

Vedevåg-Högstabodas fiskevårdsområde​

Fiskarter

Abborre, gös, gädda, regnbåge och ål.

​Fiskekort Lindesberg

Hanssons Cykel och Fritid, 0581-260 15

Förvaltning

Uskens fiskevårdsområde

Fiskarter

Abborre, gädda och i Usken även sparsamt med öring.

Fiskeservice

Finns angivet på karta vilken kan köpas på alla försäljningsställen för fiskekort.

Fiskekort Lindesberg

Fiskekort Nora

Turistbyrån, 0581-811 70

Fiskekort Siggeboda

Uskavi friluftsgård, 0587-33 00 25

Förvaltning

Södra Hörkens-Stora Avlångens fiskevårdsområde.

Fiskarter

Abborre, gädda, gös, öring, sik och siklöja.

Fiskeservice

Båtramp finns vid Motormuséet.

Fiskekort Grängesberg

Fiskekort Ludvika

Turistbyrån, 0240-860 50

Serviceinformation

Anpassning för funktionsnedsatta finns vid Södra Hörken.

Förvaltning

Norra Hörkens fiskevårdsförening

Fiskarter

Abborre och gädda. Lertjärn, Svarttjärn, Norra Hörken och Örttjärn även öring. Norra Hörken även röding, och Orrleken även regnbåge.

Förvaltning

Hjulsjö - Grängeshyttans fiskevårdsområde

Fiskarter

Abborre, gädda och öring (sparsamt).

Fiskekort

Hällefors

Mickes Skog och Trädgård, 0591-100 29

Förvaltning

Ljusnarsbergs fiskevårdsförening

Fiskarter

Abborre, gös, gädda, öring och lake. Put-and-take med regnbåge.

Fiskekort Kopparberg

Fiskekort Ställdalen

Torgny Magnusson, 0580-205 38

Fiskekort Grängesberg

Shell, 0240-211 38

Förvaltning

Fåsjöns fiskevårdsområde

Fiskarter

Abborre, gädda, gös, lake, öring och ål.

Fiskeservice

Båtuthyrning finns vid Vretens kursgård och Åkerby herrgård.

Nora kommuns fiskekort gäller.

Fiskekort Nora

Statoil, 0587-126 35

Fiskekort Siggeboda

Uskavi friluftsgård, 0587-33 00 25

Fiskekort Åkerby

Serviceinformation

Bryggor för funktionsnedsatta finns vid Vreten, Åkerby och Storön.

Förvaltning

Saxens fiskevårdsområde

Fiskarter

Abborre, gädda, lake och öring.

Fiskeservice

Båtuthyrning: O Andersson Lerdalen

Båtramp hänvisning till Nor gemensamt med Vikern.

Fiskekort

Nora kommunfiskekort gäller

Statoil, 0587-126 35

Övrig information

Kontaktperson: Bengt Ekberg, 0587-121 11

Djupkarta finns till försäljning.

Förvaltning

Vikerns fiskevårdsområde

Fiskarter

Abborre, gädda och lake.

Fiskekort

Nora kommuns fiskekort gäller.

Turistbyrån, 0587-811 20

Förvaltning

Järnboås fiskevårdsområde

Fiskarter

Abborre och gädda. I Yxsjön även sik, och Rastälven även öring.

Fiskekort

Nora kommunfiskekort gäller.

Förvaltning

Nora-Gyttorps Sportfiskeklubb

Fiskarter

Regnbåge.

Fiskekort Nora

Fiskekort Örebro

Sporting, 019-32 14 15

Förvaltning

Norasjöns fiskevårdsområde

Fiskarter

Abborre, gädda, gös, öring och ål.

Fiskekort

Nora kommuns fiskekort gäller.

Fiskekort Nora

Fiskekort Örebro

Sporting, 019-32 14 15

Förvaltning

Nyhyttans fiskevårdsområde

Fiskarter

Abborre och gädda. Rastälven och Sången även sparsamt med öring.

Fiskekort

Nora kommunfiskekort gäller.

Fiskekort Nyhyttan

Rune Karlsson, 0587-600 04

Fiskekort Nora

Fiskekort Lindesberg

Team Sportia, 0581-141 69

Förvaltning

Nyhyttans fiskevårdsområde.

Fiskarter

Regnbåge, öring och röding.

Fiskekort Nora

Fiskekort Lindesberg

Övrig information

Information angående utsättningar: 070-258 52 56

Ordförande i Nyhyttans fiskevårdsområde

Kjell Gustavsson
Hagmarksvägen 2
713 33 Nora
070-237 89 30

Serviceinformation

 • Bryggor och toalett för personer med funktionsnedsättning finns.
 • Grillplats finns.
 • Plats för husvagn finns.
 • Vindskydd finns.

Förvaltning

Gamla och Nya Pershyttans fiskevårdsområde

Fiskarter

Abborre och gädda. Regnbåge i Norra Dammsjön

Fiskekort Nora

Nora kommuns fiskekort gäller.

Statoil, 0587-126 35

Förvaltning

Kilsbergen Sportfiske Länk till annan webbplats., naturvatten

Fiskarter

Abborre och gädda.

Fiskekort Björneborg

Konsum, 0550-270 97

Fiskekort Fjugesta

Fiskekort Karlskoga

Fiskekort Kristinehamn

Fiskekort Nora

Statoil, 0587-126 35

Fiskekort Örebro

Serviceinformation

Brygga för funktionsnedsatta finns vid Stora Ramsjön.

Förvaltning

Bälgsjöns fiskevårdsområde

Fiskarter

Abborre och gädda.

Fiskekort Nora

Nora kommuns fiskekort gäller.

Förvaltning

Moshyttans-Timanshyttans fiskevårdsområde

Fiskarter

Abborre, gädda, mört och sutare

Fiskekort

Nora kommuns fiskekort gäller.

Förvaltning

Älvlångens Fiskevårdsområdesförening

Fiskarter

Abborre, gädda och lake.

Fiskekort

Nora kommuns fiskekort gäller.

På Hjälmaren fritt fiske med handredskap (metspö, haspel- o spinnspö, pilk och dylikt som har max tio krokar). Trollning och dragrodd tillåtet på allmänna vatten och frifiskevatten i Mellanfjärden.

I Länsstyrelsens broschyr kan du läsa mer om vilka fiskeregler som gäller för dig som fritidsfiskar i Hjälmaren.

Fiskarter

Abborre, gädda, gös och ål.

Förvaltning

Brevens Bruk AB Länk till annan webbplats.

Fiskarter

Abborre, gädda, gös och ål.

Fiskekort Kilsmon

Pålsboda

OK/Q8, 0582-404 00

Fritt fiske med handredskap. För fiskeregler och förbudszoner se särskild broschyr.

Broschyr/karta finns hos turistbyrån och redskapshandlare.

Förvaltning

Örebro city fria laxfiske

Fiskarter

Regnbåge (även abborre, gädda, mm).

Övrig information

Serviceinformation

 • Grillplatser finns på flera platser längs ån.
 • Vindskydd finns på flera platser längs ån.


Regler för fritidsfiske

På svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

Kartor över fiskevårdsområden

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta och här kan du se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden. I samtliga vatten som visas i kartan krävs fiskekort. Här finns också mycket annan information, exempelvis vilka fiskarter som finns, länkar till fiskekortsförsäljare och föreningarnas webbplatser.

Kontakt