Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Anmäl åtgärder i förorenade områden

Ska du göra en så kallad avhjälpandeåtgärd, det vill säga sanera, gräva eller göra andra åtgärder, inom ett förorenat område behöver du anmäla det i god tid.

Om du till exempel behöver utreda, sanera eller gräva i en förorening (en så kallad avhjälpandeåtgärd) ska du först anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Kommunen har tillsyn över de flesta förorenade områden men i vissa fall är det Länsstyrelsen.

Det är viktigt att du har god kunskap om åtgärden som du planerar för. Du ska veta hur den påverkar hälsa och miljö och vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga. I din anmälan ska det framgå att du har rätt kunskap.

Anmäl i god tid

Anmäl minst sex veckor innan planerad åtgärd. Om Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet mejlar du oss din anmälan. Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att vi ska kunna bedöma åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. Som stöd finns en vägledning och en blankett som du kan använda vid enklare avhjälpandeåtgärder. Har du ytterligare frågor kan du kontakta tillsynsmyndigheten.

Vägledning om skyldigheten att anmäla avhjälpandeåtgärd, EBH-portalen Länk till annan webbplats.

Blankett för anmälan enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, EBH-portalen Länk till annan webbplats.

Ska du göra en åtgärd i ett förorenat område?

I de fall Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet ska en anmälan om efterbehandling enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skickas in till Länsstyrelsen. Är det den kommunala nämnden som har tillsyn på verksamheten skickar du din anmälan dit.

Här finns en blankett för din anmälan om efterbehandling Länk till annan webbplats.

Om du väljer att inte använda dig av blanketten ska den information som efterfrågas i blanketten finnas med i din anmälan.

Anmälan skickas med e-post till jonkoping@lansstyrelsen.se

Att välja åtgärdsteknik

Det finns många olika typer av åtgärder för att efterbehandla ett förorenat område. Vilken åtgärd som är mest lämplig bestäms från fall till fall. Vilken åtgärd som väljs beror framför allt på

  • vilken typ av förorening det rör sig om
  • platsens geologi och vilka möjliga spridningsvägar som finns
  • vilka skyddsobjekt som finns och vilken riskreduktion som ska uppnås
  • kostnad

Den vanligaste åtgärden är att jord som innehåller höga föroreningshalter grävs upp och de förorenade massorna transporteras till en deponi eller till en mottagningsanläggning där de behandlas eller renas. Ibland finns också möjlighet att rena förorenade massor på plats med olika metoder.

Länsstyrelsen har de senaste åren arbetat med riktade insatser som syftar till att öka användningen av innovativa efterbehandlingsmetoder, det vill säga andra metoder än schakt följt av deponering. Genom samverkan och kunskapsuppbyggnad vill vi bidra till att användningen av andra metoder än schakt och deponering ökar vid saneringar.

Filmen visar varför det är viktigt med hållbar sanering av förorenade områden.

Mer information

På Åtgärdsportalen hittar du information om åtgärdstekniker och efterbehandlingsmetoder, pågående projekt med mera.

Åtgärdsportalen Länk till annan webbplats.

Mottagnings- och behandlingskapacitet för förorenade massor

I länet finns idag två anläggningar som har tillstånd för behandling och deponering av förorenade jordmassor. För mer information kontakta respektive verksamhetsutövare.

Jönköpings kommun

Jönköpings kommun har tillstånd till verksamhet vid avfallsanläggningen Miljöhantering i Jönköping. Tillståndet medger behandling, mellanlagring och deponering av icke-farligt och farligt avfall.

Njudung Energi AB

Bolaget har tillstånd att årligen ta emot, sortera, behandla, mellanlagra, återvinna och bortskaffa avfall och farligt avfall på Flishults avfallsanläggning i Vetlanda kommun. Tillståndet omfattar även deponering av avfall och farligt avfall.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss