Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Åtgärdsprogrammen i Jönköpings län

En del i miljömålsarbetet är att ta fram åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer. Programmen och dess åtgärder är viktiga för att på regional och lokal nivå göra insatser för att uppnå miljömålen. I detta arbete är även samverkan viktigt för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre.

I Jönköpings län arbetar vi utifrån åtgärdsprogram inom

 • Åtgärdsprogram Grön handlingsplan 2018–2022 (nytt åtgärdsprogram är under framtagande, övriga delar av handlingsplanen gäller fortsatt)
 • Åtgärdsprogram Minskad Klimatpåverkan 2021-2025.
 • Åtgärdsprogram Anpassning till ett förändrat klimat 2021-2025.
 • Åtgärdsprogram Hälsans miljömål (nytt program är under framtagande).
 • Åtgärdsprogram Vattnets miljömål 2023-2027.

Den gröna handlingsplanen för vårt län är resultatet av ett samordnat genomförande av Länsstyrelsens uppdrag att ta fram

 1. regionala åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen
 2. handlingsplan för grön infrastruktur
 3. åtgärder för att nå friluftsmålen

Ett nytt åtgärdsprogram är under framtagande och beräknas börja gälla under år 2025. Det innebär att del D är den gröna handlinggsplanen inte längre är aktullet. Övriga delar av handlingsplanen gäller fortfarande.

Gröna handlingsplanen Länk till annan webbplats.

Läs mer om det regionala arbetet

Regional handlingsplan

Åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan syftar till att förbättra klimat- och energiarbetet i Jönköpings län. Åtgärderna som presenteras har arbetats fram genom klimatrådets fokusgrupper och arbetsgrupper samt miljömålssamordnare i kommunerna och Region Jönköpings län. De har därefter behandlats av Klimatrådets beredningsgrupp samt inom Länsstyrelsens styrgrupp. Klimatrådet Jönköpings län har sedan ställts sig bakom åtgärdsprogrammet.


De globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, Parisavtalet, EU:s och Sveriges energi- och klimatmål samt länets klimat- och energistrategi från 2019 ligger som en bas för åtgärdsprogrammet.

Åtgärdsprogrammet innehåller 21 åtgärder och 6 projektåtgärder.

Minskad klimatpåverkan 2021-2025 Länk till annan webbplats.

Åtgärdsprogrammet för anpassning till ett förändrat klimat syftar till att förbättra resiliensen avseende klimatförändringar i Jönköpings län. Åtgärderna som presenteras har arbetats fram genom aktörernas egna klimat- och sårbarhetsanalyser och bottnar i de sju prioriterade klimateffekter som lyfts i den nationella klimatanpassningsstrategin.

Åtgärdsprogrammets åtgärder är indelade i tre block:

 1. Strategiska åtgärder
 2. Länsgemensamma åtgärder
 3. Aktörsspecifika åtgärder

Totalt sett har åtgärdsprogrammet 97 åtgärder, uppdelade enligt följande:

 • Block 1 Strategiska åtgärder: två åtgärder,
 • Block 2 Länsgemensamma åtgärder: fyra åtgärder,
 • Block 3 Aktörsspecifika åtgärder: 91 åtgärder.

Anpassning till ett förändrat klimat 2021-2025 Länk till annan webbplats.

Åtgärdsprogrammet Vattnets miljömål löper över åren 2023–2027 och omfattar miljökvalitetsmålen Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet.

Åtgärdsprogrammet kompletterar vattenförvaltningens åtgärdsprogram.

Åtgärdsprogram för Vattnets miljömål Länk till annan webbplats.

Hälsans miljömål omfattar miljömålen: Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö samt delar av Frisk luft och God bebyggd miljö.

Åtgärderna är framtagna utifrån 4 fokusområden:

 1. Giftfri miljö
 2. Hållbar produktion och konsumtion
 3. Livsmiljöer för god hälsa
 4. Hållbara städer och samhällen

Åtgärdsprogram för Hälsans miljömål Länk till annan webbplats.

Uppföljning av åtgärderna i åtgärdsprogrammen

Varje år följer berörda aktörer upp sina åtgärder i åtgärdsprogrammen. Åtgärdsuppföljningen sammanställs i en rapport.

Uppföljning av åtgärdsprogrammen för miljömålen Länk till annan webbplats.

Du kan även ta den av resultatet från åtgärdsuppföljningen i

Åtgärdswebben Länk till annan webbplats.

Kontakt

Miljömålssekretariatet

Dela sidan:

Landshövding

Helena Jonsson

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss