Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Åtgärdsprogrammen i Jönköpings län

En del i miljömålsarbetet är att ta fram åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer. Programmen och dess åtgärder är viktiga för att på regional och lokal nivå göra insatser för att uppnå miljömålen. I detta arbete är även samverkan viktigt för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre.

I Jönköpings län arbetar vi utifrån åtgärdsprogram inom

 • Grön handlingsplan 2018–2022.
 • Minskad Klimatpåverkan 2021-2025.
 • Anpassning till ett förändrat klimat 2021-2025.
 • Hälsans miljömål (nytt program är under framtagande).
 • Vattnets miljömål 2023-2027.

Den gröna handlingsplanen för vårt län är resultatet av ett samordnat genomförande av Länsstyrelsens uppdrag att ta fram

 1. regionala åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen
 2. handlingsplan för grön infrastruktur
 3. åtgärder för att nå friluftsmålen

Omfattar miljömålen Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Gröna handlingsplanen Länk till annan webbplats.

Handlingsplanen består av fem olika delar:

Sammanfattning En sammanfattning av handlingsplanen. För dig som snabbt vill få ut det viktigaste i planen.

Del A Bakgrund och uppdragsbeskrivningen En beskrivning av miljömål, friluftslivsuppdrag och grön infrastruktur; hur dessa kopplar till internationella och nationella strategier och planer, vilken status den gröna handlingsplanen har samt hur den ska följas upp.

Bra att läsa för dig som är intresserad av att sätta den gröna handlingsplanen i sitt sammanhang och är intresserad av hur framtagandeprocessen har gått till.

Del B Nulägesbeskrivning En beskrivning av förutsättningar, möjligheter och utmaningar för Jönköpings län med fokus på grön infrastruktur. En uppdelning i vardagslandskap, levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingslandskap, god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv.

Bra att läsa utvalda kapitel för dig som jobbar med frågor kopplade till olika naturtyper/miljömål för att få en introduktion i respektive miljömål och en god grund att jobba vidare från.

Del C Insatsområden och vägledning Handlingsplan för vad som behöver göras för att nå länets stora utmaningar. Arbetet drivs framåt genom åtta insatsområden.

Här hittar du som jobbar med fysisk planering, offentlig naturvård, klimatanpassning samt jord- och skogsbruk vägledningar hur du kan använda de framtagna underlagen.

Del D Åtgärdsprogrammet 2018–2022 Åtgärder för att uppnå miljökvalitets- och friluftsmålen samt bidra till att förbättra den gröna infrastrukturen.

Analyserna och underlaget finns i Länsstyrelsens karttjänst WebbGis. Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

För mer information se Länsstyrelsens arbete om

Grön infrastruktur Länk till annan webbplats.

Friluftslivsarbetet Länk till annan webbplats.

Åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan syftar till att förbättra klimat- och energiarbetet i Jönköpings län. Åtgärderna som presenteras har arbetats fram genom klimatrådets fokusgrupper och arbetsgrupper samt miljömålssamordnare i kommunerna och Region Jönköpings län. De har därefter behandlats av Klimatrådets beredningsgrupp samt inom Länsstyrelsens styrgrupp. Klimatrådet Jönköpings län har sedan ställts sig bakom åtgärdsprogrammet.


De globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, Parisavtalet, EU:s och Sveriges energi- och klimatmål samt länets klimat- och energistrategi från 2019 ligger som en bas för åtgärdsprogrammet.

Åtgärdsprogrammet innehåller 21 åtgärder och 6 projektåtgärder.

Minskad klimatpåverkan 2021-2025 Länk till annan webbplats.

Åtgärdsprogrammet för anpassning till ett förändrat klimat syftar till att förbättra resiliensen avseende klimatförändringar i Jönköpings län. Åtgärderna som presenteras har arbetats fram genom aktörernas egna klimat- och sårbarhetsanalyser och bottnar i de sju prioriterade klimateffekter som lyfts i den nationella klimatanpassningsstrategin.

Åtgärdsprogrammets åtgärder är indelade i tre block:

 1. Strategiska åtgärder
 2. Länsgemensamma åtgärder
 3. Aktörsspecifika åtgärder

Totalt sett har åtgärdsprogrammet 97 åtgärder, uppdelade enligt följande:

 • Block 1 Strategiska åtgärder: två åtgärder,
 • Block 2 Länsgemensamma åtgärder: fyra åtgärder,
 • Block 3 Aktörsspecifika åtgärder: 91 åtgärder.

Anpassning till ett förändrat klimat 2021-2025 Länk till annan webbplats.

Åtgärdsprogrammet Vattnets miljömål löper över åren 2023–2027 och omfattar miljökvalitetsmålen Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet.

Åtgärdsprogrammet kompletterar vattenförvaltningens åtgärdsprogram.

Åtgärdsprogram för Vattnets miljömål Länk till annan webbplats.

Remiss Hälsans miljömål 2023-2027

Länets aktörer ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget samt åta sig att genomföra åtgärder. Remissförslaget innehåller 28 åtgärder. Remisstiden har passerat och det går inte längre att komma in med synpunkter på programmet.

Remiss Hälsans miljömål 2023-2027 Pdf, 1.7 MB.

Uppföljning av åtgärderna i åtgärdsprogrammen

Varje år följer berörda aktörer upp sina åtgärder i åtgärdsprogrammen. Åtgärdsuppföljningen sammanställs i en rapport.

Uppföljning av åtgärdsprogrammen för miljömålen Länk till annan webbplats.

Du kan även ta den av resultatet från åtgärdsuppföljningen i

Åtgärdswebben Länk till annan webbplats.

Kontakt

Miljömålssekretariatet