Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Åtgärdsprogrammen i Jönköpings län

En del i miljömålsarbetet är att ta fram åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer. Programmen och dess åtgärder är viktiga för att på regional och lokal nivå göra insatser för att uppnå miljömålen. I detta arbete är även samverkan viktigt för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre.

I Jönköpings län arbetar vi utifrån åtgärdsprogram inom

 • Remiss Åtgärdsprogram Grön handlingsplan 2025-2029.
 • Åtgärdsprogram Minskad Klimatpåverkan 2021-2025.
 • Åtgärdsprogram Anpassning till ett förändrat klimat 2021-2025.
 • Åtgärdsprogram Hälsans miljömål 2023-2027.
 • Åtgärdsprogram Vattnets miljömål 2023-2027.

Var med och bidra till miljö-och friluftslivsmålen i Jönköpings län!

Länsstyrelsen har i samverkan med aktörer i länet under perioden 2022-2024 arbetat fram ett förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för Grön handlingsplan som är tänkt att gälla under perioden 2025-2029. Grön handlingsplan är resultatet av ett samordnat genomförande av Länsstyrelsens uppdrag att ta fram regionala åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen samt åtgärder för att nå friluftsmålen.

Åtgärdsprogrammet omfattar miljökvalitetsmålen Myllande våtmarker, Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar och God bebyggd miljö samt flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 samt friluftslivsmålen.

Remissförslaget innehåller tio åtgärder.

Nu ges länets aktörer möjlighet att

 • lämna synpunkter på förslaget samt,
 • åta sig att genomföra åtgärder.

Länsstyrelsen önskar få remissvaren digitalt, i nedanstående svarsfil. Svar önskas med e-post till Länsstyrelsen: jonkoping@lansstyrelsen.se.
Ange beteckning 501-4031-2024. Lämna ert svar senast den 30 september.

Remiss Pdf, 782.5 kB.

Följebrev Pdf, 150.4 kB.

Svarsfil Excel, 21.8 kB.

Nulägesanalys Pdf, 1.7 MB.

Under remissperioden kommer det arrangeras digitala dialogtillfällen, via Skype, där du kan ställa frågor kring de föreslagna åtgärderna och ert remissvar.

 • Dialogtillfälle 1: 17 juni klockan 13.00-14.30
 • Dialogtillfälle 2: 20 augusti klockan 10.00-11.30

Kontakta miljömålssekretariatet om ni vill ha en länk till mötet.

Den gröna handlingsplanen är även en del arbetet med regional handlingsplan för grön infrasturktur.

Regional handlingsplan för grön infrastruktur

Vid frågor kontakta

miljömålssekretariatet


Åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan syftar till att förbättra klimat- och energiarbetet i Jönköpings län. Åtgärderna som presenteras har arbetats fram genom klimatrådets fokusgrupper och arbetsgrupper samt miljömålssamordnare i kommunerna och Region Jönköpings län. De har därefter behandlats av Klimatrådets beredningsgrupp samt inom Länsstyrelsens styrgrupp. Klimatrådet Jönköpings län har sedan ställts sig bakom åtgärdsprogrammet.


De globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, Parisavtalet, EU:s och Sveriges energi- och klimatmål samt länets klimat- och energistrategi från 2019 ligger som en bas för åtgärdsprogrammet.

Åtgärdsprogrammet innehåller 21 åtgärder och 6 projektåtgärder.

Minskad klimatpåverkan 2021-2025 Länk till annan webbplats.

Åtgärdsprogrammet för anpassning till ett förändrat klimat syftar till att förbättra resiliensen avseende klimatförändringar i Jönköpings län. Åtgärderna som presenteras har arbetats fram genom aktörernas egna klimat- och sårbarhetsanalyser och bottnar i de sju prioriterade klimateffekter som lyfts i den nationella klimatanpassningsstrategin.

Åtgärdsprogrammets åtgärder är indelade i tre block:

 1. Strategiska åtgärder
 2. Länsgemensamma åtgärder
 3. Aktörsspecifika åtgärder

Totalt sett har åtgärdsprogrammet 97 åtgärder, uppdelade enligt följande:

 • Block 1 Strategiska åtgärder: två åtgärder,
 • Block 2 Länsgemensamma åtgärder: fyra åtgärder,
 • Block 3 Aktörsspecifika åtgärder: 91 åtgärder.

Anpassning till ett förändrat klimat 2021-2025 Länk till annan webbplats.

Åtgärdsprogrammet Vattnets miljömål löper över åren 2023–2027 och omfattar miljökvalitetsmålen Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet.

Åtgärdsprogrammet kompletterar vattenförvaltningens åtgärdsprogram.

Åtgärdsprogram för Vattnets miljömål Länk till annan webbplats.

Hälsans miljömål omfattar miljömålen: Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö samt delar av Frisk luft och God bebyggd miljö.

Åtgärderna är framtagna utifrån 4 fokusområden:

 1. Giftfri miljö
 2. Hållbar produktion och konsumtion
 3. Livsmiljöer för god hälsa
 4. Hållbara städer och samhällen

Åtgärdsprogram för Hälsans miljömål Länk till annan webbplats.

Uppföljning av åtgärderna i åtgärdsprogrammen

Åtgärderna i åtgärdsprogrammet följs varje år upp av respektive aktör som åtagit sig åtgärder. Uppföljningen sker i åtgärdswebben, som är ett publikt webbverktyg för uppföljning och redovisning av länens regionala åtgärdsprogram
för miljömål.
Länsstyrelsen gör en sammanfattning och anlys av åtgärdsuppföljningen.

Uppföljning av åtgärdsprogrammen för miljömålen Länk till annan webbplats.

Du kan även ta den av resultatet från åtgärdsuppföljningen i

Åtgärdswebben Länk till annan webbplats.

Kontakt

Miljömålssekretariatet

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss