Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ansvar för undersökning och sanering

Det är i första hand den som har orsakat en förorening som ansvarar för att undersöka och sanera ett område. Den verksamhet eller privatperson som förvärvat en förorenad fastighet kan i vissa fall bli ansvarig för åtgärderna.

Den verksamhet eller den privatperson som förorenat ett område är ansvarig för att bekosta och låta utföra undersökningar och saneringar. Även en verksamhetsutövare som har tagit över en verksamhet som orsakat en förorening kan bli ansvarig för undersökning och sanering av området.

Ansvar för förorenade områden, EBH-portalen Länk till annan webbplats.

Vägledning om efterbehandlingsansvar utifrån miljöbalken, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Fastighetsägares ansvar

En fastighetsägare kan vara ansvarig för undersökning och sanering av föroreningen om:

  • Fastighetsägaren har förvärvat en förorenad fastighet genom köp, byte eller gåva efter den 31 december 1998 och ingen ansvarig förorenare kan ställas till svars.
  • Fastighetsägaren gräver eller genomför andra åtgärder som leder till att föroreningar sprids.

En fastighetsägare kan också bli skyldig att betala för värdeökning av fastigheten om någon annan sanerar den. I vissa fall kan fastighetsägaren också bli skyldig att betala för utredningar som någon annan utför på fastigheten.

Broschyren Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet, EBH-portalen Länk till annan webbplats.

Regler om ansvar

Ansvaret för att undersöka och vid behov sanera ett förorenat område ligger i första hand på den som orsakat föroreningen, en så kallad förorenare.

Om en verksamhet har bidragit till föroreningen är den ansvarig för att undersöka och sanera området. En verksamhet eller ett företag som har tagit över en annan verksamhet eller ett företag som tidigare orsakat en förorening kan också bli ansvarig. Man kan också bli ansvarig om man utför grävarbeten i en befintlig förorening.

Reglerna om ansvar är komplexa och ansvaret beror av många faktorer. Utöver ansvaret som förorenare kan i vissa fall den som förvärvat en fastighet ta över förorenarens ansvar. Om du genom köp, byte eller gåva har förvärvat en fastighet efter den 31 december 1998 kan det bli du som har ansvar för att undersöka och sanera fastigheten. Då krävs det dels att det inte finns kvar någon förorenare, och dels att du kände till eller borde ha känt till att fastigheten var förorenad vid förvärvet.

Viktiga skyldigheter för förorenade områden

Skyldigheter hos förorenare eller fastighetsförvärvare:

  • Om du, exempelvis vid grävarbeten, upptäcker en förorening på en fastighet som du äger eller brukar, så måste du genast informera tillsynsmyndigheten om detta. Du bör därför alltid vara uppmärksam på konstig lukt och avvikande färgskiftningar i marken.
  • Om du planerar att göra markarbeten eller åtgärder i ett område som du vet är förorenat är du oftast skyldig att anmäla detta till tillsynsmyndigheten enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
  • Du är skyldig att ha tillräcklig kunskap om åtgärdens påverkan på hälsa och miljö samt vilka skyddsåtgärder som kan vara nödvändiga. Detta ska framgå av anmälan. Om du tar kontakt med tillsynsmyndigheten inför anmälan kan du få generella råd och anvisningar om anmälan.
  • Oavsett när fastigheten förvärvats kan du som fastighetsägare bli skyldig att betala för värdeökning av fastigheten om någon annan sanerar den.
  • Oavsett när fastigheten förvärvats kan du som fastighetsägare i vissa fall bli skyldig att betala för utredningar som någon annan utför på din fastighet.

Mer information

För att få veta mer om ansvar gällande förorenade områden så finns det möjlighet att få olika former av vägledning. På EBH-portalen finns det dels en samling vägledningar framtagna av Juristsamverkansgruppen för EBH-frågor, bland annat om att utreda ansvar, om § 28-anmälan, och om fastighetsägares ansvar. Där finns även rättsfallssamlingen ”Vägledande rättsfall” som innehåller rättsfall gällande förorenade områden kategoriserade utifrån bland annat avgörandedatum, typ av krav (åtgärder, undersökningar med mera) och kärnfråga (verksamhetsöverlåtelse, förvaringsfall med mera.

EBH-portalen Länk till annan webbplats.

Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet- ditt ansvar

Förorenad mark – syns inte men finns

Det finns även möjlighet att få vägledning om ansvar, se kontaktuppgifter under rubriken "Vi som jobbar med förorenade områden" nästan längst ner på sidan.

Skyldighet att anmäla planerad sanering

Du som planerar att sanera ett förorenat område är oftast skyldig att anmäla detta till tillsynsmyndigheten.

Vem betalar?

För prioriterade objekt med allvarlig föroreningsproblematik där det saknas ansvar enligt 10 kapitlet miljöbalken kan utredningar och åtgärder bekostas av staten via Naturvårdsverket.

I de statligt finansierade projekten är Länsstyrelsens roll bland annat att förmedla bidrag till huvudmannen (ofta en kommun), att bevaka att bidragen används på ett effektivt och korrekt sätt, att hjälpa huvudmannen genom vägledning och rådgivning, samt att redovisa resultaten till Naturvårdsverket.

Stort bostadsbehov

Statliga bidrag kan även finansiera efterbehandling av områden med mindre allvarlig föroreningsproblematik, men där det finns behov av att bygga bostäder. I dessa fall har Länsstyrelsen en utökad roll som bland annat innefattar bedömning av projektets lönsamhet och av bostäder. Grundförutsättningar för dessa projekt är bland annat att det råder bostadsbrist i området, att det finns en detaljplan eller att detaljplaneprocessen är påbörjad, att projektet som helhet inte är ekonomiskt bärkraftigt och att området tillhör riskklass 1-3 enligt MIFO (Metodik för identifiering och inventering av landets förorenade områden).

Flera finansiärer

Projekt kan ibland bekostas av både statligt bidrag och en eller flera ansvariga eller frivilliga finansiärer.

Naturvårdsverket är den myndighet som prioriterar bland ansökningarna och beviljar bidrag. Prioriteringen utgår från en nationell plan för fördelning av statliga bidrag för efterbehandling (rapport 6720) och beslut förses med villkor om hur det statliga bidraget får användas baserat på förordning (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande.

Oavsett om ärendena drivs via tillsynsarbetet eller med hjälp av statliga bidrag utförs arbetet i möjligaste mån utifrån Naturvårdsverkets ”Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling” samt det vägledningsmaterial som finns till stöd för utrednings- och saneringsarbetet, i första hand Naturvårdsverkets rapporter (till exempel 5976, 5977, 5978).

Mer information

Naturvårdsverkets webbplats om förorenade områden Länk till annan webbplats.

Frågor om förorenade områden

Om du har frågor kring ditt ärende eller förorenade områden kan du använda frågeformuläret.

Ställ en fråga om förorenade områden

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss