Kartor över förorenade områden

De allra flesta områden som är eller kan misstänkas vara förorenade har kartlagts av Länsstyrelsen och kommunen. Se vilka områden som är misstänkt eller konstaterat förorenade via karta och få reda på hur du får mer information om förorenade områden i länet.

Karta över förorenade områden

Använd kartan över förorenade områden (EBH-kartan) för att se var det finns misstänkt eller konstaterat förorenade områden. Kartinformationen hämtas ur den nationella databasen EBH-stödet. 

Begär utdrag från kartan

Om du vill få ut information om specifika objekt i kartan eller specifika fastigheter kan du begära ett utdrag från Länsstyrelsen.

Det är viktigt att du får med följande uppgifter när du gör en begäran:

  • fastighetsbeteckning eller ID-nummer
  • kommun.

Observera att det endast är möjligt att få utdrag från kommuner i det egna länet.

Syftet med databasen är att samla information om misstänkt och konstaterat förorenade områden så att informationen kan användas för prioritering av efterbehandlingsinsatser (lokalt, regionalt och nationellt), i planarbetet, vid exploatering etc. Databasen kan också användas för att bevara information om var och vilka eventuella föroreningar som lämnats kvar efter åtgärder.

Därför är det viktigt att databasen hålls uppdaterad.

Uppgifterna i EBH-stödet används kontinuerligt som underlag i andra typer av ärenden inom tillsyn, tillståndsprövning, grävarbeten, vattenförvaltnings- och miljömålsarbete men även vid fastighetsöverlåtelser.

Mer information

EBH-stödet Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer om något objekt. Kontakta oss via e-post mifo.jonkoping@lansstyrelsen.se

Information om förorenade områden från andra aktörer

Det är fler än Länsstyrelsen som har information om förorenade områden. Kontakta i första hand den som är tillsynsmyndighet för området för att få mer information, vilket ofta är kommunen. Om kommunen inte är tillsynsmyndighet kan de oftast hänvisa dig rätt.

Även andra myndigheter kan ha information om förorenade områden, till exempel:

Försvarsmakten Länk till annan webbplats.

Trafikverket Länk till annan webbplats.

Sveriges geologiska undersökning Länk till annan webbplats.

Tänk på att ett område kan vara förorenat även om myndigheterna saknar uppgifter om området.

Bensinstationer har undersökts och vid behov sanerats via SPIMFAB. SPIMFAB har i sitt arbete med att sanera bensinstationer åtgärdat 55 petroleumförorenade platser i länet.

SPI Miljösaneringsfond AB Länk till annan webbplats. (SPIMFAB).

WMS-tjänster och nedladdningsbara geodata

Du som behöver tillgång till WMS-tjänster och nedladdningsbara shape-filer för förorenade områden kan använda länsstyrelsernas geodatakatalog.

Du kan även få information om länets förorenade områden i Länsstyrelsens webbgis.

Länk till Länsstyrelsen webbGIS Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping