Norra kärr

Leading Edge Materials Corp vill etablera en gruva vid Norra Kärr i Jönköpings kommun.           

Bergsstaten har beslutat att avslå ansökan om bearbetningskoncession vid Norra kärr i Jönköpings kommun. Beslutet har överklagats av bolaget Leading Edge Materials Corp.

Den 5 maj 2021 beslutade bergsstaten att avslå Leading Edge Material Corp ansökan om bearbetningskoncession. Motiveringen är att det krävs ett Natura2000-tillstånd enligt Miljöbalken (7 kap 28 a §) innan beslut om bearbetningskoncession kan ges.

Sen april 2019 har Bolaget har haft möjlighet att ansöka om ett sådan tillstånd, men någon ansökan har inte kommit till Länsstyrelsen Östergötlands län. Bergmästaren säger i beslutet att det framgår av förarbetena till miljöbalken att när Natura2000-tillstånd krävs, men inte kommer till stånd, ska den markanvändning som den sökta verksamheten omfattar vägras.

Eftersom det inte finns något Natura 2000-tillstånd för verksamheten ska ansökan om bearbetningskoncession för området Norra Kärr K nr 1 avslås.

Tidigare yttranden och beslut

Yttrande den 8 mars 2019

I ett yttrande den 15 juni 2018 till Bergsstaten begärde Länsstyrelsen att handlingarna från Tasman metals AB angående gruvbrytning i Norra kärr skulle kompletteras. Utan kompletteringar kunde Länsstyrelsen inte avgöra om det är lämpligt att använda den aktuella marken för gruvverksamhet och kunde därför inte ta ställning till om bearbetningskoncession skulle tillåtas. Bolaget har kompletterat ansökan till Bergsstaten som i sin tur på nytt skickat den till Länsstyrelsen för samråd. Länsstyrelsen avstyrker bolagets bearbetningskoncession bl a utifrån följande skäl:

  1. Länsstyrelsen har kommit fram till att verksamheten kan komma att påverka miljön i Natura 2000 områden på ett betydande sätt. Detta innebär att det krävs ett så kallat Natura 2000 tillstånd för verksamheten. Ett sådant tillstånd krävs innan en bearbetningskoncession kan beviljas.
  2. Miljökonsekvensbeskrivningen inte är bra nog för att kunna göra en bedömning av vilka konsekvenser verksamheten kan få på miljön. Den uppfyller inte de krav som finns på en miljökonsekvensbeskrivning. Bland annat har inte alternativa lokaliseringar utretts tillräckligt.
  3. Utifrån det som bolaget skrivit i ansökan bedömer Länsstyrelsen att det inte är uteslutet att Vättern kan påverkas vid en gruvverksamhet.

Länsstyrelsen anser att miljökonsekvensbeskrivningen har för många brister och inte kan godkännas. Länsstyrelsen avstyrker därför att bearbetningskoncession ges till Tasman metals AB.

Länsstyrelsens yttrande till Bergsstaten den 8 mars 2019 Pdf, 646.8 kB.

Yttranden den 15 juni 2018

Länsstyrelsen har i sitt yttrande över markanvändningen till Bergsstaten den 15 juni 2018 begärt att ansökningshandlingarna ska kompletteras. Utan kompletteringarna kan inte Länsstyrelsen avgöra vad som är en lämplig markanvändning och kan därför inte ta ställning till om bearbetningskoncession bör meddelas. Därför vill länsstyrelsen att Tasman Metals AB bland annat ska tydliggöra vilka effekter avfallet som uppkommer i verksamheten får på miljön, vilka övergripande risker som finns med verksamheten samt hur dessa kan förebyggas. Länsstyrelsen har i yttrandet särskilt lyft fram vikten av att titta på olika alternativ till lokaliseringen av driftsanläggningarna; industriområde, gråbergsupplag, sandmagasin, transportvägar med mera.

Det är Bergsstaten som tar ställning till vad som händer i ärendet

Högsta förvaltningsdomstolen meddelande dom den 22 februari 2016 som upphäver regeringsbeslut såvitt det gäller tillstånd till bearbetningskoncession. Regeringen i sin tur återförvisade ärendet till Bergsstaten för fortsatt handläggning. Domen innebär att Leading Edge Materials Corp behöver komplettera sin ansökan och att bearbetningskoncessionen prövas på nytt av Bergsstaten (steg 2 nedan)  

Processen att starta en gruva

Innan en gruva kan starta sker det en prövning i flera steg. Stegen sammanfattas nedan.

1) Bergsstaten är den myndighet som lämnar de undersökningstillstånd som ger ett bolag ensamrätt att prospektera efter mineraler i ett specifikt område. Länsstyrelsen deltar som remissinstans i prövningen av undersökningstillstånd.

2) Om bolaget hittar tillräckligt mycket mineral för att vilja gå vidare så ansöker de om bearbetningskoncession hos Bergsstaten. Bergsstaten samråder med Länsstyrelsen i miljöfrågor.

3) Hälso- och miljöeffekterna av en gruva samt skyddsåtgärder om gruvan får komma till stånd prövas av Mark- och miljödomstolen i en tillståndsprövning enligt miljöbalken.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Helena Jonsson

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss