Pågående och kommande arbete med förorenade områden

Information om vad som pågår just nu i arbetet med förorenade områden och vad som planeras för de kommande åren.

Pågående arbete

Åtgärder görs på områden (mark, vatten eller annat) som genom undersökningar visat sig vara så förorenade att de kan utgöra en oacceptabel risk för människors hälsa eller för negativa miljöeffekter.

Pågående åtgärder i länet

Prioriterade objekt där sanering pågår

Objekt

Kommun

Ansvar

Saneras år

Åtgärdsteknik

F.d Färgaren (kemiska tvätten)

Jönköping

Saknas

2023-2030-

Rivningsentreprenad och åtgärdsförberedande utredningar inför termisk och biologisk behandling pågår.

F.d Lacko

Gislaved

Saknas

2010-2027

Skyddspumpning och rening av förorenat berggrundvatten. Åtgärdsförberedande utredningar pågår samtidigt.

Läget i länet

Diagrammet visar antal avslutade och pågående efterbehandlingsåtgärder i länet. Hittills har efterbehandling avslutats på 260 områden och pågår på 179 områden av de drygt 5200 registrerade potentiellt förorenade områden som finns i länet. Den nuvarande åtgärdstakten är för långsam i förhållande till problemets omfattning och för att uppnå en giftfri miljö.

För att kunna höja takten behöver ansvariga myndigheter samordna sig kring utvecklade och effektivare arbetsformer. Det strategiska arbetet, med planerad tillsyn behöver, ges betydligt större utrymme än det har i nuläget. Idag upptas stor andel av ansvariga tillsynsmyndigheters resurser av händelsestyrt arbete. Det händelsestyrda arbetet gäller exempelvis markarbeten med anledning av exploatering, byggnation, ledningsdragningar, planarbete med mera. Dessa frågor är också viktiga och måste hanteras, men i de fall arbetet rör objekt som inte tillhör risk- eller branschklass 1 och 2 innebär det samtidigt att arbetet med prioriterade objekt måste stå åt sidan. En konsekvens är att den tillgängliga tiden används för hantering av områden som är lägre prioriterade med avseende på bedömda risker för hälsa och miljö, vilket försvårar möjligheten att nå antagna miljömål, på såväl lokal som regional och nationell nivå. Denna situation är särskilt tydlig för de kommunala tillsynsmyndigheterna.

Det är en stor utmaning att få fler områden till åtgärdsskede. Gemensamma insatser krävs från olika berörda myndigheter och andra aktörer. En aktuell och angelägen fråga är även att bidra till en ökad användning av innovativa åtgärdsmetoder, som alternativ till schakt och deponering. I det arbetet har både kommunerna och länsstyrelserna ett ansvar för att genom tillsynen driva områden vidare från inventering och undersökning till åtgärd.


antal efterbehandlingsåtgärder som pågår eller är avslutade

Diagrammet visar antal efterbehandlingsåtgärder som pågår eller är avslutade i länet under perioden 2012 till 2023.

Kommande arbete

Under de kommande åren avser Länsstyrelsen och kommunerna att driva ärenden/projekt avseende åtgärder i enlighet med prioriteringslistan.
Utöver dessa prioriterade objekt har flera saneringsåtgärder utförts till följd av exploateringar eller att Länsstyrelsen och kommunerna ställt krav på åtgärder via tillsynsarbetet. Dessa har inte varit att betrakta som några av länets mest prioriterade objekt, men de är ändå viktiga för att på sikt uppfylla miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Länets 10 mest prioriterade områden

De prioriterade områdena är de områden som Länsstyrelsen och kommunerna kommer att arbeta med framöver. En översyn av prioriteringen görs varje år. Är du intresserad av att veta mer. Under prioriterade objekt finns en kort beskrivning av respektive objekt.

Karta där placering av länets 10 mest prioriterade förorenade områden är markerat

Länets 10 mest prioriterade objekt

1. F.d. Färgaren (Kemiska Tvätten), Jönköpings kommun

På kemtvätten Färgaren i Jönköpings kommun bedrevs tidigare kemtvätt, färgning, pressning och vittvätt. Idag består verksamhetsområdet av villabebyggelse. Objektet har tilldelats riskklass 1.
Genomförda undersökningar visar att klorerade lösningsmedel förekommer inom området i jord, porluft, grundvatten, inomhusluft, dricksvatten och även i berggrundvattnet. Objektet har beviljats bidrag för ytterligare åtgärdsförberedande utredningar, rivningsentreprenad av byggnader inom området och genomförande av åtgärder under åren 2023-2030.

Mer information

Färgaren (kemiska tvätten) Länk till annan webbplats.

2. Munksjön, Jönköpings kommun

Munksjön är belägen centralt i Jönköping. I sjön finns förorenat sediment bland annat i form av fiberbankar från Munksjö pappersbruk. Sjön är även utsläppspunkt för det kommunala reningsverket. Fiberbanken och övriga sediment innehåller höga halter av kvicksilver, andra tungmetaller, oljeföroreningar och organiska ämnen som exempelvis PCB och dioxin. Detaljerade undersökningar och utredningar har utförts de senaste åren. Föroreningarna bedöms inte utgöra någon risk för människors hälsa vid vistelse på, i och invid Munksjön eller vid konsumtion av fisk om Livsmedelsverkets rekommendationer följs. De höga halterna av flera olika föroreningar i sediment och i växt- och djurlivet, gör att i Länsstyrelsens samlade riskbedömning bedöms objektet tillhöra riskklass 1 och en åtgärdsutredning pågår för att utreda olika åtgärdsalternativ.

3. Före detta Rasslefalls såg (Trävaru AB Sommen), Tranås kommun

I samhället Sommen i Tranås kommun bedrevs sågverk med timmerupplag och doppning av virke. Undersökningar visar att det finns klorfenoler och dioxiner i jord på platsen. Dioxiner är styrande för föroreningsriskerna. En huvudstudie har gjorts som har omfattat detaljerade miljötekniska markundersökningar, riskbedömning, åtgärdsutredning, riskvärdering och en bedömning av behovet av ytterligare undersökningar/utredningar. Objektet har riskklass 1.

4. Ädelfors amalgameringsverk, Vetlanda kommun

Ädelfors amalgameringsverk ligger i Vetlanda kommun. På området har man haft utvinning av guld, koppar och nickel under drygt 200 år samt att det har funnits ett båtbyggeri.

Undersökningar har visat på mycket höga halter av koppar, nickel och PAH i jord och höga halter av arsenik, kobolt, kvicksilver, bly och kadmium. Spridningsrisken bedöms som stor i och med närheten till Emån, ett Natura 2000-klassat objekt. Detta har resulterat i en riskklass 1. En utredning som bedömer riskerna med föroreningarna och tar fram möjliga åtgärdsalternativ pågår.

5. F.d. Värnamotvätten, Värnamo kommun

I Värnamo kommun ligger den före detta Värnamotvätten där det har funnits en tvättanläggning för vittvätt och kemtvätt. I anläggningen användes bland annat blekmedel (natriumhypoklorit), tvättmedel och tetrakloretylen (PCE). Åtgärd av föroreningarna genomförs bland annat med multifasextraktion och stimulerad biologisk nedbrytning. Under åtgärdens gång sker även en skydds- och saneringspumpning för att säkerställa kvaliteten på dricksvattnet i den kommunala vattentäkten. Objektet har riskklass 1.

6. Insjöns Metallfabrik HB, Gnosjö kommun

På platsen har det bedrivits ytbehandlingsverksamhet, mekanisk verkstad och gjuteri. Platsen ligger i den sydvästra delen av Gnosjö tätort. De dominerande föroreningarna i jord utgörs av koppar, nickel, zink, bly och krom. Dessutom påträffas frekvent barium och kobolt samt sporadiskt även arsenik och kadmium. Även sediment och grundvatten är kraftigt påverkat av metaller. Objektet har riskklass 1 och under 2023 genomförs kompletteringar av huvudstudie med avseende på att utreda förekomsten av PFAS.

7. F.d. Rosells metall AB, Habo kommun

På landsbygden i Habo kommun ligger f.d. Rosells metall. Verksamheten startade cirka 1960 och pågick i ungefär 50 år. Under verksamhetstiden har klorerade lösningsmedel använts inom produktionen för avfettning. Företaget tillverkade prydnadsföremål i högpolerad mässing eller koppar. Totalt har två trianläggningar funnits inom verksamheten. Undersökningar har visat att TRI och dess nedbrytningsprodukter finns i jord, grundvatten, och porgas. Närmaste bostadshus ligger cirka 50 meter från området där det detekterats höga halter klorerade alifater.

Området är beläget långt från anslutningspunkt för kommunalt VA. Påvisad förorening av klorerade alifater i grundvattnet skulle kunna innebära stora problem för vattenförsörjningen i området om föroreningen sprids i framtiden. Objektet har beviljats bidrag för huvudstudie under 2021-2022, huvudstudien har slutförts i början av 2023 och bidrag för åtgärdsförberedelser kommer sökas under året.

8. Lillesjön i Grimstorp, Nässjö kommun

Lillesjön är kraftigt förorenad av arsenik på grund av spridning från f.d. impregneringsanläggningen i Grimstorp. Objektet har tilldelats riskklass 1.

9. Walfridsson & Co/metallgjuteri, Nässjö kommun

I Stensjön i Nässjö kommun fanns tidigare tungmetallgjuteriet Walfridsson & Co Metallgjuteri och Armaturfabrik. Gjuteriverksamheten startade i början av 1950-talet och pågick fram till år 1990, då företagets verksamhet ändrades till att endast omfatta automatsvarvning. Byggnaderna från tidig verksamhetstid finns kvar på platsen. Senare har även gjorts en del tillbyggnader.

Sedan 2019 har Länsstyrelsen genomfört utredningar av föroreningssituationen på platsen. Mycket höga metallhalter påträffas i marken omkring industribyggnaderna samt i det intilliggande skogsområdet på samma fastighet. Även grundvatten påträffades med hög föroreningshalt av främst metaller. Analyser av dricksvatten från enskilda brunnar på industrifastigheten och den angränsande bostadsfastigheten har dock inte visat negativ påverkan på dricksvattnet. Utredning av riskernas omfattning och möjliga åtgärdsalternativ pågår.

10. F.d. Klevshults smältverk, Vaggeryds kommun

Öster om Klevshult i Vaggeryds kommun har det bedrivits aluminiumsmältverk mellan 1971 och 1999. Verksamheten bestod av smältning och förädling av aluminiumslagg, aluminiumskrot och aluminiumspån och ugnen eldades med spillolja eller förorenad motorolja.
Under 2019 utförde Länsstyrelsen en förstudie på området och objektet tilldelades riskklass 1 efter utförd undersökning. Resultaten av undersökningen visar att framför allt översta halvmetern utgörs av slagg, aska och avfall från verksamheten. Analysresultaten visar i flera fall extremt höga metallhalter i synnerhet av aluminium, bly och koppar och i några fall även av kadmium, krom, nickel och zink. Olja i form av tyngre alifater påvisas i jord och betongprover. Även PCB konstateras i höga halter i två jordprover.
Jordarten inom området är genomsläpplig och området ligger i anslutning till Lagan. Området är tillgängligt för allmänheten och en del av området har stängslats in av Vaggeryds kommun som en akut skyddsåtgärd för att förhindra att människor och djur kommer i kontakt med de allra värst förorenade massorna. Under 2021 och 2022 pågick utredningar för en huvudstudie. Huvudstudien slutfördes under 2022.Anna-Karin Persson
Enhetschef. Ansvarar för att utveckla och samordna arbetet på enheten samt handläggning av ärenden (bidrag och tillsyn) inom förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning: Vetlanda kommun.

Telefon: 010-22 36 254
E-post: anna-karin.persson@lansstyrelsen.se

Annie Gustafsson
Handläggare förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning: Aneby, Gislaved och Sävsjö kommun.

Telefon: 010-22 36 497
E-post: annie.gustafsson@lansstyrelsen.se

Linnea Edlund
Handläggare förorenade områden.

Telefon: 010-22 36 357
E-post: linnea.edlund@lansstyrelsen.se

Emma Matkovic
Handläggare förorenade områden.

Telefon: 010-22 36 237
E-post: emma.matkovic@lansstyrelsen.se

Paula Nilsson
Handläggare förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning: Eksjö och Tranås kommun.

Telefon: 010-22 36 415
E-post: paula.nilsson@lansstyrelsen.se

Pär Nilsson
Handläggare förorenade områden. Nationell bidragssamordning. Kontaktperson för tillsynsvägledning: Vaggeryds kommun.

Telefon: 010-22 36 319
E-post: par.nilsson@lansstyrelsen.se

Pernilla Nordqvist
Handläggare förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning: Gnosjö, Nässjö och Jönköpings kommun.

Telefon: 010-22 36 327
E-post: pernilla.nordqvist@lansstyrelsen.se

Gunnel Weidman
Kvalitetssäkring och uppdatering av EBH-stödet, administration.

E-post: gunnel.weidman@lansstyrelsen.se

Fredrik Östlund
Handläggare förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning: Habo/Mullsjö och Värnamo kommun.

Telefon: 010-223 6344
E-post: fredrik.ostlund@lansstyrelsen.seKontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss