Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Vägledning förorenade områden

Länsstyrelsen ger stöd och vägledning till kommunerna i arbetet med förorenade områden. Vägledningsmaterial samlas på EBH-portalen.

Länsstyrelsen vägleder kommunerna

Länsstyrelsen vägleder bland annat kommunerna i arbetet med tillsynen, genom vägledande material, utbildningar och möten. Stöd för arbetet med tillsyn hittar du på EBH-portalen. Här finns också material och guider till handläggare i arbetet med bland annat fysisk planering och inventering av förorenade områden.

EBH-portalens webbplats Länk till annan webbplats.

Tillsynsvägledning

Länsstyrelsen har regionalt tillsyns- och tillsynsvägledningsansvar och har en viktig roll att förmedla kunskap inom ämnesområdet till kommunerna. Tillsynsvägledning sker kontinuerligt enligt en plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken.

Tillsynsvägledning enligt miljöbalken Länk till annan webbplats.

Tillsynsvägledningsprojekt

Stöd för strategiskt arbete med förorenade områden. Länsstyrelsernas nationella grupp för tillsynsvägledning avseende förorenade områden (TVL-gruppen) har tagit fram vägledningsmaterial för att stödja kommunernas strategiska arbete med förorenade områden.

EBH-portalen Länk till annan webbplats.

Just nu pågår följande tillsynsvägledningsprojekt.

TVL-cykel

Länsstyrelserna i Kalmar, Kronobergs, Östergötlands och Jönköpings län har påbörjat ett samarbete inom ett tillsynsvägledningsprojekt kallat ”TVL-cykeln”. Inom projektet ska utbildningar och träffar erbjudas gemensamt för länens samtliga kommuner. Med projektet hoppas vi kunna öka antalet privatfinansierade efterbehandlingsåtgärder i de samverkande länen. Vi ser många fördelar med samarbetet då det ger en möjlighet att erbjuda kommunerna fler och bättre tillsynsvägledande aktiviteter, med såväl återkommande grundläggande utbildningar för nya inspektörer som fördjupning för handläggare med längre erfarenhet. Projektet ska också bidra till att upprätthålla ett aktivt nätverk mellan inspektörerna som bedriver tillsyn inom föroreningsskadade områden i regionen.

  • År 1, ska de samverkande länen erbjuda grundläggande utbildning i tillsyn av förorenade områden (GRUF), samt en utbildningsdag om ansvarsutredningar (AU).
  • År 2, kommer en tvådagarsutbildning inom undersökning och riskbedömning att erbjudas samt fördjupningsdag inom platsspecifika riktvärden och riktvärdesmodellen.
  • År 3, är temat för utbildningen åtgärdsfas, och även detta år genomförs fördjupning för kommunhandläggare med längre erfarenhet. Länsstyrelserna planerar för 3 – 4 utbildningsdagar.

Handlingsplaner i tillsynen

Tillsammans med Östergötlands län driver länsstyrelsen projektet handlingsplaner som verktyg i egenkontrollen inom kommunernas tillsyn. Projektet kommer att pågå under 2020.

Det kommer att innehålla en faktadel om tillsyn vid pågående verksamheter, gruppdiskussioner om gemensamma frågeställningar, tillsyn och tillsynsvägledning samt en summering av projektet där man har möjlighet att diskutera det fortsatta arbetet med tillsyn och handlingsplaner. Tanken är också att projektet ska resultera i vägledningsmaterial som ska vara användbart även för tillsynsmyndigheter i andra län.

Kulturmiljöer i förorenade områden

Tillsammans med Östergötlands län driver länsstyrelsen projektet kulturmiljöer i förorenade områden under 2020. Inom ramen för tillsynsprojektet ska det tas fram en vägledning om samverkan kring och hantering av kulturmiljövärden i förorenade områden.

Vägledningen ska bland annat belysa att miljöbalken ska tillämpas så att kulturmiljöer skyddas och vårdas (1 kap. 1 § 2. miljöbalken) och att 2 kap. miljöbalken även omfattar kulturmiljövärden, och vad detta kan innebära rent praktiskt i hanteringen av förorenade områden.

Vägledning från andra organisationer

Naturvårdsverket samordnar nationellt

Naturvårdsverket samordnar det nationella arbetet med förorenade områden och ger övergripande vägledning och information om bland annat riskbedömningar, riktvärden och ansvarsfrågor.

Förorenade områden på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut ger vägledning i de olika momenten i hantering av förorenade områden, från inventering till åtgärd.

Förorenade områden på Statens geotekniska instituts webbplats Länk till annan webbplats.

Svenska geotekniska föreningen

På Åtgärdsportalen samlas information om åtgärdsmetoder för efterbehandling av förorenade områden.

Åtgärdsportalen på Svenska geotekniska föreningens webbplats Länk till annan webbplats.

Förorenade områden i den fysiska planeringen

När det gäller fysisk planering av markområden, inklusive de som är förorenade, har Länsstyrelsen en roll enligt plan- och bygglagstiftningen att granska de översikts- och detaljplaner som kommunen tar fram. För kommunen innebär den fysiska planeringen av områden ett tillfälle att få föroreningsfrågorna belysta, utredningar utförda samt ibland att få kostnadsbärare för en sanering. Detta sker framför allt i arbetet med detaljplaner. Omfattningen kan variera.

Mer information

Vägledning om hantering av förorenade områden vid planering och lovgivning Länk till annan webbplats.

Det finns möjlighet att söka bidrag för sanering av förorenade områden inför bostadbyggnation. För mer information, förutsättningar för att få bidrag och vem som kan söka se Finansiering, statliga bidrag.

Finansiering statliga bidrag

Förorenade områden i prövningen

Vid prövning av miljöfarliga verksamheter aktualiseras frågan om föroreningar. Om området där verksamheten ska bedrivas är förorenat (även avseende de områden som verksamheten kan beröra genom till exempel vattenutsläpp), kan det påverka bedömningen av om den valda platsen är lämplig.

Vid avveckling av hela eller delar av verksamheten ställs krav på att utföra de utredningar som behövs för att avgöra om byggnader, anläggningar, mark- och vattenområden kan ha förorenats av den bedrivna verksamheten. Vid behov ställs även krav på att uppkomna föroreningar ska åtgärdas.

En statusrapport är en rapport som ska tas fram om det finns risk att en industriutsläppsverksamhet (IED-anläggning) medför föroreningsskada. Statusrapporten tas fram i samband med en tillståndsansökan eller efter det att huvudslutsatser har offentliggjorts, men kan även lämnas in frivilligt vid ett annat tillfälle.

I en statusrapport ska det finnas information om de föroreningar som förekommer i mark och grundvatten, hur området används, information om tidigare användning av området, samt mark och grundvattenmätningar som avspeglar förhållandena inom området där verksamheten bedrivs eller avses att bedrivas. Om risken för föroreningsskada anses liten krävs inte någon statusrapport. Om statusrapporten kommer in i samband med en tillståndsansökan är det den myndighet som ger tillståndet som ska granska rapporten. Det kan vara annan tillsynsmyndighet än Länsstyrelsen.

Statusrapporten används sedan som jämförelse för att se om bolaget har förorenat över sitt givna tillstånd, när verksamheten till exempel ska lägga ner.

Mer information

Vägledning om statusrapport för industriutsläppsverksamheter Länk till annan webbplats.

Hanna Allemyr
Enhetschef. Ansvarar för att utveckla och samordna arbetet på enheten samt handläggning av ärenden (bidrag och tillsyn) inom förorenade områden.

Telefon: 010-22 36 468
E-post: hanna.allemyr@lansstyrelsen.se

Annie Gustafsson
Handläggare förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning: Sävsjö kommun.

Telefon: 010-22 36 497
E-post: annie.gustafsson@lansstyrelsen.se

Helene Jansson
Handläggare förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning: Habo/Mullsjö och Värnamo kommun.

Telefon: 010-22 36 310
E-post: helene.jansson@lansstyrelsen.se

Evelina Juntorp
Handläggare förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning: Gnosjö och Vaggeryds kommun.

Telefon: 010-22 365 33
E-post: evelina.juntorp@lansstyrelsen.se

Paula Nilsson
Handläggare förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning: Eksjö och Tranås kommun.

Telefon: 010-22 36 415
E-post: paula.nilsson@lansstyrelsen.se

Pär Nilsson
Handläggare förorenade områden. Nationell bidragssamordning.

Telefon: 010-22 36 319
E-post: par.nilsson@lansstyrelsen.se

Pernilla Nordqvist
Handläggare förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning: Nässjö och Jönköpings kommun.

Telefon: 010-22 36 327
E-post: pernilla.nordqvist@lansstyrelsen.se

Anna-Karin Persson
Handläggare förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning gentemot Aneby, Gislaved och Vetlanda kommun.

Telefon: 010-22 36 254
E-post: anna-karin.persson@lansstyrelsen.se

Ylva Wallin
Handläggare förorenade områden.

Telefon: 010-22 36 330
E-post: ylva.wallin@lansstyrelsen.se

Gunnel Weidman
Kvalitetssäkring och uppdatering av EBH-stödet, administration.

E-post: gunnel.weidman@lansstyrelsen.se

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping