Klimatinvesteringsstöd

Har du en idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka en rad olika ekonomiska stöd, till exempel investeringsstöd från Klimatklivet för att utföra åtgärden.

Investeringsstöd från Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Andra önskade effekter är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning samt att andra miljömål än "Begränsad klimatpåverkan" påverkas positivt. Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är prioriterade.

Klimatklivet

När kan du ansöka?

Ansökningsperioder till Klimatklivet

 • 4–15 mars
 • 3–11 juni (dock ej icke-publika laddstationer för den egna verksamheten och laddinfrastruktur för arbetsmaskiner, sjöfart och flyg)
 • 1–8 november

Utlysningar för vätgastankstationer och publik laddinfrastruktur i Klimatklivet

 • Vätgastankstationer längs prioriterade vägar: Naturvårdsverket utvärderar nu om fler ansökningsomgångar ska hållas. Eventuella nya datum publiceras när beslut har fattats.
 • Publik laddinfrastruktur: 25 mars–5 april och 14–25 oktober

Naturvårdsverket har mer information om respektive utlysning:

Stöd för vätgastankstationer längs prioriterade vägar, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Laddning för allmänheten – publik laddinfrastruktur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Information om övriga kategorier hittar du på sidan:

För dig som vill söka stöd, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Vem kan söka?

Stöd från Klimatklivet kan sökas av företag, regioner, kommuner och kommunala bolag, föreningar, stiftelser med flera. Tänk på att även du som är jordbrukare kan söka stöd. Privatpersoner kan inte söka stöd genom Klimatklivet.

Vad kan du få stöd för?

Åtgärder som tidigare fått stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme.

Åtgärden du söker stöd för ska vara lokalt eller regionalt förankrad och ligga i linje med länets klimat- och energistrategi. Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är prioriterade. Det går inte längre att söka stöd för informationsinsatser inom Klimatklivet.

Exempel på åtgärder som du kan söka stöd för:

 • Fasa ut fossil energi.
 • Ta tillvara restvärme.
 • Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas.
 • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.
 • Minska utsläppen av metan eller lustgas.
 • Installera laddstationer för elbilar på publika platser.
 • Köpa arbetsmaskiner med en nettoeffekt under 15 kW.

Exempel på åtgärder inom jordbruk:

 • Byte till förnybara bränslen i pannor.
 • Biokolspannor.
 • Biogasproduktion från gödsel.
 • Byte till eldrivna arbetsmaskiner och bevattnings- och gödselpumpar.
 • Elproduktion från biogas (el från biogas som har producerats genom rötning och som omvandlas till el i stationära anläggningar. För övrig elproduktion från solceller, vindkraft med mera är det inte möjligt att få stöd.)

Vilka uppgifter behöver du ange i din ansökan?

För att du lätt ska kunna förbereda din ansökan har Länsstyrelsen tagit fram en mall med de frågor som du behöver ange i vår e-tjänst:

Mall med frågor som finns i e-tjänsten Pdf, 155 kB.

Spara och pausa din ansökan

Det finns möjlighet att börja fylla i din ansökan och sedan återuppta den vid ett senare tillfälle. Du behöver då logga in med e-legitimation innan du börjar fylla i din ansökan och spara innan du lämnar den. Du når därefter din ansökan på Mina sidor här på webbplatsen. Den sparas i 14 dagar efter att du senast arbetade med den.

Kriterier för att få stöd

Ansökningarna bedöms i första hand utifrån vilken klimateffektivitet åtgärderna har. Klimateffektivitet innebär minskning av utsläpp under åtgärdens livslängd delat med investeringskostnaden. Andra kriterier är bland annat:

 • Åtgärden får inte vara lönsam utan stöd.
 • Åtgärden får inte handla om att reducera utsläpp inom handeln med utsläppsrätter, om det inte innebär att ta tillvara restvärme.
 • Åtgärden får inte innebära produktion av förnybar el, förutom elproduktion från biogas i stationär motor.

Den sista punkten, att åtgärder inte får innebära produktion av förnybar el, innebär att solceller inte kan få stöd ur Klimatklivet.

Tänk på att du måste få beslut om stöd innan du kan påbörja din åtgärd. Åtgärden ska vara genomförd senast våren 2028.

Klimatklivet, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Till dig som fått stöd i Klimatklivet

Du behöver rapportera din åtgärd för att vi och Naturvårdsverket ska kunna följa upp investeringen och se om det sker några ändringar som påverkar förutsättningarna för stöd.

Om du inte läges- eller slutrapporterar i tid kan vi behöva besluta om att stöd inte ska betalas ut och kräva tillbaka redan utbetalat stöd.

Lägesrapportering

Lägesrapporter skickar du in under tiden åtgärden pågår. De behövs för att följa upp att åtgärden fortlöper enligt plan.

Du skickar in lägesrapporterna till din länsstyrelse var sjätte månad från och med datum för beslut om stöd. Vad som gäller framgår av ditt beslut.

Lägesrapporten ska innehålla en aktuell tid- och aktivitetsplan. Du ska också bifoga redovisningsunderlag, till exempel utdrag ur huvudbok eller verifikationslistor som visar alla upparbetade kostnader. Vilka uppgifter och underlag som ska bifogas framgår av blanketten för lägesrapportering.

Slutrapportering

Alla åtgärder ska slutrapporteras senast tre månader efter åtgärdens slutdatum.

För att Naturvårdsverket ska kunna besluta om slutligt stöd krävs en slutrapport. Vi behöver veta att en åtgärd genomförts som planerat, se den totala kostnaden och få information om eventuella förändringar som kan påverka förutsättningarna för stöd.

Slutrapporten skickar du till din länsstyrelse som granskar slutrapporten och kan be om kompletteringar eller förtydliganden. Länsstyrelsen skriver ett yttrande till Naturvårdsverket som gör den slutliga granskningen av slutrapporten. Naturvårdsverket beslutar om slutligt stöd med slututbetalning eller återkrav. Beslutet skickas till angiven firmatecknare.

Blankett för lägesrapport och slutrapport Länk till annan webbplats.

Mer information om att genomföra en investering i Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets webbplats.

För dig som fått stöd, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Regionala elektrifieringspiloter

Programmet Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter är en satsning som ska påskynda elektrifieringen av godstransporter i Sverige. Inom programmet fördelar Energimyndigheten stöd till aktörer som går samman för att bygga upp strategiskt placerade ladd- och tankstationer för el och vätgas. Även kunskapsuppbyggnad och spridning av information är en viktig del av programmet.

Du söker stödet hos Energimyndigheten i deras e-tjänst. Länsstyrelsen bistår Energimyndigheten i hanteringen av elektrifieringspiloter genom att bedöma om platsen är lämplig. Om du ska söka stödet i Jönköpings län är du välkommen att höra av dig till Länsstyrelsen, vi besvarar dock inte frågor om Energimyndighetens e-tjänst.

Mer information om regionala elektriferingspiloter (Energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

SFS (2022:107) förordning om statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter (Riksdagen.se) Länk till annan webbplats.

Utlysning 2024

I början av maj 2024 öppnade Energimyndigheten en utlysning på 850 miljoner kronor för laddinfrastruktur för tunga fordon vid hamnar, omlastningsplatser, återvinningscentraler, lager och liknande platser där flera aktörer har ärenden.

Utlysning regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Sammanställning projekt- och investeringsstöd

Undrar du vilka olika finansieringskällor som finns för energi- och klimatrelaterade investeringar och projekt i Sverige? Det finns många och de hanteras av ett flertal myndigheter, regioner och programkontor. Länsstyrelsernas Energi- och Klimatsamordning (LEKS) har sammanställt information för dig som vill bidra till den gröna omställningen. Rapporten "Var finns pengarna för energi- och klimatinsatser" finns på sidan Hållbar regional tillväxt hos LEKS.

Hållbar regional tillväxt , LEKS Länk till annan webbplats.

Ladda bilen – bidrag för laddstationer

Ladda bilen är ett investeringsstöd för laddstation till elbil. Stödet finns för flera målgrupper.

Laddstation för organisationer och bostadsrättsföreningar

Detta bidrag riktar sig till organisationer som vill installera laddpunkter som i huvudsak kommer användas av boende eller anställda.

Ladda bilen, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Laddningspunkt för privatpersoner i eget hus

Du som privatperson kan få skattereduktion för installation av laddningspunkt till elfordon.

Om skattereduktion för grön teknik, Skatteverket Länk till annan webbplats.

Skattereduktionen ersätter det statliga bidrag som privatpersoner tidigare kunde ansöka om i samband installation av laddningspunkt till elfordon.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss