Stöd i miljömålsarbetet

För att vi ska lyckas nå miljömålen måste kraftfulla åtgärder genomföras av många olika aktörer. Här har vi samlat verktyg som kan hjälpa dig i arbetet för en bättre miljö.

Vare sig du arbetar på en kommun, ett företag eller annan sektor med frågor inom miljöområdet så finns det uppdrag i arbetet för en hållbar utveckling. Varje län har ett åtgärdsprogram som syftar till att nå miljömålen.

Läget i länet för miljömålen 2020

Det pågår ett stort miljöarbete i Jönköpings län som ger resultat. Trots stora satsningar har länet en lång väg kvar för att undvika att nästa generation ska behöva ta över våra stora miljöproblem.

Endast ett av miljömålen som bedöms på regional nivå, Grundvatten av god kvalitet, anses vara nära att nås till år 2020. Med dagens utgångsläge bedöms övriga miljömål inte kunna nås tills dess.

För mer information se

Läget i länet för miljömålen

Länsstyrelsen är med och övervakar miljön i Sverige. Vi studerar bland annat regionala miljöfrågor som är viktiga i länet just nu, bland annat inom luft och skog.

Att undersöka och följa tillståndet i miljön över tid är en viktig del av vårt miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen, för att upptäcka nya hot mot miljön och för att fungera som referensmaterial för andra typer av miljöstudier.

Här hittar du mer information om vilken miljöövervakning som sker och resultaten.

Så mår miljön.

Hur ser det egentligen ut i länet när det gäller våra invånares hälsa?

Många miljöfaktorer omkring oss inverkar på vår hälsa. Var fjärde år genomförs därför nationella miljöhälsoenkäter i Sverige. Underlaget i rapporten kan användas vid planering och prioriteringar av åtgärder för att förbättra vår hälsa och vår livsmiljö.

De senaste resultaten av enkäten finns nu sammanställd en regional miljöhälsorapport och visar resultaten för Östergötlands, Jönköpings, Kalmar samt Gotlands län.

Regional miljöhälsorapport 2017 Länk till annan webbplats.

Kommunens arbete med miljömålen

Kommunerna har det samlade ansvaret för en god lokal livsmiljö och har därför en nyckelroll när det gäller miljömålsarbetet och arbetet för att nå en hållbar utveckling. Kommunerna ansvarar för lokala anpassningar av riksdagens miljömål och kan också besluta om lokala miljömål. Det lokala miljömålsarbetet kan till exempel integreras i den fysiska planeringen, kommunens ordinarie miljöarbete, byggnadsvården, trafikplaneringen och folkhälsoarbetet.

Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram en vägledning som ger konkret stöd och inspiration i det lokala miljö- och hållbarhetsarbetet. I vägledningen lyfts också lärande exempel fram, från olika kommuner runt om i Sverige. Vägledningen kan fungera som underlag för erfarenhetsutbyte mellan länsstyrelser och kommuner i det regionala arbetet.

Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030 Pdf, 5 MB.

Hjälp i åtgärdsarbetet

Mall recipientklassning

Till stöd för åtgärden Dagvattenstrategi och recipientklassning (ingen övergödning åtgärd 11 i Vattnets miljömål) finns en mall framtagen, ursprungligen fanns den med som en bilaga i Dagvattenguiden (meddelande nr 2015:34). Mallen har dock uppdaterats under år 2018 och finns att ladda ned i excel-format nedan. Första fliken innehåller instruktioner.

Mall recipientklassning Excel, 27.6 kB.

Goda exempel på kommunala projekt för att förebygga avfall

Det kommer fler och fler goda exempel på insatser som kommunerna i Sverige gör för att minska sitt eget verksamhetsavfall. De flesta fokuserar på att minska matsvinn, men det finns även en hel del andra exempel på materialanvändning och avfall som kommunerna försöker minska. Några goda exempel presenteras i länkarna nedan. Vi presenterar också några exempel på insatser som görs för att få kommuninvånare och företag att minska sitt avfall.

Vi kan inte redovisa mätbara resultat för alla exemplen. För en del exempel är det svårt att mäta förbättringar, eller det kan ta lång tid att få något resultat. Några exempel visar mer på en bra ansats eller intention att minska avfall och vi lyfter fram dem för att vi tror att de kan inspirera. Vi tror också att det som verksamheterna har gjort kan förbättra verksamheten – och troligen också minska avfall.

Erfarenheter och goda råd

Du som vill arbeta med att förebygga avfall rekommenderas att säkerställa att ledningen i den verksamhet som ska minska sitt avfall är med på noterna. Det är svårt att lyckas annars, eftersom det är ett förändringsarbete som påverkar hur verksamheten bedrivs. Andra viktiga förutsättningar kan sammanfattas i fyra I-ord:

 1. Implementera rutin för mätning – se till att det är tydligt för alla inblandade hur ni ska följa upp ert arbete och öva på att göra mätningar eller beräkningar. Ska ni förresten mäta avfallet eller mängden inköpt material?
 2. Identifiera basnivån för ert avfall – hur mycket avfall har vi idag? Mät eller beräkna gärna under en längre period, så att ni inte bara har ett mätvärde som utgångspunkt.
 3. Involvera alla medarbetare på något sätt – det är de som är i verksamheten som vet bäst varför det uppstår avfall och vad man kan göra för att minska det!
 4. Inspirera och informera till exempel genom seminarier eller workshops så att alla är insatta i vad arbetet går ut på och varför det görs. Gör arbetet konkret genom goda exempel på vad andra har gjort och vad man kan uppnå i form av minskad miljöpåverkan, minskade kostnader, förbättrad arbetsmiljö och förbättrad kvalitet i verksamheten

När du väl är igång, håll ångan uppe genom att återkoppla hur det går och fira framgångarna!

Tips på bra läsning

Information och inspiration om hur man kan arbeta strategiskt med att minska avfallet i en verksamhet finns i Avfall Sveriges rapport 2017:17 Handbok i att förebygga avfall i kommunen, metod och inspiration.

Avfall Sverige Länk till annan webbplats.

Göteborgs stad är generösa och bjuder på ett riktigt smörgåsbord av förslag på hur man kan minska avfallet i olika verksamheter till exempel för förskolan och äldreboendet om hur man kan minska matsvinnet, fritt tillgängligt på deras hemsida.

Göteborgs stad Länk till annan webbplats.

Översta steget. Hållbar Utveckling Skåne har flera projekt för att hjälpa kommuner att minska avfallet i sina verksamheter.

Översta steget Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverkets information om hållbarplastanvändning

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Miljöledning som verktyg för en hållbar plastanvändning Länk till annan webbplats.

Goda exempel

Stockholms stad

Stockholms stad ställde krav på max 20 kg avfall per BTA (bruttoarea ), när de handlade upp entreprenörer till byggandet av Norra Djurgårdsstaden. Ingen av byggaktörerna har hittills uppfyllt kravet gällande mängden byggavfall.

Byggaktörerna arbetar av olika anledningar inte proaktivt med att förebygga och minska mängden byggavfall. För att minska mängden avfall krävs det god planering under byggprocessens alla skeden. Resultaten från Norra 2 har lett till att kraven ändrats för senare etapper. Bland annat finns nu krav på att en avfallsplan måste tas fram under projekteringen.

Gästrike

Gästrike återvinnare har gjort en handlingsplan med mål för att minska mängden avfall och öka återanvändningen i samband med en ombyggnation av två byggnader på den egna fastigheten. Innan rivningen påbörjades gjordes en insats för att skapa förutsättningar för att återanvända inventarier och material.

Uppskattningsvis 8,5 ton avfall kunde undvikas genom det. Svårare var det att ställa relevanta krav på entreprenören för att minska byggavfallet. I ett första steg ställdes krav på att följa upp hur mycket material som köptes in och hur mycket avfall det blev av olika fraktioner.

Malmö stad och Sysav

Sysav (kommunägt avfallsbolag) och Malmö stads serviceförvaltning driver Malmö Återbyggdepå, där privatpersoner och organisationer kan lämna och köpa begagnat byggmaterial.

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Malmö Återbyggdepå Länk till annan webbplats.

Avfall Sverige Länk till annan webbplats.

Avfall Sveriges rapport 2017:18, Förebyggande av avfall – test och utveckling av metod


Göteborgs stad

Göteborgs stad har gjort pilotprojekt och tagit fram vägledningar för hur man kan minska avfall, bland annat engångsartiklar, inom äldrevård, skola och förskola. På ett år lyckades äldreboendet Sekelbo minska restavfallet med 10 procent. De bytte ut mycket av engångsartiklarna mot flergångs, som till exempel draglakan, haklappar och förkläden. Sekelbos arbete fungerar nu som mall för andra äldreboenden. På samma sätt arbetar förskolorna i Göteborg nu med att till exempel byta ut skoskydd i plast mot flergångsskydd och lära barnen att vara sparsamma med ritpapper och pappershanddukar. På Bergsjöskolan installerades en handtork, vilket minskade skolans restavfall med cirka 1400 kg per läsår.

Läs mer

Göteborgs stad samlade information om att förebygga avfall Länk till annan webbplats.

Hässleholms kommun

På äldreboendet Kaptensgården i Hässleholm lyckades de minska kostnaden för inköp av blöjor med 25 procent, eller ca 44 000 kr per år. Utöver det sparades kostnader för tvätt och avfallshantering. De boende fick blöjor som passade bra så att de inte läckte, vilket var skönt för de boende och minskade arbetsbelastningen på personalen.

Göteborgs stad

Även Göteborgs stad arbetar med inkontinensskydd på äldreboenden. Äldreboendet Sekelbo var först ut. De har bland annat genomfört följande åtgärder:

 • Systematisk individuell utprovning
 • Fler medarbetare med utbildning
 • Bredare sortiment
 • Tvättbara inkontinensskydd
 • Lagerlista överblivna skydd
 • Fler toalettbesök
 • Ökad kunskap om signaler

Läs mer

Hässleholms kommun Länk till annan webbplats.

Göteborgs stad samlade information om att förebygga avfall Länk till annan webbplats.

Internt återbruk genom att ta hjälp av digitala tjänster

Ett flertal kommuner har börjat använda olika typer av digitala tjänster som gör att möbler och annat material som blir över i en del av verksamheten synliggörs och tillgängliggörs för andra delar av verksamheten, så att det som är funktionsdugligt inte slängs utan återanvänds. Det gör att såväl miljöpåverkan som kostnaderna minskar. Malmö, Ystad, Danderyd, Järfälla, Sundbyberg, Upplands Väsby, Vallentuna, Solna, Täby, Lerum och Gävle är kommuner som använder tjänsten off2off. SÖRAB samordnar Stockholmskommunerna genom under paraplyet Reko.

Tage är Göteborgs Stads interna återbrukssajt. Här kan verksamheter annonsera ut överblivna möbler och inventarier och efterlysa sådant man vill ha. Allt på Tage är gratis.

I Värnamo kommun startade arbetsmarknadscentrum en intern möbelförmedling 2018, med gott resultat. Förvaltningarna lämnar möbler som de inte behöver och kan ta det de behöver gratis eller få det levererat mot en utkörningskostnad. Information om verksamheten finns på kommunens intranät.

Läs mer

Reko Länk till annan webbplats.

Göteborgs stad samlade information om att förebygga avfall Länk till annan webbplats.

Lomma kommun

IT-avdelningen har jobbat med att minska avfallet från bärbara datorer och telefoner. De har bland annat genomfört en ID-märkning och inventering av alla telefoner, för att ha bättre koll på dem. De har också återkommande utbildningar i inköpssystemet, för att de kommunanställda ska köpa ändamålsenliga datorer och telefoner. Projektet har inte pågått länge nog för att kunna göra en uppföljning eftersom datorer och telefoner har ganska lång omsättningstid jämfört med till exempel engångsartiklar och mat. IT-chefen konstaterar dock att de har fått bättre koll på sin verksamhet genom att arbeta systematiskt med att minska avfall.


Göteborgs stad

Göteborgs stad har tagit fram en vägledning och en checklista för det avfallssnåla kontoret. De har även tagit fram råd för att förlänga livet på datorer, surfplattor och telefoner, som omfattar följande rubriker:

 • Håll IT-utrustningen ren och torr
 • Hantera IT-utrustningen varsamt
 • Stäng av IT-utrustningen
 • Ladda rätt
 • Var försiktig med sladdar och kringutrustning
 • Rensa, ominstallera och uppgradera
 • Be om support vid problem
 • När du inte kan använda IT-utrustningen längre

Kommuner i Dalarna

Här har samtliga kommuner beslutat delta i arbetet med att minska avfallsmängderna, i konceptet Dalarna minskar avfallet. Många verksamheter ska engageras i att göra något för att bidra till avfallsförebyggande. Under 2018-2019 är fokus bland annat på kontorsavfall, med i stort sett ett pilotprojekt per kommun. I december 2018 hade de ett seminarium på temat Förebyggande av avfall genom upphandling, där IT-produkter och annat kontorsmaterial diskuterades.


Läs mer

Hållbar utveckling Skåne Länk till annan webbplats.

Göteborgs stad samlade information om att förebygga avfall Länk till annan webbplats.

Dalarna Minskar Avfallet Länk till annan webbplats.

Ystadbostäder

Det kommunala bostadsbolaget Ystadbostäder arbetar för att minska avfallet från kemiska produkter, främst lim och fogmassor. Ett första steg har varit att få ner antalet kemikalier. På så sätt kan man minska risken för att kemikalierna står och blir gamla och att de förvaras på fel sätt, och man kan ha bättre koll på kemikaliernas egenskaper vad gäller farlighet, miljöpåverkan och allergier. Från början upptog listan över alla sorters kemikalier fem A4-sidor, nu får de plats på ca en sida.

Ystadbostäder har också bland annat ändrat förrådsrutinerna, så att det nu finns ett centralförråd istället för många små. Det ökar möjligheten att ha koll på vad som finns och vad som riskerar att bli för gammalt. En viktig effekt av arbetet är att medarbetarna har börjat prata mer med varandra och utbyta erfarenheter och idéer om hur olika kemikalier kan undvikas eller minskas.

Läs mer

Avfall Sverige Länk till annan webbplats.

Avfall Sveriges rapport 2017:18, Förebyggande av avfall – test och utveckling av metod

Göteborgs stad

Göteborgs stad har tagit fram en checklista för hur man kan förebygga avfall genom inköp och upphandling. Den beskriver under 13 punkter vad man kan tänka på, från att fundera på om produkten verkligen behövs till att använda de produkter man har på rätt sätt. Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad har infört inköpsrutiner som förebygger avfall. Man har minskat antalet inköpare och lager, samordnat beställningarna, läst på om produkterna och utbildat samtliga inköpare. Standardprodukter inom olika avtalskategorier, till exempel kontorsmaterial, har valts och finns i beställningsmallar. Åtgärderna har minskat floran av kontorsprodukter, lett till bättre ordning, effektivare inköp och färre transporter.
Det går att ställa krav på att det ska gå att reparera och underhålla det som köps in, till exempel möbler.

Kristianstads kommun

Kristianstads kommun använde Möbelfaktas krav när de skulle göra ett stort inköp av kontorsmöbler. Där ingår krav på att producenten ska tillhandahålla reservdelar i minst fem år.

Malmö stad

Malmö stad har börjat tänka cirkulär ekonomi i sina upphandlingar. Först ut är ett avtal om begagnade möbler. Upphandlingen omfattar även bland annat reparationer och uppfräschning av kommunens befintliga möbler. Avtal kommer att skrivas i början av 2019. Sedan börjar ett viktigt arbete med implementering av avtalet för att öka graden av återanvändning.

Avfall Sverige

I Avfall Sveriges rapport 2018:06 "Förebyggande av avfall i offentlig upphandling" konstateras att det finns diverse hinder för att upphandlingar ska användas som verktyg för avfallsförebyggande. Flera upphandlare ansåg att det fanns för lite kunskap för att kunna ställa avfallsförbyggande krav som var utvärderingsbara på ett konkurrensneutralt sätt. Idéer om avfallsförebyggande krav tappades bort när tiden i upphandlingarna blev knapp. Ett hinder är marknadens förmåga att svara mot de krav som ställs. Ansvaret för förebyggande av avfall vilar på flera delar av den kommunala organisationen. Då ansvar och kunskap är spritt riskerar frågan att tappas bort. Organisations- och verksamhetsstyrning verkar vara den viktigaste orsaken till att många kommuner inte kommit igång med att arbeta framgångsrikt med förebyggande av avfall i upphandlingar.

Läs mer

Göteborgs stad samlade information om att förebygga avfall Länk till annan webbplats.

Möbelfakta för upphandlare Länk till annan webbplats.

Malmö stad Länk till annan webbplats.

Avfall Sverige Länk till annan webbplats.

Fler och fler kommuner försöker hjälpa sina invånare på olika sätt att återbruka material istället för att slägga det. Här presenteras några exempel.

Pop-Up Återbruk

Stockholm vatten och avfall AB driver sedan 2015 ett Pop-Up Återbruk i form av två mobila containrar, där boende kan lämna in grovavfall, farligt avfall och saker som de själva inte vill ha längre men som kanske någon annan vill ha. Det är fritt att ta med sig hem saker som andra har lämnat. Containrarna flyttas runt mellan Stockholms 14 olika stadsdelar. De ses som ett enkelt, lättillgängligt och snyggt sätt för att ge bra service till kommuninvånarna. När dagen är slut och PopUpen stänger lämnas det som är kvar i containrarna till återbruk eller återvinning via stadens återvinningscentraler.

ReTuna i Eskilstuna

ReTuna är en återbruksgalleria, där gamla saker tas till vara och får nytt liv genom reparation och ”upcycling”, det vill säga att ta något som annars skulle slängas och göra något vackert eller användbart av det. Allt som säljs är återbrukat, återanvänt, ekologiskt eller hållbart producerat. Gallerian invigdes i augusti 2015 och är placerad intill Retuna Återvinningscentral i Eskilstuna. Det är enkelt för besökare att lämna återbrukbara leksaker, möbler, kläder, inredningsprylar och teknik i gallerians depå ”Returen”. Butikspersonalen väljer ut vad de vill reparera, fixa till, omvandla, förädla – och sälja. Här anordnas också events, workshops, föreläsningar och temadagar med fokus på hållbarhet.

Återbruksbutiken Magneten

På Magneten har Hässleholm Miljö AB samlat ett makerspace, en återbruksbutik och en återvinningspunkt. I Magnetens makerspace finns verktyg och verkstäder för många typer av hantverk. I återbruksbutiken kan man byta ut sina gamla saker mot nya. Magnetens mobila återvinningspunkt är ett komplement till återvinningscentralerna främst för den som inte har möjlighet att köra bil. Återvinningspunkten finns uppställd på Magneten, som ligger på gångavstånd från centrum, när den inte är på turné runt om i kommunen vid olika evenemang.

ReTuren - den kvartersnära återbrukscentralen

ReTuren - den kvartersnära återbrukscentralen var en pilotverksamhet som VA SYD drev från november 2015 till september 2016 på Lindängen i Malmö. Här kunde de boende i närområdet lämna avfall, byta saker med varandra eller delta i kreativa aktiviteter för hållbarare avfallshantering. Efter pilotprojektet drivs nu verksamheten ReTuren i den nya mötesplatsen ”Mötesplats ReTuren” som ligger under Kulturförvaltningen på Malmö stad, men tillsammans med VA SYD, Sysav och STPLN.

Återbruket- FixaTill

FixaTill var från början en kvartersnära återbruksbutik på Linero i Lund, i form av en secondhandbutik med byteshandel. Det fanns även en verkstadsdel och en pysselhörna. Nu drivs det i form av en verkstad på Norra Fäladen i Lund. Där finns ingen butiksdel utan verksamheten är mest inriktad på en verkstad och workshops kring olika fixar-teman. Tanken med verkstaden är att möjliggöra reparationer och upcycling.

Läs mer

ReTuna Länk till annan webbplats.

Mötesplats ReTuren på malmo.se Länk till annan webbplats.

Fixa till Länk till annan webbplats.

Avfall Sverige Länk till annan webbplats.

Avfall Sveriges rapport Avfallsförebyggande i praktiken. En guide till hur kommuner kan arbeta med återbruk.

Informationsinsatser gentemot invånarna

Många avfallshuvudmän har information på sina hemsidor om hur invånarna kan minska sitt avfall.

Länge leve prylen

Länge leve prylen är ett samarbetsprojekt mellan tre avfallsbolag i nordvästra Skåne – LSR, NSR och Nårab. Målet är ett minska avfallsmängderna i regionen från jättemycket till skitlite. Syftet med kampanjen är att uppmuntra till insatser, stora som små, i kampen mot de ökade avfallsmängderna. De tipsar bland annat om hur man får sina prylar att leva längre. 11 kommuner omfattas av kampanjen: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Räkna till 10

Räkna till 10 är en kampanj som ska göra det enklare för människor att konsumera på ett hållbart sätt, som en del av arbetet med den långsiktiga regionala avfallsplanen A2020 i Göteborgsregionen. Kampanjen innefattar dels informationsinsatser och dels arrangemang som till exempel klädbytardagar. Räkna till 10 innebär att stanna upp innan man köper eller slänger något och ställer sig frågor som: Kan jag köpa begagnat istället? Kan jag låna av någon istället? Kan jag laga istället för att köpa nytt? Därefter gör man sitt val om att köpa eller slänga. Bakom Räkna till 10 står de tretton medlemskommunerna i Göteborgsregionen: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Resterkocken

Resterkocken riktar sig till grundskolorna i södra och nordvästra Skåne. Kampanjen har som mål att minska matsvinnet i hushållen , genom att låta skolbarn tävla i att göra filmer som visar hur de skapar nya maträtter av rester. Resterkocken är ett initiativ av Sysav, NSR och LSR med ägarkommuner.

Miljönär

Många kommuner använder sig av Avfall Sveriges material till kampanjen Miljönär. Miljönär-vänlig är en märkning som vill uppmuntra och uppmana till hållbarare konsumtion i Sverige. Verksamheter som gör det möjligt för allmänheten att laga, låna och återanvända sina prylar istället för att köpa nytt kan miljönärmärkas, som till exempel skomakare, skräddare och secondhandbutiker.

Läs mer

Räkna till 10 Länk till annan webbplats.

Resterkocken Länk till annan webbplats.

Miljönär Länk till annan webbplats.

Tillsyn

Miljösamverkan Skåne driver en tillsynskampanj i projektet Avfallsförebyggande genom tillsyn och prövning. Syftet med projektet är att öka kunskapen om förebyggande av avfall hos tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare och därmed minska avfallsmängden. Tillsynskampanjen omfattar två delar:

 1. Tillsyn på företag – med syfte att genomföra tillsyn på verksamheter enligt ”instruktion till inspektörer” och ”checklistan”.
 2. Vägledning – för att hantera frågan om avfallsförebyggande i samråd, prövningsärenden om nya eller ändrade anmälningspliktiga verksamheter.

Projektarbetsgruppen har också tagit fram ett inspirationsmaterial till verksamhetsutövare. Materialet ska delas ut till företagen och meningen är att det ska ge idéer och inspiration för att arbeta avfallsförebyggande.

Läs mer

Miljösamverkan Skåne Länk till annan webbplats.

Goda exempel hållbara textilier

Över 30 goda exempel på projekt som kommuner, regioner och länsstyrelser genomfört i syfte att öka konsumenters medvetenhet kring hållbarhet och textiler.

Naturvårdsverkets rapport Goda exempel hållbara textilier inom kommuner och regioner i Sverige Länk till annan webbplats.

Stöd i arbetet med Agenda 2030

Film om Agenda 2030 i Jönköpings län

Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit fram en film om Agenda 203 i länet. Använd gärna filmen när du pratar Agenda 2030 för att visa på läget i länet.

Filmen Agenda 2030 Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Workshopmaterial

Vi har tagit fram workshopmaterial som du inom din organisation kan använda för att öka kunskapen om Agenda 2030.

Workshopmaterial Länk till annan webbplats.

Boxar

Länsstyrelsen har boxar med de 17 olika Globala målen. Hos oss kan du låna boxar att använda vid t ex utställningar och konferenser.

Indikatorer och nyckeltal

För att visa hur miljöarbetet går används bland annat indikatorer som speglar utvecklingen för etappmålen och miljökvalitetsmålen.

Indikatorer för uppföljning av Sveriges miljömålen hittar du på

Sveriges miljömål Länk till annan webbplats.

På Kolada hittar du bland annat nyckeltal som ska hjälpa kommuner och regioner med uppföljningen av deras arbete med att nå de globala målen agenda 2030.

Kolada Länk till annan webbplats.

Miljöindikatorer för kommunerna Länk till annan webbplats.

Kontakt

Miljömålssekretariatet