Läget i länet för miljömålen 2022

Varje år genomförs en mängd åtgärder, som på olika sätt bidrar till länets miljömålsarbete. Här får du en inblick i vad som skett i det regionala arbetet. Miljömålsarbetet är omfattande varför endast ett urval av årets alla åtgärder beskrivs här. 

För att välfärd och tillväxt inte ska ske på bekostnad av miljö eller global rättvisa krävs en samhällsomställning där social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet är i fokus. I länet sker flera insatser i tvärsektoriell samverkan för nå ett hållbart samhälle, men takten i omställningen måste öka. Det krävs förändringar i både samhällsstrukturer och i människors beteenden. Vissa perspektiv behöver beaktas i högre grad, såsom hållbar konsumtion, biologisk mångfald och minskad klimatpåverkan. Miljömålen måste integreras mer och få genomslag i politiska beslut, i offentlig sektor, i företag och hos invånarna.

 • Två av länets tematiska åtgärdsprogram för miljömålen, vattnets miljömål och hälsans miljömål, har förnyats i nära samverkan med aktörer i länet.
 • Region Jönköpings län har lanserat en ny e-utbildning för sina anställda i syfte att öka kunskapen om hur de bidrar till en hållbar utveckling i sin yrkesroll.
 • Biosfärsområde Östra Vätterbranterna har anordnat två omgångar av utbildningen ”Miniambassadörerna”. Utbildningen riktar sig till förskolebarn och förskollärare i syfte att öka kunskapen kring hållbarhetsfrågor och arrangeras i samarbete med Jönköping University.
 • Under året har 437 hektar mark skyddats som reservat eller naturvårdsavtal.
 • Både Sävsjö och Eksjö kommun har anordnat utbildningar för anställda kring hur biologisk mångfald kan stärkas i kommunen i syfte att öka kunskapen, anpassa driften och få idéer till fortsatt arbete.
 • Länsstyrelsen har fått medel från Naturvårdsverket för ett pilotprojekt inom grön infrastruktur i syfte att restaurera och återskapa ett nätverk av artrika gräsmarker.
 • Länsstyrelsen är sammankallande för ett nytt övergripande forum och ett befintligt kommunikatörsnätverk. Dessa ska, tillsammans med ytterligare nätverk som kommunerna ansvarar för, syftar till energibesparing och energieffektivisering i länet både på kort och lång sikt.
 • Region Jönköpings län har i samverkan med Sydöstra sjukvårdsregionen tagit fram en vägledning för klimathänsyn vid val av förbrukningsartiklar. Vägledningen syftar till att byta till mer återvunnet material, minska onödig användning och öka användningen av flergångsmaterial i stället för engångsmaterial.

Generationsmålet är ett inriktningsmål för miljöpolitiken. Målet ger vägledning om de värden som ska skyddas och den samhällsomställning som krävs för att nå önskad miljökvalitet.

Begränsad klimatpåverkan

Begrän­sad klimat­påverk­an

Klimatförändringar orsakade av utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser är en av vår tids största utmaningar.  


Utsläppen av växthusgaser som orsakas av oss människor gör att det globala klimatet blir varmare och instabilare. Största delen av Jönköpings läns utsläpp kommer från förbränning av fossila bränslen för transporter samt el och värme. Det finns stora möjligheter att minska utsläppen, men tempot måste öka.

Länets växthusgasutsläpp minskade mellan 1990 och 2020 med 30 procent. Enligt länets klimat- och energistrategi ska utsläppen senast 2030 ska vara minst 75 procent lägre jämfört med 1990.

I länet pågår ett aktivt arbete för att driva arbetet med energi- och klimatfrågorna framåt bland annat genom klimatrådet i Jönköpings län.

 • En koldioxidbudget har tagits fram för länet. Värnamo, Gislaved och Tranås kommuner har tagit fram en koldioxidbudget för sin kommun.
 • Klimatklivet har resulterat i flera insatser till exempel tillvarata restvärme, biogasproduktion till värme- och elproduktion samt elkonverteringar.
 • Nio av tretton kommuner i projektet ATTRACT och har genomfört olika främjande åtgärder aktiviteter för att minska klimatpåverkan från arbetspendlingen.
 • En ideell förening för samverkan har startat för stötta företag inom bygg- och fastighetssektorn att bli klimatneutrala till 2045.

Energikrisen har ökat behovet av insatser som leder till energieffektivisering. Energianvändningen behöver minska samtidigt som produktionen av förnybar energi ökar. Energieffektivisering förutom att minska förbrukningen reducerar även kostnader och koldioxidutsläpp. Exempel på insatser är projektet RE:AGERA där Energikontoret ger rådgivning till företag och Habo kommun har genomfört en kartläggning av energieffektiviseringspotentialen i sina fastigheter.

Bara naturlig försurning

Bara natur­lig för­surning

Försurning är ett stort miljöproblem i länet. Visserligen minskar nedfallet av försurande ämnen, men det tar det lång tid för naturen att återhämta sig. Därför kalkas cirka 300 sjöar och 600 våtmarker i länet, vilket begränsar försurningens negativa effekt på naturen.

 

Den största anledningen till försurning beror på surt nedfall som nästan uteslutande har sitt ursprung utanför länet. Det innebär att de åtgärder som vidtas i länet inte ger tillräckligt resultat lokalt, men kan bidra till minskat nedfall i andra delar av landet. Ämnena som ombildas till surt nedfall släpps ut vid förbränning av fossila bränslen. Trafik och energiproduktion är viktiga källor, vilket innebär att åtgärder inom målen Frisk luft och Begränsad klimatpåverkan även gynnar arbetet med att uppnå Bara naturlig försurning.

En annan stor orsak till försurning är uttaget av biomassa, till exempel grenar och toppar (grot) från skogen. För att minska konsekvenserna av dessa uttag sker återföring av aska från förbränning av biomassa till skogen. Askåterföringen sker i dag i för liten skala.

I Jönköpings län kalkar vi 300 sjöar och 600 våtmarker.

ett rikt odlingslandskap

Ett rikt odlings­land­skap

Genom styrmedel från EU:s gemensamma jordbrukspolitik genomförs omfattande arbetsinsatser för att stärka natur- och kulturvärden i odlingslandskapet.


Trots betydelsefulla insatser i odlingslandskapet är utvecklingen för den biologiska mångfalden och de kulturhistoriska värdena fortsatt negativ. Samtidigt bedöms åkermarkens tillstånd och värden för friluftslivet som goda. Utvecklingen för målet bedöms sammantaget som neutral, med stora skillnader för de olika preciseringarna. En stor utmaning ligger i att åtgärda igenväxning och det intensifierade brukandet av jordbruksmark i takt med att jordbruksföretag i länet blir färre men större. En viktig åtgärd är därför att låta djur beta där de gör som mest nytta för den biologiska mångfalden. För att lyckas med detta är rådgivning och möjlighet till kompetensutveckling viktigt. För att nå målet behöver det också finnas förutsättningar att kunna bedriva ett aktivt, konkurrenskraftigt och lönsamt jordbruksföretag, vilket kräver förändring på både regional och nationell nivå.

För att stävja exploatering av jordbruksmark har ett underlag tagits fram som ska vara till stöd för kommuner vid samhällsplanering. Genom den regionala livsmedelsstrategin arbetas det också aktivt med att stärka förutsättningarna för goda affärssystem och ökad konkurrenskraft som på sikt kan leda till ökad produktion av lokala livsmedel.

Ett rikt växt och djurliv

Ett rikt växt och djurliv

I länet pågår arbete med skydd och skötsel av skyddade områden, åtgärder som gynnar hotade arter, bekämpning av invasiva främmande arter samt kommunala våtmarks- och pollinatörsprojekt.

Åtgärder för att öka den biologiska mångfalden genomförs av många olika aktörer, men det saknas tillräckliga styrmedel för att vända den negativa utvecklingen i miljön. Trots lagar och regler är bristande naturvårdshänsyn inom jord- och skogsbruk den främsta orsaken till att målet inte nås. Tillståndet för målet är beroende av hur arbetet går med de andra miljökvalitetsmålen och genomförda åtgärder väntas först ge effekter på längre sikt. För att motverka negativa habitatförändringar och överexploatering krävs samverkan och planering på landskapsnivå där hänsyn även tas till klimatanpassning. Omfattningen av åtgärder måste öka och det krävs en kontinuitet och långsiktighet i tilldelning av resurser och satsningar för att vända trenden.

 • Särskilda LONA-projekt har lett till restaurering av tätortsnära marker till ängsmarker samt bildande av våtmarksytor som gynnar den biologiska mångfalden i länets kommuner.
 • Länsstyrelsen, Trafikverket och Gislaveds kommun har bekämpat invasiva främmande arter såsom jätteloka, jättebalsamin och svarthuvad snigel.
 • Länsstyrelsen har under året skyddat 437 hektar mark som naturreservat och naturvårdsavtal, varav majoriteten är skogsmark. Arealen frivilliga avsättningar har mellan 2020 - 2021 minskat från 44 400 hektar till 43 600 hektar.
 • Länsstyrelsen har genomfört elva rådgivningar med fokus på skötsel som gynnar fladdermusen barbastell. Några rådgivningar har lett till röjning, stängsling och gallring.


Antal åtgärdade skyddsvärda träd
Frisk luft

Frisk luft

Vägtrafiken i tätorterna är en av länets stora utmaningar och medför att det finns problem med för höga halter av luftföroreningar i länet. Luftföroreningar har en negativ effekt på både hälsa och miljö.

Vägtrafiken i tätorterna är en av länets stora utmaningar och medför att det finns problem med för höga halter av luftföroreningar i länet. Luftföroreningar har en negativ effekt på både hälsa och miljö.

I länet samverkar kommunerna med kontroll av luftkvalitet. Mätningar och modellbedömningar visar att luftkvaliteten inte är tillfredställande, dock visar mätningar att halter av kvävedioxid minskat. Det återstår att se om det är trendbrott eller om det är en effekt av pandemin.

I syfte att minska trafiken samt använda mindre fossilfria bränslen har det genomförts flera insatser inom miljömålen Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft.

 • I länet bedrivs projektet ATTRACT- innovativ arbetspendling för attraktiva arbetsgivare i Jönköpings län.
 • Flera elektrifieringsinsatser sker i länet
 • Länets kommuner genomför modellberäkningar för att kontrollera luftkvaliteten i sina tätorter.

ATTRACT – Hållbar arbetspendling och flexibelt arbetsliv Länk till annan webbplats.

Aktuell luftkvalitet i Jönköping Länk till annan webbplats.

Giftfri miljö

Gift­fri miljö

Mängden kemikalier vårt samhälle är idag stor och det behövs flera insatser i vårt samhälle för att minska mängden och antalet farliga kemikalier. 

Mängden kemikalier i omlopp är idag så stor, att även om alla utsläpp av farliga ämnen skulle upphöra så kommer miljömålet inte att uppnås. Det innebär inte att det arbete som idag görs på något sätt är ogjort. Tvärtom. Däremot kommer det att ta längre tid innan effekterna av de riktade åtgärderna och beteendeförändringarna syns. I takt med att vår konsumtion ökar har också efterfrågan och omsättningen av kemikalier och varor ökat, särskilt inom textil-, elektronik och byggsektorn. Detta medför en ökad mängd avfall och kemikalier i vårt samhälle. Vi behöver gå emot ett mer hållbart och cirkulärt samhälle.

Habo kommun har medverkat i projektet ”Jordbruk och integrerat växtskydd”, för att få jordbrukare att använda växtskyddsmedel på ett mer hållbart sätt.

För att skaffa kunskap om möjlig påverkan på vår omgivning genomförs provtagningar av sjöar, vattendrag och fisk. Länsstyrelsen har analyserat PFAS och metaller i fisk från sjöar i länet. Även inom tillsynen av förorenade områden har gjort insatser för att öka kunskapen om PFAS genom kartläggning av källor som kan vara påverkade av PFAS.

Ett förändrat klimat kan även medföra en ökad risk för spridningar av föroreningar. Ett förebyggande klimatanpassningsarbete pågår genom tillsynen och ute hos berörda verksamheter.

Miljöövervakning

God bebyggd miljö

God bebyggd miljö

För att nå målet återstår utmaningar som hållbar samhällsplanering, utveckling mot cirkulär ekonomi och minskade avfallsmängder.

Den förtätning av tätorterna som sker kan ge nya förutsättningar som att fler får tillgång till kollektivtrafik och service men det medför även ett ökat tryck mot olika natur- och kulturvärden samt problem med avbefolkning och igenväxning av mark. Samtidigt präglas länet av skillnader mellan kommuner och tätorter när det gäller befolkningstillväxt och socioekonomiska faktorer. Ett förändrat klimat medför att vi behöver genomföra insatser för att anpassa vårt samhälle.

 • Länsstyrelsen har tagit fram nya planeringsunderlag för att underlätta kommunernas arbete i form av skyfallskarteringar, länstäckande yttemperaturskarteringar och underlag för klimatpåverkan på förorenade områden.
 • Region Jönköpings län har genomfört klimatanpassningsåtgärder på Värnamo sjukhus.
 • Habo kommun har genomfört skyfallsplaner och skyfallsmodelleringar.
 • Värnamo kommun har tagit fram ett prognosverktyg för att mäta flödesnivåerna i Lagan.
 • Jönköpings kommun har tagit fram underlag för bedömning av ras och skred.
 • Fastighetsägarna har tagit fram ett klimatanpassningsverktyg som ska hjälpa fastighetsägare att göra analyser och utreda klimatrelaterade risker.

Kommunernas fokus på hållbarhetsfrågor i översiktsplanen har ökat, vilket skapar förutsättningar för en hållbar samhällsplanering.

 • I länet pågår ett projekt om social hållbarhet i fysisk planering för att öka kunskapen hos kommunerna genom analyser och kunskapshöjande insatser.
 • Metod och digital mobil plattform för översiktlig bebyggelseinventering för att underlätta hantering av kulturmiljö i plan- och byggprocessen.
 • På länsstyrelsen pågår ett utvecklingsarbete inom arkitektur och gestaltad livsmiljö, bland annat har kompetenshöjande insatser genomförts.

Tillgång till grönområden i den bebyggda miljön är bland annat viktig för den biologiska mångfalden, vår fysiska och psykiska hälsa, rekreation och friluftslivsutövade.

 • Region Jönköpings län har genomfört I-tree-beräkningar i utomhusmiljöer vid sjukhusen för att synliggöra trädens ekosystemtjänster.
 • Aneby kommun har beslutat om ett kommunalt naturreservat för att bevara ett tätortsnära skogsområde.
 • Sävsjö kommun har anlagt blomsterängar i centrala Sävsjö för att gynna pollinatörer och öka andelen ängsmark.
Grundvatten av god kvalitet

Grund­vatten av god kvali­tet

 Generellt sett är grundvattenkvaliteten bra i länet, även om det på vissa håll förekommer problem med förorenat grundvatten. 

Grundvatten är en viktig resurs för vattenförsörjningen. Länsstyrelsen har tagit fram en regional vattenförsörjningsplan som bidrar till att vattenbehov ses i ett helhets- och flergenerationsperspektiv. Även vattenskyddsområden är viktiga för att säkerställa vattenförsörjningen och flera kommuner arbetar med att säkerställa sina vattenskyddsområden samt ta fram nya grundvattenbrunnar för dricksvatten.

Sju av länets cirka 200 vattenförekomster uppnår inte god kemisk status*. Under året har arbetet med att sanera förorenat grundvatten fortsatt på flera håll i länet.

Grundvattennivåerna mäts på ett flertal ställen i länet. Med ett förändrat klimat är det allt mer viktigt att övervaka nivåerna. De senaste åren har det varit flera perioder med ovanligt låga nivåer på sina håll. Länsstyrelsen följer och samordnar arbetet med att följa utvecklingen av grundvattennivåerna.

*God kemisk status innebär att halterna av giftiga ämnen i en vattenförekomst inte får vara högre än var som anges i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter.

Ingen övergödning

Ingen över­göd­ning

Utvecklingen för målet är positiv tack vare betydelsefulla insatser som skett under de senaste åren.


Jönköpings län har generellt inga stora problem med övergödning men det finns områden med en betydande problematik. I dessa områden beror övergödning ofta på att vattenflödena är relativt små i förhållande till utsläppen. De främsta orsakerna till övergödning i länet är utsläpp från punktkällor, enskilda avlopp, jord-och skogsbruk samt läckage av näringsämnen från sediment i vissa sjöar (”gamla synder”).

För att minska övergödningen från jordbruket pågår projektet ”Greppa näringen”. Genom kostnadsfri rådgivning har man sett resultat på förbättrade växtnäringsbalanser och mer balanserade foderstater hos den enskilde lantbrukare. Detta leder vidare till ett mer effektivt nyttjande av gödning och mindre läckage till vatten.

Under de senaste året har tio nya LOVA-projekt (lokala vattenvårdsprojekt) med koppling till övergödning startat. Projekten berör åtgärdsutredningar, anläggande av våtmarker och dagvattendammar, åtgärder vid ridanläggning och åtgärd mot internbelastning. Åtgärderna genomförs av länets kommuner, ideella sammanslutningar och Länsstyrelsen i Jönköpings län. För att effektivt kunna bedriva åtgärdsarbete krävs långsiktig och säkrad finansiering då åtgärdsarbetet präglas av långa processer som sträcker sig över flera år.

Levande sjöar och vattendrag

Levande sjöar och vatten­drag

Idag görs stora och ambitiösa insatser som restaureringar av vattendrag och stärka kunskapen om våra vatten för att nå målet i länet. 

I Jönköpings län görs stora insatser inom miljömålet och inom delar av målet går utvecklingen åt rätt håll. Men fler insatser krävs och utmaningarna är fortfarande stora. Fortfarande nås God ekologiskt status endast i 25 procent av länets vatten.

Biologisk återställning och restaurering är nödvändiga verktyg för att nå målet. Cirka 15 konkreta restaureringsåtgärder genomfördes under år 2022 i länet. Exempelvis har det genomförts restaureringsåtgärder i Nissans källflöden. Även i Mariannelund har det genomförts åtgärder som bland annat kommer gynna flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla.

I länet pågår det även arbete med invasiva arter. Länsstyrelsen har genomfört inventeringar för att få mer kunskap om utbredningen. Tranås kommun har tagit fram en åtgärdsplan för arbetet med den invasiva arten sjögull, i Svartån.

Länsstyrelsen har genomfört flera vattendragsvandringar där markägare, allmänhet och skolelever får veta mer värden i vattendragen och åtgärder för att främja dem.

*Ekologisk status ger en bedömning av kvaliteten på förekomsten av växt- och djurarter i vattenmiljöer.

Levande skogar

Leva­nde skogar

Avverkning av gammal skog, en utveckling mot allt tätare skogar och brist på viktiga strukturer som död ved påverkar hotade arter och hela ekosystem mycket negativt.

Länets aktörer arbetar för förbättrad miljöhänsyn och ökad kunskap om skogens olika värden, men ytterligare åtgärder är nödvändiga. En osäker och oförutsägbar resursfördelning för formellt skydd och naturvårdande skötsel försvårar myndigheternas strategiska och långsiktiga arbete.

Brist på funktionella spridningskorridorer försvårar och hindrar arters spridning samt minskar den biologiska mångfalden. Ett mer varierat skogsbruk behöver uppmuntras, en större areal behöver skyddas där återskapande av habitat och strukturer som död ved kan ske. Skadorna på kulturmiljöer måste minskas radikalt, helst helt upphöra, antalet gamla träd behöver öka och klövviltstammarna måste hållas på en rimlig nivå.

 • Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har utbildat 20 handläggare och 20 virkesköpare/planläggare i kalkbarrskog och hyggesfritt skogsbruk. Inom hyggesfritt skogsbruk har Skogsstyrelsen dessutom genomfört en temavecka, utfört individuella rådgivningar och deltagit på sju skogsdagar.
 • Växjö stift har genomfört kontinuerlig frihuggning av skyddsvärda träd vid gallring och vid föryngringsavverkning lämnas skyddsvärda träd rutinmässigt. Vidare arbetar man med återvätning i skogen och har anlagt våtmarker i skog eller jordbruksmark.
 • Skogsstyrelsen erbjuder rådgivning och ekonomiska bidrag till skötsel av natur-och kulturmiljövårdande åtgärder via NOKÅS och Skogens miljövärden. Under 2022 har drygt 45 fastighetsägare fått skriftliga rådgivningar om natur- och kulturvårdande skötselåtgärder.
 • Fyra av länets kommuner har fått LONA-bidrag till totalt nio projekt där det huvudsakliga miljömålet är Levande skogar. Åtgärderna inom dessa projekt är mycket varierande och innefattar bland annat friställning av träd, ta fram skötselplan och förbättra och röja fram vandringsleder.
Myllrande våtmark

Myll­rande våt­marker

En viktig del för att bevara våtmarkernas värden är att hejda igenväxning och förbättra hänsynen inom jord- och skogsbruk

Jönköpings län är rikt på våtmarker. Men under lång tid har våtmarker försvunnit eller skadats av utdikning och annan mänsklig påverkan. Natur- och kulturvärden samt våtmarkernas ekosystemtjänster påverkas negativt av markavvattning, vattenreglering, otillräcklig hävd och kvävenedfall. Dränerade torvjordar på skog-och åkermark läcker stora mängder kol till atmosfären.

I länet pågår flera insatser för att bevara våtmarkernas värden och ekosystemtjänster. Våtmarkssatsningarna och det ökade anslaget inom Åtgärder för havs- och vattenmiljö (LOVA) leder till att fler våtmarker anläggs eller restaureras.

Vidare startas ytterligare projekt upp inom Lokala naturvårdssatsningen (LONA). Under 2022 har totalt har sex igenvuxna rikkärr åtgärdats i Jönköpings län. Trots mer resurser och ökad arbetstakt är det dock svårt att hejda igenväxningen till följd av kvävenedfall, otillräcklig hävd, dikning och låga vattenflöden.

 

Anlagda eller restaurerade våtmarker i länet
Skyddande ozonskikt

Skyd­dande ozon­skikt

Uttunningen av ozonskiktet har avstannat och mycket tyder på att återväxten påbörjats.  


Utsläppen av ämnen som bryter ned ozon har minskat i Sverige sedan 1990-talet. Ozonlagret har förmågan att laga sig själv, men det är en långsam process och klimatförändringar riskerar att vända den positiva trenden. Att minska utsläppen av växthusgaser hjälper även ozonskiktet att återhämta sig. Det finns fortfarande gamla produkter som kan innehålla ozonnedbrytande ämnen, och det är viktigt att dessa tas om hand på ett säkert sätt. Även insatser för att minska andra växthusgaser är viktiga.

 • I länet pågår anläggande av små våtmarker, dessa fungerar som sänkor för växthusgasen lustgas. (läs mer under Myllrande våtmarker)
 • Inom projektet ”Greppa Näringen ges rådgivning till lantbrukare angående kväveläckage med syftet är att minska övergödningen och utsläppen av växthusgaser.
 • Energikontoret och Länsstyrelsen leder projektet FASTR, som ska påskynda omställningen till fossilfria transporter och drivmedel, inklusive eldrift, som i sin tur leder till minskade utsläpp av växthusgaser.

En följdeffekt av ett tunt ozonskikt är att UV-strålningen blir starkare. Det medför att risken att drabbas av hudcancer ökar. Hudcancer är den cancerform som växer snabbast i Sverige och antalet cancerfall både bland kvinnor och män i länet ökar. Läs mer under Säker strålmiljö.

FASTR - Snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Det skyddande ozonskiktet

Säker strålmiljö

Säker strål­miljö

Allt fler är medvetna om vilka risker som UV-strålning och för mycket solning kan innebära. Ändå fortsätter antalet hudcancerfall att öka. 

Jönköpings län har bland de högsta fallen av hudcancer i landet. Minskad exponering för UV-strålning är avgörande för att minska antalet hudcancerfall.

Förebyggande åtgärder som solskydd, plantering och bevarande av träd samt buskar som ger naturlig skugga på till exempel offentliga platser och skolgårdar behöver genomföras i högre utsträckning. Detta är aspekter som behöver vägas in i ett tidigt skede, såsom i översikts- och detaljplaner. Det gäller framför allt på skolor och förskolor då barn är extra känsliga.

Habo kommun genomför regelbundet mätningar av bakgrundsstrålning vid utvalda platser, mätningarna rapporteras in till Länsstyrelsen.

Antal hudcancerfall i Jönköpings län, Sveriges miljömål Länk till annan webbplats.

Nu finns en powerpoint framtagen läget i länet miljömålsbedömningar 2022 som är fritt använda för dig i din kommunicering av miljöarbetet.

Läget i länet miljömålsbedömningar Powerpoint, 31 MB.

Kontakt

Miljömålssekretariatet

Landshövding

Helena Jonsson

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss