Nulägesbilder energi och klimat

Jönköpings läns gemensamma vision är att tillsammans skapa ett klimatsmart plusenergilän senast 2045. Klimatsmart för oss innebär att vi i länet arbetar aktivt både med att minska våra utsläpp av växthusgaser och att anpassa vårt samhälle till de klimatförändringar som sker.

Denna sida innehåller nulägesbilder om utvecklingen i Jönköpings län inom energianvändning och energiproduktion samt utsläpp av växthusgaser. Eftersläpning i den officiella statistiken samt viss sekretess inom energistatistiken är anledningen till fördröjning i hur uppdaterade nulägesbilder vi kan publicera.

Energianvändning och energiproduktion

För att nå visionen om att bli ett klimatsmart plusenergilän krävs att produktionen
från förnybara energikällor är större än den mängd vi använder och att energikällorna
är förnybara. Vi behöver också förhålla oss till en ökad och ändrad efterfrågan på
energi på grund av de klimatförändringar som sker.

Mål för Jönköpings län:

  • Senast 2045 producerar Jönköpings län mer energi än vi använder. Energin vi producerar är
    förnybar och mängden är minst 10 000 GWh/år. Med förnybar energi räknas vindenergi, solenergi, aerotermisk energi (inklusive luftvärme), hydrotermisk energi (vattenvärme) och havsenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsverk samt biogas.

I Jönköpings län har energianvändningen historiskt legat ungefär på samma nivå som idag på knappt 12 000 GWh (se figur nedan). Elanvändning tätt följt av oljeprodukter är de energislag som används mest inom länet. Oljeprodukterna står för 33 procent av energianvändningen och går främst till transporterna.

Jönköpings län har ett mål om att vara ett Klimatsmart plusenergilän, vilket innebär att vi är självförsörjande på förnybar energi och bidrar genom ett överskott till energiomställningen. Vi ska också använda energin på ett mer effektivt sätt och ska vara lägre än 10 000 GWh till 2045.

Idag producerar länet 3 700 GWh el, fjärrvärme och biogas, vilket är en ungefär en tredjedel av målet.

Två stapeldiagram ett över energianvändningen och ett över produktion av el, värme och biogas i Jönköpings län år 2020. Diagrammet är uppdelat i el, oljeprodukter, fjärrvärme, biobränsle, biodrivmedel, naturgas och gasol samt biogas.

Energianvändning och produktion i Jönköpings län år 2022, fördelat på olika energislag. Källa: SCB (kommunal och regional energistatistik), Energimyndigheten (biogas), bearbetad av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Energianvändningen per sektor i Jönköpings län har varit relativt konstant sedan 1990 (se figur nedan). Energianvändningen inom bostadssektorn har minskat medan energianvändningen inom transportsektorn har ökat med 57 procent sedan 1990 och står därmed för 38 procent av länets totala energianvändning. Jämför vi Jönköpings län med Sverige som helhet är det istället industrin som står för en större andel av energianvändningen.

Stapeldiagram över energianvändningen i Jönköpings län per sektor från 1990 till 2020. Fördelat på sektorerna transporter, Industri och byggverksamhet, bostäder, Övriga tjänster, Offentlig verksamhet, jordbruk, skogsbrulkoch fiske.

Energianvändning per sektor i Jönköpings län från år 1990-2022.Källa: SCB och Energimyndigheten (kommunal och regional energistatistik).

Elanvändningen i Jönköpings län har sedan 1990 ökat med 25 procent och uppgår idag till 4,3 TWh . Industrin står för den största andelen av elanvändningen i länet. Inom länets gränser produceras knapp 1,6 TWh el och vindkraften står för majoriteten av produktionen på knappt 1 TWh. Elproduktion från solceller ökade med 66 procent under 2022 i länet, (se figur nedan).


Två stapeldiagram ett över elanvändning och ett över elproduktionen i Jönköpings län 2022. Stapeln över elproduktionen är fördelad på vindkraft, kraftvärme, vattenkraft och solceller.

Elanvändning och elproduktion i Jönköpings län år 2022. Källa: SCB och Energimyndigheten (kommunal och regional energistatistik).

Summering

Vi är långt ifrån målet om att bli ett klimatsmart plusenergilän till 2045. I Jönköpings län har energianvändningen historiskt legat ungefär på samma nivå som idag på knappt 12 000 GWh. Elanvändning tätt följt av oljeprodukter är de energislag som används mest inom länet. Oljeprodukterna står för 33 procent av energianvändningen och går främst till transporterna.

Vi behöver öka vår produktion av förnybar el och värme, öka produktion av biodrivmedel samt förstärka kapacitet och effekt i våra elnät. Vi behöver också använda energin mer effektivt.

Utsläpp av växthusgaser

För att nå visionen om att bli ett klimatsmart plusenergilän krävs att utsläppen av växthusgaser minskar i alla sektorer. Statistiken nedan visar teritorriella växthusgasutsläpp, de utsläpp som sker i Jönköpings län samt tillverkning av varor i Jönköpings län som exporteras. Detta innebär att utsläpp från vår konsumtion delvis inte återfinns i dessa bilder, exempelvis utsläpp från inköp av varor, tjänster och resor utanför Jönköpings län.

Koldioxidbudget är ett sätt att visa fossila utsläpp av koldioxid i Jönköpings län, detta innebär att man inte har med andra växthusgaser. Koldioxidbudgeten visar hur mycket utsläppen behöver minska varje år för att länet ska uppfylla sin del av Parisavtalet.

Mål för Jönköpings län:

  • Senast 2045 är de totala utsläppen av växthusgaser från Jönköpings län lägre än 1 ton per invånare och år. Med totala växthusgasutsläpp räknas här utsläppen som sker inom länet från vår konsumtion samt våra utsläpp från vår konsumtion och resor i andra län och länder.

Under perioden 1990 till 2021 har de totala utsläppen i Jönköpings län minskat med ungefär 30 procent (se figur nedan). Jämfört med Sverige för samma period har utsläppen minskat 33 procent. De största utsläppen inom länet kommer från transporter och främst inom persontransporter. Näst högst utsläpp är från jordbruket, de största utsläppen från jordbruket är lustgas från åkermarker.

Under 2021 ökade utsläppen inom länets gränser vilket är en följd av corona pandemins nedstägningar under 2020. Takten går trots det alldeles för långsamt. De största utsläppen sker från transporter i vårt län, utsläppen från industrin är inte lika dominant i vårt län jämfört med Sverige som helhet där industrin står för nästa lika stora utsläpp som transporterna. För att nå länets mål för transporterna om 75 procent lägre utsläpp 2030 jämfört med 2010 behöver nu utsläppen minska drygt 11 procent per år.

För att nå länets mål om att senast 2030 är utsläppen i länet 75 % lägre jämfört med 1990, behöver utsläppstakten öka från 1 procent mer per år till 11 procent per år.

Länets mål är att senast 2045 är de totala utsläppen av växthusgaser från Jönköpings län lägre än 1 ton per invånare och år. För de totala utsläppen menas här även de utsläpp som kommer från vår konsumtion. Utsläppen från vår konsumtion är svårare att följa upp på länsnivå. För den svenska befolkningen är de konsumtionsbaserade utsläppen knappt 8 ton per invånare och år.

Konsumtionsbaserade utsläpp (Naturvårdsverket.se) Länk till annan webbplats.

Ytdiagram över växthusgasutsläpp i Jönköpings län, fördelat på sektorerna transport, jordbruk, skogsbruk, el- och fjärrvärme, egen uppvärmning av bostäder och lokaler, arbetsmaskiner, produktanvändning samt avfall. Från 1990 till 2022.

Växthusgasutsläpp i Jönköpings län från år 1990-2022 fördelat på olika sektorer. Växthusgasutsläpp visas i tusen ton koldioxidekvivalenter. Observera att skalan för år är bruten, med årliga värden från 2015 och framåt. Källa: Nationella emissionsdatabasen (SMHI).

Länsstyrelsen, Region Jönköpings län och Klimatrådet i Jönköpings län har tillsammans tagit fram en koldioxidbudget för Jönköpings län. Budgeten visar hur mycket utsläppen behöver minska varje år för att länet ska uppfylla sin del av Parisavtalet.

För att nå Parisavtalet krävs att utsläppen i Jönköpings län minskar avsevärt från dagens nivåer. Fortsätter vi som bor och verkar inom Jönköpings län med utsläppen i samma takt som idag, har vi förbrukat vår totala koldioxidbudget inom sju år. För att koldioxidbudgeten ska räcka till 2045, behövs den årlig minskningstakten öka till 13,2 procent årligen med start 2023. Det är en betydande minskning jämfört med hur det har sett ut de senaste åren.

Forskare vid Tyndall centre och Uppsala universitet har fördelat den globala koldioxidbudget till lokal nivå. Tillsammans med Klimatsekretariatet visualiseras budgeten i verktyget Climate Visualizer.

Öppna koldioxidbudget (visualiseringsverktyg) Länk till annan webbplats.

Öppna koldioxidbudget (rapport) Länk till annan webbplats.

Koldioxidbudget för Jönköpings län

Koldioxidbudget för Jönköpings län

De största utsläppen inom länet kommer från transporter och främst inom persontransporter (se figur nedan). utsläppenhar minskat med 26 procenet sedan 2010. Under 2021 ökade utsläppen något från transporterna. För att nå länets mål om 75 procent lägre utsläpp 2030 jämfört med 2010 behöver nu utsläppen minska drygt elva procent per år.

Transporterna behöver effektiviseras genom en förflyttning till mer energieffektiva färdmedel där möjlighet att köra på förnybara drivmedel inklusive elektrifiering krävs. Samtidigt behövs också planering för ett mer hållbart transportsystem. Gång-, cykel- och kollektivtrafik behöver prioriteras högre. Fler tankstationer för biogas och utökad publik och icke-publik laddinfrastruktur för elfordon är en nödvändighet för att kunna minska transportutsläppen.

Ytdiagram över växthusgasutsläpp från transportsektorn i Jönköpings län från 2010-2021, samt en streckad linje från 2021 till det regionala målet om 75% minskning av utsläppen till 2030 jämfört med 2010. Ytdiagramet är fördelat på utsläppen inom personbilar, tunga lastbilar, lätta lastbilar, bussar och övrigt.

Växthusgasutsläpp från transportsektorn i Jönköpings län från år 1990-2021 fördelat på olika transportslag. Växthusgasutsläpp visas i tusen ton koldioxidekvivalenter. Källa: Nationella emissionsdatabasen (SMHI).

Summering

Inom länet är utsläppen inom transportsektorn relativt höga jämfört med andra sektorer.
Länet utgör ett nav för många logistikföretag och flera vältrafikerade vägar går
igenom länet. Detta generar mycket transporter både i och genom länet. Jordbruket står för
en betydande del av länets växthusgasutsläpp, vilket beror på vår relativt stora
livsmedelsproduktion, särskilt inom kött och mejeri. En mindre andel av länets utsläpp
kommer från industrin, vilket kan bero på avsaknaden av stora industrier med höga
utsläpp. Även utsläppen inom energisektorn är relativt låga.

Vi är långt ifrån att nå vårt mål och takten går alldeles för långsamt.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss