Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Når vi miljömålen?

Länsstyrelsen övervakar utvecklingen i miljön och följer upp de nationella miljömålen genom olika indikatorer.

Varje år bedömer vi på Länsstyrelsen om länen kommer att nå de uppsatta miljömålen. Bedömningarna baseras bland annat på provtagningar, undersökningar, indikatorer och kunskap om miljön i länet.

Regionalt arbete

Vi jobbar med många aspekter som är relevanta för miljömålen. Vi sammanfattar årligen vår kunskap och gör en analys av läget: når vi målen, hur ser utvecklingen ut, och vad behöver göras? Resultat och analys används sedan av regering och riksdag som underlag i arbetet för det fortsatta arbetet. Bedömningarna ger en bild av läget för miljön i varje län.

Vidare arbetar vi tillsammans med kommuner, Region Jönköpings län, näringslivet, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre.

Det är miljömålssekretariatet som samordnar Länsstyrelsens miljömålsarbete och ansvarar för uppföljningen.

Läget i länet för miljömålen

Det pågår ett stort miljöarbete i Jönköpings län som ger resultat. Trots stora satsningar har länet en lång väg kvar för att undvika att nästa generation ska behöva ta över våra stora miljöproblem. Vill du läsa mer om hur det går för länets miljömål. 

Läget i länet för miljömålen

Så mår människor och miljön

Länsstyrelsen är med och övervakar miljön i Sverige. Vi studerar bland annat regionala miljöfrågor som är viktiga i länet just nu, bland annat inom luft och skog.

Att undersöka och följa tillståndet i miljön över tid är en viktig del av vårt miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen, för att upptäcka nya hot mot miljön och för att fungera som referensmaterial för andra typer av miljöstudier.

Här hittar du mer information om vilken miljöövervakning som sker och resultaten.

Så mår miljön

Hur ser det egentligen ut i länet när det gäller våra invånares hälsa?

Många miljöfaktorer omkring oss inverkar på vår hälsa. Var fjärde år genomförs därför nationella miljöhälsoenkäter i Sverige. Underlaget i rapporten kan användas vid planering och prioriteringar av åtgärder för att förbättra vår hälsa och vår livsmiljö.

De senaste resultaten finns sammanställda i

Regional miljöhälsorapport där invånarna i Östergötlands, Kalmar, Jönköpings och Gotlands län svarat på frågor hur man ser på sin hälsa och på hälsoriskerna i relation till olika miljöfaktorer.

Regional miljöhälsorapport 2017 Länk till annan webbplats.

Miljöhälsorapport 2021 presenterar resultat från 2019 års miljöhälsoenkät om barns miljörelaterade hälsa. Enkäten innefattar frågor om miljörelaterade exponeringar, hälsofrämjande faktorer samt besvär och sjukdomar hos barn i tre olika åldersgrupper (8 månader, 4 år och 12 år)

Miljöhälsorapport 2021 Länk till annan webbplats.

Uppföljning av miljömål

Varje miljömål följs upp av flera indikatorer. Dessa är ett stöd för bedömningen men används även för att informera om miljöutvecklingen.

För att kunna mäta och följa upp tillståndet i miljön och effekterna av miljöarbete används indikatorer. Indikatorer baseras på statistik och resultat av provtagningar och undersökningar som bearbetats för att kunna följa utvecklingen från år till år.

Varje år bedömer vi hur troligt det är att de miljömål som gäller för länet nås till 2030. Mycket bra miljöarbete pågår, men det går för långsamt. Flera miljömål kommer inte att nås. Uppföljningen görs i alla län, och Naturvårdsverket sammanställer de regionala resultaten till en nationell bedömning. Detta är underlag till den svenska miljöpolitiken.

För att nå miljömålen behöver vi jobba strukturerat med att genomföra olika åtgärder. Varje län jobbar med olika regionala åtgärdsprogram. På webbplatsen Sveriges miljömål listas alla indikatorer som används för uppföljning, både på nationell och regional nivå.

Webbplatsen Sveriges miljömål Länk till annan webbplats.

Miljöövervakning stödjer uppföljningen

Vi övervakar utvecklingen i miljön genom regelbundna undersökningar, så kallad miljöövervakning. Det handlar bland annat om provtagningar i vatten och inventeringar av djur och växter. Resultaten från miljöövervakningen används för att bedöma utvecklingen i miljön och möjligheten att nå miljömålen.

Vad är RUS?

RUS är ett samverkansorgan som ska stödja, vägleda och samordna länsstyrelsernas arbete och det regionala arbetet i miljömålssystemet. Förkortningen RUS står för Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet.

RUS har hand om för länsstyrelsernas gemensamma uppgifter och samordning mellan olika berörda parter, inklusive nationella myndigheter och kommuner. Det innebär uppgifter inom hela miljömålsuppdraget, såväl uppföljning som mål och åtgärdsarbetet.

Webbplatsen Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemets (RUS) Länk till annan webbplats.

Bidrag

Det finns olika finansieringsmöjligheter för att arbeta med miljömålen. Dessa finns sammanställda i Var finns pengarna.

En sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Miljömålssekretariatet

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss