Rådgivning klimatinvesteringsstöd

Klimatklivet är investeringsstödet som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige. Klimatklivet delfinansieras av EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU. Denna sida vänder sig till dig som ska söka stödet.

Länsstyrelsens roll i Klimatklivet

Länsstyrelsen har en strategisk roll inom Klimatklivet, vi informerar om stödet på regional nivå och stimulerar till regionala initiativ. Länsstyrelsen bevakar att ansökningar går i linje med regionala förutsättningar, planer, program och strategier. Genom hela processen stöttar länsstyrelsen den sökande, från ansökan till slutredovisning.

Länsstyrelsens webbplats om Klimatklivet

Ansvaret för Klimatklivet är främst uppdelat på Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Energimyndigheten och andra statliga myndigheter bidrar i många fall med synpunkter och underlag för bedömningar inom sina respektive sakområden.

Klimatklivet (förutom publik laddinfrastruktur)

Klimatklivet är ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet går till olika typer av åtgärder. Centralt i Klimatklivet är att visa på vilken utsläppsminskning investeringen bidrar till under investeringens livslängd.

 1. Undersök om din investering ryms inom Klimatklivet.
  Klimatklivet är ett brett investeringsstöd som kan gå till en rad åtgärder som minskar utsläppen av växthusgasutsläpp.

  Förordning (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar sätter ramen för vad Klimatklivet kan ge stöd till och inte. Det är 3 - 7 § som anger vad som krävs för att få stöd från Klimatklivet. Det listas även verksamheter/åtgärder som inte kan få stöd från Klimatklivet.
  Förordning (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar | Sveriges riksdag (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.

  Kontakta länsstyrelsen om du vill få vägledning om din investering ryms inom Klimatklivet.
 2. Beräkna utsläppsminskning av din investering.
  Klimatklivet ska ge stöd till de åtgärder som ger störst klimatnytta och därför är beräkning av åtgärdens utsläppsminskning ett av de viktigaste underlagen i ansökan. De åtgärder som beräknas ge störst minskning av växthusgaser per investerad krona är de som får stöd.

  Det finns vägledning för hur du ska räkna på utsläppminskning samt utsläppsvärden för olika energikällor.
  Vägledning om beräkning av utsläppsminskning och utsläppsvärden för olika enerigkällor, uppdaterad 2023-09-15 (Naturvårdsverket.se) Länk till annan webbplats.

  Det finns vägledning för rekommendera livslängder för olika typer av åtgärder.
  Vägledning om rekommendera livslängder för olika åtgärdstyper (Naturvårdsverket.se) Länk till annan webbplats.

  Några åtgärdstyper kräver särskilda underlag eller information. Dessa åtgärder är vanliga investeringar i Klimatklivet.
  Särskilda underlag för olika åtgärdstyper (Naturvårdsverket.se) Länk till annan webbplats.
 3. Beräkna lönsamhet av din investering.
  Klimatklivets stöd ska gå till åtgärder som bidrar till att öka takten för att nå miljömålet Begränsad klimatpåverkan och åtgärderna ska inte kunna genomföras utan stöd. Därför är beräkningen av återbetalningstid en viktig del i ansökan. I ansökan ska återbetalningstiden redovisas i en investeringskalkyl.

  Det finns mall och vägledning för investeringskalkyl.
  Mall för investeringskalkyl, uppdaterad 2023-07-19 (Naturvårdsverket.se) Länk till annan webbplats.
  Vägledning om investeringskalkyl i ansökan, uppdaterad 2023-07-19 (Naturvårdsverket.se) Länk till annan webbplats.

  Det finns även särskilda underlag och vägledningar för de vanligaste åtgärderna i Klimatklivet.
  Särskilda underlag för olika åtgärdstyper (Naturvårdsverket.se) Länk till annan webbplats.

 4. Undersök om du behöver fler underlag i din ansökan.
  Handläggningstiden för din ansökan blir kortare, enklare och effektivare om alla underlag finns med. Beroende på vad du söker stöd för, hur mycket stöd du söker och vilken typ av organisation du är kan det behövas fler underlag. Exempel på underlag är avsiktsförklaringar, fullmakt, garantiförbindelse, intyg om de minimis, offerter och SME-blankett med mera.
  Naturvårdsverket kan komma att begära in dessa underlag.
  Lista på andra underlag som kan behövas (Naturvårdsverket.se) Länk till annan webbplats.

 5. Lämna in din ansökan i länsstyrelsens e-tjänst.
  En ansökan till Klimatklivet kan bara lämnas in via länsstyrelsernas e-tjänst. I Klimatklivet har vi olika ansökningsomgångar.
  Länsstyrelsens webbplats om Klimatklivet, med e-tjänst för ansökan

Klimatklivet (publik laddinfrastruktur, samråd och anbud)

Du som är intresserad av att bygga laddstationer för allmänheten (publik laddinfrastruktur) behöver lämna anbud för att kunna få investeringsstöd från Klimatklivet. De bästa anbuden i ett geografiskt område har möjlighet att få stöd.

Naturvårdsverket kan ge stöd till publik laddning där det finns behov av fler laddstationer. Du lämnar anbud på laddstationer inom dessa områden för att ansöka om stöd. Du har möjlighet att få upp till 70 procent av investeringskostnaden i stöd.

Samråd och anbud i Klimatklivet fungerar så här:

 1. Behov utreds i samråd.
  Hur ser behovet av publik laddinfrastruktur ut inom ett visst område? Det utreds i ett öppet samråd som hålls av länsstyrelsen i varje län.
  Var behovs fler publika laddstationer? Behov utreds i samråd (Naturvårdsverket.se) Länk till annan webbplats.

 2. Du som söker stöd lämnar anbud.
  Under utlysningsperioden har du möjlighet att lämna anbud på publika laddstationer i ett visst område och på så vis ansöka om investeringsstöd från Klimatklivet.
  Utlysning och anbud, sök stöd i Klimatklivet (Naturvårdsverket.se) Länk till annan webbplats.
Logga Europeiska regionalfonden

Denna rådgivning har tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköpings län tillsammans med Energikontor Norra Småland, en del av Region Jönköpings län.

Rådgivningen togs fram i transportprojektet FASTR - snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län (2019-2023) för att främja fler ansökningar inom transportsektorn.

Läs mer om Länsstyrelsen i Jönköpings läns projekt inom klimat och energi

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss